Petőfi Népe, 1959. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-30 / 125. szám

0YÄLO0OLÄS ÉJJEL-NAPPAL A Kecskeméti Vendéglátó jelenti Szombat reggel nyitnak a kerthelyiségek Május vége egy kicsit már a nyár kezdetét jelenti. Az enyhe estéken az emberek szívesen elüldögélnek valamelyik kert­helyiségben egy-két pohár sör mellett zenét hallgatni. De mi van a kerthelyiségekkel? Jobb­kor nem is érdeklődhettünk vol­na a Kecskeméti Vendéglátó Vállalat vezetőinél. Szita János áruforgalmi osztályvezető olyan választ adott kérdésünkre, ami minden bizonnyal megnyugtatja olvasóinkat. , Szombat délután három kert­helyiség is kaput nyit Kecske­métén. A megyei tanács mellett lévő Sörkertet a KISZ-szervezet tagjai társadalmi munkával hozták rendbe, amivel tízezer forintot takarítottak meg a vál­lalatnak. A felújított berende­zéssel' ellátott szórakozóhelyen nemcsak sört ihatnak, de hideg, meleg ételeket is fogyaszthatnak a látogatók. Szép környezetével, teljesen új, ízléses berendezésével az Százéves az uszódi önkéntes tűzoltóság Május 24-én ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját az uszódi önkéntes tűzoltó-testület. Ebből az alkalomból dísz­ünnepséget rendeztek a Duna partján. Ruman Vince községi tanácselnök, az önkéntes tűzoltó-testület elnöke ünnepi beszé­dében ismertette a 100 éves tűzoltó-testület történetét. Ezután Drubi István tűzoltófőhadnagy üdvözölte a testület tagjait, majd Kapta Gyula tűzoltóalezredes, osztályparancsnok átadta a BM. Országos Tűzrendészet! Parancsnokság 1000 forintos pénzjutalmát. Két tűzoltó ugyancsak pénzjutalmat kapott, töb­bet pedig szolgálati-éremmel tüntettek ki cs osztályparancsnoki dicséretben részesítettek. A községi tűzoltóparancsnokot, Ács Lajos elvtársat, tűzoltóhadnaggyá léptették elő. Az ünnepségen úttörő-leányok rózsacsokrokkal köszöntöt­ték a díszeméi vényen helyet foglaló veterán tűzoltókat, akik közül már többen a 80. életévüket is betöltötték. A tűzoltó­testület zenekara közben vidám indulókkal szórakoztatta az ünnepség részvevőit. Délben közös ebéd volt, este pedig tűz­oltó-bállal zárult a 100 éves évforduló. Több mint száz kisiparos lépett a termelőszövetkezetekbe Harta termelőszövetkezeti köz­ségben a magánkisiparosok nagy többsége a szövetkezetbe való belépése után munkaegység sze­rint végzi az előforduló szere­lési, javítási munkákat. A ter­melőszövetkezetekben dolgozó iparosok külső megrendelők szá­mára is dolgoznak, de a mun­kadijat ilyen esetekben is a ter­melőszövetkezet kapja, melyet a kisiparos munkaegységköny­vében írnak jóvá. Felsöszent- ivánon szobafestőt is felvettek a termelőszövetkezetbe, aki a tagok megrendelései szerint vég­zi munkáját s ugyancsak dolgo­zik kívülállók számára is. A munkadíjat a szövetkezeti ta­gok, csakúgy mint a kívülállók, a termelőszövetkezetnek fizetik ki. Igen sok helyen a falusi bor­bélyok is szövetkezeti tagolt, Alföldi Étterem kerthelyisége is kedvelt nyári szórakozóhelye lesz a város lakosságának. A Kedves cukrászda kerthelyisé­gében vasárnap délelőttönként sörzene szórakoztatja majd a vendégeltek Ugyancsak szomba­ton nyitjáit meg a Rákóczi úton a felújított halászcsárdát is. Vasárnap a fürdőkedvelők örömére a széktói strandon meg­nyílik a múlt szezonban több­ször sürgetett fürdővendéglő. A vállalat gondoskodásának ered­ményeként most már egész nap­jukat kint tölthetik azok, akik tavaly még az ebédfőzés gondja miatt voltak kénytelenek meg­szakítani strandolásukat. — ö0 =í Éjjel és nappal érdekes gyár loglóversenyt rendeztek Stras­bourg és Párizs között, 530 ki­lométeres távon. A győztes Edmond Gúny 70 óra, 42 perc, 30 másodperces idő alatt érke-* I * * * zett a célba. Felavatták a tompái sportöltözőt és lelátót A tompaiak lelkes összefogá­sának eredményeként elkészült a község sporttelepén a kor­szerű öltöző és lelátó, A léte­sítmény 200 ezer forintos érté­kéből mindössze 53 ezer forint a készpénz, a többit társadalmi munkában végezték az állami gazdaság, az erdőgazdaság, a földmű vés sző vetkezet dolgozói és a KISZ-tagok, Az avatás az elmúlt vasárnap történt, ame­lyen részt vett és beszédet mondott Petróczi József elv­társ, a járási tanács vb- elnök- helyettese. akik a megszokott munkájuk mellett a tsz-ben előforduló könnyebb gazdasági munkában Ls segédkeznek és tevékenységü­kért szabályszerű munkaegysé­get kapnak. ^VVWW'VVVWV^\NWA<WVVVWVVWyA PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő oizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchényi tér 1. szám Telefon: 25—16. 26—IS. U—22 Felelő® kiadó: Molnác Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telefon: Fi—03 Előfizetési dp egy hóra 11 Ft Előfizethető és megvásárolható b&rtneiy postahivatalban és kézbesítőnél. Bács-Kiskun megyei Nyomd» v. Kecskemét. — TeL: 15-29.; /I-42 , veielóa vezető: Szűcs Béla igargaa* > 5 Képek a város és járás életéből 0-0-0 O00000000000-000O O 000-000000000OOOOOOOOi 5000ooooooooooooooooooooooooc Építkeznek a bácsbcrsódi termelőszövetkezetek i Csak röviden Még 1956-ban kezdték épí­teni a bácsborsódi Üj Élet Termelőszövetkezetben azt ' az ötven férőhelyes, magtárpadlá- sos szarvasmarhaistállót, amely a napokban készül el. Akkor 80 ezer forintot áldoztak rá saját erőből, de az ellenforra­dalom megakadályozta a to­vábbi építkezést. Az idén is­mét 40 ezer forint saját erő- és 160 ezer forint állami hitel fel- használásával oldják meg az épület befejezését. Saját erő­ből építettek egy juhhodályt 400 juh befogadására, de máris hozákezdtek a kibővítéséhez. Ha kész lesz, 800 jószágot fogad be az épület. Ugyancsak saját erőből létesítettek egy marha­hizlaldát és egy bognármű­helyt. Maguk akarják felépíteni a sertésfiaztatójukat is, csupán az építőanyagra kérnek hitelt. A bácsborsódi Petőfi Termelő- szövetkezet tagsága idillikus helyen, egy erdő közepén léte­sített egy nyári karámot a te­henek számára, hogy össze tudják hozni a jószágokat. Ha­sonlóképpen egy kovács- és egy bognárműhelyt is épít a tagság Baján tanácskoznak az országgyűlési képviselők Megyénk országgyűlési képviselői június 3-án Baján tart­ják havonta szokásos tanácskozásukat. A képviselőcsoport előtt Pétiké János, járási tanácselnök számol be a járás községeinek politikai, kulturális és gazdasági életéről. A megbeszélés után a képviselők Vaskút termelőszövetkezeti községbe látogatnak el. Vasárnap avatják a városi strandfürdőt ♦ í A következőkben kedves olva- ♦ sóink a mostani rejtvénysoro- I zatunk célját találják elrejtve. R ! ! I ! ! E : | ; i i P ? = i A : i I P E É G 12. s Megfejtés: ............ A Pest—Bács—Nógrád megyei MÉH Vállalat és a Petőfi Népe 5000 forintos rejtvényversenye. (Két kg hülladékpapír átadását Igazoló MÉH clism érvénnyel együtt érvényes.) , Beküldő (ncv és pontos cím): .Beküldendő: Petőfi Népe kiadóhivatala, Kecskemét) Rendkívül tetszetős kivitel­ben elkészült Baján a városi strandfürdő. Május 31-én, va­sárnap délelőtt fél 11 órakor történik felavatása és ünnepé­lyes átadása ennek a régen várt létesítménynek. Az épület majdnem félmillió forintba ke­rült. Bajai anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Ardai Mária (anyja neve: Kiss Mária), Var­jú Gabriella (Kiss Teréz), Füs­tös Sándor (Sveipert Erzsébet), Felső Ibolya (Dancsó Erzsébet), Banizs Jenő (Molnár Erzsé­bet), Szabó László (Jáksó Má­ria), Macalik Imre (Bencze Er­zsébeti, Agatity Mária (Ondó Mária), Mihályi Imre (Beslity Amália), Mihályi Zoltán (3es- Iity Amália), Schmidt Zsuzsan­na (Erdős Márta), Csupity Már­ton (Posvancz Mária), Balázs Mária (Gyuricza Mária), Schádt János (Folkmann Apollónia), László Teréz (Palkó Anna), Kispéter Tibor (Fodor Ilona), Nagy Júlia (Kovács Julianna), Orosz János (Pannonhalmi Jo­lán), Vízhányó Ilona (Oláh Eszter), HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Czékmány Ferenc és Németh Irén, Gorctily Lajos cs Kálmán Rozália, Dominies János és Csapái Éva, Karugily Péter és Nagy Márta. MEGHALTAK: Ikotity Do­monkos 84, Hermann István 62, Csák Józsefné Miké Julián­ná 46, Kovács István 10, Nuszpl Istvánná Petresevics Anna 61, Pastrovics Antal 40, Bácskai István 75 éves, Balogh Imre 1 napos, Tripl Ferenc 69, Czifra László 3 éves korukban. A gyermeknapon a Csemege- kereskedelmi Vállalat bajai boltja úttörő-pavilont állít fel Ebben úttörők fognak árusíta­ni. Annyit elárulhatunk, hogy a gyermekeket cukorral aján­dékozzák meg. * Gyakori eset Baján, hogy lovaskocsikat őrizetlenül hagy­nak. Egy ilyen kocsinak a lo­vai valamitől megijedtek a na­pokban, megvadultak és elszá­guldottak az üres kocsival úgy, hogy utolérték a szentistváni mozinál a városi autóbuszt. A lovak beleszaladtak a kocsiba, miközben a lovaskocsi rúdja eltörött. Ebből az a tanulság, hogy nem szabad őrizetlenül hagyni a lovaskocsikat. (Pech- ler Ferenc leveléből.) • A néphadsereg fúvószeneka­ra ezentúl minden vasárnap térzenét ad Baján. Az elmúlt vasárnap a korzón helyezkedett el a zenekar, állandóan nagy tömeg vette körül. Legközelebb a Petőfi-szigeten, a Vén Diófa előtti terraszon adnak hang­versenyt. * Bácsborsódon nagy sikere volt a »Majd a papa« című há- romfelvonásos, zenés vígjáték­nak. A vígjátékot a Baján vendégszereplő Kecskeméti Ka­tona József Színház adta elő. Különösen sokat tapsoltak a papa szerepét kiválóan alakító Komlós Józsefnek. (Horváth Magda leveléből. Látogatók a sükösdi Vörös Zászló Tsz-ben A bajai járás termelőszövet­kezeteiből 36 parasztasszony járt Sükösdön, a Vörös Zászló Termelőszövetkezetben. A lá­togatást a járási nőtanács szer­vezte. Megnézték a kertésze­tet, valamint a víziszárnyas­telepet. Többen úgy nyilatkoz­tak, hogy ez a látogatás még jobban megerősítette azt a meggyőződésüket: a közös gazdaságok jövedelmezőségéi jelentősen lehet növelni ker­tészkedéssel és baromfineve­lés seL Gépjavító üzem épül a Bajai Állami Gazdaságban Központi gépjavító építésé­hez kezdenek hozzá rövidesen a Bajai Állami Gazdaságban. Az épület helyét tnár kijelöl­ték a mérnökök. A javítóüze­met modern gépekkel szereli» fel. A terv szerint a műhely őszre elkészül. 1959, május 30, szombat “ YAC SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom