Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-20 / 195. szám

1959. mg. 20, csütörtök 8. o'ásJ A társadalom összefogása szépíti megyénket építi. Megyénk lakosságát mind­inkább lelkesítik a . községfej- iesztésben eddig elért ered­mények, s azok a további le­hetőségek, amelyeknek alap­ját pártunk, kormányzatunk és a lakosság összefogása te­remtette meg. Ilyen érdeklő­dés mellett újra és újra meg kell vizsgálni, helyes úton já­runk-e, hogy a nép választott vezetői valóban a lakosság ér­dekeit szolgáló létesítmények megvalósítására összpontosít­ják-e a felhalmozott anyagi erőt. Az a bizalmatlanság, amely a községfejlesztési hozzájáru­lás fizetésében eleinte tapasz­talható volt, arra vezethető vissza, hogy a régi rendszer­ben is vetettek ki pótadót, ezekből azonban nem a lakos­ság, hanem a kiváltságosok kényeimét szolgáló létesítmé­nyeket hozták létre. Az 1955 óta évről évre felmutatott eredmények és az a tény, hogy azok megvalósításában a lakosság egyre nagyobb réte­gei társadalmi munkával is részt vesznek, azt bizonyítják, hogy városaink és községeink lakossága választott vezetőivel összeforva, a teljes bizalom je­gyében munkálkodik szűkebb hazája — a községe, városa — szebbé és boldogabbá tételén. 4 millió helyett SÍ millió Mérlegre téve azt a fejlő­dést, amely szemünk előtt ját­szódott le, joggal lehetünk büszkék. Megyénkben 1955-ben mindössze 4 millió forint ér­tékű községfejlesztési létesít­mény valósult meg. Az idén ennek több mint húszszorosát, 81 millió' forintot fordítottak tanácsaink a lakosság által meghatározott célkitűzések megvalósítására. Az igényei és a gazdasági jólét növekedésé­vel egyidőben növekednek azok az alapok is, amelyek lehető­vé teszik, hogy még a terve­zettnél is előnyösebb helyzet alakulhasson ki, Hat törpevísmü Nagyszerű érzés például ar­ra gondolni, hogy ebben az év­ben kézségeinkben a törpevíz­művek száma újabb hattal szaporodott. Jánoshalmán, Du- napatajon, Petőfiszálláson, Gá­téren és CsávQlyon avatnak az idén törpevízművet. Azokban a községekben pedig, ahol ezek már elkészültek, több mint 25 kilométerrel bővítik a meglevő hálózatot. Ugrás­szerű a fejlődés a községek villamosításában is. Az idén 134 kilométerrel több villany­hálózat épült mint tavaly; Üjabb községeket kapcsolnak be a kultúra alapfeltételeit je­lentő országos villanyhálózat­ba. Kunszállás és Pirtó köz­ségekben augusztus 20-án gyűl ki a fény, Kunpeszér, Űjsolt, Bocsa, Nyárlőrinc, Tabdi, Ba- lotaszállás községek pedig még ez évben megkapják a vil­lanyt. Mindenütt új alkotások Ezeken az alapvető célkitű­zéseken tül -minden egyes köz­ségünkben szorgos munka fo­lyik. 17 ezer négyzetméterrel több járdát építünk, mint az elmúlt évben. Augusztus 20-ra elkészül a kiskunhalasi vásár- csarnok és autóbuszállomás. Ugyanezen a napon kerül át­adásra a madarasi napközi ott­hon, óvoda, mozi, a bácssző­Dunaegyházán négytantermes iskola épül, pedagógus-lakás­sal ellátva, 1 670 000 forintos költséggel, lősd kultúrház, a petőfiszállási tanácsnáza és iskola. Örömmel mondhatjuk, hogy egyetlen vá­rosunk vagy kozséguu* *uiw, ahol a nép a vezetőkkel együtt ne ünnepelhetné valamilyen új alkotás felavatását. Üj színfoltok ezek falvaink- ban és városainkban, amelyek dolgozó népünk alkotó erejé­ről tanúskodnak. Mindennél jobban bizonyítja a párt- és a tanácsvezetés iránti bizal­mat, ^olgozó népünk áldozat- készségét, hogy gyorsabban számoljuk fel a múlt súlyos maradványait, népünket egy jobb, szebb, boldogabb élet felé vezetjük. A lakosság ma­ga érzi a legjobban, hogy az elért eredményeknél nem le­het megállni, hiszen újabb és újabb igények jelentkeznek. Jó ivóvízre, kutakra, járdák­ra, egészségházakra, iskolákra van szükség. Ezeket pedig csak úgy valósíthatjuk meg, ha a meglevő pénzügyi alapokat továbbfejlesztjük, újabb és újabb forrásokkal egészítjük ki. Ezt a célt szolgálja a me­gyénkben egyre nagyobb mér­tékben kibontakozó társadal­mi munka is; Többmilliós társadalmi munka Érthető a lakosság lelkese­dése, hiszen az alkotás öröme csak akkor lehet teljes, ha az új létesítményekben mindenki a saját keze munkáját is látja. Egy-egy elültetett fa, néhány köbméter megmozgatott /fold, a vízvezeték részére kiásott árok, az építkezésekhez szál­lított tégla, a társadalmi mun­kában vállalt műszaki terve­zés mind olyan tényező, amely még csak jobban megerősíti bennünk a hitet, hogy nincs messze már az idő, amikor nyugodtan elmondhatjuk: meg­teremtettük saját magunk erejéből a kulturáltabb élet alapfeltételeit. Hatalmas az az erő, amely a lakóhely szeretete folytán meg­nyilvánul. 1959 első felében a lakosság több mint 4 millió forint értékű társadalmi mun­kát végzett. Ez az eredmény az év végére minden bizony­nyal megkétszereződik, hiszen a társadalmi megmozdulás nagyszerű példáit tapasztalhat­tuk Madarason, Tiszakécskén, Bácsalmáson, Kiskunhalason és Kecskeméten, de talán egy község sincs, ahol a lakosság lelkesedése ne jutna eredmé­nyekben kifejezésre. Ma már a jövőről való gon­doskodás is egyre jellemzőbbé válik. Az újabb munkalehető­mint 2 és fél millió forint ér­tékű társadalmi munkával. Jutalom a legjobbaknak Közel 20 millió forintot tesz ki az az összeg, amellyel a megyei párt- és tanács végre­hajtó bizottsága a saját alap­jából segíti a községfejlesztést. Még inkább serkenti a városo­kat és a községeket' az MSZMP kongresszusa tiszteletére indí­tott munkaverseny, amelynek győzteseit a megyei párt- és tanács végrehajtó bizottsága 2 460 000 forinttal jutalmazza. A versenyfeltételek a főbb cél­kitűzések megvalósítását és a társadalmi munka fokozását foglalják magukba. A féléves munka alapján a városok kö­zül Kiskunhalas és Baja, a já­rások közül pedig a kiskunfél­Kiskőrösön újabb pince is épül, a környék növekvő bor­termésének befogadására. Elkészült az új apostagi művelődési otthon. Képünkön ezt muuu.jUK oe. félmilliós költséggel épült. A járások és varosok helyezése a pártkongresszus tiszteletere indított község fejlesztési munka verseuchen A megyei párt- és tanács végrehajtó bizottsága értékelte az MSZMP kongresszusa tiszte­letére indított községfejlesztési munkaversenyt. Mint ismere­tes, a munkaversenyt a kong­resszusig elért eredmények alap­ján jutalmazzák. A legjobb eredményt elérő járás 350 000, a második helyezést elérő já­rás 200 000, a legjobb ered­ményt elérő város 350 000, a második helyezést elérő város 200 000, valamennyi járás leg­jobb eredményt elérő községe 1Ö0 000, a második helyezést el­érő községek pedig 70 000 forint jutalomban részesülnek. Az értékelés alapján a ver­seny állása a következő: Járások közül első a kiskun­félegyházi 126, második a bajai 91, harmadik a kiskőrösi 87, negyedik és ötödik holtverseny­ben a dunavecsei és a kalo­csai egyaránt 58, hatodik a kis­kunhalasi 56, hetedik a bácsal­mási 46, nyolcadik a kecske­méti járás 44 ponttal. A városok versenyében első Kiskunhalas 215, második Baja 131, harmadik Kalocsa 85, ne­gyedik Kecskemét 71, ötödik Kiskunfélegyháza 53 ponttal. Baja — Kolozsvári úti új lakások. egyházi és a bajai vezet. Az eredmények további nö­velése és a lakosság célkitű­zéseinek megvalósítása csak a szorgalmas munka alapján, a bizalom légkörében mehet végbe. Pártszervezeteink, a Hazafias Népfront és taná­csaink a nép akaratának ki­fejezőjévé váltak és minden akadályt leküzdve, a néppel összeforrva harcolnak a kitű­zött célok megvalósításáért- Alkotmányunk ünnepén öröm­mel és bizakodással töltenek el bennünket elért eredmé­nyeink és kérjük megyénk la­kosságát, hogy szorgalmas munkájával segítse továbbra is a célkitűzések megvalósítását Cseh László, • a Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának titkára A falu új villamosítását áb­rázolja képünk — Duna- tetétlenen. A mélykútiak büszkeségét, az új szélesvásznú mozit ábrázolja ez a kép. A községi tanács építtette a lakosság kívánságára, köjsl egymillió forintos költséggel, ségek biztosítása, s a kedvező munkakörülmények létrehozá­sa érdekében is komoly meg­mozdulások történnek, amely­nek élén a munkásosztály ha­lad. Ez jut kifejezésre a kis­kunhalasi és a tiszakécskei üzemi dolgozók vállalásában. A műszaki értelmiség, a ter­melőszövetkezeti és egyénileg dolgozó parasztság összefogása révén 15 kilométer bekötőút épül öt és fél millió forintos állami hozzájárulással és több

Next

/
Oldalképek
Tartalom