Petőfi Népe, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-04 / 53. szám

2. oldal 1959. március 4, szerda Tudományos, technikai és kulturális csere a Szovjetunió és Anglia között Moszkva. A szovjet kormány hétfőn este fogadást adott Macmillan miniszterelnök tisz­teletére. Hruscsov pohárköszön­tőt mondott az angol királynő egészségére, majd Macmillan ürítette poharát Vorosilov mar­sall egészségére. A fogadáson a két miniszterelnök beszédet mondott. Hruscsov a többi kö­zött hangoztatta: — Hálásak va­gyunk azért, miniszterelnök ür, hogy Ön eljött hozzánk, felül­emelkedve azokon az előítélete­ken, amelyek az önök or­szágában és szövetségeseik or­szágában uralkodtak ideutazá­suk és megbeszéléseink célsze­rűségével kapcsolatban. Elége­dettek vagyunk azokkal az eszmecserékkel, amelyeket foly­tattunk. Seek a megbeszélésen, különböző körülmények között különböző légkörben folytak le. Egyes kérdésekben az angol vendégek helyeselték álláspon­tunkat és ők is több hasznos Javaslattal álltak elő, többek között az atomfegyver-kísérle­tek megszüntetésével kapcsolat­ban. Minthogy ez a látogatás, mint azt Macmillan úr is ki­jelentette, felderítő jellegű volt, nem várhattuk tőle az alapve­tő kérdések rendezését. De re­méljük, hogy végső soron elő­készítettük ezeknek a megol­dását. — Hruscsov ezután is­mertette a szovjet kormány ál­láspontját a német kérdésben, majd kifejtette, hogy milyen pontjai lehetnének annak a szovjet—angol barátsági és meg nem támadási egyezménynek, amelyet a Szovjetunió javasolt. Befejezésül Hruscsov üdvözölte, hogy az angol vendégek érdek­lődnek a két ország közötti ke­reskedelmi kapcsolatok fejlesz­tése iránt. Hruscsov végül be­jelentette: a két kormány kép­viselői megállapodtak abban, hogy tudományos, technikai és kulturális cserét szerveznek or­szágaik között. Reméljük — mondotta —, hogy a következő hivatalos tárgyalások során megegyezésre j ütünk mindazok­ban a kérdésekben, amelyek mostani megbeszéléseinken fel­vetődtek. Macmillan válaszbeszédében köszönetét mondott a vendég­szeretetért, amelyben tíznapos látogatásán része volt. Elisme­rően szólt a Szovjetunió gazda­sági eredményeiről, majd kije­lentette: — Bármilyen problé­mák is tornyosulnak előttünk, van egy közös alapvető célunk: ez a harmadik világháború el­kerülése. Üdvözölte a szovjet— angol kereskedelmi és kulturá­lis kapcsolatok fejlesztését. A két ország közötti meg nem tá­madási egyezményre vonatkozó szovjet javaslatról szólva kitért a tényleges válaszadás alól. Ki­jelentette, hogy kész akár azonnal megállapodni abban, hogy a két ország között felve­tődő valamennyi vitás kérdést az ENSZ alapokmánya szelle­mében oldják meg. Mindkét kormány törekedjék arra, hogy ne veszélyeztesse mások jogait és érdekeit, végül, hogy a fel­vetett vitás kérdéseket békés úton oldják meg. Befejezésül Macmillan kifejezte reményét, hogy látogatása szélesebb körű tárgyalások előkészítéséül szol­gálhat; KI KELL ALAKÍTANUNK A BIZALOM LÉGKÖRÉT ORSZÁGAINK ÉS KORMÁNYAINK KÖZÖTT Macmillan beszéde a moszkvai televízióban Macmillan angol miniszterel­nök hétfőn este beszédet mon­dott a moszkvai televízióban. Kijelentette, meggyőződése sze­rint Angliának és a Szovjet­uniónak sokkal több közös ér­deke van, mint ahogyan ezt sokan elismerni hajlandók. Ezért valamiképpen ki kell ala­kítanunk a bizalom légkörét or­szágaink és kormányaink kö­zött — mondotta. Azokkal a módszerekkel foglalkozva, ame­lyekkel ezt el lehet érni, Mac­millan hangoztatta: rakjuk le mi az alapokat és lépésről lé­pésre haladjunk előre. Ha egy kérdésben megegyezünk, ezzel közel jutunk a megegyezéshez egy másik kérdésben. Az első lépés a fontos. Ezért is vagyok most itt. Az angol miniszter- elnök örömmel üdvözölte az or­szágok közötti gazdasági ver­sengést. Reméljük, hogy ez mindnyájunk számára jó — mondotta. A továbbiakban megemlékezett arról az időről, amikor még 1929-ben mint egy­szerű állampolgár tett látoga­tást a Szovjetunióban. Lenyű­göző változások következtek be azóta — jelentette ki. — Önök kezdik élvezni azoknak az erő­feszítéseknek gyümölcseit, ame­lyekkel hazájuk fejlesztésén fáradoztak. Az angol miniszter- elnök ezután részletesen foglal­kozott az angliai helyzettel, az angol technika és tudomány eredményeivel. Kép az angol és a szovjet államférfiak moszkvai tárgyalásáról. Balról jobbra: Hruscsov, Macmillan, Selwyn Lloyd és Mikojan. NAPTÁR 1959. március 4, szerda Névnap: Kázmér Napkelte: 6 óra 21 perc Napnyugta: 17 óra 32 perc Megtörtént... A mátételki Lovrily-család negyedik osztályos Ernő fia az elmúlt napokban iskolából ha­zatérve keserű ábrázattai nyi­tott ajtót az apjával beszélgető agitációs brigád tagjaira. Meglllelődött hangon rebegte el, hogy osztályukban a tanító néni naponta megkérdezi: kinek a szülei léptek már be a ter­melőszövetkezetbe. — Minden nap kél-három fiúval többen állnak fel — me­séli Ernő, majd hirtelen neki­bátorodva. dacos keménységgel apjának szegzi a kérdést: — Hát én már soha nem áll­hatok fel, édesapám? A családfő és a vendégek meglepetve néztek össze, majd Lovrity gazda — mintha csak a könyörgő szemű fiúcskán esett volna meg a szíve — sze­líden bökte ki: — No, kisfiam, holnap már felállhatsz te is! —Éné— * — A helvéciai központi iskola Stromfeld Aurél úttörőcsapata színdarabokat tanul, amelyek előadásának bevételéből nyári táborozásokat terveznek. — Bélyegkiállítás nyílt már­cius 1-én a bajai Türr István Technikumban. A kiállítást a tanulóifjúság rendezte a Ta­nácsköztársaság kikiáltása 40. évfordulójának tiszteletére. — Kétéves a lottó. Megyénk­ben a múlt évben 7 millió 174 ezer lottó- és totó-szelvény fo­gyott el. A totó volt a kapó- sább 5 millió 629 ezer darab­bal, de a több mint 1 és fél­millió lottó-szelvény sem meg­vetendő eredmény. >000000 0-00000 CX Kecskeméti Dózsa—KTE előkészítő mérkőzés keiül lebonyo­lításra szerdán du. 3 órakor a KTE városi sporttelepén egységes 2 fo­rintos helyárak mellett. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Csáki Márta (anyja neve: Belényesi Rózsa), Rózsa Sándor (Zsadányi Rozá­lia), Horváth Julianna (Deák Terézia), Bíró Julianna (Kakucs Julianna). MEGHALTAK: Vajda György 45, Ürge Istvánné Bíró Mag­dolna 75, Bíró Kálmán 82, Mol­nár Gergely 76, Dékány Pálné Hideg Erzsébet 61 éves korá­ban. — Március 5-én, csütörtökön délután 3 órakor a megyei ta­nács nagytermében kínai, észak­koreai és vietnami útjáról tart élménybeszámolót Salgó László, a Magyar Rádió munkatársa. Belépés meghívóval. — 16 tagú szovjet művész- együttes vendégszerepel március 10-én a Bajai József Áitila Mű­velődési Ház rendezésében a magyar—szovjet barátság hó­napja keretében. Az est szín­helye a Központi Filmszínház színházterme lesz. — Kétnapos korusvezetői to­vábbképző tanfolyamot rende­zett az elmúlt szombaton és vasárnap Baján a megyei néj>- műVelési osztály. A megye min­den részéből mintegy 60 kórus­vezető seregiéit össze, s mun­kájukat a Kecskemétről érke­zett Kodály kamarakórus se­gítette. Szombaton este a Tóth Kálmán Gimnáziumban a helyi kórusok között a vendéglátó is­kola leánykára, a városi vegyes- kar, a művelődési ház tambura- zenekara és a bajai zeneiskolai művésztanárai adtak klshang- versenyt a megyei kórusvezetők tiszteletére. — Nconfény Izsákon. A köz­ségben az első neonreklámot a földmüvesszövetkezet 3 500 UIO forint értékű raktárkészlettel' rendelkező nagyáruházára he­lyezték el. Piros, kék, zöld, sár­ga és fehér színével teszi han­gulatossá a község esti képét. — Paul Robesonról Moszkvá­ban filmet készítenek. — Barátságtalan házigazda. Körmöczi Dezső bajai lakost 3 hónapi börtönre ítélte a járás- bíróság, mert lakóját, Megyer Lajos rakodómunkást ököllel arculütötte, úgy, hogy az ors- csonttörést szenvedett. — A Tanácsköztásaság ki­kiáltása évfordulójának megün­neplésére készülnek a nagyba- racskai általános iskola úttörői. Az iskola igazgatója pályáza­tot hirdetett dolgozat megírásá­ra. A legjobb három dolgoza­tot jutalmazzák. Az első díj kéthetes ingyenes nyaralás, a díjnyertes pajtás által válasz­tott táborban. A második és harmadik díj egy-egy értékes könyv lesz. — Megjelenik a fiatal Sze­gedi írók és költők antológiája. — Kétszer annyi termelőszö­vetkezetet villamosít az idén a Dél-Magyarországi Áramszol­gáltató Vállalat mint 1958-ban, Ä szovjet jegyzék és nyugati visszhangja Moszkva. Gromiko szovjet külügyminiszter hétfőn jegyzé­ket nyújtott át az Egyesült Ál­lamok, Nagy-Britannia és Fran­ciaország moszkvai nagyköveté­nek. Ezekben a szovjet kor­mány válaszol a nyugati hatal­maknak a német kérdésről szó­ló legutóbbi jegyzékére. Hírügy­nökségi jelentések szerint a nyugati fővárosokban általában kedvezően fogadták a Szovjet­unió kormányának a német kér­désben a nyugati hatalmakhoz intézett hétfői jegyzékét. Az AFP szerint Anglia va­lószínűleg elfogadja a kormány­fői értekezletre tett szovjet ja­vaslatokat. A Reuter hírügy­nökség hangoztatja: döntő lesz az Egyesült Államok kormányá­nak álláspontja. Az AP londoni tudósítója azt írja: nyugati diplomaták megkönnyebbüléssel fogadták a szovjet jegyzéket. Rámutatnak arra, bár még mindig nagy a nézeteltérés a Kelet és a Nyugat álláspontja között, az újabb szovjet jegy­zék elkerülhetővé teszi az ajtó becsapódását. A francia külügyminisztérium tisztviselői hangoztatták, hogy a szovjet jegyzék új elemet tar­talmaz, amelyet gondosan ta­nulmányozni kell. A NATO-hoz közel álló körökben biztatónak találják, hogy a szovjet kor­mány hozzájárul a külügymi­niszteri találkozó megtartásá­hoz. Washingtonban, mint az AFP jelenti, bizonyos megelégedéssel fogadták a szovjet jegyzéket. Tájékozott körökben hangoztat­ják, hogy a csúcsértekezlet megtartását néni lehet eleve ki­zártnak tekinteni. Bonni körök szerint a szovjet jegyzék lehe­tővé teszi a tárgyalások folyta­tását. Bár hivatalos vélemény nem hangzott el, úgy véli, hogy a nyugatnémet kormány öröm­mel fogadja a Szovjetunió hozzájárulását a külügyminisz­teri értekezlethez, A magyar kormányküldöttség fogadása a lipcsei vásáron Lipcse. A lipcsei vásáron részt vevő magyar kormánykül­döttség hétfőn délután fogadást adott a magyar pavilonban. Nagy Jázsefné könnyűipari mi­niszter, a magyar kormánykül­döttség vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd kijelentet­te: a lipcsei vásár fontosságát a mi szempontunkból az a tény is alátámasztja, hogy az összes nemzetközi vásárok és kiállítások közül Lipcsében je­lenünk meg a legnagyobb kiál­lítással. A lipcsei vásár a Német De­mokratikus Köztársaság és Ma­gyarország között évről évre fejlődő kereskedelmi kapcsola­tok egyik legfigyelemreméltóbb jelképe. Ez a vásár minden év­ben a két ország közötti keres­kedelmi kapcsolatok erősödésé­nek újabb állomása.. Nagy Jó- zsefné megemlítetté, hogy az országaink közötti árucsere, amely 1949-ben 30 millió rubel volt, a múlt évben elérte a 425 millió rubel összeget. A nagy sikerű fogadáson megjelent a Német Demokrati­kus Köztársaság kormányának több tagja, továbbá a Szovjet­unió, Kína, Lengyelország, Bul­gária, Vietnam, Jugoszlávia, Ro­mánia, Csehszlovákia és Alba­nia külkereskedelmi miniszte­re, valamint a vásáron részt ve­vő baráti országok kormánykül­döttségeinek tagjai. GYÁSZJELENTÉS Mély fajdalommal tudat­juk, hogy forrón szeretett édesapánk, nagyapánk, testvérünk és rokonunk, id. I’ataki Gábor f. évi március hó 2-án, életének 78. évében, hosz- szú és súlyos betegség után elhunyt. Kedves ha­lottunk földi maradványait f. évi március hó 4-én du. 3 órakor fogjuk a rk. egyház gyászszertartása szerint a Szentháromság temető halottasházából a családi sírboltban örök nyugalomra helyzeni. A gyászoló család (Minden külön értesítés helyett.) 505 Piaci árak Kecskeméten Március 3-án, kedden a kecs­keméti piacra Szabolcs megyéd bői burgonyát, Makóról pedig vöröshagymát hoztak a terme­lők. Egyéb áruféleségekből a felhozatal közepes volt. A ke­reslet különösen zöldségfélék és tejtermékek iránt igen élénk volt. Az alábbi árak alakultak ki: Burgonya 1,60—2, sárgarépa 2—2,50, petrezselyem 7—8, fejes­káposzta 5, kelkáposzta 2,50— 3, savanyúkáposzta 6, karalábé 3—3,50, vöröshagyma 3—3,50, fokhagyma 13—15, alma 1,80— 5, szárazbab literje 3—5, mák literje 20, dió (héjas) 10—12 fo­rint kilogrammonként. Élőcsirke 23—25, élőtyúk 18— 20, élőpulyka 18—20, sovány ka­csa 18—20, sovány liba 15—16, tojás darabonként 1—1,20, tej literje 3, juhsajt 36, jubtúró 26—28, tejfel literje 13—20, vaj 43—50, tehéntúró 13—14 forint kilogrammonként,

Next

/
Oldalképek
Tartalom