Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-02 / 180. szám

’N/íAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS -KISKUN MEGYEI LAPJA Világ proletárjai, egyesüljetekl SDV. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM Ara 60 fillér 1959. AUG. 2, VASABNAP Jól fizetett a gabona és a kajszi Helvécián Kilencvenegy Aj neveld kezdi meg munkáját ősszel megyénkben — Ünnepélyes eskütétel a megyei tanácson — Műsoros rendezvények, béh enagygyűlés a Petőfi Napokon Kiskőrösön a Petőfi Napok ünnepségei pénteken megkez­dődtek. Délelőtt 10 órakor Mik­lós köbért a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa megko­szorúzta halhatatlan költőnk szobrát majd megnyitották az általános iskolában az irodalmi és néprajzi kiállítást. Este 8 órai kezdettel a kertmoziban tábortűz mellett műsoros elő­adást rendeztek, amelyen Akasztó község, a kiskőrösi KIOSZ és a honvédség ének­kara szerepelt. Fellépett me­gyénk írói közül Antalfy Ist­ván, Goór Imre és Tarján Ist­ván is, akik műveikből olvafc-' tak fel. Az érdeklődésre jel­lemző, hogy a 600 ülőhelyes moziban nyolcszázan jelentek A Helvéciái Állami Gazda­ság terméseredményei az idén is igazolják a nagyüzemi gaz­dálkodás fölényét. Az aratást a gazdaság egy kombájnja, négy kévekötő ara- .ógépe végezte él (á kombájn azóta Veszprém megyében, a Városlődi Állami Gazdaságban A döntő lépés Pártunk művelődéspolitikai irányelveinek útmutatása sze­rint — mint arról már több­ször is hírt adtunk — megye* szerte nagyarányú tervkészítés indul. A párt megyei bizott­sága kétéves kultúrpolitikai programjának megszületése után elkészült a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának perspektivikus művelődési ter­ve is. Nagy lendülettel és lel­kesedéssel állították össze já­rásaink párt és tanácsi veze­tő szervei is a helyi adottságok­nak megfelelő, pártunk mű­velődéspolitikai téziseinek alap­ján távlati terveiket. Ahhoz azonban, hogy szocialista kul­turális forradalmunk eredmé­nyeit újabbak tetézzék, s va­lóban döntő fordulatot vigyünk végbe a nép művelése tekin­tetében mindenfelé, elenged­hetetlenül szükséges, hogy már most a nyár folyamán határo­zott és céltudatos előkészüle­tek kezdődjenek községeink­ben, falvainkban Is. Nem len­ne célszerű itt ilyen bosszú lejáratú távlati tervek össze­állítása. A művelődési tevé­kenység falusi feladatainak meghatározása szempontjából ma az a legidőszerűbb, ; hogy alaposan és jól előkészüljünk az ősszel induló és az egész télen át tartó sűritettebb, sok­oldalúbb népművelési mun­kára. A tervek összeállításának gazdája a pártszervezet és a helyi tanács. Mindenképpen számítani lehet a tervkészítés­nél a különböző kulturális szervezetek közreműködésére. Csaknem minden községünk­ben megalakultak a művelődési tanácsok. Sajnos azonban ed­dig még nem egy helyen alig történt egyéb létrejöttüknél, érdemleges kulturális feladato­kat aligha oldottak meg. A művelődési tanácsok életre ébresztésének egyik nagyszerű alkalma lehet a téli falusi kulturális program összeállítá­sában való segítségnyújtás, mint ahogy a tanácsok mel­lett működő oktatási és nép­művelési állandó bizottságok­ban tevékenykedő tagok is sok vonatkozásban hozzájárul­hatnak helyismeretükkel, több éves gyakorlatukkal ahhoz, hogy jól megfontolt tervek jöj­jenek létre. Olyan tervek, amelyeknek központjában a társadalom vi­lágnézeti, politikai nevelésének, & falusi ifjúsággal való sok­oldalú foglalkozásnak, a mű­velődési tömegmozgalmak fel­lendítésének, a szocialista falu világnézeti alapjai lerakásának nagy jelentőségű feladatai áll­nak. segít a termés betakarításánál), s péntekig a cséplés harmadré­szénél tartottak. Három csép­lőgéppel előreláthatóan augusz­tus 10-re befejezik a gabona elveretését. Az összesen 670 holdon ter­mesztett kalászosok közül őszi árpából 19, búzából 17—18, rozsból 12—13 mázsás átlagter­mésre számítanak, s zabból is betakaríthattak volna egy-egy holdról 15—16 mázsát, a jég­verés azonban megsemmisítet­te e takarmánygabona egy ré­szét. Így is meglesz a holdan­ként! 12 mázsa a tervbe vett 9 mázsával szemben. Szőlőből nem érik el a tava­lyi 32,5 mázsás átlagot, mert a gyakori esőzések kedvezőtlenül hatottak a termésre, az 1175 hold átlaga azonban meglesz 25—28 mázsa. A 16 ezer termőfaegységről a számítások szerint 140—150 vagon almát szüretelnek majd le, amelynek 50—60 százaléka előreláthatóan megfelel az ex­port-kívánalmaknak. Kajszi barackból eddig 35 vagont részben exportáltak, vagy adtak át a konzervgyár­nak és a hűtőháznak, s a ma­radék 5—6 vagon termés le­szedésével is nemsokára vé­geznek. A kajszi minőségére egyébként jellemző, hogy a ter­vezett értékesítési ár fölött, ki­lóját átlag 4 forintért adhatta el a gazdaság. A vezetőség azt tervezi, hogy a meglevő 285 holdas 1—6 éves telepítést újabbal növeli. A MEGYEI TANÁCS műve­lődési osztálya pénteken dél­előtt ünnepélyes keretek kö­zött fogadta az idén végzett és megyénkben elhelyezkedő pedagógusokat, a megyei ta­nács kultúrtermében; Barabás János elvtárs, a művelődési osztály vezetője üdvözlő besaédében hangoz­tatta: nevelőnek lenni ma nagy felelősséggel járó fel­adat; Nemcsak az ifjúság, ha­nem a felnőttek nevelése is nagyrészt a pedagógusokra há­rul. Fiatal tanáraink és taní­tóink törekedjenek mindig ar­ra, hogy példamutató maga­tartásukkal, lankadatlan szor­galmukkal vívják ki maguk­nak a dolgozók elismerését és szeretetét. Falun és városon egyaránt a pedagógusokra vár a párt kulturális irányelveinek meg­valósítása, a népművelési mun­ka megszervezése és felvirá­goztatása. — A megyei tanács művelő­dési osztályának az 1959—60-as tanévben legfontosabb célkitű­zése, hogy a nevelőtestületek­ben megszilárdítsa az eszmei, politikai és szakmai egységet. A megyei, járási és városi szakfelügyelők megadnak min­den segítséget ahhoz, hogy fia­tal pedagógusaink nyugodt kö­rülmények között végezhessék az oktató-nevelő munkát, EZUTÁN került sor a kine­vezések- ismertetésére, Tövis Ferenc elvtárs, a megyei ta­nács művelődési osztályának csoportvezetője felolvasta, ki melyik községbe megy taníta­ni. Varga Évát például Kön- csögre, Pintér Gizellát Nyár- lőrincre, Gereben Lászlót Or- goványra szólította a köteles- sé£>. Az idén 53 új tanító, 13 ál­talános iskolai tanár, 9 közép­iskolai tanár és 15 óvónő kap­ta meg kinevezését Bács me­gye különböző oktatási intéz­ményeibe. Majd az eskütétel követke­zett. Egyöntetűen zúgott a fogadalom: »Minden igyekeze­temmel azon leszek, hogy hi­vatali működésemmel a Ma­gyar Népköztársaság megerő­södését és fejlődését előmoz­dítsam.« AZ ESKÜTÉTEL UTÁN ba­ráti beszélgetést folytattak á fiatal nevelők a járási és vá­rosi tanulmányi felügyelőkkel. meg. Szombaton a járási művelő­dési házban Ascher Oszkár Kossuth-díjas szavalóművész vezetésével a fővárosi Irodalmi Színpad tagjai ízelítőt adtak a Petőfi Sándortól József Atti- Iáig élt nevesebb költőink ál-* kotásaibóL Vasárnap délelőtt 10 órakor * Petőfi téren járási békenagy­gyűlés lesz, amelyen Bihari László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára mond beszédet a kiskőrösi já­rás falvainak küldöttei előtt* Délután a Magyar Honvédel­mi Sportszövetség járási elnök­sége ejtőernyősugrás-, repülő- és modellező bemutatót, vala­mint íjászversenyt rendez, # ezzel befejeződnek a három­napos ünnepségek, amelyeken Bem tábornok, a szabadság­harcban Petőfi Sándor pa­rancsnoka szülővárosából, » lengyelországi Tarnowból ér­kezett hattagú küldöttség is is részt vett. 461 kislakás épült eddig OTP-kölcsönből; 740 építési engedélykérelem az idén; betonJiordó építgető — bortároiásra Elegendő építőanyag áll ahislakásépítök rendel késésért Több mint ötezer normálholddal teljesítette tűt féléves tervét a Kecskeméti Gépállomás Fennállása óta az idén ta­vasszal kapta meg harmadszor á Kecskeméti Gépállomás az élüzem kitüntetést. A dolgo­zók akkor lelkesen vállalták, hogy megtartják e címet, s a kongresszusi versenyben újabb eredményekkel öregbítik a gépállomás hírnevét, Az ígéret nem maradt pusz­ta szó: a Kecskeméti Gépállo­más féléves teljesítménye alapján ismét elérte az élüzem szintet. Az erre az időszakra előirányzott 13 ezer normál- hold helyett 18 ezren felüli munkát végzett — tehát 5 ezer normálholddal többet a terve­zettnél — sőt az ipari szállí­tásokat is hozzászámítva el­érik a 20 ezer normálholdat. A dicséret elsősorban az ara­tógépkezelőket és kombájnve­(Vendégeli a tábűifmn Megyei, városi és járási párt- és államéle ti vezetők lá­togattak el a napokban a ba­jái és járási úttörők nyári tá­borába. Az úttörők szeretettel fogadták a kedves vendégeket és beszámoltak a táborban fo­lyó életről. Az úttörőtáborban egyszerre hatván gyermek tartózkodik és tíz paponként váltják egymást a csoportok, > zetőket illeti, akik — annak el­lenére hogy az elmúlt két hó­nap alatt 137,5 milliméter csa­padékot kapott a terület, a ga­bonák zömében kuszáltak vol­tak, — teljesítették az egy gépre előírt 150 hold kalászos learatását. A gépállomás 35 cséplőgépe is teljes ütemben dolgozik. Három megyei szerv, a me­gyei tanács építési osztálya, az Országos Takarékpénztár me­gyei irodája és a megyei TÜ- ZÉP Vállalat szoros kapcsola­tot tart fenn egymással a ma­gánerőből történő kislakásépít­kezések zavartalan lebonyolí­tása érdekében. Az építési osz­tály tartja nyilván az építési engedélyek iránti kérelmeket, s közli a TÜZÉP-pel a vár­ható anyag-igényeket, az OTP pedig kölcsönöket folyósít az arra rászoruló építkezőknek. Ennek a kooperációnak kö­szönhető, hogy az idén nem történt különösebb fennaka­dás az építőanyag-ellátásban. Az elmúlt két évben mint­egy 3000 kislakás épült, ebből több mint ezer — OTP köl­csönnél. Az idén eddig 740 építési engedélyt kértek, Eddig az OTP 461 kislakás építésére, illetve felújítására adott ki kölcsönt — több niint 18 millió forintot; Megyénk TÜZÉP-telepeit azonban nem érte váratlanul a nagy arányú építőanyag-kereslet. 3862 tonna, cementtel, 5102 tonna mésszel* 27 548 .négyzetméter mozaik-* lappal, 9 626 000 db téglával készültek fel a kislakás-építők vásárlásaira; Ez évben már nem volt hiánycikk a cserép sem, amelyből 1753 000 db-ot, ezen kívül 510 000 db cement­cserepet és 57 367 négyzetmé­ter tetőfedő palát biztosítottak* Ugyancsak elegendő mennyi­ségű fűrészelt fenyőárut tá­roltak a telepek, csupán a nyí­lászáró szerkezetekből mutat­kozott némi hiány. Az építő­anyag-mennyiség bőven fedez­te a tsz-ek saját erőből végre­hajtott építkezéseit is* Az idei kislakás-építkezé­sek anyagszükséglete ezzel még korántsincs kielégítve, a TÜZÉP-telepek azonban jól felkészültek a harmadik ne­gyedévi forgalomra is. Ebben az időszakban csupán vas­beton-gerendából nem tudják majd teljes mértékben kielé­gíteni az igényeket Helyette fagerendákat árusítanak majd. Egy szőlősgazdákat érintő hír is tudomásunkra jutott A nagy terméssel kecsegtető szü­ret tárolóedény-hiányán úgy igyekszik a TÜZÉF segíteni* jhogy cementet biztosít a pa­rasztság részére, amiből — thasonlóképppen mint a bor­ipincéknél — a bor tárolására lalkalmas betonkádakat építhet- Jnek, A betonból készült táro- fló edényt természetesen üveg­lapokkal vagy műanyaggal -kell bélelni, fi nyáj delelésre tér K Dél felé jár, s nem étien vonulnak pihenni a városföldi : Törekvés Tsz juhai, hiszen aratás után a tarló is növelte lege- I lőjük területét. Felhántása sem okoz azonban gondot Szabó Fe- • renc juhásznak, mert a szövetkezet megfelelő nagyságú réttel í rendelkezik* Foto; Pásztor Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom