Petőfi Népe, 1959. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-21 / 117. szám

4. ul dal 1939, május 21, csütörtök at lúíf 'ói-uyi}Rtlts ének 1 ZÚG AZ ÉNEK, hallja a já­rókelő, amikor elsétál a megyei "tanács épülete előtt. A kultúr­teremből messzeárad a kórus hangja, szebbnél szebb dalla­mokat röpít a májusi szél. A kecskeméti Hírős-együttes 24 tagú énekkara tartja itt pró­báit Lőrincz Béla karnagy ve­zetésével. Többségükben peda­gógusok, munkások és kisipa­rosok, akik önzetlenül vállal­ták, hogy részvételükkel és sze­replésükkel segítenek a megye- székhely, a vidéki városok és «községek kórus-kultúrájának fellendítésében. A SZÜNETBEN megkértem Söórincz Bélát, ismertesse a kó­rus terveit. — A mi kis énekkarunk még újszülött. Sok jó énekessel ren­delkezünk és éppen ezért úgy állítottuk össze műsorpolitikán­kat, hogy elősegítsük dolgozó népünk zenei műveltsége szín­vonalának további fokozását. Kórusunk témaválasztásában a népi jelleg az uralkodó. Az ének­kar tagjai anegismerkednek a különböző népdalfeldolgozások­kal, a preklasszikus művekkel, a szomszéd népek dalaival és a szovjet szerzők alkotásaival. OKTATÓ CÉLZATTAL ala­kítottuk meg az énekkart. Olyan helyeken szerepelünk, ahol a szervezkedő kórus létrehozásá­hoz megvannak a személyi fel­tételek, de nincs szakavatott vezető. Ilyen alkalmakkor rövid előadásban bemutatjuk egészen a többszólamú polifónikus mű­vekig, milyen műsorpolitikát kell követni, mi a kórustanítás módszere. Ezzel a céllal már vendégszerepeltünk Kiskunmaj- sán és Kiskunhalason. ELNÉZÉST KÉR. Letelt az öt perc, máris folytatják a próbát. Felcsendül a dallam, mosoly suhan az arcokra, s lelkűk meg­telik a művészet varázsával. B. S. Kitüntették a csengődi tűzoltókat Közel 500 fő vett részt a csengődi kultúrotthonban azon az ünnepségen, melyen a hely­beli önkéntes tűzoltótestület 17 tagjának adták át a Belügy­minisztérium által adományo­zott kitüntetéseket. A benső­séges ünnepség megnyitó be­szédében Apró János elvtárs, a községi tanács elnöke mél­tatta a testület munkájának je­lentőségét és mondott köszöne­tét az önkéntes tűzoltóknak, a dolgozó nép vagyonának óvá­sáért. Köszöntő szavai után Ha­jas István elvtárs, járási tűz­oltóparancsnok jelenlétében Király István elvtárs, a járási tanács végrehajtó bizottságá­nak titkára nyújtotta át a ki­tüntetéseket. A szolgálati érem arany fo­kozatával tüntették ki Ádám István, Gombár Gábor és Csa­tái István idős tűzoltókat. A szolgálati érem ezüst fokozatát adományozták Zsíros István, Digner József, ifjú Szakáll Já­nos, Vulman Mihály és Vörös László tűzoltóknak. A szolgá­lati érem bronz fokozatát kap­ták Huszka János, Varga Mi­hály, Tamás István, Szabó Ár­pád, Melkvi István, Nemes László, Orcsik Lajos, ifjú Gye- nizse Balázs és Újvári László. Iskola-múzeum lesz Nyárlőrincen A Kecskemét-környéki tanyavilág iskolái általában jó hír-* névnek örvendenek. A nyárlörinci iskoláról is már nem egyszer szó esett a lap hasábjain. Miért is ne emlegetnénk ezt az isko­lát, ahol az úttörők erdőt telepítenek, s az iskola saját erőből gyönyörű székelykapui épít bejáratához? A nyárlörinci körzeti iskolák közül a kohárypusztai iskola munkája emelkedik ki. Itt lakik a körzeti iskolák igazgatója, Pintér Károly is. Nem hiába folytatott múzeológiai tanulmá­nyokat,mert most a tantestülettel együtt egy iskolai múzeum megalakításával foglalkozik. Ehhez az iskola környéke nagy­szerű terület. Hiszen itt vezetett keresztül hajdan a népek or- szágútja. Az itt élt népek nyomait nem egyszer a szántóvetők ekei hozzák felszínre. Itt gyűjtött össze az iskola tanulóifjúsága sok-sok régi érmét, amelyek közül a legértékesebbnek látszik a 2000 éves római pénz. Ennél még van nagyobb tervük is: egy felfedezett avar sír feltárása. Ha elgondolásukat siker koronázza, akkor valóban értékes iskola-múzeum lesz Nyárlörincen. Munkájukhoz sok sikert kívánunk. dr. uonezos Lászlónc levelező Szakszervezeti bizalmiakat választottunk A városföldi MÁV felépítmé­nyi szakszertár, valamint a vá­rosföldi MÁV hegesztő szakasz a múlt hét folyamán tartotta Kulturális figyelő Egy hasznos tapasztalatcsere Érdekes tapasztalalcsere-ösz- tzejövetel zajlott le a közel­múltban Csátalján. A megye termelőszövetkezeti községeinek Ikulturális vezetői tárgyalták pneg itt a szocialista útra tért /dolgozó parasztság kulturális tétet ének feladatait, a szövetke­zeti községek sajátos helyzeté­iből adódó népművelési tenni- H'alókat. Fény derült az értekez­leten arra, hogyan segítették elő ve művelődési otthonok megye- Uizerte a falu szocialista átszer­vezését. Megyénk összes járási müve­Í lődési felügyelői és községi vb. titkárai, iskolaigazgatói, műve­lődési ház igazgatói találkoztak fti tapasztalatcserén, résztvett a 1*megbeszéléseken négy termelő­iszövetkezet vezetője és két ál- '.lami gazdaság üzemegység ve­zetője. Röckl József iskolaigaz­gató, a helybeli művelődési ta­nács elnöke üdvözölte a vendé­geket, majd Patocskai Mihály vb-titkár számolt be arról a •nagyszerű időszakról, amelynek eredményeképpen Csátalja ter­melőszövetkezeti község lett. Utána Baranyai József művelő­dési otthon igazgató beszámoló­ját hallgatták meg a jelenlévők erről, milyen segítséget nyújtott a művelődési ház a mezőgazda­ság szocialista átszervezéséhez. A beszámolók után a résztve­vők kérdéseket tettek fel a köz­ség kulturális terveire vonat­kozóan, majd hosszantartó vita alakult ki. Urbán Pál, a megyei tanács népművelési csoportveze­tője zárszavában hangoztatta a tapasztalatcsere-értekezlet hasz­nosságát, hiszen sok olyan prob­lémát lehetett tisztázni, melyet megyei viszonylatban is haszno­sítani lehet. Ezután a résztvevők megte- l ntették a Vaskúti Állami Gaz­daság csátaljai üzemegységét, látogatást tettek a Budai Nagy Antal Termelőszövetkezet újon­nan telepített 25 holdas gyü- m.ölcsösében. Itt Borbély Sán­dor, a szövetkezet vezetőségének tagja ismertette a gazdasági ter- rreket, az öntözéses kertészet ff • alakításának elképzeléseit, s .azt az elgondolást, hogy 15 hol­das halastavat létesít a tagság. A látogatások után a részve­vőket a Vaskúti Állami Gazda­ság csátaljai üzemegységében "halász vacsorán látta vendégül i■ községi kulturális tanács. Patocskai Mihály vb-titkár, Csátalja HAJTAT, SZjÉIMEX, OLCSÖ1 VWWWVWWWVWV^/VWWW'^/WWWWWWWVW^/WWW A Finommechanikai Vállalat sikere a Budapesti Ipari Vásáron Százezrek figyel­ték érdeklődéssel a Magyar Televízió­nak a Budapesti Ipari Vásáron ké­szült riportját. A sok látnivaló között a helyi ipar Petőfi csarnokából egész sor modern vonalú, ízléses kivitelű csil­lárt, falikart és asz­tali lámpát is be­mutatott a felvevő­kamera. A kiállított mintadarabok az ipari vásár látoga­tóinak tetszését is megnyerik. Sokan azonban nem tud­ják, hogy ezeket a szép és olcsó lakás­felszerelési cikke­ket Bács megyében készítik, méghozzá nem is akármilyen helyen, hanem egy olyan üzemben, amelynek falai kö­zött alig pár hó­napja hallik a munka zaja. A Bács-Kiskun megyei Finomme­chanikai Vállalat kalocsai teleDén ia­> elfogadta volna. A Bács-Kiskun megyei Finommechanikai Vál­lalat ezt megteheti. Mi pedig eláruljuk, hogy a kiállított 12 csillár Hoffman elvtárs tervei alapján és személyes irányítása mellett készült. Gyártmányaik eddigi sikere érthetővé teszi, hogy több más mellett ez év végéig mintegy 4 millió forint értékű csillár elkészítésére kaptak megrende­lést. Ha pedig ezek után visszapergetjük a kalocsai üzem szervezésének történetét, akkor azt kell írnunk, hogy a Finom- mechanikai Vállalat vezetői töb­bet végeztek, mint amennyit vállaltak. Íme a statisztika: A csillárüzem szervezési és fejlesztési tervében ez idő tájra 150 fős létszám elérése volt elő­írva. Május közepén ezzel szemben már 195 férfi és nő dolgozót foglalkoztatnak. Mint megtudtuk, további lehetősé­geik is eléggé biztatóak ahhoz, hogy tervük teljesítése mellett az első negyedévi tan­díj-idő okozta lemaradásokat is pótolják. Rövidesen ugyanis egész sor termelőeszközzel bő­vül a Finomechanikai Vállalat gépparkja és több különböző fémtömegcikk gyártását kezdik meg a Kalocsai Csi'lárüzem- ben. Sándor Géza Kalocsai motívumokból alakított modern vonalú asztalilámpa, illetve falikar a vál­lalat egyik dolgozójának, Bolvári József- ncnek a munkahelyén. Három mintadarab a kiállításra küldött színes csillárokból. (Pásztor Zoltán felvételei) irányító készsége mellett övé az érdem jelentős része a Buda­pesti Ipari Vásáron elért siker­ből is. Kevés vállalat dicseked­het ugyanis azzal, hogy %./. Ipa­ri Vásár igényes bíráló bizott­sága minden mintadarabjukat nuárban indult meg a ter­melőmunka. Az üzemet a város lakossága mindjárt elejében Kalocsai Csillárgyár­nak keresztelte. Az elnevezés nem jár messze az igazságtól, hiszen az üzemben már eddig 2000 csillár készült. Mi több, arról is hírt adhatunk, hogy az új termelési profil kialakításá­val járó egész sor nehézség el­lenére (új munkások betanítása, különböző anyagok beszerzése stb.) a szorgalmas munkásgárda április havi tervét 110 szá­zalékra teljesítette. Dicsérendő ez az eredmény egy olyan kollektívától, melynek tagjai most teszik az első lépé­seket, hogy üzemük jóhírét a vásárlók előtt megalapozzák. És itt az elismerés elsősorban Hoff­man György igazgatót illeti, aki időt és erőt nem kímélve fára­dozott a kalocsai üzem meg­szervezésen. Szakmai tudása és szakszervezeti bizalmi választá­sát. A hegesztő szakasznál ba­rátságos légkörben ért véget a szakszervezeti gyűlés és a régi „volt bizalmit választották meg ja tagok. ♦ A szakszertárnál más volt a {helyzet. Néhányan olyan hang­inak adtak kifejezést, hogy a { régi szakszervezeti funkciona- íriusokat teljesen ki kell hagyni }a választásból és új bizalmiakat |kell jelölni. S. M. támadóan lé- íoett fel a régi vezetőség ellen, {holott a szakszervezet régi ve- jzetősége többé-kevésbé elvé­♦ gezte a kitűzött feladatokat. S. $M. sérelme az volt, hogy a bi- jzalmiak megkövetelték a fegyel­I met, s nem tűrték a lógósokat,. A vita során sikerült meggyőz­ni S. M-et, s a párt javaslatára, a dolgozók jóváhagyásával a régi vezetőséget választották |meg. I Kéri József levelező Ez becsületes eljárás volt I Az újság hasábjain keresztül ♦ szeretnék köszönetét mondani |— írja Körösi Györgyné — egy | becsületes kereskedőnek. { A kecskeméti Rákóczi úti tkészruha-boltban a minap va­rsáról tam egy esököpenyt 570 Iforintért. 600 forintot fizettem lés a visszajáró 30 forintot ott- ♦ felejtettem, mivel nagyon siet- Item. I Csak otthon vettem észre, I hogy hiányzik a pénz. Másnap, I amikor visszamentem a bolt­iba, megkaptam a 30 forintot. iBecsületes eljárásukat koszo­lnom. Jól dolgozik a madaras! i lakarckszÖTcikczct » j | Az elmúlt napokban a ma- Jdarasi takarékszövetkezet pénz­tárába látogattam el, ahol a {pénztár vezetője fogadott. A ta­karékszövetkezet munkájáról ♦elmondotta, hogy mostanában ♦ nagy a forgalom, többen ke- Jresik fel őket, kisebb-nagyobb zösszegek kölcsönzése vé- ♦gett. A dolgozó parasztok a ♦pénzből házuk tatarozását, ki- Isebb építkezést végeznek el, va- ilamint jószágot vásárolnak. ♦ Ez nagy segítséget jelent a smadarasi dolgozó parasztok {számára, mivel a kölcsönvett ♦ összeget kevés kamat mellett I hosszabb ideig használhatják. ÍA szövetkezet jó munkáját mu- itatja, hogy jelenleg 270 tagja jván, s a betétállomány megha- íladja a 400 ezer forintot. | Ottjártamkor 190 ezer forint {volt kihelyezve 89 dolgozó pa­! *rasztnál. Érdemes megemlíteni, hogy a kiadott pénzösszegeket mindig {pontosan és időben fizetik visz- ♦sza. Munkájukhoz további si- jkereket kívánunk. Pénzes József levelező

Next

/
Oldalképek
Tartalom