Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-20 / 195. szám

fl. oldal 1959= aug, 20, csűtflítdlr Apróhirdetések KIAD© 12 hold föld Kecskemét, Belsőnyfr 156/a. Érdeklődni lehet ugyanott. Kovács Antalnál. 1994 IMA REGGEL találtam egy szőke turpiszorrú anyadisznót. Igazolt tu­lajdonosa Csontos bognárnál, Kecs­kemét, Simon litván u. 12. sz. alatt átveheti. 1993 BOTOROZOTT szoba kiadó férfi részére. Kecskemét, Széchenyi krt. 45. szám. 1992 SZOlOKAPAST felveszek éves munkára. Lakást adok szarkási sző­lőmben. Kecskemét, Tóth, Batthyány utca 5. 1990 VONTATÖS elhelyezkedne, főleg Kecskemét környékén, lehetőleg lakással. Tóth Antal, Gátér, Tanya 325. szám. 1936 700-AS magánjáró szalagfűrészgép eladó, vagy elcserélhető személy- gépkocsiért, illetve motorkerékpár­ért. Kecskemét, Bem u. 11. Sinkó. 8479 KERESKEDÖTANULÖNAK ügyes, intelligens fiút felveszek. Kecské­seiét, Lugossy I. u. 16. __________8478 LE MEZJÁTSZÓ eladó, Jó állapot­ban. Kecskemét, Nagykőrösi utca 24., Antaléknál. 8475 NEGYVENOTÉVES özvegy varrónő élettársat keres. »Lakás van« jeli­gére a kiadóba. 8476 ELADÓ 2000 négyszögöl jókarban levő barackos szőlő, melyben 500 n.-öl 5 éves, fiatal ültetés van Szent-István városban. Érdeklődni: Faragó Fe­renc cipész, Kecskemét, Nagykőrösi betonút. Oj villa. 1976 HAZMESTERI és gépkocsikarban- tartási teendők elvégzését vállalom. Címet a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek »Gépkocsivezető« jeli­gén^_____________________________1980 ELADÓ Kecskeméten, Jókai utca 12. számú ház, felerészben is, beköltöz­hető utcai lakással. 1982 15 000 vályog eladó. Kecskemét, Kő- rösihegy 62. Lévai Ferencnél. 8446 KÖLTSÉGMEGTÉRÍTÉS fejében — gyümölcsös szőlőt vagy zongorát adnék belterületi üres szoba vagy szoba-konyhás lakásért. Mészáros, Kecskemét, Hosszú utca 7. 8471 ELADÓ 350-es IZS-motor, piros szí­nű. Nagyon príma állapotban, Kecs­kemét, Jókai utca 46. Soós. 8467 BEKÖLTÖZHETŐ ház, Jó állapotban eladó. Kecskemét, II., Sörház u. 20. 8468 BEKÖLTÖZHETŐ házat vagy ház­részt vennék Kecskeméten, amely részletben fizethető. — Ajánlatokat Szolnokihegy 30., Bánékhoz. Reptéri halászcsárda mellett. 8470 HIRDETMÉNY. Kecskemét, Városi Tanács VB. közhírré teszi, hogy a legközelebbi országos állat- és kira­kodóvásárt 1959 augusztus 30-án tart­ja. Magán kisiparosok és kereske­dők csakis eredeti iparigazolványuk felmutatása mellett árusíthatnak. Az állatvásárra vészmentes helyről sza­bályszerű j árlattal mindennemű állat felhajtható. Kecskemét, Városi Ta­nács VB. Kereskedelmi Csoportja. 1974 ELADÓ új, középméretű, hatszár­nyú ikerablak. Kecskemét, öz utca 21. szám. 8454 ELADÓ felújított Sachs motor. — Kecskemét, Szélmalom utca 15. sz. alatt. 8459 Védd az egészséged! Irtasd a rovart és rágcsálót! Szak­szerű féregirtást végez a Község­gazdálkodási Vállalat. Kecskemét, Deák tér 4. _____________________1888 EL ADÓ házhely. Kecskemét, Kő- rösihegy 85. Faddi. Érdeklődni este 5 óra után. 8439 125-ÖS motorkerékpár eladó. Ifj. Baditz, Miskolc, Tass u. 15. 1923 A FÖLDMÜVESSZÖVETKEZET tol- lat minden mennyiségben átvesz. Kecskemét, aluljáró melletti tele­pén. 1971 Eredményesen hirdethet lapunkban I Félegyhási MÓRA FERENC utca 9, számú ház belső része eladó. Beköltözheő. 4960 D q Megyénk földművesszövet-^ □ kezeti kereskedelmi és ven-C y déglátóipari egységei a kis-p □ kunfélegyházi □ »■ « r r jjj ü ünnepi vásári ö alkalmával hatalmas áru-E p bőséggel és különleges^ ű árukkal állnak a vásárlón ű közönség rendelkezésére. E □ Ne felejtse el tel keresni p földművesszövetkezeti [f U kereskedelmi \ és vendéglátó egységeinket,J Egységeink elhelyezkedése:! Kereskedelmi és vendég-^ látóipari egységeink a vas-c úttól a város felé jövet, aC városi fürdő előtti útsza-^ kaszon és az előtte elte-H rülő részen helyezkednek p eh CSANYI útban, a várostól 1 km-re 4 hold föld olcsón eladó. Értekezni: Kilián György u. 71. ___________4963 KÖ ZEL-SZÖLÖ, város felöli részén nagy házhely eladó. Érdeklődni, Petőfi utca 1. 4965 jövedelme Az ERRA antibiotikum tartalmú takarmány- kiegészítő rendszeres etetése a sertésnél a szo­kásosnál 10—20 százalékkal magasabb súly- gyarapodást, baromfinál emellett 10—15 száza­lékos tojáshozamnövekedést eredményez. Fokozza az állatok takarmánykihasználását, meggyorsítja növekedésüket, növeli ellenálló, képességüket. Az őszi baromfinevelésnél külö­nösen nélkülözhetetlen, mert az állatok ter­mészetes állatifehérje-igényét csökkenti. 100 kilogramm takarmányhoz (száraz anyagra ÍR számítva), 20—30 dekagramm ,i EHRA szükséges & Forgalomba kerül: 0.3; 1, 2 10 ós 50 kg-ös %. csomagoláeban. Ára termelő©7övetkezetek részére kg-ként 70 B’t. Beszerezhető­AZ ÁLLAMI VAKCINATERMELŐ INTÉZETNÉL Budapest, XIV.. Zászlós u 31—-33. Telefon! 297—670. Termel ősz övetk ez etek megrendelésükhöz aláírta bélyegzővel ellátott átutalási! megbízást és MNB fedezeti sazo’ást Is mellékeljenek. 2000 Ft értékig kívánatra postán után­véttel szállítjuk. Vásárlás előtt földműves-^ □ szövetkezeti halászcsárda,C L-i C □ Vásárlás után fmsz-i ha-^ p lászcsárda várja a fogyasz-[= fl tó közönséget. 495 BRASSÓ UTCA 20, számú ház el­adó. — Érdeklődni: dr. Horváth Lászlónál, Ügyvédi Munkaközösség- ben. 4964 TANÁCSKÖZTÁRSASÁG (volt Ok­tóber 23 utca) 33. számú ház eladó. Beköltözhető. 4966 ELADÓ 2 darab, egyszárnyas teli­ajtó, asztal és szekrény, sárléc. — Batthyány u. 7., Nagyéknál. 4967 ROMHÁNYI JANOS u. 14. számú ház középső része mellékhelyisé­gekkel együtt eladó. Beköltözhető. 4900 MÁRTÍROK útja 40. szám alatti 2 szobás, különportás ház eladó. Be­költözhető. 4969 TEHÉN 8 éves fias és konkolyozó, eladó. Csanyi út, Tanya 814. alatt. Megbeszélés: Wesselényi u. 17. 4970 VASÜTI nagyhídnál 200 négyszög- öles olcsó házhelyek eladók. Attila utca 10. 4956 ÜJ hálószoba-bútor, költözés miatt eladó. Bethlen utca 22. sz. alatt. 4957 PÁKA 136/a tanyásföld gazdasági épületekkel együtt eladó, vagy ki­adó. Molnártelep 177. számú egész ház is eladó. Érdeklődni lehet Móra tér 14. alatt. 4958 EGY szoba, konyha, összkomfortos lakásomat elcserélném hasonló két­szobásra. Vöröshadsereg u. 15. Ko­vács tanár. 1893 KÉTSZOBÁS családi ház, összes mellékhelyiségekkel eladó, beköl­tözhető. Juszt Gyula utca 19. 1988 Tollat, bért jó áron vásárol a MÉH VÄLLALAT toll szaktelepén, Kiskun­félegyháza, Bajcsy-Zsi- linszky utca 5. és a Holló Béla utca 1: sz, alatti szaküzletében. Hívásra házhoz megyünk, Párnák­ba jó minőségű pehely kapható. 4695 így a legolcsóbb ■s. : . ’ V- ■ *.' “ Nemrég készült el a bácsszentgyörgyi Üj Alkotmány Ter­melőszövetkezet süldőnevelője, a 25 méter hosszú, 3 méter szé­les istálló. Négy köbméternyi nyárfadeszkát használtak fel épí­téséhez, 4420 forint értékben. Ezer forintba került a rúdfa. A szövetkezet tagjai 33 munkaegységet fordítottak az építkezésre. Egy munkaegység értéke 50 forint, a ráfordított munkadíj te­hát összesen 1650 forint. Mindent összevetve a süldőszállás igen olcsó: csupán 7070 forintba került. Mint a képen is látható, a süldőnevelő teteje szalmával fe­dett, oldala szintén szalmabálákból van. ŐZIKE A PETŐFI-KERTBEN Bambi, az Állatkert négyhónapos őzikéje fellépett az Egyetemi Színpad »Tarka lepke, kis mese« című gyermekműsorában, a Petőfi-kertben. Az előadás után a gyermeknézők szeretettel vették körül a műsor sztárját. Három évi börtönt kapott a gondok vámszedője »A gondok vámszedője« cím­mel június 26-i számunkban cikket közöltünk Soós István volt kecskeméti lakásügyi elő­adó bűnügyi tárgyalásáról. Soós István — mint ismeretes — fel­használta beosztását anyagi elő­nyeinek növelésére. Abban az időben — amikor lakásügyi előadó volt — az a hír járta Kecskeméten, hogy »ha ken­jük, lesz lakás«. S ez a hír nem volt alaptalan. A bírósági tárgyaláson bebizonyosodott az, hogy a vádlott nemcsak hogy pénzösszegeket és egyéb jutta­tásokat fogadott el, gyakran kö­vetelt el kisebb, nagyobb pénz­összegeket a lakásra szorulók­tól. A nagyszabású bűnügyi tár­gyaláson kevés jövedelmű em­berek, akiktől hivatali hatalmá- riGGGGúAy icJlüpioiúiu; úAúUúAüGGC § Keresünk felvételre g vegyes kereskedelmi szak- g képzettséggel rendelkező^ boltvezetőt. © G Erkölcsi bizonyítvány G szükséges. Jelentkezni g . lehet Földművesszövet- c kezet Igazgatósága el- G nőkénél, Pálmonostora. g O 4962 G 3 © ,0300000000000000000'^ val visszaélve csalta ki pénzü­ket — mondták a szemébe az igazságot: »Az kapott lakást, aki megfizette«. A vádlott is beismerte több esetben bűnös­ségét. A Soós-ügyben kedden hir­dettek ítéletet. A kecskeméti járásbíróság dr. Sinóros Szabó büntető tanácsa Soós István volt lakásügyi előadót 3 rend­beli zsarolás, 6 rendbeli vesz­tegetés, 1 rendbeli minősített csalás és 4 rendbeli tiltott előny elfogadása miatt háromévi bör­tönbüntetésre ítélte, 3 évre el­tiltotta a közhivatali állások be­töltésétől, valamint 5100 forint megfizetésére kötelezte. A já­rásbíróság Géró Jánost veszte­getés bűntette miatt 3 hónapi börtönre, Nagy Lajost pedig 800 forint pénzbírságra ítélte. Az ítélet nem jogerős. Megnyílt a Jánoshalmi Földműves­szövetkezet , korszerű ♦ cukrászdája a Cipész Ktsz helyén, — Állandóan friss cukrász- sütemény, krémkávé, fagylalt kapható, 1887 CV4 tanév, áj izines űrén a „Tulipán" 6 db-os 4,20 Ft 12 db-os 8,30 Ft MÜBHYfiG ISKOLAI X0RZ0 Ara 11,— Ft fttfrt****«*^ &&<*******>& Első osztályosoknak hótitácl/a tartás, szép iskolai IldlIluőiÍQ Pem borítással ára 52,—Ft Műbőr borítással „ 45,—Ft Lakkvaszon iskolatáska „ 35,—Ft Vászon iskoialásna „ 25,—Ft Vászon csapótáska „ 25,—Ft Kapható a papír- és írószer- boltokban. NE AZ UTOLSÓ PILLANATBAN, MÁR MOST szerezze be GYERMEKÉNEK íüzetét, tanszerét, táskáját! Tartós és szép iskolatáska, jó minőségű írószereid fűzet, tfiítdtoi! varja gondos, tanulnivágyó gazdáját a és írószer boltosban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom