Petőfi Népe, 1959. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-20 / 195. szám

2: ötdal 1959. an;. 20, csütörtök Az amerikai népet aggasztják az atomkisérletek New York. Humphrey, az amerikai szenátus leszerelési albizottságának elnöke kijelen­tette, hogy a felháborodás és a bírálat hullámát idézi elő, ha az Egyesült Államok foly­tatná a nukleáris fegyver-kí­sérleteket, még mielőtt a genfi atomértekezlet kimene­tele ismertté válna. Az ame­rikai atomerő-bizottság és a hadügyminisztérium által szor­galmazott atomfegyver-kísér­letek súlyos aggodalommal töl­tik el az amerikai népet is, mert a rádióaktív csapadék káros hatásai veszélyeztetik egészségét. A Genfben folyó atomértekezletről szólva hang­súlyozta, hogy annak menete nem teszi indokolttá, hogy fel­adják a megegyezés reményét. Az Egyesült Államok kisebbségben maradt a santiagói értekezleten Santiago. Az amerikai álla­mok külügyminisztereinek ér­tekezletén az Egyesült Álla­moknak nem sikerült elfogad­tatnia azt a javaslatot, amely­nek értelmében külön bizott­ságot küldtek volna ki Kuba belügyeinek vizsgálatára; A la­tin-amerikai küldöttségek több­sége elutasította a javaslatot és csupán annyit fogadott el, hogy a Pánamerikai Szervezet békebizottsága vizsgálja meg a Karibi-teneer térségében kiala­kult nézeteltéréseket, de Kuba és Venezuela követelésére úgy határoztak, hogy ez a bizott­ság csak az érdekelt felek be­leegyezésével működhet; Az amerikai állomok kül­ügyminisztereinek értekezlete az Egyesült Államok akarata ellenére olyan határozatok el­fogadásával ért véget, amelyek a katonai kiadások csökkenté­sére és a latin-amerikai orszá­gok gazdasági együttműködésé­re vonatkoznak, Délamerikában szolidaritási bizottságok alakultak a kubai forradalom megvédésére Montevideo. A Tribuna Popu- szágok munkásságát, hogy fog­lár című venezuelai lap közli, hogy a latin-amerikai orszá­gokban szolidaritási bizottsá­gok alakulnak a kubai forra­dalom megvédésére. Kolumbiában önkéntesekből álló brigádokat szerveztek, a montevideói egyetem aulájá­ban az uruguay-i nép külön­böző rétegeinek képviselői nagygyűlésen ítélték el a kül­földi beavatkozási kísérleteket Kuba belügyeibe. A felszóla­lók hangoztatták, hogy a ku­bai forradalom megvédése a latin-amerikai népek közös ügye. A latin-amerikai dolgozók szakszervezeti szövetsége fel­szólítja a latin-amerikai or­Csehszlovák jegyzék az Egyesüli' Államokhoz Prága. A csehszlovák kül­ügyminisztériumban kedden jegyzéket nyújtottak át az Egyesült Államok prágai nagy­követének. Ebben a csehszlo­vák kormány erélyesen tilta­kozik az amerikai állampolgá­rok törvénytelen határátlépései miatt. A jegyzék több konkrét ese­tet ismertet, majd nyomatéko­san hangsúlyozza, hogy az amerikai állampolgároknak a jövőben viselniük kell a teljes felelősséget a törvénytelen ha­tárátlépésekért és vállalniuk kell az azokból eredő követ­kezményeket. janak össze az összes hazafias és demokratikus erőkkel a ku­bai nép támogatására. Nehru üzenete Hruscsovhoz és Eisenhowerhez Nehru indiai miniszterelnök üzenetet intézett Hruscsov szovjet miniszterelnökhöz és Eisenhower elnökhöz, Nehru hangoztatja, hogy örömmel üdvözli a két kor­mányfő személyes találkozóit és őszintén kívánja, hogy meg­beszéléseik a nemzetközi fe­szültség enyhülését hozzák. Hruscsov és Eisenhower kö­szönetét mondott Néhrunak a jókívánságokért. Pusztító erejű fölárengés Amerikában Washington, Kedden erős földrengés volt a Csendes­óceán térségében. Az Egyesült Államok északnyugati részé­ben a földrengés fészke a 44 évvel ezelőtt épült Helgen vé­dőgát környéke volt, amelyet annyira megrongált a földren­gés, hogy összeomlással fenye­get. Egyes jelentések szerint az egyik földrengés majdnem olyan erős volt, mint az 1906-os San Francisco-i, Az eddigi je­lentésekből még nem alakult ki teljesen a katasztrófa képe. Nem közölték, hogy volt-e ha­lálos áldozat és nem közölték a károk méreteit sem. A megyeszékhely művelődési programjáról tárgyalt a Kecskeméti Városi Tanács Végrehajtó Bisottsága KECSKEMÉT város művelő­dési helyzetének megtárgyalása szerepelt a városi tanács végre­hajtó bizottságának augusztus 18-i ülésén az első napirendi pontban. A végrehajtó bizottság tagjai és a meghívott kulturális szakemberek részletes tárgyalás alá vették a megyeszékhely kul­turális fejlesztésének, pártunk művelődéspolitikai irányelveiből fakadó legfontosabb, néhány év alatt megvalósítandó feladatait. A jól előkészített ülésen Sánta Lajos elvtárs, a végrehajtó bi­zottság helyettes elnöke terjesz­tette elő az ezzel kapcsolatos be­számolót, mely Kecskemét je­lenlegi művelődési helyzetének részletes elemzése mellett nagy jelentőségű határozatokat is tar­talmazott. A határozati javaslatok sze­rint rövidesen meg kell alakí­tani Kecskeméten is a városi művelődési tanácsot s meg kell teremteni a lehetőségeket a kul­turális élet. irányításával és fej­lesztésével foglalkozó különböző tanácsi és társadalmi szervek közötti széleskörű együttműkö­désre. Részletesen foglalkoznak a határozatok Kecskemét ha­SOK-SOK ÉRDEKES LÁTNIVALÓ a Kiskun Napok műsorán (Folytatás az 1. oldalról) termében megrendezett filmbe­mutatók élénkítik. AUGUSZTUS 22-én, szomba­ton este hét óra harminc perc­kor a tanácsteremben irodalmi esten Petőfi, Móra és Holló La­jos életéről, félegyházi emlékei­ről emlékeznek meg. AUGUSZTUS 23-án, vasár­nap délelőtt 11 órakor a Móra Ferenc téren avatják fel Holló Lajos szobrát. Sor kerül a szü­lőházon elhelyezett emléktábla leleplezésére is. Este 19,30-kor a Kiskun Szálló kerthelyiségé- beri magyarnóta-estet rendez­nek Solti Károly énekes fellép­tével. Ezenkívül még számos kiál­lítás nyújt tanulságos szórako- . zást a látogatóknak. A Móra Serene Gimnáziumban a város nagyjait bemutató kiállítás nyí­lik. A Tiszti Klub helyiségében Bozsó János országos hírű kecskeméti festőművész képki- óllítására kerül sor — ünnepé­lyes megnyitás 20-án de. fél- tizenkettőkor. A helyi képző­művészek pedig a Petőfi álta­lános iskolában mutatják be munkáikat. A Kiskun Múzeum­ban a Magyar Tanácsköztársa­ság emlékkiállítás, s helytör­téneti kiállítás várja a látoga­tókat. A sportrendezvények közül kiemelkednek a Kiskun Viada­lok. Nagy érdeklődéssel várják a Ferencváros NB I-es csapa­tát is, mely a Honvéd-pályán mérkőzik a város válogatottjá­val. Nem lesz tehát hiány a Kis­kun Napok alatt szórakozási lehetőségben. Ahogy a rende­zők mondják sóhajtozva: most már csak jó idő legyen, akkor a közönség sem fog csalódni. Reméljük, így lesz» naptAr 1959. aug. 20, csütörtök Alkotmányunk ünnepe Napkelte: 4 óra 46 perc Napnyugta: 18 óra 48 perc * — Ügyeletes orvosi szolgála­tot ma, augusztus 20-án, Kecs­kemét város egész területén, az SZTK épületében dr. Nagy Béla tart. — Országgyűlési képviselői fogadónapot augusztus 21-én Papp Ferenc tart a megyei népfront-irodában, Széchenyi tér 20. szám alatt, délelőtt 9 órától 13 óráig. — Az alkotmány-ünnepi dél­utáni báb-előadás technikai okok miatt elmarad, az esti elő­adást azonban a jelzett időben megtartják. — Önkiválasztó cipőbolt nyí­lik ma délelőtt Lajosmizsén. Az átalakítási munkálatok 63 ezer forintba kerültek. A mun­kát a földművesszövetkezet brigádja végezte el — írja Bessenyei István levelezőnk. — A pártház építésinél tár­sadalmi munkáival segítettek a homokmégyi KISZ-fiatalok. A kiszisták három hold álla­mi tartalékföldön gazdálkod­tak az idén és a kukoricater­mést, amely jó jövedelmet igér — saját céljaikra használják fel, — Férfi kerékpárt, táska­rádiót, karórát osztanák ki a négynapos tekeverseny győzte­sei között, amelyet 20-án, 21- én, 22-én és 23-án rendeznek Kecskeméten, a Szilády Ká­roly utcai KPVDSZ-kultúrott- honban. — Ma nyílik meg Kiskun­halason az 1700 négyzetméter alapterületű piaci csarnok, melyet mintegy kétmillió forin­tos költséggel köz&égf ej lesztési alapból építettek. A csarnokban nyolc állandó jellegű üzlet lesz. — Négynapos társas kirán­dulást szervezett a KPVDSZ megyei bizottsága, 42 legjob­ban dolgozó aktívája részére, Eger, Miskolc környékére, — Ünnepélyes keretek kö­zött adják át Sükösd község­ben az új piacteret, a templom utcai utat és sor kerül az új könyvtár felavatására is a gaz­dag augusztus 20-i program keretén belül — jelenti köz­ségi tudósítónk. —« VIT élménybeszámolót tartott a KPVDSZ kultúrott- honában Lukács Ferencné, a FÜSZÉRT dolgozója. A beszá­molón 26 fiatal vett részt. .. A VIT kirakatversenyben rész* vevő dolgozókat emlékplaket­tel jutalmazta a beszámoló Után a Kecskeméti Kiskeres­kedelmi Vállalat. —■ Automatizált üzlet. Egy svájci mérnök olyan automata­berendezést dolgozott ki, amely több mint százféle árucikket képes eladni a vevőknek, akik­nek csupán gombnyomással kell jelezniük, mire vad szük­ségük. A gép kiadja az árut, előzőleg számláz és kipottyaht- ja a visszajáró pénzt is. — Mintegy 180 elsőosztályos kezdi meg szeptember 1-én az iskolai tanulást Bácsalmáson — közli levelezőnk. — Király József elvtársat választották meg lelkes han­gulatú közgyűlésen a kiskun­halasi Paprika Antal Termelő-* szövetkezet elnökévé, Király elvtárs már több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, s biz­tos, hogy nagy segítséget nyújt a tsz fejlődéséhez — írja Cza- kó Ferenc levelezőnk. — Egy mexikói férfi nem látott más kiutat anyagi gond­jaiból, mint hogy eladja a feleségét. Az asszony nem is tudott a rávonatkozó tárgya­lásról és nagy meglepetéssel fogadta a »-vásárlót-«, amikor megjelent nála. Azonnal fel­jelentést tett a rendőrségen, ami súlyos kellemetlenségekkel járt férjére nézve. — Erdőtüzek következtében öt év alatt 400 000 hektár er­dő pusztult el Európában. A legtöbb erdőtűz Olaszország­ban, Franciaországban, Spa­nyolországban és iGörögor~i szágban fordult elő. A legki­sebb kárt Svédországban és Norvégiában okozta a tűz. — Úttörők és kiszisták népi táncai teszik színesebbé a mai alkotmány ünnepét Jakabszál- lás községben. Tompa község­ben az ünnepi beszéd után adják át az idei termésből ké­szült új kenyerét — jelenti községi tudósítónk.­— Nem végleges adatok sze­rint búzából a bajai járás ál­lami gazdaságai 16, termelő­szövetkezetei 13, egyéni gazdái 11 mázsát takarítottak be hol­danként. A Tanácsköztársaság harcaiban részt vett idős elvtársakat tüntettek ki A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa megyénkből 140 elvtársat: a munkásmozgalom idős harcosait az alkotmány 10 éves évfordulója alkalmából Tanácsköztársasági Emlékérem­mel tüntetett ki. A kitüntetése­Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Tinók Ilona (anyja neve: Varga Margit), Farkas Mihály (Csordás Sára), Juhász Zoltán (Gulyás Fran­ciska). MEGHALTAK: Bíró István­ná Fehér Anna 61 éves, Puch- wald Károlyné Gábor Gizella 79 éves. Előre csomagolt FÜZETEK, ISKOLASZEREK nagy választékban kapha­tók a Kecskeméti Kiske­reskedelmi Vállalat szak­boltjaiban: postával szem­ben és Rákóczi út 30. sz. Egész nap nyitva. 1996 két ma, augusztus 20-án min« denütt ünnepélyes keretek kö­zött nyújtják át a munkásmoz« galom idős katonáinak. Augusztus 20-tól 23-ig ismét megrendezésre ke­rülnek a hagyományos Kiskun Napok Kiskunfélegyházán. Ünnepi vásár: 20-án és 21-én országos állatvásár, mezőgazdasági és ipari kiállítás. Kultúr- és sport- rendezvények, 100 km-es körzetből 50 százaiékor, vasúti kedvezmény, — Mindenkit szeretettel vá­runk: Hazafias Népfront-bizottság 1829 talmas tanyavilágának kulturá- ■ lis problémáival. A tanyai la­kosság művelődési igényeinek kielégítése szempontjából nagy jelentőségű a határozatnak az a pontja, mely a külterületi is­koláknak tanyai művelődési gócpontokká való fejlesztését írja elő és lehetőséget teremt e népművelési központok anyagi alapjainak létrehozására. El kell vinni a kulturálódás korszerű lehetőségeit a kecskeméti ha­tár legtávolabbi pontjára is és mindaddig, amíg a kijelölt ta­nyaközpontok ki nem épülnek, ez átmeneti időszakban is meg kell adni a tanyai dolgozóknak a művelődés alapvető módjait és lehetőségeit. A megyeszékhely művelődési intézményeinek támogatásával kapcsolatban is széleskörű in­tézkedések várhatók a vb-ülé- sen született határozatok ered­ményeképpen. Anyagi támoga­tással járul hozzá a tanács töb­bek között a kecskeméti Kato­na József Múzeum, a Megyei Könyvtár és más intézmények I fejlődéséhez. Legfőbb célkitűzése a városi tanács végrehajtó bi- I zottságának, hogy erőfeszítései nyomán elsősorban a legszéle­sebb dolgozó rétegek művelő­désének adottságait és formáit munkálja ki, teremtse meg. Foglalkoznak a határozatok az iskolai élet problémáival, a politechnikai oktatás kiszélesí­tésével, a művészeti tömegmoz­galmak támogatásával, az iro­dalmi, művészeti és tudomá­nyos élet fellendítésével. Intéz­kednek a határozatok arról is, többek között, hogy a megye- székhely közterületi parkjainak szépítése érdekében szobrokat állítanak fel, s a Tanácsköztár­saság tervezett emlékművének felállítása után elsősorban a vá­ros nagy szülöttének, Katona Józsefnek emelnek méltó emlé­ket. Szóba került a vb-ülésen a műemlékjellegű kecskeméti zsi­dótemplom kulturális hasznosí­tása, Kecskemét zenei életének fejlesztése is. A kulturális élettel foglalkozó napirend után. a végrehajtó bizottság meghallgatta a városi népi ellenőrzési bizottság be­számoló jelentését, s egy elő­terjesztést az időszerű mezőgaz­dasági munkák'állásáról. •' Csáku Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom