Petőfi Népe, 1959. június (14. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-02 / 127. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS - KISKUN MEGYEI LAPJA I Hág proletárjai, egyesüljetek! * ♦♦«•««## ttstt« mtt t ? ***« XIV. ÉVFOLYAM 137. SZÁM 50 fillér 1959. JÚNIUS 2, REDD MEGNYÍLT A KÖNYVHÉT ■W«VtfVVWVWWWWVVWWWl<VV^VVYV Jó! sikerült irodalmi est Kecskeméten Szombaton este az esős, rossz Idő ellenére nagyszámú közön­ség elölt szerepeltek a buda­pesti írók. Az ünnepi könyvhét megnyitása alkalmából rende­zett irodalmi esten Madarász László, a megyei tanács vb-el- nökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Utána Hajnal Gábor, Hárs György és Ladányi Mi­hály költők olvastak fel leg­újabb verseikből, majd Balázs Anna és Győri Dezső írók a könyvnapra megjelent kötetük­ből olvastak fel részleteket. Ezt követően Erdős László író szov­jetunióbeli élményeiről tartott Ot napon át általános védekezést rendelt cl a megyei tanács fontos népélel­mezési cikkünk, a burgonya el­lensége, a kolorádóbogár ellen. Ez a védekezési kampány, amely a héten kezdődik, nem­csak megyénkben, hanem or­szágszerte m egsze rv ezt e k, — Erre azért van szükség, mert a burgonyabogát az idén az eddiginél nagyobb mértékben lépett fel és igen veszélyezteti a termést. A kártevő, mint is­meretes, rendkívül szapora, há­rom nemzedéke van, cs egy nőstény bogár 809—1300 petét rak le. A megyei tanács részé­ről járási felelősök (ariózkod- nak a járási székhelyeken, hogy segítsék a védekezés jó meg­szervezését. Á megyei növény • védő állomás gcpci már min­denütt a helyszínen vaunak. Ezek a termelőszövetkezetek burgonyatábláin végzik el a vé­dekezést. Az egyéni parasztok saját költségükön szintén köte­lesek permetezni a kártevők el­len, aki nem hajtja végre a rendelkezést, azt ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel sújt­ják, azonkívül az állam az ille­tőnek a saját költségén végzi el a permetezést. A védekezési nemcsak a burgonyatáblákon, hanem a paprika- és a paradi- esomvetéseken is cl kell végez­ni és különös gonddal szüksé­ges felkutatni, megsemmisíteni az úgynevezett árvaburgonyá­kat, amelyek elősegítik a kár­tevő szaporodását. Nagy körültekintést és gon­dot kíván a védekezés megszer- i ezése. Egy pillanatig sem sza­bad megfeledkezni a mechani­kai védekezésről sem. A megye iskolásai már mintegy 8 mázsa burgonyabogarat szedtek össze. Megyénkben 25 ezer katasztrá- lis hold burgonyavetés van, ek­kora területen kell megoldani a védekezést. Ezért fontos, hogy a védekezöszerek helyben le­gyenek, Tavaly néhány közsé günkben ezzel is probléma volt, A helyi földművesszövetkezet feladata gondoskodni a szüksé­ges permetezőszerekről. Fogjon össze minden erő, hogy sikeres legyen a kártevő elleni küzde leni. Állami gazdaságok, ter­melőszövetkezetek és egyéni pa­rasztok ne sajnálják a fáradsá got, igyekezetüknek gyümölcse a terméseredményekben m tatkoák majd ruca, beszámolót, amit a közönség igen nagy tetszéssel fogadott. A jól sikerült irodalmi est műso­rában a kecskeméti Bartók- kórus is fellépett, Lőrincz Béla vezetésével. Vasárnap délelőtt a budapesti író vendégeink ta­lálkoztak a helyi írókkal, ahol sok aktuális és fontos irodalmi­politikai kérdést megvitattak. A közös megbeszélés mindvégig baráti és elvtársi légkörben zajlott le, s hasznos volt me­gyénk irodalmi életének fejlő­dése érdekében. Ezután, a vendégek a helyi írókkal közösen megtekintették a könyvpavilont és a könyves­boltokat, ahol találkoztak az olvasóikkal, dedikálták művei­ket és elbeszélgettek velük. Az állandó eső nem akadályozta meg sem az írókat, sem az ol­vasókat abban, hogy találkoz­zanak. Hétfőn este a budapesti írók a megyei írókkal közösen a megye" több városában, elsősor­ban Baján és Kiskunfélegyhá­zán szerepeltek^ Szélesvásznú filmszínház nyílik Kalocsán 1959. június 4--én nyitják megyénk kilencedik szélesvász­nú moziját Kalocsán. Bemu­tatásra a Koldusdiák című film kerül. Ugyanekkor vetítik a kalocsai gyermek tánccsoport­ról készült híradó filmet is. A nemzetközi gyermeknap műsora az idén sokkal gazda­gabb programmal kedveskedett a gyermekeknek, mint az előző években. Bár az állandóan szi­táló eső a kirándulásokat és a szabadtéri előadáso­kat lehetetlenné tette, a sok száz úttörő és gyermek mégis vidámnak és boldognak érezte magát ezen a vasárnapon. A rossz idő ellenére már a reggeli órákban gyülekeztek úttörőavatásra Méntelek, Vá­rosföld, Szarkás és Kecskemét HOL ÉPÜL FEL A KECSKEMÉTI SZABADTÉRI SZÍNPAD? 3 (3. oldal) J EGY NAPLÓ TANULSÁGAI (3. oldal) J MEGINDULTAK A TANYÁK (4. oldal) * A MŰSZAKIAK ÉS A MUNKAVERSENY (1. oldal) j EMMI TECHNIKUMBA JÁR 3 <4. oldal) 3 SPORT (5. oldal) í REJTVÉNY (H. oldal) * RENDELET A LAKÁS­SZÖVETKEZETEKRŐL j lö. oldal) i TASSTÓL MARTÁIG (0. oldal) 3 Modern munkahely lesz a tisztítóműhely A Zománcipari Művek Kecs­keméti Gyáregysége tavaly jól teljesítette az export-tervet, ezért a Külkereskedelmi Minisz­térium 700 ezer forintnyi össze­get biztosított beruházásként. Ebből az összegből eltüntetik a gyár legkorszerűtlenebb üzem­részét, a tisztítóműhelyt, s, he-l lyette új, modern épületet emel-J nek. A régi gépeket újra cseré­lik fel, megszüntetik az eddigit egészségtelen munkakörülmé- j nyékét, s a kvarcpor helyett j fémszemcsével oldják meg al kádtisztítást. J Rónai Sándor elvtárs a tissakécskei úttörők avatóünneusészén Vasárnap cféíélott kedves ven­déget vártak Tiszakécske-Üjbög lakói. Rónai Sándor elvtárs, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke értesítette a község, vezetőit, hogy meghívásukra résztvesz a 320 úttörő avatóünnepségén. Délelőtt háromnegyed 10 óra­kor érkezett meg Rónai elvtárs az Üjbogi Állami Gazdaságba, eiCVVVVVVNOAOíNVVNevev'/M^VVVVV'/VVv OKOSAN GAZDÁLKODNAK Már hírt adtunk arról, hogy a nagy­baracskai Úttörő Termelőszövetkezet saját erőből vízi- szárnyas telepet lé­tesített a Ferenc- csatorna partján. A terv szerint ezen a telepen 500 kacsát, 350 libát, azonkívül 1000 darab pulykát nevelnek lel az idén. Kintjártunk- kor kiskacsák égj része még a ter­melőszövetkezet ud­varán levő épület­ben volt. amelye a szövetkezet tag • jai alakítottak a. fekvőkéményes megoldással mű­anyává. A képen Jezsek Jánosné látható kedvenceivel, a kis pihés jószágokkal. 250 kiskacsát gon­dozott, mikor a fel­vételt készítettük. Azóta ezek az apró jószágok is kike­rüllek a telepre, ahol összesen 5üt darab kacsa van már, ezenkívül több mint 200 kis­liba. A termelőszövet­kezet tagsága szá­mottevő jövedel­met kíván elérni ^ baromfitenyésztés- . bői. Fia az idén si­kerül a nevelés U, a hizlalás, akkor jövőre bővítik a te­lepet Ez ír- bizo­nyítja. hogy okosan, gazdálkodnak az Úttörő Termelőszö­vetkezet tagjai, ér­demes - tanulni tő­lük. ahol Balatonfüredi József, a községi tanács elnöke üdvözölte Tiszakécske dolgozóinak nevé­ben. Ezután került sor az úttörők avatására. Az állami gazdaság sporttelepe zászlódíszbe öltözött Délelőtt fél 11 órakor a dísz- emelvényen helyet foglalt Rónai Sándor elvtárs. Trencsényi Wal- dapfel Imre elvtórs, az Orszá­gos Úttörő Tanács elnöke, Fif­ties József elvtárs. a megyei pártbizottság másodtitkára, Sza­bó Lajos elvtárs, a megyei párt- bizottság osztályvezetője, Mada­rász László elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese, Vörös Vilmos elvtárs, a járási pártbi­zottság titkára, Posváncz László elvtárs, a járási tanács elnöke, Barabás János elvtárs. a megyei tanács művelődési osztályának vezetője, Kriston Ferenc elv­társ, a járási tanács elnökhe­lyettese, Gyóni Lajos elvtárs, az úttörő szövetség megyei titká­ra, valamint a községi párt és tanács küldöttei. A Himnusz hangjai után Ró­nai Sándor elvtárs beszélt az úttörőkhöz. Miután köszöntötte a jelenlévőket, az úttörő szövet­ség alkotó munkájáról adott számot, majd így folytatta: — A pedagógusok is hozzájá­rultak, hogy hű fiai legyetek szeretett hazánknak. Öröm tölti el szívünket, ha végig nézünk rajtatok. Büszkén vallhatjuk a világ előtt, hogy a magyar út­törők előtt nyitva állnak az is­kolák kapui és tanulhattok, fej­lődhettek az ország, a nép és saját magatok javára. Azonban ne feledjétek, nem mindenütt van meg a gyermekeknek ezen lehetősége. Engedjétek móg, hogy néhány szomorú példát említsek nektek. A közelmúlt napokban érkezett hpza párt- és kormányküldöttségünk Távol­keleti útjáról. Elvtársaink el­mondták, hogy Dél-Koreában nyomorognak az emberek, s a szülők kizsákmányoltságuk miatt kénytelenek eladni gyer­mekeiket. —• Tavaly Brazíliában jártam. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a dolgozók átlag életkora ott alig éri el a 35 évet. Hasonlít­sátok össze az ottani helyzetet a mi életünkkel! Rónai eivtárs a továbbiakban arra figyelmeztette az úttörő­ket, hogy soha se feledkezzenek meg a felszabadító szovjet ka­tonák önfeláldozó, szabadságot hozó harcáról, mert ez az új történelmi korszak biztosította a magyar nép számára, hogy rá­léphettünk a szocializmus út­jára. — Pártunk és kormányunk minden intézkedése erre irá­nyul, — folytatta beszédét Ró­nai elvtárs — hogy emelkedjék népünk életszínvonala. Ti lesz­tek, akik átveszitek a forrada­lom vörös zászlaját, hogy elvé­gezzétek azt a feladatot, amely a szocializmus építésével elve­zet bennünket a kommunista társadalomba. Most egy a ti kötelességtekl tanulni, tanulni, tanulni! Segít­sétek elő szorgalmas munkátok­kal szeretett hazánk felvirágoz­tatását — fejezte be nagy tet­széssel fogadott beszédét Rónai elv társ. A délelőtti ünnepség után a vendégek ellátogattak az Üjbögi Állami Gazdaságba. T apasztalatcsere Szalkszentmártonban A megyei tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági osztá­lya június 2-án, a sziki legelők) öntözés útján történő megjaví­tásában elért eredmények bemu­tatása és a bevált eljárások szé­les körben való kiterjesztése ér­dekében tapasztalatcsere-érte­kezletet rendez az állami koste- lcp szalkszentmártoni gazdasá­gában. Az értekezlet délelőtt) 10-órakor a telep megtekintésé­vel kezdődik el. Az öntözött le­gelő megtekintése után a részt— vevők megvitatják azokat a problémákat, amelyek a sziki legelők hasznosításával a rizs- termelés kiszélesítésével és ál-i­talában megyénk öntözési kér­déseivel vannak összefüggésbe:^ Nicsovica György levUuüö fiataljai. Délelőtt a főtéren 460: úttörő ünnepélyes keretek kö-| zött tette le esküjét. A fiatal; úttörőket a városi pártbizott-i ság, a nőtanács nevében Kulich; Ilona virágcsokorral köszöntőt-] te. Kedves pillanatai voltak az: ünnepélynek, amikor 50 kiszista: felkötötte *a felavatott úttörők; nyakába a vörös nyakkendőt. Az avatás után zajos volt: egész nap az úttörőház. Délelőtt: filmvetítést, délután pedig klub-; délutánt rendeztek a gyerme-] kék részére. 'WWWVWWWV Vidáman ünnepellek a fiatalok A NEMZETKÖZI GYERMEKNAPOT

Next

/
Oldalképek
Tartalom