Petőfi Népe, 1959. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-06 / 209. szám

BUV. ÉVFOLYAM, 209, SZÄM K, ,,,# Világ proletárja^ egyesüljetek! Ara 60 fillér 1959. SZEPT. 6, VASÁRNAP Negyedszer kiváló vállalat A jó munka eredményeként a Belkereskedelmi Miniszté­rium kiváló vállalat címet adományozta a Dél-Bács me­gyei Népboltnak. Immár a ne­gyedik alkalommal nyeri ed a Belkereskedelmi Minisztérium és a KPVDSZ Kollégiumának) határozata alapján ezt a ki-* tüntető címet. A népbolt párt- és szakszer-» vezete szeptember 5-én, a Bé­ke Étterem különtermében ün­nepelte meg a kiváló vállalat cím elérését. Fazekas István levelezi! Terven felül 20 garnitúra hálószoba-bútor és 20 000 láda Szép eredmények a Kalocsai Asztalos és Építőipari KTSZ kongresszusi versenyében Az Asztalos- és Építőipari Ktsz Kalocsa egyik leggyor­sabban fejlődő üzeme. 1951- bc*i tizenegyen alakították meg és a tagok egyetlen kis mű­helyben láttak munkához. Ma már saját emeletes, korszerű gépekkel felszerelt üzemmel rendelkeznek, amelyben 180 szakmunkás és gépkezelő ké­szíti a szép konyhabútorokat, rekarrúékat, hálószobabútoro­kat. A 17 ezer forintos közös vagyon is gyorsan nőtt a nyolc esztendő alatt, már tavaly túl­haladta az egymilliót. A gyors fejlődés a jó munka eredménye. Nem véletlen, hogy a ktsz bútorüzletének kiraka­tában díszeleg a kisipari ter­melőszövetkezetek megyei ván­dorzászlója. A Kalocsai Aszta­los- és Építőipari Ktsz dolgo­zói szép kongresszusi vállalá­sukkal és a vállalás túltelje­sítésével érdemelték lei a me­gyei elsőséget. Az MSZMP kö­zelgő kongresszusa tiszteletére azt vállalta a közgyűlés, hogy eredeti tervükön felül 20 gar­nitúra Tisza hálószobabútort és 18 000 darab gyümölcsös- ládát készítenek. Elmondhat­juk, hogy felajánlásukat már túl is teljesítették. A festett hálószobabútorok már elhagy­ták a műhelyeket, a 18 000 lá­da leszállítása után pedig most újabb 2000 láda készítését .ajánlották fel. A kongresszusi felajánlás is hozzásegíti a ktsz dolgozóit ah­hoz, hogy az idei évben is tovább növeljék a termelést. A tavalyi év öt és félmilliós ossz­Megnyílt az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár 7wm K? JM£I ÁC4 ; tef*. ÁT;: •-.#. wU* A Pénteken délelőtt 10 órakor ünnepélyesen megnyitották a 63. Országos Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt. A meg­nyitón részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának eűső titkára, dr. Miin- fcich Ferenc, a Minisztertanács elnöke, valamint a párt- és állami élet számos vezető sze­mélyisége. A megnyitón Dögéi Imre földművelésügyi miniszter mondott beszédet, melynek el­hangzása után a párt és a kor­mány vezetői, a meghívott ven­dégek megtekintették a kiállí­tás pavilonjait. A megnyitás után több tíz­ezres tömegek látogatták meg a kiállítást tpár az első napon. Különösen nggy érdeklődést keltett a szocialista mezőgaz­daság eredményeit bemutató hatalmas anyag, a sok kiváló tenyészállat, mely a termelő- szövetkezetek, állami gazdasá­gok jó , munkáját dicséri. Ké­pünkön a mezőkeresztes! Tán­csics Tsz kiváló juhásza, Barta András a tsz állatállományá­nak egyik legszebb példányá­val, a Laci nevű kossal, mely méltán számíthat díjazásra. termelésénél három millió fo­rinttal több terméket állít elő ebben az évben a ktsz. Ügy számítják, hogy a nyereség is nagyobb lesz mint tavaly «/olt, pedig akkor is szép eredményt, 7 százalékos jövedelmezőséget értek el, amelyből átlagosan 16 munkanapnak megfelelő osztalékot kaptak a tagok, s beruházásokra is futotta a ha­szonból. Az idén már előrelát­hatólag a tartalékalap is futja a további beruházásokat, s ily- módon több nyereséget oszt­hatnak. Vezetők és fővárosi munkások patronálják a bütmbnáii fápát tiz-e.il Az MSZMP bácsalmási járása bizottsága — pártunk március 6-i határozatának felhívására — az új, valamint a régebben működő termelőszövetkezetek támogatására még a tavasszal szakemberekből álló 'brigádokat hozott létre, amelyek hathatós segítséget nyújtottak a tervek elkészítésében, a munkák meg­szervezésében. A pártbizottság ezután sem hagyja magukra a termelőszö­vetkezeteket, s patroaiálásukra felkérte a járás valamennyi ve­zetőjét, aminek eredményekép­pen minden közös gazdaságnak egy-egy elvtárs állandó segítsé­get nyújt problémáik megoldá­sához, kéréseik almtezesehez. Ezenkívül nagyjelentőségű az a támogatás, amelyben a fővá­ros nyolcadik kerületének üze­med »a jövőben a járás mező­gazdasági szocialista szektorait részesítik* Az üzemek mind­egyik termelőszövetkezettel megteremtették a kapcsolatot, s nem egynek már a közelmúlt­ban komoly segítséget nyújtot­tak. így például a bácsalmási Táncsics Tsz patronáló válla­latától a behordási munkála elvégzéséhez egy tehergépkocsit kapott. A többi tsz tagsága is nagy elismeréssel nyilatkozik a fővárosi munkások támogatásá­ról, Évadnyitó társulati ülés a Kecskeméti Katona József Színházban A színházi évad megkezdé­sének első és nem a közönség színe előtt lezajló — de igen fontos — mozzanata minden esztendőben az évadnyitó tár­sulati ülés, amikor, a színház vezetősége a dolgozók előtt hivatalos formában is ismer­teti éves programját, s azokat az irányelveket, melyek a szín­ház technikai és művészeti munkáját vezérlik egész idé­nyen keresztül. Szeptember 4-én került sor az idén erre az ünnepélyes külsőségek között lezajló első összejövetelre. Bevezetéskép­pen Csapiár Vilmos, a szín­ház szakszervezeti titkára üd­vözölte a társulat tagjait, s a megjelent vendégeket. Részt vett a társulati ülésen Körösi József elvtárs, a megyei párt- bizottság munkatársa, Mada­rász László elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese, Barabás János elvtárs, a megyei mű­velődési osztály vezetője és Urbán Pál elvtárs, népműve­lési csoportvezető. A megnyitó szavak után Madarász László elvtárs üdvö­zölte a színház vezetőségét és tagságát a megyei pártbizott­ság és a megyei tanács végre­hajtó bizottsága nevében. Rá­mutatott a színház múlt évi eredményeinek azokra a voná­saira, melyek az idei tovább­fejlődés legfőbb biztosítékai le­hetnek. Elmondotta, hogy a színház elmúlt évi munkája osztatlan elismerést keltett megyeszerte. Bizton lehet szá­mítani arra, hogy a múlt év­ben kialakult közösségi szel­lem a színház dolgozóinak vi­lágnézeti és szakmai egysége újabb sikereket hoz .az előre­haladás útján. Ezután Radó Vilmos elvtárs, a színház Igazgatója mondott évadnyitó beszámolót, Kiilönö­Űjjáépül a csátaljai mozi (Községi tudósítónktól.) A csátaljai községi tanács jú­liusi tanácsülésén úgy döntött, hogy községfejlesztési alapból 40 ezer forintos költséggel hoz­zájárul az eddig igen elhanya­golt állapotban levő mozi felújí­tásához. Az átalakítási munká­latok fele részét a MOKÉP fe­dezi. Már elkészült az újjáépí­tési költségvetés, 100 ezer forin­tos költséggel. Az újjáépítési munkálatokhoz már hozzákezd­tek és a község lakói közel 10 ezer forintos tá~' odaírni segítsé­get -JánloUak fék sen nagy jelentőséget ad — mondotta — a színház életé­ben ez az egy hónap múlva induló évad, hiszen dolgozó né­pünk a felszabadulás 15. esz­tendejének megünneplésére ké­szül és ez az év egyben a szín­házak államosításának 10. év­fordulóját hozza. Hangsúlyozta, hogy erősíteni kell a színház társadalmi kapcsolatait, s a közösségi összefogás szellemét. Juhász Pál elvtárs, a színházi pártszervezet tátikára a poli­tikai és világnézeti tovább­képzés jelentőségéről szólt« majd Csapiár Vilmos a szak- szervezeti munka néhány prob­lémáját érintette. A társulati ülésen Seregi László, a száhháa főrendezője Ismertette az évad előkészítésével kapcsolatos szervezeti és művészeti tenni­valókat. „KIVÁLÓ VÁLLALAT avató ünnepség a Megyei Moxiüsemi Vállalatnál u Pénteken este meleg hangula­tú ünnepség keretében adták át a Megyei Moziüzemi Vállalatnak a „Kiváló Vállalat” cím elnyeré­séről szóló díszoklevelet. A me­gyei tanács kultúrtermében tar­tott ünnepségen Hanesch László elvtárs, a Megyei Moziüzemi Vállalat igazgatója számolt be az 1959. I. félévi munkáról, mely­nek kimagasló eredményei alap­ján kapta meg a vállalat a ki­tüntető címet — országos vi­szonylatban első ízben. Az ered­mények azért is értékesek, mert hazánk 19 megyéje közül egyik­nek a Moziüzemi Vállalata sem érte el a kitüntető címet. Az ün­nepségen Madarász László elv­társ, a rftegyei tanács végrehaj­tó bizotságának elnökhelyettese adta át a vállalat igazgatójának a Filmfőigazgatóság díszes ki­tüntető oklevelét, kiosztotta a vállalat legjobb munkát elért dolgozói között a szakmai kitün­tetéseket és a pénzjutalmakat. Részt vett az ünnepségen Kai­mén Róbert elvtárs. a Művelő­désügyi Minisztérium Filmfő­igazgatóságának képviseletében és Kiss Pál elvtárs. a Művészeti Dolgozók Szakszervezete elnök­ségének a tagja. A vállalat központi apparátu­sának dolgozói közül jutalmat kapott Hanesch László igazgató, Schremm Rezső főkönyvelő, Sza­bad Lívia osztályvezető és Rohr­bacher Béla osztályvezető, ezen kívül tizenhármán pénzjutalma* kaptak. A megye legkiválóbb mozi­üzemi dolgozóinak „Kiváló dol­gozó” címet és jelvényt, s ezzel együtt pénzjutalmat adtak át. E kitüntetésben részesült Csenki János (Kiskunfélegyháza), Kő-» rossy Artur (Kecskemét), Sörös Péterné (Kiskunhalas), Márkus Dániel (Kiskunmajsa), Vető Ödön (Kecel), Szalai Erzsébet (Akasztó). Bakos Péter (Nemes­nádudvar), Szántai Kiss Imre (Gátér), Anka József né (Tisza- kécske). A versenyben legjobb helye­zést elért mozik dolgozói külön pénzjutalmat is kaptak. A kis­kunfélegyházi mozi dolgozói 1200, a szabadszállási mozi 1000, a kis- kunmajsai mozi 800. a tompái mozi 600. a borotai mozi 800, a tdávodi mozi 600, a páhi mozi 400. a kecskeméti 4. kiskörzeti mozi dolgozói pedig 300 forintos jutalmat vettek át. Próbahalászat az új halastavon (Községi tudósítónktól.) Egy éve, hogy hozzákezdtek a csátaljai Üj Tavasz Terme­lőszövetkezetben a halastó lé­tesítéséhez. Három napig dol­goztait és több száz köbméter földet mozgattak meg a halas­tó létesítésekor. A tavasszal megkezdték a halten^észtést és 3 mázsa pontyivadékot tetteik a halastóba. Az elmúlt héten próbahalászatot rendeztek éa elégedettek a tsz tagjai halte­nyészetükkel. A halastó átlaga 65 dekagramm. A tsz elnöké­nek véleménye szerint érde­mes és kifizetődő hal tenyész­téssel foglalkozni,

Next

/
Oldalképek
Tartalom