Petőfi Népe, 1959. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-22 / 118. szám

4. oldal 1959. május 25, péntek Hem a legjobbkor •határozta el a Szövetkezetek Kiskunfélegyházi Járási Köz­pontja, hogy a könyvesboltja­ihoz tartozó nagyszámú bizomá­nyostól berendeli az összes Vintlevő könyveket. Amikor a járásban érdeklődtünk a könyv- napi felkészülés felől, több he­lyen az FJK körlevelének fel­mutatásával válaszoltak: »Nem hogy új könyveket kaptunk vol­na, de meg az ittlevöket is be­leérték elszámoltató leltárra hi­vatkozva. Pedig az elmúlt ne­gyedévben már volt helyszíni leltár.« Mindebbe természetesen nem szólhatunk bele, joga van hoz­zá az FJK-nak, csupán arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy még egy hét van hátra a könyvhét kezdetéig és a bizo­mányosok várják a könyveket. Méghozzá időben, hogy megfe­lelő propagandát is kifejthesse­nek. Mi a könyvhét sikeréről sze­retnénk írni majd, s ez a siker az FJK könyvesbolt jó szervező munkáján is múlik. Ezért szól­tunk még idejében. t. p. Meglátogattuk a Lenin Termelőszövetkezetet Már korábban elhatároztuk, hogy áprilisban valamennyi is­kolánk ellátogat a közeli és egyre jobban gazdálkodó fél­egyházi Lenin Termelőszövet­kezetbe. Nemrégiben került sor erre a látogatásra. Szívesen fogadtak bennünket. A távolabbi Csóly.osi úti és Csa- nyi úti iskolából a tsz kocsijai hozták a tanulókat az egyik tanyához, a gyülekező helyre. Rigó elvtárs, a tsz párttitká­ra és Gonda elvtárs sorra meg­mutatták a pajtásoknak a nagy­üzemi gazdálkodás gyakorlatát, a nagy táblákat, a gépeket, me­lyek megkönnyítik az ember munkáját és elősegítik a több­termelést. Megtekintettük a sertés-, a szarvasmarha- és a juhállományt is. Csizmadia bá­csi elmondotta, hogyan' gondoz­za kocáit s ezért ő milyen szép jövedelmet kap. A pihenő alatt a »Torna-ta­nyán« friss tejjel és más harap- nivalóval vendégelték meg va­lamennyiünket. Tetszett a pajtásoknak a da- rálómalorp, a fűrésztelep is, Megkezdték a dohány palántázását Nagybaracskán A termelőszövetkezet vezetősé­ge gondoskodik a téli takarmá­nyozás biztosításáról is. Szá­mosállatonként 10 köbméter silótakarmányt készítenek el. Horváth Mátyás levelező 350 000 forintos költséggel Tataházán hozzákezdtek a ré­gi mozihelyiség átalakításához. A lakosságon kívül az általános iskola tanulói közül több mini nyolcvanan vesznek részt a nagyarányú társadalmi meg­mozdulásban. melyek szintén tekintélyes jö­vedelmet adnak a tagságnak. Üj lakóházakat is láttunk épül­ni, mert ebben a tsz-ben a ve­zetőség erre is gondol. Délután egy óra tájt búcsúztunk el. »Megérte ez a nap« — mon­dogatták a pajtások. Igen, va­lóban tanulságos volt vala­mennyiünk számára, hiszen egé­szen közelről, a gyakorlatban láttuk a közös életet, a tsz munkáját, életrevalóságát, mely egyre nagyobb tért hódít föld­jeinken. Köszönet a kedves és figyel­mes vendéglátásért. Bense György igazgató Érdekességek a TIT programjából A Tudományos Ismeretterjesz­tő Társulat Bács-Kiskun megyei szervezetének klubja érdekes rendezvényekkel jelentkezik május második felében. A klubműsorban egyre na­gyobb helyet kap a filmvetítés­sel színezett előadás, sőt né­hány zenei rendezvény is ta­lálható. Vasárnap délelőttön­ként mese- és ismeretterjesztő filmeket láthatnak az érdeklő­dők. 17-én délelőtt 10 órakor két színes mesefilmet vetítettek, 24-én ugyanebben az időben pe­dig ugyancsak két érdekes ter­mészeti film: a »Lápvilág tit­lyWVWVyWWWVWWWVWW^W Társadalmi munkával rendezik a kiskunmajsai utcákat A Hazafias Népfront kiskunmajsai bizottsága széleskörű mozgalmat indított a község mellékutcáinak rendezésére. Az érdekelt utcák lakói szívesén tettek eleget a felhívásnak. Min­denki legjobb tehetsége szerint: fogattal, kézi erejével vagy pénzzel sietett kivenni részét a nagyarányú társadalmi munká­ból, amely nemcsak a község szépítését, hanem a közegész­ségügy megjavítását is célozza. Az eddig elvégzett társadalmi munka értéke meghaladja a 30 ezer forintot. Jelenleg a Rákóczi utcában folyik nagyszabású munka, ahol az úttest rendezésével együtt parkosítást is a égeznek a házak előtt. A gépállomás traktorai már napok óta fuvarozzák az agyagot és a homokot. A férfiak serényen kubikolnak, az asszonyok a földet egyengetik. Elsők akarnak lenni az utcák között megindult nemes versenyben. H. J. ka« és »A madarak kis bará­tai« lesz műsoron. Figyelemreméltónak látszik az az élménybeszámoló, amelyet moszkva—leningrádi utazásáról tart 28-án este Madarász László, a TIT elnöke. Az irodalmi szakosztály má­jus 21-én estére Koczkás Sán­dor egyetemi adjunktust hívta meg. A Kecskeméten jól ismert, kitűnő előadó a . felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről beszél. A világ meg­ismerését segíti elő az a nép­szerű előadássorozat, amelynek következő előadása a mai Kí­náról szól. Horváth Tibor, a Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, saját élményei alap­ján számol be a »nagy ugrás« korszakáról. A hosszabb idő óta tartó egészségügyi sorozat keretében a házasélet egészségügyi < prob­lémáiról tart előadást dr. Bacsó Károly főorvos, a TIT és a nő­tanács közös rendezésében a társulat klubhelyiségében má­jus 25-én este. A következő két hét érdekes eseménye lesz az a tanulmányi kirándulás, amelyet a TIT a Duna—Tisza közi Mezőgazdasá­gi Kísérleti Intézetbe vezet. A részvevők megismerkednek az intézet munkájával, s megte­kintik a szabadföldi és növény­házi kultúrákat is. (JoiitlolatoU (<jij sikerült Iidytö rténeti tanulmány A feldolgozás igényességét, a téma széleskörű kifejtését, a tényanyag gazdagságát, a jól megválasztott módszert tekint­ve, dr. Karsay Ferenc: Rém község monográfiája című, 250 oldalas műve kiemelkedik a hasonló vállakózások sorából. Nem utazgattam még me­gyénk déli járásaiban, de Kar­say írása alapján mégis jól is­merem Rém községet, dolgos népét, a vasárnapok örömeit, hallom az utcán csúfolkodó gyermekek rigmusait, látom, miként kezesítik a nagyfiúk a kislányokat... Egy .kis falu életét a változó világban. A sok szám, adat nem kaotikusán sü- rög agyamban, hanem rendszer­be sorakozva, gondolatokat éb­resztve, megállapításokká szö­vődve. Vagyis — például — nem üres szólamokkal áradozik mű­velődéspolitikánk eredményei­ről, hanem fellapozza a régi osztálynaplókat. íme: a század- forduló éveiben egy tanító 140 gyerekkel foglalkozott. Ma 30 az átlagos osztálylétszám. Né­hány évtizeddel ezelőtt meg­büntették a 12 éves Horváth Ibolyát. Az egyik nagygazda elhagyott rozstarlóján kalászo­kat szedegetett. Napjaink »Hor­váth Ibolyáit« nem kínozza a szükség, éhség. Néprajzi szak­körbe tömörülve ismerkednek községük tegnapjával — leg­feljebb ha ismeret- és szépség­kalászokat gyűjtögetnek isko­lában, művelődési otthonban. Ez a mű —- ennyiből is lát­ható — nem léleknélküli jegy­zőkönyv, rideg látfelvétel, a »régi paraszti élet leltára«, de a múlt mának szóló, • hibákat leleplező, eredményeket dicsérő összefoglalása. > * A Népművészeti Intézet pá­lyázatára is felküldött, színvo­nalas munka keltette öröm ar­ra késztet, hogy néhány — helytörténeti kutatásokkal kap­csolatos — kérdésekről is szól­jak. Ismeretes: szűkebb hazánk megismerése érdekében többet tettünk egy évtized alatt, mint azelőtt bármikor. De a lehető­ségeket használjuk mércének, s ne a múltat. Herman Nelz müncheni állal- szeliilítő megnősült. Képünkön: az ifjú férj az esküvő után be­mutatja feleségét egyik kedven­cének, egy hatalmas rínoeérosz- nak. Mif tesz az ital? Dányi József petőfiszállási lakos a múlt év decemberében ittas állapotban tért haza laká­sára. ahol kiabált és ordítozott. Az őt figyelmeztető anyósát és feleségét is meg akarta vérni. A. szomszédba menekülő anyósa után ment és ott erőszakkal be akart hatolni a lakásba, ami­nek következtében az ajtó üve­ge; kihullottak. A szomszéd Dobosnét. aki az asszonyok vé­delmére kelt, zsebkéssel akarta megszurkálri, s az időközben odaérkező K. Szabó Ferencre vasvilíával támadt. A garázda embert a bíróság; nyolchónapi börtönre ítélte. Az ítélet nem jogerős. 0 A megyei tanács örömmel se­gíti a kutatókat, bizonyítják a mostanában megjelent művek. Ez önmagában azonban — ke­vés. Intézményesen bizto­sítani kellene _ az el­készült — de terje­delmi és egyéb okok miatt — egyelőre sajtó alá nem kerülő falutörténeti, vagy részfeladato­kat bogozó, a szakmabélieké', és az utókort feltétlenül érdek­lő munkák hozzáférhetőségéi Az ilyesfajta tanulmányok 5 gépelt példányát vásárolja meg — ha jelképes összeggel is — valamelyik ezzel megbízott, er­re vállalkozó népművelési szerv vagy intézmény. Őrizzen ezek­ből egyet a levéltár, kettőt-ket­tőt a megyei, illetőleg a terü­letileg' illetékes járási könyvtár, ■ Segítse-minden könyv­tár olyan szeretettel és hozzáértéssel-a hely- történeti kutatást, mint a bács­almási járási könyvtár. Össze­gyűjtik, »katalizátorként« mun­kára serkentik a megfelelő ké­pességekkel rendelkező, haladó gondolkodású embereket. A ku­tatás tárgyi feltételeinek meg­teremtésével -meg is könnyítik munkájukat. . Ahol hiányzik. — Sajnos. Kecskeméten is — eZ kell ké­szíteni a helyi gyűjtemény ka­talógusát. Hozzá kell fogni a regioná­lis bibliográfia összeállításá­hoz. A feladat nagysága, terje­delme miatt külső tanácsadók szakértelmét, segítségét is igénybe kell venni. A jelenleginél átgondoltab­ban, tervszerűbben kell a hely­történeti gyűjtemények hiányait pótolni és a szerzeményezést irányítani. E sorok írója hiába kereste — többek között — a Bács-Kiskun megyei Mozi és Színház tavalyi példányait, me­gyénk központi könyvtárában. Az ősszel létesített archívum dicséretes kezdeményezés, de jelenlegi formájában nem elég­gé pontos és teljes. Nem ártana, ha e kérdéscso­portok iránt érdeklődők vala­melyik szombat délután, vnc- vasárnap délelőtt összegyűlné­nek és egyeztetnék elgondolá­saikat. lir.llcA iVándor ü ActUípcU 1 Talán igaza van. A kezeire ] nézek. Biztosan nem arról be-} szélt, mert azok nagyonis jól j ápoltak. Mosónő pedig... nincsj sehol. I Olyan az űj vasúti kocsi mint j egy luxuskabin. Zöld bőrhuzatú j ülések a kocsi közepén, elején j és a végén is felszállóhely, szel- j lőzőnyílások slb. Alig mernek | rá fellépni az utasok. „Ez tény- • leg fapados? Az hát, de bor-I üléssel...” — folyik a tréfásf párbeszéd. | Egy nénike. sok kosárral té-f tován jön befelé, a kalauzt is f kérdi, jó helyre szállt-e, csak f ide Kunszállásra igyekszik. — Csak üljön le, de a kosár-f ral össze ne karcolja a huzatot f — inti a kalauz, s azután el- $ megy. ; A nénike vár egy kicsit, majd f poros cipőjével felhőben a szép f bőrülésre,- felteszi a kosarakat? a csomagtartóba. Elvégre rend a lelke minden- t nek. í f. túih ; gyenkezve dobja lel az egyik poggyászlartóra. Megint ránt az ablakon, s az egész keret hi- bogni kezd. Zavartan néz körül nem tehet róla. hogy erősebb mint az öreg vasúti kocsi. Ivetten sétálgatnak a félegy­házi pályaudvaron. Két „úri­ember”. — Viszonylag a legjobb hely, ahol máma meg lehet húzódni — mondja az egyik a másiknak, s az bólogat rá. Egyetértenek. Tényleg ..jó” hely lehet, de restellem tőlük elkérni a címet, mert különben erről, az oázisról és nem a meghúzódottról kel­lett volna írnom. * Két asszony panaszkodik: — Mit gondol lehet kapni egy mosónőt? Olyan máma nincs. Mind dolgozik valahol. Pedig az az áldott kéz az mos jól, nem a a cp. Majsáról Félegyháza felé fut a vonat. Egy »mokäny bereis* kalapú, esőkabátos íiatalembei társalog két hölggyel. Az egyik nő ölében kisgyermek üldögél Beér a vonat a pályaudvarra, ők is leszállnak. De a fiatalem­ber nem segít útitársainak a gyerek vagy a csomagok levé­telében. Jobban megnézem, az arca blazirt, s balkezével vala­mi szöveget takar a köpenyén. Nehezen kibetűzöm az ormót­lan stemplis írást: VlZÉP. — Szegény ember, akinek ilyet kel] hordania. Nem csodálom, hogy udvariatlan. * Tipikus mozdonyvezető vagy fűtő. Az arca barnára cserzett s mintha most vágták volna ki egy régi filmből, csupa erő izom. Lassan, dörmögve beszél a teknősbékákról, »akik« ilyen­kor már kihúzódnak a vasúti töltés napos oldalába. A ko­csiban meleg van, valaki le akarja húzni az ablakot, de nem sikerül neki. Erre ő odalép és megrántja a »gurtnit«, s az egyből a kezében marad Szé­Á nagybaracskai József Attila H'sz-ben a tagok befejezték a >33 kát. hold cukorrépa egyelő­iét. A répa nagyon szépen fej­lődik, s remélik, nem lesz prob­léma a termelési terv leljesí- ftése, ugyanis a kiadós májusi resők a legszebb reményekre jo- ígositják a termelőszövetkezet Siagságát. Jelenleg az állatte- .nyésztő és az építő brigád ki­vételével a " termelőszövetkezet Tagjai a 10 kát. hold dohány V palántázásán szorgoskodnak, amit még a kukorica kapalása előtt be akarnak fejezni. Az i építő brigád két kis góréból, iamit nemrégiben lebontottak, jegy 20 folyóméteres górét építz

Next

/
Oldalképek
Tartalom