Petőfi Népe, 1959. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-15 / 39. szám

SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS -KISKUN ■ j i -' . - ­______________________________ XV . ÉVFOLYAM, 39. SZÁM Ára 60 fillér Két új termelőszövetkezet és Három előkészítő bizottság alakult pénteken a bajai járásban Hétfőtől agitációs hetet szerveznek A bajai járásban továbbra is naponta alakul egy-két terme­lőszövetkezet és a meglevők száma is jelentősen gyarapodik. Bácsbokodon megalakult a har­madik közös gazdaság, amely a legnagyobb földterülettel bíró termelőszövetkezet a községben. A Petőfinek 20 tagja van és 228 hold földön kezdik egyelőre a gazdálkodást, de az érdeklő­dés oly nagy, hogy valószínű­leg taglétszámuk rövidesen emelkedik. Elnöknek ifj. Tet- ünger Györgyöt választották. Ez a szövetkezet főként német­ajkúnkból áll, ami bizonyítja, hogy a nemzetiségi lakosság kö­rében is mind népszerűbbé vá­lik a nagyüzemi gazdálkodás. A másik termelőszövetkezet f sataljáű létesült 16 taggal. Alakult ismét három előkészí­tő bizottság. Az egyik Szeremlén tíz taggal, a másik ö ács borsó­it)« hét taggal, a harmadik Bátmonostoron hat taggal. Bács- borsódon egyébként a szövetke­zetek taglétszáma pénteken is­mét tízzel gyarapodott. Ugyan­ennyivel növekedett a szeremlei termelőszövetkezetek létszáma is. Mint tegnap hírt adtunk ró­la, Vaskúton csütörtökön négy termelőszövetkezet jött létre. Ezekbe pénteken nyolc jelent­kező volt. A falugyűléseket továbbra is nagy érdeklődés kíséri. Bátmo­nostoron kétszázan hallgatták meg Szabó István elvtársnak, az MSZMP járási titkárának beszámolóját Felszólalt Pétiké János elvtárs is, a járási ta­nács elnöke. Felsőszentivánon háromszázan vettek részt a fa­lugyűlésen. Balogh János, a já­rási pártbizottság főelőadója be­számolóját érdeklődéssel hall­gatták;' A gyűlésen részt vet­tek a garai Vörös Csillag Ter­melőszövetkezet vezetői is. Duj- mov István, a szövetkezet el­nöke, valamint Krieskovics Jó­zsef agronómus elmondták a hallgatóságnak, hogy miképp változtatta meg a termelőszö­vetkezet az egyénileg dolgozó parasztok életét. Nagy gondot fordítanak az agitációs munka javítására. Bácsborsódon I3-án 45 egyéni­cÁz éli 5- oimgM leg dolgozó paraszttal vitatták meg a szövetkezeti mozgalom kérdéseit -a községi fejlesztési bizottság tagjai. Szeremlén hat­van munkás járta a termelőszö­vetkezeti tagoltkai és a község népnevelőivel a házakat. A vas- Kuti Dózsa Termelőszövetkezet párttagjai taggyűlésen vitatták meg az agitáció problémáit és megállapították, hogy az eddi­ginél többet kell tenni a szö­vetkezet fejlesztése érdekében. Hétfőn összejönnek a járás és( a községek vezetői a járásit pártbizottságon és megvitatják* az agitáció eddigi tapasztalatait-! A munka további javítása er-< dekében a jövő héten agitációsV hetet szerveznek a járás vala-( mennyi községében. — Mindent népnevelőt mozgósítanak és városból több száz munkást megy majd falura. j További termelősxövetkexetek { egyesülteit megyénkben Kunbaján egyesült az Űjj Élet, a Rákóczi Termelőszövet-' kezet és a Petőfi Termelőszö-] vetkezeti Csoport. Az új gazda­ságnak 810 holdja van és a] tagság határozata alapján a] Vörös Csillag nevet vette fel/ elnöknek Selymes Jánost, az' Üj Élet volt elnökét választót-; ták. Hasonlóképpen egyesült' ugyanebben a községben a Bé­ke Termelőszövetkezet, a Hu­nyadi Termelőszövetkezeti Cso­porttal. S Dunaegyházán a Béke és Táncsics egyesült. A 340 hol-C das új gazdaság létrejötte elő-> segíti, hogy nagy öntözőtelepet? és szarvasmarha-istállót építse-C nek. Lászlófalván az Összetar-S tás és az Alkotmány Termelő-C szövetkezet tagsága döntött azs egyesülés mellett. NEMZETKÖZI SZEMLE URBANCSOK LAJOS... (3. oldal) AZ ASSZONYOKON SOK MÜLIK (3. oldal) KÖZELEBB AZ ÉLETHEZ A VILÁG URALKODÓJA (4. oldal) JÖ HA TUDJAK A GAZDÁK A HALASI KÖNYVTARBAN (5. oldal) SPORT KECSKEMÉTI SÉTÁK REJTVÉNYEK (7. oldal) ÉRDEKESSÉGEK GOMBOSTŰ (3. oldal) soooooex A Schitler-év ünnepi eseménye: a Stuart Mária bemutatója Kecskeméten Schillernek, a német költészet hatalmas alakjának drámai remekét, a Stuart Máriát mutatta be a Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház ünnepi díszelőadás keretében pénteken, február 13-án. Schiller születésének 200. évfordulóját ünnepli ebben az évben az egész világ. A kecskeméti Schiller-bemutató a hatal­mas költőóriásnak állít emléket az ünnepi évben. A főbb szerepeket Dévay Kamilla, Göndör Klára, Dobák Lajos, Karizs Béla és Vörös Tibor játsszák a mű kecskeméti felújításán, KtOOOOOOOOOOOOOOOUUOOOOCS Mezőgazdasági ankétek a magyar-szovjet barátság hőxtapj'i keretében Megalakult a kecskeméti termetősxövetaesetek első9 kosos építő-brigádja között a járás kilenc községé ben rendez nagyszabású mező­gazdasági ankétot. Az első ankét színhelye feb­ruár 19-én a jakabszállási kuí- túrház lesz, ahol Győrvári Gyu­la és Hegyi István főagronómu- sok a szőlő-, gyümölcs-, spárga- és szamócatermelés időszerű problémáiról tartanak előadást. Tiszakécskén, La ki teleken, La- josmizsén, Nyárlőrlncen, Kerek­egyházán, Izsákon és Bugacon pedig a hazai szőlő-, gyümölcs­ös növénytermelési problémá­kon kívül a Szovjetunió mező- gazdaságának eredményeiről is tájékoztatják az érdeklődőket vásárolja Éviké anyunak. Az igaz, hogy esek a virágok még flvegfeásbas nevelkedtek, de már ners soká késik az idő. ami kot erdőn, mezőn megjelenik a hóvirág ötén az ibolya is. Szerdán, február 11-én, a késő délutáni órákban a kecs­keméti városi tanács mezőgaz­dasági osztályának építésügyi csoportja a városnak mintegy harminc magánkisiparosát, kő­műveseket, ácsokat, festőket, segédmunkásokat hívott meg, s eléjük terjesztette azt a — kecskeméti termelőszövetkeze­tek vezetőivel már előzőleg megtárgyalt — tervet, amely szerint közös építőbrigádokat alakítanának a termelőszövet­kezetek beruházásainak valóra- váltására. Foglalkoznának az építőbrigádok az istállók, s más gazdasági épületek fal­építése mellett a termelőszövet­kezeti tagok családiház építé­sével is, amely munkáknak ellenértékét az akkord-bér és a munkaegység szerencsés ősz* szehangolásábóV kapnák meg. Nagy helyesléssel találkozott az iparosok körében a városi tanács javaslata, s reméljük, hogy azt más városainkban is követni fogják. Ezen az érte­kezleten Mészáros Árpád kő­műves kisiparos vezetésével már meg is alakult az első, tíz szakmunkásból átló brigád, amely valószínűleg a város legnagyobb termelőszövetkeze­tének, az Aranykalásznak tag­jai közé lép majd be. A bri­gádhoz két ácsmester és több segédmunkás is tartozik. Mun­kájukat már a napokban le­kötik a termelőszövetkezettel, s azt a tavasz nyílásával rög­tön meg is kezdik. A második építőbrigád szintén koratavasz- szaj kezdi jnec müködétéU ~ Ma nyílik Páhin a mozi Páhin eddig nem volt állan­dó jellegű mozi. A megyei Mo- kép Vállalat havonta egyszer a. vándor-vetítőgépével látogatott el ebbe a községbe is, s csak ilyen alkalmakkor láthatott a lakosság Páhin filmet A köz­ségi tanács és a megyei Mokép» Vállalat elhatározta, hogy kö­zös erővel állandó jellegű mozit létesít A tanács biztosította * központi iskolát vetítóhelyiség-- nek, a Mokép Vállalat pedig egy keskenyfilm-vetítőt adott a községnek. Megegyeztek abban is, hogy a Mokép heti egy. vasárnapi, előadás üzemeltetés költségeit biztosítja. Az új mozit Páhin vasárnap délután adják át ünnepélyesen a község fokaBágáRalfc v at / s ' ,^> <7.7! í, egyesüljetek! 1939. FEBR. 13, VASÄRNAP or 2 Újfajta porszívókat < gyártanak A Bajai Villamosipari Vál-j lalat ez évben új gyártmá-, nyokkal hívja fel magára a( figyelmet. Januárban a régi] kivitelű, de új motorokkal el-i látott, s a réginél 80 százalék-] kai nagyobb teljesítményű por-] szívókból 200-at adtak át a keresekedelemnek. ] A porszívókon kívül még 60< darab 20 kilowattnál nagyobb* motorindító-ellenállás került ki] az üzemből. i Az új cikkek mellett a ré-] giek közül az igen kedvelt. Illés-féle zománctűzhelyből1 160-at, a 200 literes házi víz-] ellátó berendezésből pedig 25: darabot adtak át a kereskede-] lemnek. A február 18-tól március 18-ig tartó magyai-—szovjet barátság hónapja keretében az idén is sor kerül a már ha­gyományossá vált magyar— szovjet mezőgazdasági napok megrendezésére. A kecskeméti járásban a mezőgazdasági na­pok sikeres megrendezése érde­kében több társadalmi szerv javaslatára járási agrár-bizott­ságot alakított a Hazafias Nép­front, amely úgy határozott, hogy február 18 és március 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom