Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-27 / 200. szám

1959. aug-, 27, csütörtök Tudományos ankét az erdőben A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÄSPÄßT B A'CS - K IStcyjsl M EöYEI LAPJA 3É® 2^. zO]LIl> CrX’EÜPEIÍ’ Seregszemlére készülnek a kt§z>ek Á Bács megye! KISZÖV szövetkezeti bizottsága legutób­bi ülésén úgy döntött, hogy az idén Baja városában rendezik meg a kisipari szövetkezetek sport és kulturális seregszem­léjét. A szeptember 13-i nagy­szabásúnak Ígérkező találkozó­ra szorgalmasan készülnek a szövetkezetek színjátszói, tánc­csoportjai, ének- és zenekarai, nem kevésbé pedig a Sparta­cus Sportegyesület különböző szakosztályai* A szövetkezeti bizottság va­lamennyi részvevőnek és cso­portnak emléklapot ad, a leg­kiválóbb csoport pedig elnyeri Kalocsa város szövetkezeti bi­zottságának gazdag motívumok­kal díszített vándorzászlóját. A találkozóra nagy a készülődés. Minden részvevő méltóképpen szeretné képviselni szövetke­zetét. Éidesüléseánk szerint Kalocsa város szövetkezeti bi­zottsága száz részvevőt jelen­tett be a seregszemlére. Kecs­Ailatorvosi rendelőt avattak Bácsborsódon Augusztus 20-án adták át ren­deltetésének a bácsborsódi ál­latorvosi rendelőt. A régi vágó­híd épületét oly módon alakítot­ták át, hogy abban egy tágas vizsgálóterem, egy iroda és egy raktárhelyiség nyert elhelye­zést. Az épület végében egy há­rom oldalról fedett nyári vizs­gálóhelyiséget is létesítettek. A mintegy 20 ezer forintba kerülő felújítási munkálatok mellett a község lakói még társadalmi munkát is végeztek, hogy ké­szen legyen az állatorvosi ren­delő. Úgy gondolom, a megyében ritka még egy ilyen szép, nagy állategészségügyi intézmény. A tanácselnök — Molnár József elvtárs — és az állatorvos — Spekner Dénes dr. — közös jó munkájának eredményeképpen jutottak hozzá a község állat­tartó gazdái egy újabb hasznos létesítményhez. Mindkettőjük­nek ezúton mondok köszönetét. Dr. Várady Iván járási állatorvos kemétről a Kodály-kórus és a Cipész Ktsz szintén száz fő­vel, a jánoshalmi szövetkeze­tek pedig 50 fővel utaznak Ba­jára. De ott láthatjuk majd a garai délszláv zenekart, a ne- mesnádudvari német tánccso­portot, a félegyházi népi tánco­sokat, Kiskőrös, Kiskunhalas, Dunapataj szövetkezeti ének­karait, valamint á bajaiak ze­nekarát is. A Spartacus Sportegyesület szakosztályai is változatos mű­sort Ígérnek. Súly- és gránát­dobás, diszkoszvetés, távol- és magasugrás, 100, 400 és 1000 méteres síkfutás, labdarúgás, asztalitenisz és sakkmérkőzé- sek, vízilabda és úszószámok, jó idő esetén pedig motoros és evezős bemutató szerepel ün­nepi programjukban. S. G. Közel tíz éve működik a nyíri erdőben a Vízgazdálko­dási Tudományos Kutató In­tézet országosan egyedüli ta­lajvízháztartási telepe. Itt az alföldi területek talajvízjárá- sát, a vízmozgás törvényeit tanulmányozzák a kutatók, ötven méteres körzetben 40 kút szolgáltatja a rendszeres adatokat a talajvíz emelkedé­séhez, süllyedéséhez, s ezenkí­vül országosan 2200 kutat tar­tanak megfigyelés alatt a talaj vízjárása szempontjából. Ned­vességmérők, kémiai laborató­rium, jól felszerelt meteoroló­giai állomás áll a kutatók ren­delkezésére. Az eddigi megfigyelések so­rán már jórészt tisztázódott az alföldi területek vízháztartásá­nak törvényszerűsége, amely­nek ismeretében megközelítő­leg pontosan előre jelzik a ta­lajvíz-veszélyt. Jelentős segít­séget nyújtanak az új isme­retek a mezőgazdasági tervek készítésénél, az öntözőtelepek kiválasztásánál. A vízháztartás törvényeinek ismeretében máris jelentős költségeket ta­karítanak meg az épülő nagy­marosi duzzasztóműnél. A fiatal kutatótelep dolgo­zói működésük óta először a megyei talajvédelmi bizottság nyolcadik ülésén adtaik számot a megye vízügyi, mezőgazda- sági szakemberei előtt munká­jukról a nyíri erdő hűs fái alatt kedden tartott ankétón. Ubell Károly tudományos mun­katárs számolt be az elért eredményekről, Ihrid Dénes osztályvezető a talajvízkutatás célkitűzéseiről és jelenlegi hely­zetéről beszélt, . Szebellédy Lászlóné az öntözővíz minősé­gével kapcsolatban tartott is­mertetést, különös tekintettel a Duna—Tisza közi belvízcsa­tornákból és kutakból való ön­tözésre. T©Iva|b©l nem lesz jő raktárkezelő Gallai István bácsalmási la­kost társadalmi tulajdon sérel­mére elkövetett lopás bűntette miatt egy ízben már felfüg­gesztett börtönbüntetésre ítél­ték, de az őt nem akadályozta meg abban, hogy a földműves­szövetkezet raktárának veze­tője legyein. Gallai most az egyik 31 hektoliteres hordóba hat hektoliter vizet öntött, s a csökkent sávtartalmú ecetet a szokott áron adta tovább a kis­kereskedőknek. Ezzel 3177 fo­rint kárt okozott az illető bol­tosoknak. Raktárában leltár­hiány is mutatkozott: 17 319 forint. A hiány elleplezése cél­jából három ízben számlát ha­misított. A bácsalmási járás- bíróság dr. Molnár tanácsa nyolchavi börtönbüntetésbe ítélte és kötelezte a felmerült kár megtérítésére. Befejeződött Kiskunhalason az alsótagozatos szakmai munkaközösség tagjainak egyhetes tanfolyama Kiskunhalason augusztus 17- tól augusztus 22-ig az alsó­tagozatos szakmai munkakö­zösség tagjai részére a megyei művelődési osztály egyhetes tanfolyamot szervezett, ame­lyen megyénkből 58 munkakö­zösségi vezető (pedagógus) vett részt. A nevelők. útmutatást kap­tak az új tanév megnyitásával kapcsolatos teendőkről és az egyes tantárgyak keretén belül a megyében előforduló problé­mák megoldására, A tanfolyamon neves elő­adók tartottak előadást a vi­lágnézeti nevelésről, a külön­böző nevelési és didaktikai fel­adatokról. Az előadók között szerepelt Faragó László, a Mű­velődésügyi Minisztérium fő­előadója, Tihanyi \ndor és Csonka Vilmos, a Tudományos Intézet belső munkatársai, Speizer Márton, a Központi Pe­dagógus Továbbképző Intézet alsótagozatos tanszékének veze­tője és Bíró Gyula egyetemi docens. Ez a tanfolyam elősegítette, hogy a jövő tanévben az ok­tatás az alsó tagozaton zökke­nőmentes legyen, wWNA^/VWWs.v­PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti; a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Walther Dániel. Kiadja: a Petőd Népe Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség; Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám. Szerkesztőségi te'efonközpont: 26-19, 25-16 Pártépítés és ipari rovat: 11-22 Szerkesztő bizottság: 10-38 Kiadóhivatal: Kecskemet, Szabadság tér 1/a. Telefon 17-09. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál es kézbesítőknél. Előfizetési díj' 1 hónapra 11 Ft. Hí újság a kaiymári faiiácsházán ? Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét — Tel.j 15-29, 27-49. tfeieios vezető: Szűcs Béla igazgató­Képek u járás életéből ló termésre számítanak a Bácsszőlösi Állami Gazdaság­ban. Czeglédy János elvtárs, a gazdaság igazgatója elmondta, hogy a szakszerű kezelés követ­keztében az idei szüret kecseg­tető eredményeket ígér. Véle­ménye szerint körülbelül 10 000 hektoliter borra számítanak, csak súlyos gonddal küzdenek, mert nincs elegendő tároló he­lyiségük. Hét évvel ezelőtt 15 holdon telepítettek fiatal termőszőlőt betontámrendszerrel. A gondos munka meghozta gyümölcsét: holdanként 50 mázsás termés vái-ható. A községi tanács vezetői hi­bát követtek el, amikor 1959 január 1-től augusztus 13-ig a végrehajtó bizottság csak öt esetben ülésezett, holott 14 al­kalommal kellett volna össze­ülnie. Tanácsülést ugyanezen időszakban hatot tartottak. A végrehajtó bizottság elnöke elmulasztotta a tanácstörvény 43/1 bekezdésében előírt köte­lezettségét, továbbá a községi tanácsülésről szóló 1100/1954. (1954. XI. hó 28) számú minisz­tertanácsi határozat 5. pontjá­ban foglaltak nagy részének végrehajtását. Sem a végrehajtó bizottsági ülésep, sem a tanácsülésen nem számoltak be a lejárt idejű ha­tározatokról. A községfejlesztési terv végrehajtásáról, a tanács tömegkapcsolatáról sem beszél­tek. Fogadóórát és családláto­gatást ez évben nem végeztek. Nem tartottak tanácstagi beszá­molókat, még a v. b. függetlení­tett vezetői sem. Ilyen munkát végzett Katy- máron a községi tanács. Ehhez hozzájárul az a körülmény is, hogy a községi tanácselnök nem képezi magát. A járási tanács már több alkalommal javasolta iskolára, de egyetlen egy eset­ben sem fogadta el. Képzett- lensége és; nemtörődömsége ide vezetett. Nem gondolt arra, hogy a hanyag munka árt a ta­nács tekintélyének. A járás művelődési helyzetéről 5000 forintos rejtvényvorseiTe 6. rejtvény ÖSSZEVISSZA AIEAEKMRZNYR Ezekből a betűkből egy rövid közmondást állíthatunk össze. Melyik az? Megfejtette: ... ......... > r*... .3............ • •......... ...... o (lakcím): ......................................................... ... *.•... • * 2 kg hulladékpapír vagy rongy átadását igazoló MÉH elismervénnyel együtt érvényes. tárgyalt a járási tanács végre­hajtó bizottsága. A beszámoló­ból kitűnik, hogy az ellenfor­radalom óta napjainkig szá­mottevő fejlődést értek el az ál­talános iskolák, a napközi ott­honok, az óvodák, a művelődési otthonok, a filmszínházak kor­szerűsítése, vagy újonnan épí­tése területén. A kulturális in­tézmények szépítésére, bővíté­sére fordított összeg meghalad- 1 já a 6 millió forintot. A régi > felszerelések felújítására 200 ? ezer, a megrongált épületek I karbantartási költségére 1959- ben közel 300 000 forintot for­dítottak. Terveik között szerepel, hogy 1960-ban Tataházán, Bácsszőlő- sön, Csikérián új tanteremmel bővítik az iskolát. A bácsalmási Hunyadi Gimnázium tanulói ré­szére 50 férőhelyes kollégiumot létesítenek. A továbbiakban elő­készületi munkák folynak a bácsalmási gyógypedagógiai is­kola önállósítására. A távlati tervek szerint Ta­taházán 1963-ig 50 férőhelyes új óvoda, Kunbaján pedig új nevelői lakás épül. A járási tanács végrehajtó bizottsága az 1960—61-es tanév­ben 10 000 forintos társadalmi ösztöndíjat alapít, mely összeg­ből biztosítja az egyetemre je­lentkezők továbbtanulását. Hírek a gépállomásról A Bácsalmási Gépállomás ara­tási tervét 105 százalékra telje­sítette. A kombájnosok közül Babinyecz Sándor, az aratógép­kezelők közül Gubics János tel­jesítménye emelkedik ki. Az 1200 normálholdas mozga­lomban a legjobb eredményt el­ért traktorosok: Vines» Gyula 765 nh, 64 százalék; Bodor Jó­zsef 731 nh, 61 százalék; Páhor Zoltán 686 nh, 57 százalék. A járási ügyész naplójából A járásbíróság tiltott határát­lépés kísérletének bűntette mi­att héthónapi börtönbüntetésre ítélte Üveges Józsefet. Ugyan­akkor elrendelte a hasonló bűn- cselekmény miatt a múlt évben kiszabott öthónapi felfüggesz­tés végrehajtását is. Az ítélet jogerős. Társadalmi tulajdon sérelme ellen elkövetett sikkasztás bűn­tette miatt 8 hónapi börtönre és 600 forint pénzbüntetésre ítélte a járásbíróság Müller Ist­ván madarasi lakost, aki a Bácsalmási anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Lukács Károly (anyja neve: Gracza Mária), Kiss Ilona (Dongo Julianna), Molnár Zoltán (Berger Julia), Laczi Éva Zsuzsanna (Bohner Mária), Milánkovics István (Paüdi Mária), Peller Ferenc (Faragó Anna), Gsauth Erzsébet pénzügyőrség által borforgalmi adóhátralék fejében lefoglalt 664 liter borát elfogyasztotta és a forgalmi adót nem fizette be. A börtönbüntetés végrehajtá­sát a bíróság háromévi próba­időre felfüggesztette. Az ítélet jogerős. fnnen-onnan A madarasi Kossuth Terme­lőszövetkezet árpából holdan­ként 19 mázsás, őszi búzából pe­dig 13 mázsás átlagtermést ért el. A bácsalmási önkiválasztó ruházati boltot ünnepélyes ke­retek között adták át augusztus 21-én a forgalomnak. Az ava­táson részt vett Piukovits Mik­lós, a MÉSZÖV főosztályveze­tője és Táborossy Gyula osz­tályvezető, trorro Jiizseoeti, ijosticza ma­ria (Novok-Rostás Margit). házasságot kötöttek: Filákovics István és Bende Ka­talin, Rákési József és Bédi Zsuzsanna, Piry József Ágoston és Szenttornyai Valéria.

Next

/
Oldalképek
Tartalom