Petőfi Népe, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-04 / 53. szám

MW'*'- w> ü“ H Yilág proletárjait egy elüljetek! GlagtpadrúiL (hup &4v&kia& A MAGYAR SZOCIALISTA 'MUNKÁSPÁRT BACS - KISKUN MEGYEI LAPJA • IV. ÉVFOLYAM, 53. SZÁM Ara SO fillér 1959. MÁRCIUS 4, SZERDA Hétfőn is sokan írták alá a belépést nyilatkozatot a bajai és a bácsalmási járás termelőszövetkezeteibe Január 1-től megyénkben i gazdálkodás útját. Az elmúlt 5244-en 25 152 katasztrális hold- szombaton és vasárnap 698 tag­dal választották a nagyüzemi gal, 3575 katasztrális holddal erősödtek a termelőszövetke­zetek. Héttőn Csávolyon 90-en lép­tek a szövetkezetekbe. A Szé­chenyi, amely vasárnap ala­kult 13 taggal, hétfő estére már 30 tagra növekedett. Január 1- től ebben a községben 400-an léptek a közös gazdálkodás út­jára. Bácsbokodon hétfőn ötve- nen írták alá a belépési nyilat­kozatokat. Ebben a községben január 1-től 411-en léptek a termelőszövetkezetekbe. Űj kö­zös gazdaság is alakult hétfőn Béke néven. Felsőszentivánon hússzal szaporodott a termelő­szövetkezeti tagok száma. Mátételkén már csak egy­két dolgozó paraszt nem szövet­kezeti tag, hétfőn tízen léptek a közös gazdaságokba, Tataházán A további sikerek érdekében Naponta százával lépnek a közös gazdálkodás útjára me­gyénkben. Egymás után alakul­nak űj termelőszövetkezetek és a meglevők is egyre gyarapod­nak, többszörösére emelkedik területük, taglétszámuk egy­aránt. Több községünkben az egész lakosság a közös utat választotta. Mindez egy sor teendőt köve­tel. A termelőszövetkezeteknek új tervet kell készíteniük, szük­séges felkészülniük az időszerű munkákra, hiszen a tavasz kü­szöbön áll. Nem egy közös gaz­daságunkban megkezdték a ve­tést. A tiszaújfalui Alkotmány a tavaszi búzát már földbetette, a szeremlei Zöld Mező tagjai készítik a melegágyakat, a du- natetétleni termelőszövetkezetek földjén pedig már dolgozik a traktor. A szövetkezeteknek a tervké­szítésben az úgynevezett szak­mai bizottságok segítenek. Ezek tagjai a tanácsok, gépállomá­sok, állami gazdaságok és egyéb szervek mezőgazdasági szakem­bereiből állnak. A bajai járás­ban öt ilyen bizottság létesült cs máris hozzáláttak a munká­hoz. Vaskúton valamennyi új termelőszövetkezet terve elké­szült és a régieket átdolgozták. Ezek a bizottságok más járá­sokban is megalakultak vagy alakulóban vannak. Fontos fel­adatuk az azonnali segítség- adás, hogy a termelőszövetke­zetek — bár a fejlesztés ál­landó — mégis tudják, bogy miből mennyit vetnek, fel tud­janak készülni a takarmánybá- zis megteremtésére, az állatte­nyésztés megalapozására stb, A vállalatok helyesen te­szik, ha a szerződéses kereteik még megmaradt részét a ter­melőszövetkezetekkel kötik le, mert ezzel nemcsak a szövetke­retet segítik, hanem a népgaz­daságot is, hiszen a közös gaz­daságokban egyöntetűen, jobb, olcsóbb terményt termelnek. Értesüléseink szerint a gép­állomásokra megérkeztek a vég­leges szerződéskötési nyomtat­ványok. Helyes, ha a szövet­kezetek véglegesen megkötik a szerződéseket, mert ilyen módon a gépállomások is jobban meg tudják szervezni a munkát, kel­tő időben a közös gazdaságok rendelkezésére tudják adni a gépeket. A termelőszövetkezetek most vetik meg alapját a további si­kereknek. Ha jól készülnek fel a tavaszi munkákra, igyekez­nek jól megszervezni teendői­ket. időben vetnek, megterem­ek annak a feltételét, hogy bő termest takarítsanak be. JŐ nunkájukkal vonzóvá teszik a lözos gazdálkodást, ez. pedig wnét sok dolgozó parasztban Vlcli majd meg a belépés gon- lolatát. pedig 65-en 330 katasztrális hold földdel. A járásban hat szakmai bizottság alakult, ame­lyek segítséget adnak a régebbi termelőszövetkezetek terveinek kibővítéséhez, az új közös gaz­daságok terveinek elkészítésé­hez. Ezek a bizottságok kiváló szakemberekből állanak, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek már, a munka tehát gyorsan halad előre, erre annál is in­kább szükség van, mert sürget a tavaszra való felkészülés. Tavaszra készülnek a hartai termelőszövetkezetek is. A ter­melőszövetkezeti községben há­rom közös gazdaság van, a Le­nin, a Béke és az Űj Élet. Együttes területük mintegy 12 ezer hold. Itt is latolgatják a lehetőségeket. A tavaszi előké­születeket megkönnyíti, hogy a három szövetkezet területe nagyjából egy tagban van. ISÍAQY SIKER a Jílagijat dLUami QUpl Sgyiiitei keeíkmiéti (taug tunen gát Kilenc tsz-tag vett mosógépet januárban Érsekcsanádon Az érsekcsanádi nőtanács kez­deményezésére női és gyermek- ruhabemutatót tartott Érsekcsa­nádon a Bajai Állami Áruház. Helybeli asszonyok és gyer­mekek öltötték magukra a ru­hákat. s mutatták be a tavaszi és nyári divatújdomságokat. A bemutató után sokan vásárol­tak is s nem volt ritkaság, hogy a gyermekeken rajta maradt a bemutatott ruhácska. A divatbemutatót vezető Kar- licskó József elvtára érdekes statisztikát mutatott a Csa­nádiaknak. Elmondta, hogy az áruházban csaknem kétszerany- nyi. vásárlást eszközölnek a termelőszövetkezeti parasztok mint az egyéniek. Érsekcsaná­don például januárban kilenc termelőszövetkezeti paraszt vett mosógépet, míg az egyéni gaz­dák közül csak ketten. A jól sikerült divat- és ruhabemnta- tót kedves kultúrműsor kísérte, utána közös vacsorát rendez­tek, amelyen a falu apraja- n agy ja megjelent. Hétfőn este mutatta be a Magyar Állami Népi Együttes ének- és zenekara a *►Föltárna- dott a tenger« című műsorát, amelyet a Tanácsköztársaság 40. évfordulójának tiszteletére állí­tottak össze. A közönség szűnni nem akaróan tapsolta meg Ka­rai: Grófi szérűn című bemu­tatóját, Sosztákovics: Január 9-ét, mely az 1905-ös orosz for­radalomnak állított emléket. Különösen hatásos volt a befe­jező számként előadott Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger című műve az ének- és zenekar együttes előadásában. A kar­Napsütéshen ■g-tcf&xpiÍJ**1*'*' mesteri pálcát a fiatal és te­hetséges Lantos Rezső VIT-díjas tartotta kezében és feladatát mindvégig hibátlanul látta el. Nagyon szeretnénk minél gyakrabban városunkban látni és hallani az együttes magas színvonalú művészetét és igen nagyra becsüljük azt a törek­vést, hogy a forradalmi mun­kásmozgalom közismert meló­diái egy ilyen nemzetközileg elismert énekkar ajkán csen­dültek fel. Hisszük, hogy a leg­közelebbi alkalommal a kecs­keméti közönség telt házzal fogja honorálni az együttes mű­vészeti misszióját. — A 16 millió forintos költ­séggel épülő kecskeméti új szálloda tervei már készülnek. A Bács megyei Állami Építő­ipari Vállalat júniusban kezdi meg a szálló építését Csólyospáloson is kigyulladt a villany Március 2-a sokáig emléke­zetes dátum marad a csólyos- pálosiak számára. Ezen az es­tén gyulladt ki a villany a fa­luban. megyénk 93-ik közsé­gében. Október 10-én kezdte a szerelést Drabant Balázs és bri­gádja s ezen a tavaszias estén 22 családi otthont töltött meg a fény a község középületein kí­vül. A kultúrházban az avatásra érkező községbelieknek csak a fele fért el, a másik fele a tá­gas udvarból is majdnem ki­szorult. Kedves vendégek is osztoztak az örömben, eljött Csenderics elvtárs. a nehézipari miniszter helyettese, Medveczky elvtárs, a megyei tanács terv­osztályának vezetője, Juhász elvtárs. a járási pártbizottság és tanács képviseletében, vala­mint Vajda elvtárs, a DÁV ve­zérigazgatója. Cseh elvtárs. a községi ta­nács elnöke ünnepi beszédében az egész falu örömét és háláját tolmácsolta a régen várt vil­lany bevezetéséért, a megyétől kapott anyagi támogatásért. Az avató ünnepség lelkes hangulatát a művelődési ház, te­hetséges szereplőinek kedves műsora, azt követően pedig pompás vacsora s a hajnalig tartó tánc csak emelte. Tíz forint előleget osztott munkaegységenként az elmúlt napokban a hartai Lenin Ter­melőszövetkezet. Volt olyan tag, aki az előlegosztás után 1000— 1200 forintot vitt haza. Oe^OOÖOOÖGOGOOOGOOOQ ŰGOOGOOOOcKDOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOGOOO FALUKÉP Községfejlesztés »így' és »úgy" — 145 ezer forintba ’esz ez az ártézikút — mondja, már a mi kér­désünkre, Juhász elv­társ, a tanácselnök he­lyettes- — Bizony na­gyon keü a jó ivóvíz a községben. — Azután szinte kérdezés nélkül is sorolja: — Strandot is sze­retnénk építeni, de a kijelölt területet egész­ségügyileg nem hagy­ták jóvá, megfelelőt [kell keresni. Űj sport­pálya készül a tavasz- szal, játszótér úgyszin­tén. Ez évben 300 folyó­méter járdát készítünk. Egyszóval fejlődik a falu. Valóban ezt mutatja a község arculata. Á ►►Nem fázok!-« — nevetett vissza' fotóriporterünkre ez a kunbajai kisfiú, akit a héten már utcára^ csalt a napsütés. _. __ mellé a napokban még egy termelőszövetkezet alakult Üj Élet néven. De a másik két szövet­kezet is gyarapodik napról-napra­A tanács elnökével, Ádám elvtárssal nem is tudtunk beszélni ez­úttal. Járják a közsé­get, a tanyavilágot, ér­velnek, vitatkoznak, ta­nácskoznak a dolgozó parasztokkal. Azt sze­retnék elérni, hogy a községfejlesztés ne csak új házakat, útakat je­lentsen a jövőben — bár ez is nagyon fon­tos — hanem új élet­módot, új módon gon­dolkodó embereket is. Ez évben már ezt is betervezik a „község­fejlesztésbe” — lehet hogy csak egy, de az is lehet, hogy több ter­melőszövetkezet for­májában. í. lóíh ' A jászszentlászlói pi­actér mellett fúróto­rony látszik, durrog a motor, hatalmas zuha- tagban ömlik a gőzöl­gő melegvíz egy vastag csövön át. Gyermekek pocskolnak a patak­ként folydogáló ártézi- Vízben. — Nem lesz ez na­gyon meleg? — kérdezi egy nénike. — Majd lehűl mire célhoz ér — hangzik a válasz. — Most még csak kétszáz méter kö­rül járnak a fúrással, a víz már jó is, de még több kell, azért fúrnak lentebb. Erre építik majd a törpevízművet. — Aha — bólogat a nénike, bár látszik az arcán, hogy szívesen kérdezősködne még, ha a másik fél is úgy rá­érne, de az siet, hát ő is cl totyog. vasút utcán végig új házak sorakoznak. Ta­valy 49 építési és 23 lakhatási engedélyt adott ki a tanács. Szép új „cégtábla’’ hirdeti: megnyílt a köz­ségi takarékszövetke­zet. Átellenben a tej- szövetkezet előtt sora­koznak a kocsik. A tej­szövetkezet is nemré­gen alakult, de már a tavaszon maguk akar­ják feldolgozni a tejet, így még több haszna lesz belőle a község­nek. És ami így kívülről nem látszik, de annál többet beszelnek róla az emberek: a meglévő két tsz — a Kossuth és az Üj Barázda — Tizennégy nagy fényű kande­láber világítja be Baja főterét. A modern világítás bevezetésé­vel jelentős árammegtakarítás ellenére szinte nappali fény árad a Béke térre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom