Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-25 / 198. szám

1589« augusztus S3, tedä f MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS- KISKUN MEGYEI LAPJA Nemcsak a bíróságok feladata a magánvádak számának csökkentése FIGYELEMRE MÉLTÓ je­lenségről tesz említést a bács­almási járásbíróság. A bíró­ság munkájának a járási ta­nács végrehajtó bizottsága előtt történt megtárgyalása alkalmá­val vetette fel a járásbíróság elnöke, hogy a járás területén nagyon sok a magánvádas ügy. Vagyis olyan, rendszerint könnyű testi sértésből eredő perlekedés, amely már túllépi a polgári pereskedés határát, s rendszerint a sértett fél ma­gányodat terjeszt bíróság elé az ügyben. Hasonló jelenségről tesz em­lítést a dunavecsei járásbíró­ság is, amely már súlyosabban fogalmazza meg a helyzetet: »A büntető ügyek számának szaporodását a magánvádas ügyeknek már szinte egészség­telen felduzzadása jelenti: az összes ügyeknek 49,4 százalé­kát, tehát csaknem felét teszi ki a magánvádas ügy.« Feltétlenül társadalmunk elé kell tárni ezt a helyzetet, ki­elemezve ennek okait, s a ja­vítás módjait is. A bácsalmási járásbíróság a járási tanács végrehajtó bizottsága előtt ép­pen azért említette meg a magánvádas ügyeli számának szaporodását, hogy a végre­hajtó bizottság a maga munka- területén tegyen meg mindent a magánvádas ügyek szaporo­dása ellen. A dunavecsei járás- bíróság pedig ennél is tovább megy. A hasonló ügyek szá­ma szaporodásának okát nem. bizonyságként, de sejtés­ként így határozta meg: »Érzé­kenyebbek lettek az emberek.« BIZONNYAL igaza van a dunavecsei járásbíróság elnö­kének. Ezt az érzékenységet, amelynek tömeges kialakulását jó részben a kiválóan végzett munka embert formáló hatá­sának tulajdonítjuk, nem le­het levezetni verekedésekben és olyan »feloldásokban«, me­lyeknek következménye a bíró­ság, a vádemelés. A dunave­csei bírák mindenesetre maguk számára megfelelő következte­téseket vonnak le a hozzájuk került esetekből: »...a bírói kötelességérzet, az erélyesség fokozódására kell hogy vezes­sem ez a jelenség, hiszen a könnyű testi sértés igen ki ugró számmal első helyen van a hozzánk került ügyek között. Meg kell mondani: e tekintet­ben többet kell segíteni az ítélkezésnek, mint eddig, hi­szen a börtönbüntetés kiszabá­sa ilyen esetben oly ritka, mint a fehér holló; a pénzbün­tetés pedig — úgy látszik — nem eléggé visszarettentő bün­tetés.« Közeledik az ősz, a szüret, a must, s a murci ideje, ami­kor a statisztikai adatok szerint minden évben emelkedik a ve­rekedések, a garázdálkodások, a könnyű testi sértés es, vagyis a többnyire magán vadas ügyek száma. Rendfenntartó és igaz­ságügyi szerveink — amint lát­tuk a fenti idézetből — a ma­guk munkaterületén mindent megtesznek, hogy csökkentsék a hasonló ügyeik számát. Ez azonban nem elegendő, hiszen a magánvádas ügyek számá­nak csökkentését elsősorban nem a bíróságon kell kezdeni, hanem a társadalomban, ahol ezek az esetek megtörténnek. TÁRSADALMI szerveink­nek, ■— de főképpen a fiatal­sággal foglalkozó KISZ-nek — kell elsősorban a községben oly közhangulatot kialakítania, amelyben 'lehetetlenné válik a vitás ügyek ilyen sommás és bíróság előtt végződő elinté­zése. Nem egy község tanácsa hozott már szabályrendeletet a kultúrotthon használatának módjáról, s e szabályrendele­tekben kitértek egy-két pont­ban a mulatságokat, összejö­veteleket megzavarok, a rend­bontók eltávolítására is. KISZ- szervezeteinktől pedig nem egy községünkből kaptunk ér­tesítést, amelyben közük, hogy ezt vagy azt a kötekedő fia­talt bizonyos időre eltiltották a gyűlések, rendezvények, bálok látogatásától. Több faluban a lányok határozták el, hogy amíg X. Y. kötekedő fiatal meg nem javul, addig nem is szólnak hozzá. MI CSAK pár megoldási módot vetettünk fel cikkünk­ben. A1 megoldást a kötekedők és verekedők megfékezését és helyes útra térítését minden községben a helyi adottságok figyelembe vételével kell el­érni. Ha ezt megtesszük, bi­zonnyal kevesebb lesz a bíró­ságok előtt szereplő magán­vádas ügyek száma is. — ng —. ROSEMARIE Szélesvásznú nyugat-német lilm, csak 18 éven felülieknek 1957 végén a világsajtót be­járta a hír: Frankfurtiban megölték Rosemarie Nitribitt félvilági hölgyet, számos ipar­mágnás szeretőjét A Nitribitt- ügy nagy port kavart fél és így nem csoda, hogy amikor Erich Kuby forgatókönyvíró és Rolf Thiele rendező filmet alkotott a kényes témából, sőt beneveztek a múlt évi velencei filmfesztiválra, Nyugat-Német- ország kormánya diplomáciai úton tiltakozott a bemutató ellen. A Rosemariet mégis be­mutatták és elnyerte az »olasz kritikusok« külön díját A film központi alakja Ro­semarie, a kis külvárosi utca­lányból lett félvilági hölgy, akinél igen sok bizalmas dol­got fecsegtek ki az iparmág­nások. Az értesüléseik magne­tofon segítségével egy nagy­arányú ipari kémkedés mal­mára hajtották a vizet, de emellett Rosemarie is megta­lálta a számítását Amikor az ügy kipattant, az iparmágná­sok előbb szép szóval és pénz­zel akarták jobb belátásra bír­ni Rosemariet, és amikor ez nem sikerült, elpusztították. Rolf Thiele rendező filmjéről elmondotta: »A Rosemarie a mi gazdasági jólétünknek ön­kritikus szemlélete egy szenzá­ciós eset keretében.« A Rose­marie válóban lerántja a lep­let a nyugatnémet iparmágná­sok politikai manővereiről és erkölcsi zülléséről. Rolf Thiele rendező jól per­gő, izgalmas, szórakoztató fil­met alkotott. A címszerepet alakító Nadja Tiller nemcsak szép, hanem jó színésznő is; Partnerei közűi elsősorban Peter von Eyok alakítása tet­szett, akit közönségünk már látott a Félelem bére című filmben. tr ..................... « A*.*. f ^ ^ töb bek között azért is, hogy a későbbiekben megoldható le­gyen az emeletráépítés. A fen­tiek mellett 1980-ban hivatalse- gédi lakást is építenek egy szo­ba, konyhával, éléskamrával, mosdófülkével és előszobával. Az építkezés költsége összesen 1 200 000 forint lesz. A kulturális program sikeréért Tass községben augusztus hó 25-től augusztus 30-ig tárgyal­ják meg a pedagógus értekez­leteken a falu nevelői a község kétéves művelődési programját. A művelődés politikai terveze­tet a pedagógusok előtt Balogh Jánosué, a községi tanács vég­rehajtó bizottságának elnöke is­merteti. Széleskörű társadalmi munka 5000 forintos reltvénymsenye S. rejtvény Könnyén megfejthet- jgi AMb jük, ha Tréfás kép- » és betűrejtvényiskolánl Sr,- y\| 1. és 6. pontjára gór “ , , , HU dőlünk. Megfejtette: • • ......... . .............. • • r* (l akcím): ........................................................ a............. 2 kg hulladékpapír vagy rongy átadását igazoló MÉH elismervénnye! együtt érvényes. 2 kg hulladékpapír vagy rongy átadását igazoló MÉH elismervénnye! együtt érvényes. Dunavecsén az elmúlt hétek- ; ben széles körben bontakozott ki a községfejlesztés érdekében a társadalmi munkamozgalom. Nemrégiben kezdtek hozzá a 3100 négyzetméter nagyságú be­tonjárda építéséhez, amelyet a Kalocsai Cementipari Vállalat készít el. A betonjárdák meg­építését nagymértékben meg­könnyíti az, hogy nemrégiben hozzákezdtek a község területé­hez tartozó kavicsbánya feltá­rásához. A községben minden tanács- ag aktívan részt vesz a mun­kában és a társadalmi munka megszervezésében. Az eddigiek során , a munkában kitűntek Perjési István, Németh Károly, Czifra József, Török István, Dér László községi párttitkár, Majer Imre községi tanácselnök és Ko­vács János elnökhelyettes. A társadalmi munka során eddig 1447 munkaórát teljesítettek, Csípje meg a kakas Már a múlt hónap során a megyei tanács illetékes osztá­lya bevonta Turóezi László szabadszállási borbély iparen­gedélyét. luróczi László az­óta is nyugodtan folytatja ipa­rát. Helyes lenne talán, ha az illetékesek máskor nemcsak a ihatározatot hoznák meg, ha- l nem annak a végrehajtását is ellenőriznék, * Felhívjuk a szabadszállási filmszínház vezetőjének és a tanács kulturális bizottságának a figyelmét arra, hogy a film­színház hirdető táblájára na­gyobb gondot fordítsanak. A tanács mellett elhelyezett hir­detőtábla ízléstelen, képhiá­nyos és hallatlanul rossz ál­lapotban van, Ez nem segíti elő a filmszínház műsorának helyes propagálását. kitermeltek 202 köbméter só­dert és 34 köbméter homokot, amelynek az értéke 45 668 fo­rint. Az idősebbek közül tár­sadalmi munkából példásan ki­vette részét Kovács Károly, Ko­vács Lajos, Samu János, Ág Gyula, Glóner Lajos, a nők kö­zül Z. Balogh Zsuzsanna,, Papp Ilona, Szombati Irén és Szom­bati Erzsébet, a KISZ-tagok közül pedig Györfi Béla, Csap­iár József és Imre, Botlik Jó­zsef. Fejlődik a könyvtár Az eddigi egy termei, helyi­séggel szemben ma már ket- termes helyiségben működik a tassi könyvtár. A könyvtár bővítését a lakosság, főleg a fiatalok, egyre növekvő olva­sási és művelődési igénye kö­vetelte meg. A könyvtár veze­tője Farkas Istvánná, alti mind a tanács, mind a lakosság vé­leménye szerint kiválóan vég­zi munkáját. (^búcsúztatták a bevonatokat Kunszentmiklós Község Ta­nácsának vezetői augusztus hó 21-én a tanácsházan fogadták és hosszasan elbeszélgettek a most bevonuló fiatalokkal. A beszélgetés során Takács László elvtárs, a községi tanács végre­hajtó bizottságának * elnökhe­lyettese mondott búcsúztatót és adott számos tanácsot a bevo- nulóknak. A Magyar Honvédel­mi Sportszövetség helyi szerve­zete nevében Pordán Lajos elv­társ jelent meg a búcsúztatás­nál, — szintén néhány jótaná­csot nyújtva a jelenlevő fiatal­ságnak. A Tass községben működő Petőfi Termelőszövetkezetben augusztus 20-án volt előlegosz­tás a teljesített munkaegységek arányában. A szövetkezet 250 ezer forintot osztott ki tagjai között, akik 45 családot szám­A dunavecsei járási párt­végrehajtóbizottság az elmúlt héten végrehajtó bizottsági ülé­sen tárgyalta meg a. járásban élő nemzetiségiek gazdasági, politikai és kulturális helyze­A pedagógusok is részt vesznek a községfejlesztésben A kunszentmiklósi állami kö­zépiskola fiú diákotthonának tanárai és technikai személy­zete felajánlotta, hogy a köz­ségfejlesztés keretében a falu szépítése, csinosítása érdekében 500 forint értékű társadalmi munkát végeznek el együtt a község dolgozóival, dolgozó pa­rasztjaival. ■ Képek a járás életéből Tasson augusztus hónap kö­zepén a községi tanács vezetői és egy sztálinvárosi tervező iro­da mérnökei között megegyezés született arra vonatkozólag, hogy elkészítik a községi álta­lános iskola továbbfejlesztésé­nek terveit. Az elgondolások és a tervek szerint 1980-ban négy tanteremmel hevítik n? i sírnia t Bővítik az általános iskola épületét Hagy feladatok a művelődési tanács előtt Augusztus 31-ig hozzák létre Kunszentmiklóson a községi művelődési tanácsot.. A létrehozandó művelődési tanácsra óriási feladatok hárulnak a község művelődésének és kulturális fej­lődésének előmozdítása érdekében, különösen ha figyelembe vesszük a község speciális félig falu, félig város jellegéből adódó lehetőségeket és nehézségeket. A művelődési tanács első fel­adata a kétéves művelődéspolitikai terv végleges elkészítése lesz. Munkaegység-előlegosztás a tassi Petőfi Termelőszövetkezetben Iáinak. A betervezett 39 forin­tos munkaegységből 15 forint értékig történt meg jelenleg az előlegosztás. Makai Gábor tsz- tag 10 000 forint előleget, de a többiek is 5—8 ezer forint elő­leget kaptak. A nemzetiségi kérdéstől tárgyaltak tét. A vita során különösen nagy- figyelmet fordítottak Har- ta németajkú lakossága és Du- naegyháza szlovák lakosságá­nak helyzetére és fejlődésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom