Petőfi Népe, 1959. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-28 / 123. szám

1955. május 28, csütörtök Most vásároljuk meg a téli tüsrcvalóí MAGYAR •SZOCIALISTA; MUNKÁSPÁRT BÄCS- KISKUN MEGYEI LAPJA Kinőttek „isten háta mögül" Miklós János elvtárssal, a Tá­jéi Állami Gazdaság igazgatójá­val beszélgetek. A gazdaság dol­gozóinak szakmai* kulturális ne- . velőséről folyik a szó. Nem a statisztikai számadatokban ke­resi a választ, a papírhalmaz­ban elvész az ember, gyakran a vele való foglalkozás is. Az állami gazdaság olyan, mint egy kis ország. A vezetők 'felelősségük tudatában végzik az irányítást. Tudják, hogy a termelés jobbátétele, növelése szakmunkás nélkül elképzel­hetetlen. Éppen ezért a múlt év őszén úgy döntöttek, hogy két tanfolyamot indítanak ’ a dolgo- eók szakmai továbbképzésére. Figyelembe vették a gazdaság igényeit, a munkások szakmai tudását, s aszerint osztották be őket Kertészeti és gépészeti ok­tatást szerveztek. Harmincketten vizsgáztak le tavasszal sikeresen és szakmai bizonyítványt is kaptak. A fél­éves tanulás eredménye meg­mutatkozik a termelésben, a dolgozók gondolkodásmódjában és keresetének emelkedésében is. Az új szakmunkásokat ma­gasabb fizetésű kategóriába so­rolták, s vezető beosztást nyer­tek a brigádokban. A munkások szakmai tovább­képzésében sokat segített Simon Gyula agronómus és Darányi Sándor főgépész. Nemcsak hiva­talból érdeklődtek a tanulás iránt, hanem ott voltak minde­nütt, ahol bátorítani, ösztönözni kellett az embereket. Olyan dolgokról is beszéltek, amelyek nem tartoztak közvetlenül a tananyaghoz, de felkeltette a dolgozókban a tudás vágyát, az általános műveltség megszerzé­sének igényét. Nagyszerű példa erre Sípos Mihály esete. A tassi növényvédő tanfolyamra jelent­kezett. Kiválóan szerepelt a tanfolyamon, s amikor vissza­tért a gazdaságba, az igazgató­ság példamutató szorgalmáért 200 forint jutalomban részesí­tette. Körülnéztünk az állami gaz­daságban, az 1957—58-ban épült 00 személyes munkásszálláson és gépműhelyben. Benyitottunk a klubszobába is. Az ízlésesen berendezett helyiség minden este várja a dolgozókat. A gaz­daság vezetősége lemezjátszós rádiót vásárolt a fiataloknak, s beépített színpadot létesített a műkedvelőknek. A párt és szak- szervezet segítségével megala­kították a tajói részlegben a 24 tagú színjátszó csoportot és a zenekart. A hat fiatal zenész sa­ját pénzén tanul a kiskunmaj- sai zenetanárnál, hogy szakmai­lag is megfeleljen a követelmé­nyeknek. A közelmúltban mun­kásokból álló énekkart is szer­veztek. Az állami gazdaság dolgozói szeretnek olvasni is. 1958-ban ívvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvyvvvvvv Első díj: társasutazás a Szovjetunióba örirág&s f.éiujJiífl.-p.álgázat A Magyar—Szovjet Baráti Társaság Országos Titkársága és a Magyar Fotóművészek Szövetsége országos fényképpá­lyázatot hirdetett a magyar— «szovjet barátság gondolatát ki­fejező fényképfelvételekre. A «pályázat szerint beküldhető minden olyan kép; amely ha­zánk felszabad ulásának állít emléket, amely a két ország közötti gazdasági és kulturális kapcsolatokat fejezi ki, amely a két nép barátságát fejezi ki, valamint a szovjetunióbeli uta­zások alkalmával készített fel­vételek. Minden részvevő öt darab 18-szor 24 centiméteres mére­tű .fehér-fekete vagy színes (nem színezett) képpel pályáz­hat. A képeken fel kell tün­tetni a beküldő nevét és pon­tos címét. Beküldési határidő: 1959. szeptember 5. A beküldött képeket bizott­ság bírálja felül, s a megfe­lelőnek tartott felvételekből no­vemberben megyei, kerületi és nagyüzemi kiállításokat rendez­nek. A kiállítások legjobb ké­pei 500 forint jutalomban ré­szesülnek, a második és har­madik helyezettek pedig okle­velet kapnak. A kiállításokon bemutatott képekből 1960 ele­jén Budapesten rendeznek ki­állítást, s a legkifejezőbb alko­tásokat az alábbiak szerint dí­jazzák: I. díj 3000 forint, vagy társasutazás a Szovjetunióba, II. díj 1500 forint, és 2 darab III. díj 500—500 forint. Ezen­kívül további három képet ok­levéllel tüntetnek ki. Megyénk fotósai, akik a pá­lyázaton részt kívánnak venni, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság megyei titkárságára (Kecskemét, Koháry u. 4.) küld­hetik be a képeket. VWWVVWVW^/WVWN^«AA/W\A«N^. Jól sikerült tanulmányi kirándulás Az Ének-Zenei Általános Is­kola IV. B. osztályos tanulói­val az elmúlt héten jól sikerült , tanulmányi kiránduláson vet­tünk részt. Kirándulásunk cél­ja a Dunántúl tájjellegének és néhány nagyobb ipari üzemé­nek a megismerése volt. Utunk tufán láttuk a Velencei tavat, a pákozdi csata színhelyének emlékművét, Székesfehérvár új pályaudvarát, a November 7-e •énotai) Erőművet, a Várpalotai Szénbányát, a Pétfürdői Mű­trágyagyárat és Veszprém tör­ténelmi nevezetességeit, vala- imint az új egyetemi városrészt^ Kedves élményünk volt a ra­gyogó napsütésben megtett ha- ;jóút Balatoníüredtól Tihanyba. Visszafelé jövet Budapesten i megtekintettük a Halászbástyát, 'onnan gyönyörködtünk főváro­sunkban. Á gazdag élmények- tkel gyümölcsöző tanul máay­útunkat a Vidám Park felke­resésével .fejeztük be. Kirándulásunkat kellemessé tették a kecskeméti vasútállo­más vezetői, akik egész utunk- ra kényelmes ülőhelyet nyújtó külön szakaszt biztosítottak számunkra. Mazák Károlyné osztályfőnök PETŐM NEPG A Magyar Szociálisra Munkáspárt Bács-Kiskua megyei napilapja Szerkeszti; a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchényi tér i. szán) Telefon: 25—16, 26—li), U —22 Félelűy kiadó: Molnár Frigyes kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér V» Telelőn: l'<—69 Előfizetési díj egy hóra li Ft Előfizethető és megvásárolható bármely postahivatalban és kézbesítőnél. Dact-Kiskua megyei Nyomda v. Kecskemét;. — Tel.; 15-2F., zl-is keiiiiü» vétető; Srűce Béta igaztat. 2000 forintért vásároltak szá­mukra új könyveket. A köz­ponti könyvtárban 350 szépiro­dalmi mű található. Ezenkívül van ideológiai és szakkönyvál­lományuk is. Gyurkó György, if). Dági András, Radi József, Fülöp Margit és Szappanos Ro­zália a legszorgalmasabb olva­sók közé tartoznak. Az állami gazdaság balotai üzemegységét is beleszámítva. 80 rendszeresen olvasó tagja van a könyvtárnak. A klubszoba asztalán külön­böző folyóiratokat és újságokat látunk. Megrendelték a Tisza- tájt, a Nők Lapját, a Népsza­badságot, a Társadalmi Szemlét, az Élet és Tudományt és a Fi­gyelőt. Az itt tartózkodásom ideje alatt tapasztalt eredmények lát­tán nyugodt ’ lelkiismerettel mondhatom, hogy a Tajói Álla­mi Gazdaság dolgozói lelkes, ál­dozatkész munkájukkal, meg­birkózva a sivatagi homokkal, valóban kinőttek „isten háta mögül"’. Bieliczky Sándor Nemrég tettük le a téli ka­bátot, még nyár sincsen egé­szen, de ha a TÜZÉP-telepek mellett sétálva a felhalmozott szénhegyeket látjuk, újra a tél jut eszünkbe. Emlékezünk az elmúlt télre, amikor már nem voltak tüzelőgondjaink — mint azelőtt rendszeresen —, de közben már a jövő évi tüzelő beszerzésére is gondolunk, A TÜZÉP-telepek most való­jában tele vannak jó minőségű tűzrevalóval. Komlói, berentei, délnógrádi darabos, különféle brikett, iszapszenekből lehet válogatni. Ha azonban utána­járunk a dolognak, megállapít­hatjuk, hogy a telepek forgal­ma gyenge. Ez pedig hiba és könnyen baj származhat belő­le. A jelenlegi bőség a télen könnyen szükséggé változhat, Hogy miért? Elsősorban azért, mert a szénbányászat egyenle­tes termelését egyenletesen kel­lene felszívni a kereskedelem­nek és a háztartásoknak. A te­lepek befogadóképessége azon­ban nem olyan nagy, hogy az egész évi szükségletet tárolni lehessen rajtuk. A kecskeméti telepeknek például 700 vagon a befogadóképességük, ugyanak­kor a város negyedévi tüzelő­anyagfogyasztása 1200 vagon. A szállítások addig természe­tesen szünetelnek, amíg ,a tele­pek telítve vannak, és ősszel, a csúcsforgalom idején pedig a vasút már nem tudja pótolni az emiatt keletkezett tűzianyag­hiányokat. Előfordulhat, hogy amikor ősszel bejönnek a hűvö­sebb idők, és megrohanják a telepeket, nem lesz elegendő szén, A folyamatos szállítás és zökkenőmentes tüzelőellátás biztosítása érdekében helyes’ lenne, ha már most megkez­dené a lakosság a tüzelő vásár­lását, Sok esetben ez különö­sebb anyagi áldozatot sem kö­vetel, hiszen az idén 30 száza­lékkal több szénutalványt adott ki az állam. Csupán arra vol­na Szükség, hogy a dolgozók igényeljék a vállalatuktól az utalványokat. A vállalatveze­tők, szakszervezeti bizottságok pedig ismertessék a munkások­kal, alkalmazottakkal, hogy kaphatnak kedvezményes tüze­lőutalványt, s azt váltsák be minél. hamarabb a telepeken, mert ez közérdele, Az egész lakosság érdeke, mert csak iá' lehet folyamatos szállítással biztosítani a' telepeken egész évben a megfelelő mennyiségű készleteket. N. O. Értesítjük a kecskeméti közönséget, hogy gumitalpú cipők javítá­sával foglalkozó javító­műhelyünket június 1-el ÁTHELYEZTÜK . Vörösmarty utca 13. szám ♦ alá. Tisza Cipőgyár minta- f boltja. 1239 í Köszönet a Budapesti Fémbútorárugyár kommunistáinak Képek a járás életéből oeooooeooooocK3ooooooooooooooa<K)o<>o<>oo<K>oioUooo<K>oooo<KK)or>o<>o<yo<K>0'OcK>o-c Megdicsérjük a Bácsalmási Járási Tanács Végrehajtó Bizottságát és a községi tanácsokat a járás fej­lődését meggyorsító, társadal­mi munkavállalás áldozatkész szervezéséért és tervszerű irá­nyításáért A bácsalmási járás a megyében kiemelkedő ered­ményt ért el e vonatkozásban, amit az is bizonyít, hogy ebben az évben több mint félmillió forint értékű társadalmi mun­kával gazdagították a járás községeit, falvait. Bácsszőlős községi tanácsa, valamint a lakosság köszöne- tüket és hálájukat fejezik ki a Budapesti Fémbútorárugyár kommunistáinak, akik a köz­ség dolgozóinak kérését figye­lembe vették és a megrendelt berendezési tárgyak szeptember 15-ében megállapított szállítási határidejét megrövidítették, hogy augusztus 20-án Bácssző­lős népe már az új művelődési otthonban ünnepelhessen. Ahol a községjejlesztési tervek megvalósulnak A járásban az elmúlt hetek­ben nagy lelkesedéssel folyta­tódtak az 1959. évi községfej­lesztési munkálatok. Eddig a legszebb eredményt Madaras érte el, ahol már tető alatt áll az új, 30 férőhelyes óvoda. Ezenkívül közel másfélmillió forintos beruházással megkezd­ték a korszerű, szélesvásznú mozi építését, és befejezték a község főútvonalának parkosí­tását. Bácsszőlősön 240 ezer forin­tot fordítottak az új művelődé­si otthon felépítésére. A la­Uj üzem indul 1960-ban Bácsalmáson A Bajai Buhaüzem május 22-én leltárilag átvette Bácsal­máson az indítandó ruhakonfekció telephelyének épületét. A tervek szerint 1960-ban kezdi meg termelését az üzemrész. Az új ipari létesítményben közel 200 munkást foglalkoztatnak, A községi tanácsok és földművesszövetkezetek a könyvtárhálózat bővítéséért Május 30-án nyílik meg a járásban az ünnepi könyvhét. Termelőszövetkezeti híradó A járás termelőszövetkezetei­ben jelentős mértékben fejlő­dik az állatállomány. A tsz-ek 1959-ben 307 darab szarvasmar­hát igényeltek és 50 szarvas- marha vásárlására kaptak en­gedélyt állami keretből.-A fenn­maradó 257 szarvasmarhát a termelőszövetkezetek saját erő­ből vásárolják meg. A mátételki Törekvés Tsz az állami gazdaságtól vett 10 da­rab vemhes, szarvasmarhát. Ezenkívül jelentősen emelke­dett a tsz baromfi-állománya is. Az elmúlt héten 1500 da­rab rántani való csirkét ex­portált. * A szövetkezetekben új ba­romfi-fajta tenyésztése honoso­dik meg. Nagyüzemi méretek­ben nevelnek pulykát. A csi- lcériai Új Barázda, a mátételki Törekvés, a bácsalmási Lenin és Táncsics, a mélykúti Alkot­mány és a tataházi Dózsa Tsz jelentette be igényét, hogy a jö­vőben pulykatenyésztéssel kí­ván foglalkozni, ülést tartott a járási tanács i* özségfejlesztési állandó ■ bizottsága Május 25-én délelőtt ülést tartott a járási tanács község­fejlesztési. állandó bizottsága. Határozatot hozott, hogy a kö­vetkező havi összejövetelt a járás egyik községében rendezi, ahol ezt ínegt'lözóen helyszíni ellenőrzést tart. A tapasztal­takról tájékoztatja az érintett községek dolgozóit. Majd az állandó bizottság tagsága csat­lakozását jelentette be a kong­resszusi v erseuy m ozgul on ül oz, Ez alkalomból valamennyi községben könyvkiállítást ren­deznek. A járásban a dolgozók igényeinek megfelelően szép összeget biztosítottak a könyv­tárhálózat bővítésére. Ezáltal felfrissítik a könyvtárak szak- és szépirodalmi könyvállomá­nyát. Jelentős kezdeményezés tapasztalható Bácsalmáson, ahol 3000, Mélykúton és Ta­taházán 2000—2000, Mátételkén, Csikérián, Madarason és Katy- máron 1000—1000 forintot for­dítottak új könyvek beszerzé­sére. Különös elismeréssel kell szólnunk a bácsalmási földmű­vesszövetkezetek ez irányú tá­mogatásáról, amelyek 600—600 forinttal járultak hozzá, hogy minél több jó könyv álljon a dolgozók rendelkezésére. A Ma­daras} Földmű vessző vetkezet megvásárolta a községi könyv­tár részére a mezőgazdasági lexikont, a Csikét'iai Földmű­vesszövetkezet pedig 300 forint­tal segítette a falusi könyv tá vut» kosság társadalmi munkája ed­dig meghaladta a 30 ezór fo­rintot,

Next

/
Oldalképek
Tartalom