Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-20 / 195. szám

a dolgozó népé , Mozgalom, amely gyökeret eresztett a magyar faluban ,,A Magyar Népköztársaság el­ismeri és biztosítja a dolgozó parasztok jogát a földhöz és kötelességének tekinti, hogy ál­lami gazdaságok szervezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal, az önkéntes társulás és a kö­zös munka alapján működő termelőszövetkezetek támogatá­sával elősegítse a mezőgazdaság szocialista fejlődését.’' Tíz évvel ezelőtt, 1949. aug. 20-án éppen Kecskeméten tett kezdeményező lépést a párt a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése érdekében. Egy év­tized alatt viharok tépázták a közös gazdaságokat, mégis egy­re erősödik a mozgalom, amely már mély gyökereket eresztett a magyar paraszti társadalom­ban. Megyénkben jelenleg 281 termelőszövetkezet és 39 ter­melőszövetkezeti csoport műkö­dik. Majdnem 20 ezer dolgozó paraszt lépett már az új útra. Állami gazdaságaink területe több mint 100 ezer katasztrá- lis hold. A megye gépállomá­sai is mindinkább erősödnek, gépparkjuk egyre nő. Érdemes ezt néhány adattal bizonyítani. 1952-ben 569 szántótraktor volt a gépállomások birtokában és 14 kombájn. 1956-ban már 817 szántótraktoruk, 161 univerzál traktoruk és 96 kombájnjuk van. 1959-ben az erőgépek szá­ma 1013, az univerzál trakto­roké pedig 318. A munkagépek közül említsük meg az ekét. 1952-ben 572 volt a gépállo­másokon, most már ennek majdnem négyszerese. Egyre kapjuk a híreket arról, hogy új gépek teszik könnyebbé a munkát. 1956-ban még nem volt járvasílózó, ma már 42 se­gít a termelőszövetkezeteknek e fontos takarmány betakarí­tásában. Ma már az aratás tel­jes gépesítése megoldódott, mind közelebb jutunk a kapá­sok gépesítéshez. Sőt a silózás 90 százalékos gépesítését is már megoldotta több mezőgazda­sági nagyüzemünk. Ez évben 74 új közös gaz­daság alakult megyénkben. Ezeknek minden segítséget megad államunk, éppúgy mint a régebben alakult termelőszö­vetkezeteknek. A 300a-es és a 3004/1-es rendelkezés jelentő­sen elősegíti a szövetkezetek felvirágzását. Az állami gaz­daságok az utóbbi években mintaszerű nagyüzemekké vál­tak. Ezek és a jól dolgozó ter­melőszövetkezetek példája bi­zonyítja, hogy a jövő útja: a mezőgazdasági nagyüzem. Ta­núsítja ezt a nemrég befejező­dött aratás is, mert a gabona­félékből jóval magasabb ter­mésátlagokat takarítottak be az állami gazdaságok, termelőszö­vetkezetek, mint az egyénileg dolgozó parasztok. A termelő­szövetkezeti paraszt jobban, könnyebben él mint az egyéni, több a jövedelme, a gépek megszabadítják a nehéz mun­kától. Ma avatják fel Petöfiszállás községben az új iskolát és az ui tanácsházát Az iskola megyei beruházásból készült és a község 150 000 forinttal járult hozzá, a tanácsházát pedig közel hat­százezer forintos költséggel a községiejlesztési alapból létesí­tették. Képünk; a modern, kéttantermes, nevelői lakással ellátott iskola épületét mutatja be. Milyen létesítményekkel gazdagodott a megyei kórház Saját erőből Több mint 40 ezer forintot fordítottak az idén a kiskun- halasi járás községei község­fejlesztési alapból a helyi könyvtárak fejlesztésére. Csak a járási könyvtár hálózatfej­lesztési programja keretében 647 kötettel gyarapodtak a le­téti könyvtárak. A járásban működő 33 ilyen típusú könyv­tár ebben a félévben külön- külön 20—20 legújabb kiadású könyvvel gyarapodott. A fejlődés tehát ugrásszerű, s azért tudnak ilyen viszony­lag jelentékeny előrehaladást biztosítani, mert az á tizenegy önállóan működő községi könyvtár, melynek egyenként is legnagyobb a forgalma, jófor­mán teljesen községi beszer­zésekből gyarapszik, tehermen­tesítve a központi költségvetést. A kelebiai tanács az idén 5000 forintot fordított könyvvásár­lásra, s külön helyiséget bizto­sított a könyvtárnak. Tompán a községi könyvtár 5000 forin­tos könyvállománnyal növeke­dett helyi erőből, s ugyancsak 5000 forintos összeggel sietett a tanács az iskolai könyvtár segítségére. „A Magyar Népköztársaság védi a dolgozók egészségét.’' (Alkotmány VI. J.) A kecskeméti megyei kórház virágos parkjában kékruhás munkások ütöttek tanyát. A csendet felváltotta a kalapács, a betonkeverőgép zaja. így volt egy évvel ezelőtt is. Az elmúlt idő óta azonban sok kommunális és egyéb létesít­ményekkel gazdagodott a me­gyei kórház. Augusztus hónap­ban a megyei tanács beruhá­zási keretéből, másfélmillió fo­rintos költséggel felépült új házakba most költöznek be a lakók, öt orvos, öt ápolónő talált otthonra. Ilyen módon közelebb kerültek a lakáskér­dés, a kórház helykihasználá­sa, s az orvosok bentlakása problémájának megoldásához. Az idén készült el a kórház derítő berendezése, amely fer­tőzésmentesen vezeti le a szennyvizet. Tavasszal fejező­dött be a tüdőosztály tataro- zási munkálata is. A két be­ruházás közel 1 050 000 forint­ba került. A munkások az új irodapavilon és nővérképző is­kola alapjait rakják le. Előre­láthatólag a két épület elké­szítése hárommillió forintba kerül, amely összegből az idén 2 400 000 forintot építenek be. Nemcsak épületekben, hanem gyógyászati berendezésekben is gyarapodott a kórház. Űj rönt­gengépet, rádiókardiografot és más egyéb műszert kaptak mintegy 600 ezer forint érték­ben. A fenti adatok híven tükrö­zik azt a hallatlanul nagy, mindenre kiterjedő gondosko­dást, amelyet államunk nyújt a dolgozóknak a betegségek megelőzésében és gyógyításá­ban. G. G. í N em fiatalember már. Hom­lokán súlyosak a redők, a szeme fáradt, őszülő haja is egyre ritkább tincsekben fedi a fejét. Sok idő haladt el már fe­je felett, de mégsem mondható öregembernek. Csendesen, hatá­rozottan beszél, mint olyan, aki még sokat akar tenni az élet­ben. Ez Kotvics Sándor, kom­munista tanácstag, a kecske­méti 33-as tanácskörzetben. Egy a sok közül. A tanácskörzet lakói szeretik és megbecsülik. Szeretik azért, mert számos egyéb munkája és megbízatása mellett gondot for­dít körzetének lakosságára, a terület ügyes-bajos dolgaira. Most azon fáradozom — mond­ja beszélgetés közben —, hogy a városi vízvezetéket hosszabbít­sák meg egészen a Műkért kö­rüli lakónegyedig. A tanácskör­zet lakossága már felajánlotta, hogy a szükségletnek megfelelő mennyiségű társadalmi munkát elvégzi. 1950 óta, tehát kezdettől fogva vagyok tanácstag — folytatja — sokat tapasztaltam és láttam. A mi népünk, főleg a fiatalabb nemzedék a nagy fejlődés elle­nére nem eléggé törődik még a közügyekkel. Talán azért is, Egy az öiezerkilencszáz közül mert ma már nincs megköze­lítő módon sem rászorulva hely­zeténél fogva arra, hogy saját és embertársai ügyében sokat szaladgáljon. Nem így volt ez régen... És most már szinte ömlik a szó és a gondolat az idős kommunista szájából. fej zentesi kubikos családból származom. Magam is az voltam hosszú esztendőkön ke­resztül — országjáró, talicskát, ásót, lapátot zörgető kubikos. A hírneves szentesi földtúrókkal bejártam jóformán az egész or­szágot. Az életem nemcsak néz- gelődés volt, hanem cselekvő részese is voltam a szegény .vi­lág e híres, harcos és összetar­tó rétegének. 1920 óta megjár­tam a 'szakszervezeti, a bér és politikai harcok iskoláját is. Nevelődtem és formálódtam ku­bikosok, pesti proletárok, nyom­dászok, uradalmi cselédek és bé­resek között. A régi kapitalista világban végigtapostam társaim­mal együtt a jogtalanság és jog- fosztottság ösvényeit. Bizony, elég sokat találkoztunk az ezer­éves magyar alkotmány parag­rafusaival, s az abból származó törvényekkel. Nem sok köszö­net volt benne. j’Úk anapság elég sok olyan ember van, aki már elfe­lejtette a régi rendszer hírhedt jogrendjét és a ml tényleg mun­kás- és parasztalkotmányunk elő­írásait, törvényeit túlságosan is természetesnek, hétköznapinak és megszokottnak veszi. Külö­nösen vonatkozik ez a mi fiatal­ságunkra. Nem árt néha emlé­keztetni azokat, akik éltek és dolgoztak a régi rendszerben, és a fiatalságot sem arra, hogy nem is olyan természetes és mindennapi az, hogy a munkás­embernek joga van a munkára, a pihenésre, az üdülésre, a mű­velődésre és nem is beszélve arról, hogy joga van annak a hatalomnak gyakorlásában részt venni, amelyet sok szenvedésen és harcon keresztül vívtunk ki. Ezeket a jogokat, amelyeket so­kan már természetesnek tarta­nak, bizony a jogtalanság sötét időszaka előzte meg. Sokszor elcsodálkozom és né­ha bizony mérgelődöm is, ami­kor egyes panaszokat meghall­gatok. Nem azt mondom vagy gondolom, hogy a panaszosnak nincs igaza, vagy a követelése nem jogos, hanem a türelmet- lenkedés, a „mindent ma aka­runk megkapni” hang ellen be­szélek. Magam is jól tudom, hogy óriási az előrehaladás, amelyet az ország és nép elért, hogy van végre sok évtized és évszázad után a dolgozó ember­nek is alkotmánya és jogrend­je — vannak még nálunk hi­bák az emberről való gondos­kodásban és még sok minden másban is. Az elmúlt tízegyné­hány év alatt nekem is volt sé­relmem, nehézségem, néha én is nekikeseredtem sikertelensé­geit vagy eredménytelenségek láttán, de ezeket össze sem le­het hasonlítani azzal, ami volt és amit bizony hajlamosak va­gyunk könnyen elfelejteni. JMegint ünnepeljük az Al­M kotmány megszületésé­nek évfordulóját. Ez is kezd már az évek hosszú sora óta szinte megszokottá válni. A megszokás pedig sokszor a fe- ledékenységet hozza magával. Én mint régi tanácstag és mint idősebb ember azt tudom taná­csolni, főleg a nálamnál fiata­labbaknak —, ne engedjük el­uralkodni az ilyenfajta megszo­kásokat. Komsics Ferenc „A Magyar Népköztársaság biztosítja a dolgozóknak a pi­henéshez és üdüléshez való jo­gát." Megyénkből a dolgozók ezrei töltik jól megérdemelt szabadságukat az ország leg­szebb tájain, olyan helyeken, ahová valamikor a vastag pénztárca lehetett csak ajánló levél. S magukkal viszik gyér* mekeiket is, akik örömtől su- gárzó arccal integetnek a Ba* laton vitorlásáról, — mintegy megköszönve a társadalom aon- doskodását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom