Petőfi Népe, 1959. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-03 / 52. szám

1959. március 3, kedd A MAGYAI? SZOCIALISTA MUNKÄSPÄßT BÄCS-KISKUN MEGYEI LAPJA Ipari tanulóképzésünk néhány problémájáról Szülők, munkaadók és az iskola PÁRTUNK, és kormányunk nemcsak napjainkban, hanem az elmúlt időben is igen sokat foglalkozott ifjúságunk helyze­tével, életmódjának, cselekede­teinek helyes formálásával, s azzal, hogy a szocializmus épí­tésében mit vár az ifjú épí­tőktől. Erről a fontos problé­máról folytatott vitát legutóbb a KISZ Központi Vezetősége is. A vitában az ifjúság egé­szének px-oblémái mellett szó- bakerült az ipari tanulókkal kapcsolatos nevelési s egyéb más tennivaló. Erről azért volt szó, mert ifjúságunk egy ré­szében még ma is fellelhető a tévelygés, az ebből fakadó fer­de életszemlélet, s amj ezzel szorosan összekapcsolódik, a helytelen életmód. E cikk keretében alapvetően nem kívánom elemezni ifjúsá­gunk helyzetét, csupán néhány problémával kívánok foglal­kozni, azt is az ipari tanulókra korlátozva. Minden kertelés nélkül meg kell állapítani, hogy itt is van tennivaló mindenféle tekintet­ben. Nem mentesek ipari ta­nulóink a könnyelmű életmód iránti törekvéstől. Honnan táp­lálkoznak ezek a szemléletek? Sokoldalú vizsgálat alapján meg lehet találni, nagyobbrészt tudjuk is, csak még nem tet­tünk ellene eléget. Mégis mik azok az okok, amelyek a fia­talokat a könnyelmű életmód felé fordítják. ELŐSZÖR IS az, hogy ifjú­ságunk egy részében hiányzik az a munkaszeretet, amely nél­kül nincs haladás. Ebből fa­kad az, hogy sokan a tudo­mány megszerzését valami rossz­nak tekintik. Ebben persze nagy részük van a felnőtteknek is. A fiata­lok ugyanis nem látnak mindig előttük olyan példát, amelyet joggal követhetnének. Ezek kö­zött említeném meg a szülők felületes, nemtörődöm ellenőr­zését. Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy az a szülő, o amelyik nem vonja felelősségre gyermekét, nem kíséri figye­lemmel napi életét, cselekede­teit, az a fiatal, ha rossz tár­saságba kerül, könnyelművé válik, s az életről eddig kiala­kított helyes véleménye is fer­de irányba terelődik. Tetézi még a bajt az, hogy egyes családoknál a szülök könnyelműen élnek. Rossz ha­tással van a fiatalokra az ál­lami vagyon tudatos megkáro­sítása. egyes kisiparosok adó­csalása, a tanítómesterek tü­relmetlensége es még sok min­den, ami eltér a fiatalok esz­ményképétől. Az iskolák neve­lőtestülete pedig egymaga ne­hezen tud megbirkózni a sok­száz fiatal naponként ismét­lődő és választ váró problémá jával. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS hiá-0 nyából adódik aztán olyan® eset, mint amelyik a napokban történt. Az egyik szövetkezet elnöke arról számolt be, hogy' tanulóját több rendbeli lopá­sért letartóztatták. Máshonnan meg olyan jelzéseket kaptunk,' hogy a tanuló lopja munkaadó-] jának szerszámait, anyagát. Eb~< bői az anyagból aztán a lopott] szerszámmal odahaza, szüleinek tudtával munkát vállal, kon- tárkodik. Sajnos, az ilyen je-; lenségek előtt az egyes szülik szemet hunynak. Ifjúságunk jövőjének érdeké-] ben éppen ezért a szülőknek, ai munkaadónak, az iskolának egyszóval a társadalomnak ösz- sze kell fogni, s meg kell aka-] dályozni azt, hogy az ifjúság1 egy részében a könnyelmű élet-] szemlélet üsse fel a fejét. Szük-i ség van erre azért is, mert szó-' cjalizmust építő hazánknak be-] csületes, jól képzett munká­sokra van szüksége. Ehhez az szükséges, hogy a1 munkaadók is szívügyüknek te-, kintsék a szakmunkásképzést.' Bizony előfordul, hogy kisipa-] rosaink közül egynéhány nemi veszi komolyan a kormány in-' tézkedéseit, rendelkezéseit, s] enyhén szólva kizsákmányolják a reájuk bízott tanulót. Az ilyen mestereket meg kell fé­kezni, esetenként büntetni. — Szükség van arra. hogy ipari tanulóink érezzék azt, hogy ve­zetőik nem csak tanítók, ha­nem egyben barátok is, akik megmutatják a helyes utat, ha kell, megkövetelik az azon való haladást. IPARI TANULÓ ifjúságunk döntő többsége becsületes és jószándékú. Éppen ezért óvni kell azoktól, akik hajlamosak a tolvajkodásra, a huligáako- dásra. Fogjunk össze mindany- nyian ifjúságunk jövője, s bol­dogsága érdekében. Háló Ferenc megyei igazgató Rövidesen áh jobb minőségű csomagolásban kerülnek forgalomba a Kecskeméti Konzervgyár leveskészitményei Nagy közkedveltségnek ör­vendenek a fogyasztók köré­ben a Kecskeméti Konzervgyár által készített leveakonzervek. A hét különféle leveskészít­ményből eddig már több száz­ezer tasakkal gyártottak, s bár minőségük kifogástalan volt, a kényszerűségből alkalmazott, csomagolásra felhasznált poli­etilén tasak még aránylag rö- videbb tárolás idejéx-e sem őrizte meg az eredeti aromát és nedvességtartalmát, mivel gőz- és illatáteresztő volt. — Fényáteresztő tulajdonsága ré­vén a tasakba zárt zöldség­komponensek is elvesztették eredeti színüket, ezenkívül a moly lárva is könnyen át tudta rágni a csomagot. Hogy mindezt kiküszöböljék, külföldi példa nyomán, hár­mas kasiTozású csomagolóanya­got használnak a jövőben. E csomagolóanyag beszerzése sok nehézséget jelentett a gyárnak, hiszen három vállalattal kellett összeműködnie: a műanyagot importáló külkereskedelmi vál­lalattal, a kasírozást végző nyomdaipax-ral és a használha­tóságot vizsgáló ólelxniszeripax-- ral. Mindez már megtörtént, hi­szen a közös munka eredmé­nyeként rövidesen kibocsátják az új csomagolású leveskonzer­veket. amelyet kívülről ízléses mintájú alumíniumfólia borit, középen jó minőségű erős papír és belül műanyagbevonat fed. E hármas réteg biztosítja, hogy a bele csomagolt' termék meg"- tartsa eredeti színét, aromáját, állapotát hosszabb idő múl­tán is. Mindez azért- érdekes, mert az oi-szágban egyedül a Kecs­keméti Konzervgyár készít le- yeskonzerveket. s a jó minőség és célszerű, ízléses csomagolás révén márkává akarják »ran- gosítani« e készítményeket is. íooooooooooooooooo o-oo ch; AZ ABESSZINIAI CSÁSZÁR MINT NYOMOZÖ A közelmúltban az abessziniax császár és a wellingtoni herceg két veszélyes párizsi betörőt tartóztatott le. A betörők belopóztakaz egyik ismex-t panomtikumba és ki akarták rabolni a kasszát. Na­gyon meglepődtek, amikor a két törnénelmi fenség hirtelen élet- rekelt, fülönfogta őket és bekí­sérte mindkettőjüket a rendőr­ségre. A két nyomozó az abesz- sziniai császár, illetve a wel­lingtoni herceg öltözetét válasz­totta, hogy biztosan kézrekerít- se a panoptikumban már több­ízben járt betörőket. OGGOOOOOOGOOOOOGOOOQOOOO0OOOQOOOOO0OQOOOOGOGOOOGOOOOGO0GGGOOGGQOGG ű-OOO-O-OO-OO-OOO-O-O-O-O-O-O-O-CKKKHOOOOP-OOOOOO-OXOOOOOOOO-OOOOOO'OOO'OO-OOOOO-OOOOOOOOOO-O Elkészüli a fejlesztési terv Szabadszálláson Egyénileg dolgozó parasztok, Szakértők bevonásával február 25-én a szabadszállási tex-melő- 'szövetkezet-f ej lesztési bizottság :eikészítette a tervét. A közeleb­bi terv magában foglalja a köz­ség súlyponti területeit, ahol a ■közeljövőben termelőszövetkeze­teket alakítanak. A fejlesztési bizottság elképzelése szerint iBösztörpusztán 300 kát. holddal, Kisrétpusztán 500 kát. - holddal és Büge-Csintova pusztán 150 holddal lehetne termelőszövet­kezetet létrehozni. A távolabbi tervben az állattenyésztő és a lakó központok megvalósítását rögzítették. Szabadszállás köze­lében tanyaközpontok létesül­nek Felsőíekete-pxxsztán, Arany- egyháza-pusztán és Balázs- pusztán. Ugyanezen a helye­ken szervezik meg az állatte­nyésztő központokat is. Egyesült a tassi Alkotmány és Petőfi Tsz Baromfinevelők, figyelem 1 Szerződés köthető NAPOSBAROMFIRA, LIBÁRA, KACSÁRA, PULYKÁRA a HELYI FÖLDMÜVESSZÖVETKEZETEKNÉL! } Már közöltük olvasóinkkal, Jhogy a tassi Alkotmány és a »Petőfi Termelőszövetkezet tag­sága elhatározta az egyesülést. »Február 25-én a község MSZMP »székházában került sor az »es­küvői« közgyűlésre. A megje­lent két tsz tagsága ellensza- [vazat nélkül megválasztotta a |9 tagú közös vezetőséget, amely_ Fogadónap Bábonypusztán A szerződéskötés előnyei: MAGAS ÁTVÉTELI ÁRAK, Állandó és biztos jövedelmet jelent A SZERZŐDÉSES BAROMFINEVELÉS. Idejében jegyeztessen elő naposcsibére 241 NEVELESI ELŐLEG! ^kkkkk>öo<>o<j-o-ck>o<>ck>o-o OOO&OOOOOO OOCKKKKXOOOOaOCK^ ( ISzerződjünk napraforgóra és sörárpára! Máz Täz­zsánként 80 forint termelési előleg^ iZ-eknek egyéb juttatást is biztosítunk. O Szerződést kötünk termelőszövetkezetekkel g és egyéb termelőkkel. . g Szerződés köthető a Tcrményforgalmi Vállalat telepein o< o és a megbízott földmüvcsszövetkezetckuél. g Bács-Kiskua megyei Terményforgalmi Vállalat 213 Sí Bábonypuszta lakóinak kéré­sére Vidéki Mátyás, a Kiskun­sági Termelőszövetkezet elnö­ke, megyei tanácstag február [25-én fogadónapot tartott. Este '7 órakor mintegy 65 dolgozó paraszt jelent meg a bábony- pusztai iskolában, ahol sok kér­ésre kértek választ. A puszta lakói többek között megkérdez­itek, hogy a jelenleg parlagon . Ghagyott tartalékföldeknek mi a földművesszövetkezetcknél £<0lesz a sorsa. Ezután arra kér­Ölek a község vezetőit, gondos­kodjanak megfelelő apaállatok- ról és engedélyezzék a tanyai [építkezéseket. Vidéki elvtárs válaszában elmondotta, hogy a tartalékföldeket a termelőszö­vetkezet hasznosítja majd. A külterületi építkezésekről be­szélve kifejtette a kormány ál­láspontját, mely szerint tanya- központokat kell kialakítani, s ezért nem volna gazdaságos, ha most új tanyákat építenének. Az apaállatok beszerzését Vi­déki elvtárs megígérte a puszta lakóinak. Végezetül a termelő- szövetkezetek fejlesztéséről szólt. ' ’■ ben Hegyi József, Nagy József, Ila Károly, Sóbujtó Fei'enc, Tóth Sándor, F. Tóth Sándor, Malzseniczky Vince, Dabi Ist­vánná, Hardi Sándor foglalnak helyet. A termelőszövetkezet el­nökének Hegyi Józsefet vág lasztották meg. A közgyűlés vé­gén négy gazda jelentkezett fel­vétek-e az egyesült termelőszö­vetkezetbe, köztük Erdős Pál is. A tagság a jelentkezők fel­vételére szavazott, Martai jelentés A liartai tanácsháza falán jó­kora tábla hirdeti, Itt székel a mezőgazdasági fejlesztési bizott­ság. A zsúfolt szobában tud­juk meg Oláh Páltól, a hartai l.v-nin Tsz elnökétől, hogy Pár- nisizki János juhász 192 darab­ból álló birka-falkájával belé­pett a tsz-be. Tóth V, Imre, a nemrég alakult Béke Termelő- szövetkezet elnöke pedig arról tájékoztat bennünket, hogy’ feb­ruár 25-én az új tsz taglétszáma 150-re gyarapodott. A földterü­letük jelenleg 1300 hold, de ez a szám bizonytalan, ugyanis félóránként változnak az ada­tok. Oláh Pál elviárs eközben kiszámította, hogy eddig 62 csa­lád több mint 400 hold földdel lépett be a Lenin Tsz-be, s az új tagok 496 anyabirkát, 202 darab bárányt és egyéb gazda­sági felszerelést hoztak a kö­zösbe. Ezidáig 32 ezer forintot fizettek ki, s e héten mintegy 120 ezer forint kerül kiosztásra a behozott tenyészállatokért. Szerelik a villanyt Dunatetétlenen Tíz évvel ezelőtt még szántóföld terült el azon a helyen, ahol ma a felépült 170 ház már a dunavecsei járás új közsé­gét: Dunatetétlent alkotja. A gróf Teleki uradalom sötét emlé­két ma már csak egyetlen cselédház jelzi, a íalu folyton ter­jeszkedik, szépül. Eseményben igen gazdagok most Dunatetétlenen a napok. Az Üj Tavasz és az Új Élet Termelőszövetkezetbe naponta tö­megesen lépnek be a dolgozó parasztok, s már nem sok hiány­zik ahhoz, hogy a falu szélére kitűzzék a büszke táblát: »Termelőszövetkezeti község.« Egyéb is szemébe tűnik a faluba látogató idegennek. Meg­kezdődött a villanyhálózat szerelése, s már állítgatják a -nagy tartóoszlopokat. A tájékoztatás szexánt májusra kigyullad az elektromos fény Dunatetétlenen is. Parasztgyűlések a solti tanyavilágban Február 25-én két helyen tar­tott a Solti Községi Tanács pa- rasztgyülést. Szabó István, a végrehajtó bizottság titkára Té­telhegyen mintegy húsz dolgo­zó paraszt előtt ismertette a 3004/1- sz. kormányhatározatot, s a megjelentek kérésére a tsz­fej lesztésről beszélt. Lukadomb- pusztán Látós István, a községi tanácsi elnökhelyettese több mint 30 dolgozó paraszttal is­mertette a mezőgazdaság előtt álló legfontosabb feladatokat,' s a teiTnelőszövetkezetek fejlesz­tését elősegítő 3004/1. sz. rende­letet. Ugyanezen a napon tar­tott közgyűlést a solti Dózsa Termelőszövetkezet, ahol a ta­vaszi munkák megkezdéséről, s a feladatokról határoztak a termelőszövetkezet tagjai,

Next

/
Oldalképek
Tartalom