Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-12 / 188. szám

8. 1959. augusztus 12, szerda A DÍVSZ üzenete Hruscsovnak és Eisenhowernek Prága: A Demokratikus Ifjú­sági Világszövetség Prágában ülésező V. kongresszusa azonos szövegű üzenetet küldött Hrus­csov szovjet miniszterelnöknek és Eisenhower amerikai elnök­nek. Az üzenet hangsúlyozza, hogy a kongresszus résztvevői forrón üdvözlik Hruscsov és Eisenhower kölcsönös látogatá­sát. 93 ország 270 ifjúsági szer­vezetének képviselői, akik a bé­Több kapitalista országból a munkásság fokozódó sztrájk­harcáról érkeznek hírek. Az egyik angliai repülőgépgyár 5000 munkása, tiltakozásul a terve­zett elbocsátások ellen sztráj­kot hirdetett. Japánban hétfőn 57 textilipari vállalat munkásai kezdtek béremelési sztrájkot. Argentína Tucuman tartomá­nyában 160 000 cukoripari mun­kás több nap óta rendületlenül folytatja a sztrájkharcát, annak ellenére hogy a kormány a leg­különfélébb terrorintézkedése­ket alkalmazza. A sztrájk és az ezzel kapcsolatos tüntetések sok résztvevőjét letartóztatták. Tu­cuman tartományban katonai ellenőrzést vezettek be. A tün­tetők és a karhatalmi erők kö­zötti legutóbbi összecsapások miatt Tucuman, a tartomány központja ostromlott város ké-. pét mutatja. Folytatódnak az amerikai acélipari munkások sztrájkjá­nak beszüntetéséről indított tár­gyalások, amelyek a múlt héten eredménytelenül félbeszakad­tak. Az egy hónapja tartó sztrájk ke, a nemzeti függetlenség és az ifjúság felelősségének kérdéseit tárgyalják meg Prágában, állást- foglalnak a hidegháború meg­szüntetése. a nemzetközi fe­szültség enyhítése mellett. Az üzenet követeli, hogy a nagyhatalmak egyezzenek meg a leszerelésben és tiltsák meg a nukleáris fegyverek haszná­latát. ban kijelenti: A Szovjetunió kész a legünnepélyesebben köte­lezettséget vállalni arra, hogy nem fog elsőnek újabb atom­fegyverkísérleteket végezni. A Szovjetunió amikor az atomfegy­verkísérletek azonnali és végle­ges megszüntetése mellett fog­lal állást, ezt csak első lépésnek tekinti az atom- és hidrogén­fegyverek teljes eltiltása felé. zása független Eisenhower el­nök küszöbön álló bonni láto­gatásától. Az angol külügymi­nisztérium szóvivője hétfőn kö­zölte, hogy Adenauer az év végén valószínűleg eleget tesz az angol kormány meghívásá­nak. latban felhívja a figyelmet a japán militarizmus újjáéledésé­re és az amerikai imperialisták ázsiai felforgató tevékenységé­re. Követeli, hogy a hollandok adják vissza Nyugat-Iriánt. Ezt a kérdést az ENSZ elé kell ter­jeszteni. A határozat a kor­mány politikai programjának •támogatására, a béke védelmé­re, a gyarmati rendszer elleni harcra hívja fel Indonézia népét. szállítanak Laoszba. A szállí­tás az egyik dél-vietnami ki­kötőn keresztül történik. A vietnami néphadsereg illetékes szervei követelik, hogy sürgő­sen vessenek véget ennek a ténykedésnek, amely durván sérti a genfi egyezményeket. szállító flottájának készülődé­sével a laoszi háborúba való beavatkozásra. Az attasék a hadszíntér meg­tekintése után jelentést tesz­nek kormányuknak — jelentik a nyugati hírügynökségek. támogatására a rokon ipar­ágakban dolgozó 100 000 munkás is abbahagyta a munkát. Régi, eléggé elavult sütöde működött eddig Hajós község­ben. A kis üzemben csak ke­nyeret sütöttek, de sokszor még így is problémát okozott a la­kosság megfelelő ellátása. Rö­viden szólva, ez volt a múlt, hiszen pár nap múlva kétke- mencés, korszerű pékségét he­lyeznek üzembe Hajóson. A Kalocsai Sütőipari Válla­lat vezetői az új üzemnek szánt épületet még 1957-ben megvá­sárolták. Az idén tavasszal pe­dig elkezdték a kétkemencés, korszerű sütőüzem megépítését. Jelentősen csökkentette az épí­tés költségeit, hogy a vállalat saját építő-brigádot szervezett Cseh János országosan ismert kemenceépítő mester vezetésé­vel. A vállalat saját munkái­nak elvégzése mellett ez abri­r$ujtt±öi Lz&ajet b&ieLuüíi a q.en(i étíe-kezlelen. Carapkin nagykövet, az atom­fegyver-kísérletek megszünte­téséről tárgyaló genfi értekez­leten részt vevő szovjet kül­döttség vezetője hétfőn dél­után bejelentette: a Szovjet­unió hozzájárul, hogy a kísér­leti robbantások beszüntetésé­nek ellenőrzési rendszerébe felvegyék azokat a módszere­ket és eszközöket, amelyeket a nagy magasságokban végzett nukleáris robbantások felfedé­sére a három nagyhatalom atomszakértöi kidolgoztak; Az angolok és az amerikaiak örömmel üdvözölték a szovjet bejelentést. Az indiai felsőház kommunista tagjainak tiltakozása Az indiai államtanács (felső­ház) kommunista tagjai hétfőn kivonultak az ülésteremből, tiltakozásul az ellen, hogy a kormány nem volt hajlandó előterjeszteni azokat a jelenté­seket, amelyeknek alapján Pra- szad elnök' feloszlatta a kera- lai kormányt. Gupta kommu­nista képviselő különösen Ke­rala állam kormányzójának je­lentését követelte. Radhakrisnan, az államta­nács elnöke kijelentette, hogy tájékoztatást csak akkor ad­nak, amikor a kérdés megvita­tásra kerül. Erre a kijelentés­re vonult ki a tanács jelenlevő 12 kommunista tagja. Magyar disszidensek tragikus „disszidálása“ Ausztriából A 20 éves Nyíri Sándor, a 22 éves Bozsár Angéla és a 23 éves Bari Mária, az ásteni disszidens-tábor lakói, vasár­napra virradó éjszaka Salach határfolyón át illegálisan Nyu- gat-Németországba akartak jutni, hogy megmeneküljenek a nyomasztó láger-élettől. — Bari Mária életével fizetett a kétségbeesett kísérletért. Az ár elsodorta és a lány belefulladt a folyóba. Tragikus kimenetű baleset történt a tiszakécskei víztorony építkezésénél szombaton délu­tán. A víztorony gömbjének bel­ső falát mázolta „Klor-kaucsuk” kenőével az É. M. Csatorna- és Vízvezetéképítő Vállalat két munkása, Zsíros István magló- di és Bíró József szentesi lakos. A sötét gömbben lámpával dol­goztak és a fejlődő gázok ellen gázálarcot használtak. A gáz va­lószínűleg rövidzárlat következ­tében robbanást okozott és a két munkást szénné égette. A gömb nyílásában tartózkodó munkást a robbanás ereje kire­pítette. Másodfokú égési sebek­gád készíti Bács megye Sütő­ipari Vállalatainál a karban­tartási, felújítási és beruházási munkákat. A brigád 150 000 forintból oldotta meg azt (már az épület árát is beleértve), ami egyébként ennek az összegnek közel duplájába került volna. A kemencéket olajfűtéssel lát­ták el, vízvezeték, fürdő és öl­töző építésével pedig megfelelő munkakörülményeket teremtet­tek a kis üzem dolgozóinak. A pékek munkáját 60 000 forint értékű gép (dagasztó, kiflisodró) könnyíti meg. Értesülésünk szerint a ke­mencéket még a héten be­gyújtják, hogy alkotmányunk ünnepén már az új sütődében készült kenyeret és péksüte­ményt fogyaszthassa Hajós köz­ség lakossága, N A P T A R 1959. augusztus 12, szerda Névnap: Klára Napkelte: 4 óra 35 perc Napnyugta: 19 óra 2 perc * Szemetes emberek Szemetelnek a pestiek! A kecskemétiek talán nem? Ez­zel, sajnos, mi sem dicseked­hetünk. A vasútállomás előtti téren elszórt papírok, széttapo­sott dinnyehéjak, — mind­mind az utasok hanyagságáról tanúskodnak. A Klapka utcá­ban hét darab szétloccsant sárgadinnyét számoltunk meg. A Rákóczi úton letaposott fű és elszórt papírmaradványok mutatják: vasárnap volt. A szemétsöprő emberek »precízségével« is találkoztunk a Klapka utcában. A Csongrá­di útról összegyűjtött szeme­tet besöprik a Klapka utcába, holott a Csongrádi úton két szemétgyűjtő is van. Ez azon­ban »közelebb« esik az utca­seprőnek. »Áldják« is érte őt a Klapka utcaiak! A Szalvai Mihály körúton is szemétku­pacok bizonyítják, hogy a sze­metelésben versenyképesek va­gyunk bármelyik várossal! — Dehát dicső dolog ez?! (m) * — Ünnepélyes keretek kö­zött búcsúztatták el Bugacon Rigó József nyugdíjba vonuló tanítót, aki 37 éven át taní­tott a bugaci iskolában. — Hattagú ifjú gárdát ala­kította!! a jakabszállási kiszis- ták. A legutóbbi taggyűlésükön megtárgyalták a jövő évi ok­tatási tervet, és propagandistá­nak Cakó István vezetőségi ta­got választották. (Községi tu­dósítónktól.) — Befejezéshez közeledik a cséplés Jászszentlászló község­ben. Községi tudósítónk jelen­tése szerint a cséplés 80 szá­zalékát már elvégezték. kel szállították a megyei kór­házba. Állapota súlyos, de az életveszélyen már túl van. A munkavezető is a gömb nyílásá­nál tartózkodott a robbanáskor, ő azonban könnyebb sérülések­kel megúszta az esetet. A robbanást valószínűleg a munkavédelmi intézkedések fi­gyelmen kívül hagyása okozta, bár a dolgozókat éppen a sze­rencsétlenség előtt is munkavé­delmi kioktatásban részesítették. A tragikus szerencsétlenség ügyében a rendőrség megindí­totta a vizsgálatot. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Szarka Szilvia (anyja neve: Kovács Ilona), Ha­lasi László (Ambrus Mária), Pleskó Tibor (Szabó Erzsébet), Nagy János (Zsikla Ilona), Szöl- lősi Márta (Erdei Róza), Kis- lőrinc Valéria (Palics Éva). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Majorosi Sándor és Pácsa Er­zsébet, Gömöri József és Jusz­tin Katalin, Garabuczi Vince és Horváth Sára, Takács László és Kecskés Klára, Dorogi Jó­zsef és Becze Rozália, Farkas Antal és Szőke Margit, Bod- rics István és Virág Mária, Ko­csis Ferenc és Farkas Etelka, Liptók Ede és Ábrahám Etel­ka, Tamási András és Falovics Mária, Bartusz Pál és Jurásik Etelka, Váczi Imre és Horváth Katalin. MEGHALTAK: Szepesi Já­nos egy hónapos, Strausz Edit 4 éves, Gyöngyösi Katalin 2 napos és Szabó Pál 63 éves^ — Elsüllyedt tengerjárónk örökre a hullámsírban marad; Az illetékes szakemberek meg­állapították, hogy a »Béke« ki­emelése és rendbehozatala há­rom-négy hajó árába kerülne.' A katasztrófa körülményeit tisztázó vizsgálatok egyébként még folynak. — Szerencsés esés. Egy nyomorék német nő kiesett a- mozgó gépkocsiból. Az esést néhány zúzódással megúszta* viszont három hónappal ez­előtt megbénult karja hirte­len meggyógyult. Az orvosok szerint két csigolya egymásra tolódása okozta a kar bénulá­sát, s az ütés szerencsésen »szétválasztotta« a csigolyákat: — Megkezdődtek az előké­születek a szeptember első vasárnapján rendezendő IX. bányásznapra. Az idén mint­egy 90 000 bányászt ünnepel majd az ország, körülbelül 4000-rel többet mint tavaly. — Ipari kiállítást rendez a ktsz és a KIOSZ augusztus 23-á.n Bácsalmáson. A kiállítás iránt máris nagy az érdeklő­dés és sok magánkisiparos is kiállítja termékeit — írja Mol­nár József levelezőnk. — A legutóbbi statisztikai adatok szerint az angol mozik válsága egyre nagyobb arányo­kat ölt. A 3329 mozi bevétele a múlt év ugyanezen idősza­kához — tehát az első negye­déhez — viszonyítva 15 száza­lékkal csökkent. — Árdrágító üzérkedés miatt négyhónapi felfüggesz­tett börtön- és 200 forint pénz- büntetésre ítélte a dunavecsei járásbíróság dr. Váczi tanácsa Kiss Jánost, aki a nyolc fo­rintért vásárolt bor literét 12 forintos árban árusította. — Vita a »Néró bár« körül. A római Colosseumban bárhe­lyiséget akarnak nyitni, amely heves vitákra ad alkalmat a római városatyák körében. — Egyesek felháborodottan tilta­koznak az ellen, hogy ebben a kétezeróves történelmi mű­emlékben koktélokat és visz- kit szolgáljanak fel, mások azonban rámutatnak, hogy Rómában az ilyesmi nem új­donság, hiszen már a Szent Péter bazilika területén is van egy diszkrét kis bárhelyi­ség. — A Belügyminisztérium művészegyüttese vendégszere­peit az MHS rendezésében Bácsalmáson. Az előadásnak nagy sikere volt. (M. J. leve­léből.) — Megalakult a nőtanács Bácsszőlős községben. Tagjai nagy örömmel és lelkesedés­sel vállalták, hogy az augusz­tus 20-án átadásra kerülő új kultúrház asszonyi munkát igénylő takarítását társadalmi munkával elvégzik — írja Rádi Ignácné levelezőnk. — Az Országos Műszaki Könyvtár vidéki érdeklődők­nek is kölcsönöz könyveket a megyei vagy járási könyvtárak útján. A könyvtár műszaki kérdésekben — minimális díj ellenében — tájékoztatást ad a megjelent könyvekről. — Öra a gyűrűben. A jere­váni óragyár készíti a legki­sebb órákat a Szovjetunióban. Nemrégiben elkészült a gyű­rűben hordható óra, amely­nek mérete 6x13 milliméter. — Elérte az 1960-as szintet a hazai szerszámgépipar ter­melékenysége. — Meghosszabbították a ba­jai KISZ-üdülőtábor üzemelé­sét. Jelenleg a megye minden részéből kiszista lányok vesz­nek részt jutalomüdülésen. A fiataloknak az elmúlt napok­ban Orsós Antal, a járási párt- bizottság munkatársa tartott élménybeszámolót a bécsi VIT­Hruscsov elvtárs válasza Collinsnak London: Collins angol kano­nok az atomleszerelésért küzdő bizottság elnöke megkapta Hrus­csov szovjet miniszterelnök vá­laszát az atomfegyverkísérletek ügyében küldött levelére. Col­lins nemrégiben a nagyhatal­mak vezetőihez fordult azzal a kéréssel: jelentsék ki, hogy nem lesznek kezdeményezők az atomfegyverkísérletek újrameg- indításában. Hruscsov válaszá­Brentano megerősítette Ádenauer londoni látogatásának hírét Bonn. Brentano nyugatnémet külügyminiszter kijelentette a DPA tudósítójának: Adenauer magától értetődően kitart ama szándéka mellett, hogy Mac­millan angol miniszterelnököt meglátogassa. Mint mondotta, Adenauernak ez az elhatáro­A kommunisták támogatják az indonéz kormány politikáját Dzsakarta. Az Indonéz Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának plenáris ülése jóvá­hagyta a párt főtitkárának po­litikai beszámolóját. A határo­zat kimondja: Helyes volt, hogy a kommunista párt az 1945. évi alkotmány visszaállí­tása s az új kormány haladó politikájának támogatása mel­lett foglalt állást. A határozat a nemzetközi helyzettel kapcso­As amerikaiak nagy mennyiségű jegytert sxállítanak Laoszba Hanoi. A vietnami néphad­sereg főparancsnoksága közöl­te a nemzetközi felügyelő és ellenőrző bizottsággal, hogy amióta Dél-Vietnam és Laosz együttműködési szerződést kö­tött, azóta az amerikaiak nagy mennyiségű fegyvert és lőszert Nyugati katonai attasék a laoszi hadszíntéren Vien Iane-i sajtójelentések szerint az amerikai, a francia és az angol katonai attasé Észak-Laoszban a hadművele­tek színhelyére repült. Érke­zésük egybeesik az Egyesült Államok hadianyag- és csapat­Szfrájkok a kapitalista országokban 210 ezer forintos beruházással korszerű sütőüzem épült Hajóson Súlyos szerencsétienség történt a tiszakécskei víztorony építésénél

Next

/
Oldalképek
Tartalom