Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-09 / 211. szám

Világ proletárjai, egyesüljetekl XTV. ÉVFOLYAM, 211. SZÁM Ara SO fillér 1959, SZEPT. 9, SZERDA Kitüntetik ci kongresszusi verseny győzteseit A m ügy esi párt-végrehajfébizottság vörös selyamzásdőt ado­mányoz a pártkongresszus tiszteletére indult munkaverseny ben első helyezést elért üzemeknek. Megkapja a megyei párt-végre- bajtőbizottság zászlaját a legjobb építőipari vállalat» a legjobb eredményt elérő könnyűipari vállalat, közlekedési vállalat, élel­miszeripari vállalat, nehézipari vállalat, helyiipari vállalat, álla­mi gazdaság, gépállomás és termelőszövetkezet. Ünnepélyes tanévnyitó az Esti Egyetemen Hétfőn, délután 5 órakor új­ra megkezdte munkáját az MSZMP BácS'-Kiskun megyei Pártbizottságának Marxista— Leninista Esti Egyeteme. Az 1959—60. évi tanév Pozsgay Imre igazgató megnyitó szavai után Putics József elvtársnak, a megyei pártbizottság másod­wvyvwvwwwwvwwvvw>wté/vvvvvw^w»w<fvvvvvvvs Díszünnepség Biján a Felsőfokú Tanítóképző Intézet megnyitása alkalmából Aczél György művelődési miniszterhelyettes mondotta az ünnepi beszédet Több hónapos szorgos munka előzte meg megyénk egyik új felsőfokú tanintézetének, a bajai Felsőfokú Tanítóképző Intézet­nek a megnyitását. Tizennégy ilyen újtipusú felsőoktatási in­tézmény kezdi meg munkáját kormányunk jóvoltából ebben az esztendőben. A kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzővel együtt két ilyen intézmény nyit kaput megyénkben. A bajai intézet, melyet a rggi tanítóképző épületében helyez­tek el, szeptember 7-én ünne­pélyes külsőségek között nyitot­ta meg az első tanévet. Részt vett az évnyitó ünnepségen Aczél György elvtárs, a műve­lődésügyi miniszter első helyet­tese, Bognár István elvtárs, a Művelődésügyi Minisztérium pártszervezetének titkára, Mol­nár Frigyes elvtárs, az MSZMP megyei bizottságának első tit­kára, Madarász László elvtárs, a megyei tanács végrehajtó bi­zottságának elnökhelyettese, Barabás János elvtárs, a megyei tanács vb művelődési osztályá­nak vezetője, Pankovits Jőzsef- né, a nőtanács megyei titkára, Irucu «.army eivtars. a Dajai városi pártbizottság első titká­ra. Pétiké János járási tanács­elnök, valamint a párt- és tö- megszervezetek s más társadal­mi szervek képviselői, nagy­számú meghívott vendég. Az intézet dísztermében Kin­cses Ferenc eivtárs, a Felsőfo­kú Tanítóképző Intézet igazga­tója nyitotta meg az intézet első tanévét. Köszönetét mondott pártunknak, kormányzatunk­nak, hogy több mint kétmillió forintos beruházással lehetővé tette az intézet alapvető mun­kafeltételeinek megteremtését. Utalt oktatási rendszerünk fej­lődésének fényeire, s elismerő szavakkal nyilatkozott azokról a dolgozókról, társadalmi mun­kásokról, akik áldozatkész se­gítségükkel lehetővé tették az év megnyitását, az épület és a berendezés határidőre való el­készülését. Bevezető beszéde után Miilei Mária, az intézet hallgatója szavalta el Felvidéki István: Iskolaavatás című ver­sét, majd Aczél György' elvtárs, a művelődésügyi miniszter első helyettese emelkedett szólásra. Hangsúlyozta beszédében, hogy pártunk és kormányza­tunk, társadalmi életünk sokkal nagyobb igényekkel lép fel a mai időkben a nevelőkkel szem­ben, mint a múltban bármikor. Utalt a pedagógusok múltbeli megalázottságára, elnyomott társadalmi helyzetére. Hangsú­lyozta, hogy az Intézet munkája akkor elégítheti Iá a társadal­mi igényeket, ha falai között felelősségtől áthatott, tanulni- vágyó, a feladatoktól meg nem riadó, a marxista dialektikus gondolkodásmódtól áthatott kol­lektíva alakul ki. Közvetlen baráti hangú meg­nyitóbeszédben megszívlelendő tanácsokat adott az intézet új növendékeinek. Hangoztatta, hogy a felsőfokú tanítóképző elvégzése nemcsak egyoldalúan tanulást jelent. Az is elenged­hetetlen feltétele az újtípusú nevelői egyéniség kialakulásá­nak, hogy mindenki, aki ezt a nehéz és felelősségteljes mun­kát választotta, megtanítson másokat is tanulni, megtanítsa a felnövekvő nemzedékeket, a gondolkodás logikájára, dialek­tikájára, harcoljon minden dog­matikus leegyszerűsítés,' vulga- rizálás ellen. Hangsúlyozta az intézet falai között eltöltendő évek jellemformáló erejét. Hogy ez mennyire hatékony, abban elsősorban a tanári karnak, s a növendékek összeforrott kollek­tívájának van döntő szerepe. Beszéde befejező részében a párt és a kormány jókívánságait tol­mácsolta. Aczél elvtárs megnyitó beszé­de után úttörők üdvözölték a megjelent vendégeket és csok­rot nyújtottak át a miniszter- helyettesnek. Magávalragadó és érdekes mozzanata volt a dísz- ünrtepségnek — melyet néhány zene és énekszám tett színeseb­bé — az intézet első évfolya­mos növendékeinek ünnepélyes eskütétele. A megnyitó ünnepség után az intézet tanári kara, növendékei, s a meghívott vendégek dísz­ebéden vettek részt. titkárának megnyitó beszédével vette kezdetét. Putics eivtárs megnyitó beszédében az elmé­let jelentőségéről, az ellensé­ges nézetek elleni harc fon­tosságáról szólott. Végezetül megnyitotta az új tanévet és a párt-végrahaj főbizottság, ne­vében jó munkát és sok sikert kívánt az Esti Egyetem taná­ri karának és hallgatóinak. Az ünnepi megnyitó után az egyetem második és harmadik évfolyamán már megkezdődött a munka, elhangzottak az első előadások. Kfítór-’éiat épít a Kiskőrösi Gépállomás A Kiskőrösi Gépállomás kl- lencvenkét dolgozója egy-egy nap társadalmi munkát aján­lott fel a gépállomás területé­nek szépítésére, csinosítására. Nagy Mihály brigádja pedig személyenként 25 óra társa­dalmi munkát ajánlott fel, melynek nagyrészét a a sotó- vadkerti. Üj Alkotmány Tjjz sertésfiaztatójának építésénéi már le is dolgozták; A kollektíva legjelentősebb felajánlása mégis a gépállo­más kultúrházának építésével kapcsolatos. A tervek szerint az egyik kihasználatlan épület átalakításával mintegy 250 személy befogadására alkal­mas gépállomás! kultúrotthont létesítenek, zömmel társadalmi munkában. Uj tsz KISZ-szervezet Solivadkerten Soltvadkerten a község és az Űj Alkotmány Termelőszövet­kezet vezetői régóta keresték már a fiatalok szervezett ne­velésének lehetőségét. A meg­oldás most elérkezett. Tizenegy fiatal részvételével megalakult a szövetkezet KISZ-szervezete. Jó munkát kívánunk a fia­taloknak. A isz-ek termelési szerződéséről9 a termelési tájak kialakításáról tárgyalt az operatív felvásárlási bizottság A MEGYEI operatív felvá­sárlási bizottság legutóbbi ülé­sén tárgyalta a megyei tanács mezőgazdasági osztályának ö&z- szefoglaló j élesítését az 1959— 60. évi szerződéses termeltetés előkészületeiről. A jelentés foglalkozik a zöldségfélék és a szántóföldi növények szerződé­ses terveivel. A jövő évben a kiadott tervszámok alapján több mint 50 ezer katasztrális holdon folyik majd szerződé­ses növénytermelés megyénk­ben. A jelentés felett indított vita során az operatív bizott­ság a szerződéskötésekkel kap­csolatban fő célul jelölte meg, hogy a vállalatok elsősorban a termelőszövetkezetekkel kös­senek termelési szerződést, A szerződéskötéseknél az operatív bizottság háatározata értelmében arra is tekintettel kell lenni, hogy egy-egy ter­melőszövetkezet csak néhány féle cikkre szerződjön. Megjavult a szakvezetés — jobbak az eredmények a bácsalmási járás iss-eiben FIATAL MUNKÁS, FIATAL ÜZEM Mostanában» gyakran adtunk bírt a kalocsai „CUUlárgyár” életéből, de a gyorsan fejlődő üzem rá is szolgál erre. Sok fiatal, új munkaerővel elismerésre méltó munkát véges. Képünkön: Kapás Ágnes esztergályos az egyik nemrég kapott revolver­esztergán dolgozik. Mintegy 40 új fémtömegcikk jelzi as üzem kezdeményező készségét. A bácsalmási járás termelő- szövetkezeteiben a tavasz óta megjavították a szakirányítás ját, mégpedig azzal, hogy 13 helyütt azelőtt más beosztás­ban levő agronómust alkalmaz­nak. egy tsz élére pedig mező- gazdasági szakember személyé­ben új elnököt is választottak, f A szakmai hozzáértés hatása most, a betakarításkor lemér­hető a terméseredményekben, de ráz állattenyésztés terén tapasz­talható fejlődésben is. Az utóbbival kapcsolatban kü­lönösen a baromfitenyésztést kell megemlítenünk, hiszen ez­zel alig foglalkoztak azelőtt a járás termelőszövetkezetei, — ebben az évben viszont már 3297 darab libát és kacsát. 11 239 nö­vendék baromfit, valamint 2000 darab pulykát tenyésztettek. Meglehetős jövedelmet biztosít ez számukra; a bácsalmási Tán­csics Tsz pl. pecsenye-kacsái ré- 'vén 30 ezer forint haszonra tett szert. A ménteleki Törekvés Tsznek a csirketenyésztés bizto­sított terven felüli jövedelmet. Az eredmények nem jelenték­telenek, de a baromfitenyésztés lehetőségeit korántsem aknázták ki a termelőszövetkezetek. A tehenészetekben a szaksze­rű irányítás és ápolás, takarmá­nyozás abban mutatkozik meg, hogy az azelőtti években amíg 4—6 liter között ingadozott a fe­jéri átlag, addig az idén 9—12 literre emelkedett. Ugyancsak a szakemberek munkájának eredménye az is, hogy 9 termelőszövetkezetben ebben az évben már alkalmaz­ták a vetésforgót. A MOSTANI javaslat elő-« nye, hogy a felvásárlást meg-« könnyíti, illetve egyszerűbbé teszi, mert kevesebb helyem, de nagyobb területen termelik ugyanazt a növényt; viszont a szövetkezeteknek is hasznára válik, mivel két-három szer­ződéses növényfajta termesz-, tése nem kíván olyan sokol­dalú szakismeretet, mint nyolc* tízféléé. MÁSIK probléma, amely a bizottsági ülésen kifejezésre jutott: a tájtermő terüle­tek kialakítása, A bizott­ság azzal is foglalkozott,, hogy a paradicsom terme­lést csupán Kecskemét környé­kén honosítsák meg nagyobb arányban, vagy a megye déli vi-. dékán is besorolják-e a tájfajták közé. A feldolgozó üzemek kör­nyékén való termesztés több szempontból előnyösebb volna^, viszont a déli járásokban az idén. is nagyobb termés volt paradi­csomból. Kecskemét környékén az idén valószínűleg a talajerő visszapótlás és a megfelelő vé­dekezés hiánya okozta a ter­méskiesést. Az okok pontos fel­derítésére szakemberekből álló bizottság életrehívását határoz­ták el, hiszen a termelés fellen­dítését sürgeti, hogy a világ­piacon 32 forint értékű paradi­csomért 1 dollárt kapunk, ugyanakkor, amikor szőlőből 100 forint értékűt kell szállíta­nunk egy dollárért. AZ OPERATÍV bizottság a továbbiakban foglalkozott a szer­ződéses fegyelem megjavításá­nak szükségességével, miután megállapította, hogy a vállala­tok sok esetben nem érvényesí­tik kötbérezési jogaikat a szer­ződéses feltételeket nem telje­sítő termelőkkel szemben. 3ó ütemben halad a községfejlesztési tervek megvalósítása a dunavecsei járásban A járás tizenhárom községe az előző évhez viszonyítva az idén 7 225 300 forinttal többet költ községfejlesztésre. A köz­ségfejlesztési alapból villany- hálózat bővítésére Duna tétét le­nen 1 006 000, Kunszentmikló- sou 878 000, Solt—Kisso lton 349 000 és Tasson 272 000 fo­rintot használtaik fel. Nyolc- vanhateaer forintba kerüli a Kunszeri tmiklos—Bodakui kö­zötti telefonvezeték, 75 ezer forintba a Uartai óvoda és 150 000 forintba a solti orvosi lakás. Tovább folytatják Du- navecsén a betonjárda, Sza­badszálláson a strandfürdő, Haitim a ravatalozó, Tasson a törpevízmű építését, Kunpeszét ren pedig a falu1 villamosítáé

Next

/
Oldalképek
Tartalom