Petőfi Népe, 1959. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-08 / 33. szám

TO* 1959. február 8, vasárnap »-& r P p Mrr-x* Vasárnapi sportműsor 7, oldal Vasárnap már úgyszólván minden nevesebb megyei labda­rúgócsapatunk pályára lép. Kecskeméten vasárnap délután egy órakor a KTE városi pá­lyáién (Kuruc körút) a KTE a K. Építőkkel mérkőzik. Utá­na fél 3 órakor a Kecskeméti Dózsa a Kiskunhalasi Határ­őrökkel méri össze erejét. — Baján a Bajai Bácska Posztó a Kiskunhalasi Kinizsit látja vendégül, míg az Építők Vaskút- ra utazik visszavágó mérkőzés­re. — Kiskunfélegyházán a két helyi együttes — az Építők és a Honvéd — mutatja meg, hogy mennyire haladtak már az elő­készületben. — A megyei I. o. csapatok is mozgolódnak már és a környékbeli együttesekkel kezdik meg felkészülésüket a közelgő bajnoki évadra. Kecskeméten a kosárlabda- szurkolóknak jó mérkőzésben 'esz részük. A Piarista Gimná­ziumban de. 11 órakor Kecs­keméti Petőfihez barátságos mérkőzésre a vasutas utánpót­lás válogatott látogat el. Előtte negyed 11 órakor úttörőcsapatok mérkőznek. — Felhívás. A városi tanács pénzügyi osztálya felhívja mind­azon adózók figyelmét, akik az Í959. évi mezőgazdasági lakos­ság ált. jöv. adó kivetéséhez az adóbevallási ívet már kivitték, hogy a bevallási ívet kitöltve, aláírva az adóívvel együtt a torlódás és bírságolás elkerülé­se végett azonnal adják be a lakóhely szerint illetékes adó- kerületnél. Felhívja továbbá a pénzügyi osztály azon adózó­kát, akik 1958. évben bármilyen címen használtak ingatlant, de 1959. évre már nincs kezelé­sükben mezőgazdasági ingatlan, hogy ezen megszűnést az adó­ív felmutatása mellett feltétlen jelentsék be, mert ellenkező esetben hivatalból történik ki­vetés és későbbi zaklatásnak lesznek kitéve. Kecskemét, 1959. február hó 5. Városi tanács pénzügyi osztálya, Kecskemét x KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA: Február 8-án, vasárnap délután 3 órakor Abrahám Pál: »VIKTORIA« Nagyoperett 3 felvonásban . Bérletszünet este 7 órakor Abrahám Pál: »VIKTÓRIA« Nagyoperett 3 felvonásban Bérletszünet oooooooooo JMIozik Jl^lűsora Február 8-án, vasárnap: Baja Központi: Rita, Baja Urá­nia: Tegnap, Bácsalmás: Édes Anna, Dunavecse: Akasztottak lázadása, Jánoshalma: Halál- tánc, Kalocsa: Azon az éjsza­kán, Kecskemét Árpád: Rose Bernd, Kecskemét Városi: És Varsó messze van, Kiskőrös: Robin Hood, Kiskunfélegyháza: Édes Anna, Kiskunhalas: Régi idők mozija, Kiskunmajsa: Ha­láltánc, Kunszentmiklós: Sóbál­vány, Szabadszállás: Csempé­szek, Tiszakécske Petőfi: Amit nem lehet elfelejteni, Tisza­kécske Tisza: Fekete arany. Február 9-én, hétfőn: Baja Központi: Bum, a katona, Baja Uránia: Tegnap, Kalocsa: Főutca, Kecskemét Árpád: Rose Bernd, Kecskemét Városi: Ti­zennyolcévesek, Kiskőrös: Robin Hood, Kiskunfélegyháza: Édes Anna, Kiskunhalas: Razzia, Tiszakécske Tisza: Fis Varsó messze van. CK>000-0000000000OOOOOOOí A BUDAPESTI 34. számú Építőipari Tanulóintézetben április elsejével új tanév indul a kőműves szakmá­ban. Jelentkezhetnek kőműves ta­nulónak az Iskola címén (Budapest. Vili., Üllői út 76.) azok a 14—17 éves fiúk. akik az általános iskola Vili. osztályát sikerrel elvégezték. 78 Építőiparban jártas és gya- j korlattal rendelkező MŰSZAKI VEZETŐT felvesz a Kecskeméti In­gatlankezelő Vállalat. Szé- j chenyi tér 19. szám. 238 ÍK d f j « szivekben éle k* 4 pont L r l 3 h 5 « 7“ B r 9 LB iö U 12 Í3 vi~~ 15 $1 :'V. 16- 4 TT 18 20 □ Iff u 21 23 ; '■ vví­25 le •./ rr w~ . •rt’V'.y;­.w­ír 29 30 31 >1 53 3H 55 36 '■'edX 37 W Negyven éve, 1919. január 27- én halt meg a század elejének legforradalmibb költője, Ady Endre. Tragikus életének moz­zanatait finommívű lírai versei őrzik. Közülük néhány címét rejtettük itt el. Vízszintes: 1. Ady-vers: egy proletáranya beszél leányához a tisztán látott jövőről. 10. Bács-Kiskun megyei község. 11. Jelszavakban gyakran használt orosz szó. 12. Szovjet folyam. 14. Juttat. 15. Ismeretterjesztő társaság. 16. Feltételes kötőszó. 17. Szeretet jele (kettős betű). 19. Mohamedán fejedelmi cím. 21. Fürdő németül. 22. Somogy megyei község. 24. összevont német elöljárószó. 25. Kecske­mét híres polgármestere volt. 26. Eredeti nyelvű, Duna—Tisza közi író. 27. Menj, angolul. 28. Forma. 29. Vissza: névutó, fe­lesleges ékezettel. 30. Horvátul domb. 32. Pénzért kapható. 33. Helyhatározó rag. 34. Növény lesz belőle. 35. Legfelsőbb állam­igazgatási szél-vünk rövidítése 37. Vissza: állóvíz, 38. 1049 ró­mai számmal. 39. Gárdonyi szín­műve. 41. Ady-vers: már fiatal­korában az elmúlás vízióját raj­zolja. Függőleges. 1. Ady-vers: bu- csúsok ihlették megírására (ket­tős betű). 2. Vissza: mássalhang­zó. 3. Azonos magánhangzók. 4. Föld, németül. 5. Mint ango­lul. 6. Vízszintes 19. 7. ÁIT. 8 NR. 9. Ady-vers: látnoki jö­vendölés arról, hogy egyszer győzni fog a nép. 13. Kolumbia fővárosa. 15. Indonéz sziget 16. Gyorsan beszélő. 18. A szóló támasza. 20. Szimbolikus Ady- alak. 21. Indonéz sziget. 23. Név­elő több európai nyelvben. 25. Kicsinyítő képző. 30. Ünnepi öl­tözet, cserélt ékezettel. 31. Tom­bola-műszó. 34. Lásd a 38. víz­szintest. 36. Tartó. 38. E napon. 39. Vissza: helyhátároZő rag. 40, Görög betű. Beküldendő: rejtvényünk Ady- val kapcsolatos kérdései. i KÖZÉPSŐ A FONTOS! 2 pont KECSKEMÉTI SÉTÁK Cf_cihi a pjuztidá Selljem kegg melleit Tizenhat éve nem jártam Agasegyházán. Bizony alig ismertem rá. A németek által felrobbantott eme­letes állomásépület eltűnt. Helyén egy, a mai időknek jobban megfelelő, földszintes, de a régi hombarszerít alkotmánynál ízlésesebb épület körvonalai bontakoz­nak ki az ismerős háttérből. Egyelőre csak egyik szár­nya kész, a váróterembe vezető oszlopos tornáccal, de a még hiányzó másik szárny építéséhez is minden elő van készítve. A rövid bekötő út a régi, de az Izsáki út, amelyet összeköt az állomással, a másfél évtizeddel ezelőttinél sokkal forgalmasabb. Sűrűn egymásután tűnnek föl ra.ita a MAVAUT szűr-os autóbuszai. Teherautók elözgetik, kerülgetik egym.-.t. Kerékpáros férfiak és nők imbolyognak az út szélen. Azelőtt a gyalogosoknak is ott kellett botladozniuk az országúton. Most jobboldalon, az országúi árkán túl széles salakor,ott gyalogút visz a falu központja felé. Ez is sokkal közelebb esik az állomáshoz mint régebben, amikor az üreg iskola előtt alig volt erre­felé ház. vagy legalább kunyhó. Most nem messze •z állomástól egész sor új ház emelkedik. Nem palo­ták, dolgozó embereknek való apró rsaládi házak. Egyformák a házak. Két-két nagy ablakuk néz az Országot felé. Az épület többi része oszlopos tornáccal a telek hátterébe nyúlik. Nem kunyhószerűen földön guggoló házikókról van szó. mindegyik terméskő ala­pon nyugszik, olyan magasan, hogy több lépcsőn le­ijét csák föllépni a tornácra. Szemmelláthatóan egy terv ézerlnt épült a házsor, csak az épülettoldalekok és a színezés eltérése teszi változatossá az új falu képét. Men úl é* a fala. A friss házalt mögött szégyen* lapul az a néhány Időlépte régibb ház, amely még abból az Időből származik, amikor ez az azóta önállósult község, közigazgatásilag még Kecskeméthez tartozott és lakóiknak minden apro-cseprő ügyükkel be kellett utazniok a városba. Már utazott az, akinek rol< vasúti költségre valója, mert az 1930-as gazdasági világválság idején bizony előfordult, hogy akadt olyan földhözragadt ágasegyházi ember, aki gyalog tette meg a huszonnyolc, tehát oda-vissza több mint Félszáz kilométernyi utat, ha a városi urak valami szigorú papirossal be parancsolták. Ilyesmire ma már nem kerül sor. A hivatalos dolgok nagyját helyben intézik eL Aki meg a városba kívánkozik még csak nem is vonaton megy, mert az igen lassú, hanem á módisabb autóbuszon, amely percek alatt befutja azt a valamikor keserves, gyalogos huszonnyolc kilo­métert. Csupa örvendetes változási Pedig még nem Is vet- tem észre mindent. Külön hívják fel a figyelmemet arra, hogy a salakos gyalogút mellé facsemetéket ül­tettek. Az űi házak környékén gyümölcsfacsemetéket látni. A kis templom és az iskola szinte eltűnt a kö­réje sűrűsödött házak mögött. A régi iskola fehér tömbje mintha megvaskosodott volna. Valóban, egy tanteremmel és nevelői lakószobával toldották meg. Mellette ott van a szerény emlékmű, amely az idegen érdekekért háborúba hajszolt idevalósi vértanúk nevét örökíti meg. Katona József régi sírjáról való ková­csolt vasrács veszi körül az emlékei, amelynek talap­zatán mindig színesedik néhány szál virág. ÉS akkor az állami gazdaság szőlő- és gyümölcs­gazdaságába vivő út feié nézve vaiami hiányérzetem támad. Nem találom az iskolának nevet adó Selyem­hegyet, legalábbis nem a regi méreteiben. A Selyem­hegy akácerdőcskével betelepített , hatalmas homok- buiKa volt. Olyan meredek, hogy csak a kecskék vállalkoztak a megmászására. Most felénylre skalpolva szégyenkezik a háttérben. Pedig nincs oka a szégyen­kezésre. Finom homokjai az új építkezésekhez fo­gyasztották el. AitőI már csak a falu vénei sejdítenek valamit, hogy a hegynek eredetileg nem is Selyemhegy, hanem Szeiimhegy volt a neve. Kapta pedig ezt a nevet Szé­lűn pasáról, aki abban a régi ántivilágban itt ütötte föl .sátoriáját. Kecskemétre, a város híres beszélő kön­töse miatt nem mehetett. Az izsáki szegénységet sa­nyargatta innen a homoki magasságból. Naponta finom ebédet kellett hogy vigyenek neki, még pedig nem is akárki, hanem egy-cg.y szép leány. Jo étvágya volt a basának, elfogyasztotta az ebédet, no meg a szép lányokat is. Mindaddig, míg az egyik lány helyett, annak bátyja nem vállalkozott az ebéd vivesére. Az épp valami kardos vitéz volt és hősi bajvívásban örökre a. basa torkára forrasztotta az ebédet is, még az izsáki szép lányokat is. Elmúlt a basa, csak az emléke maradt fenn a Szelim-hegy nevében. Később a törököket már nem ismerő utódok kezdték nem érteni a Szelim szót. Megváltoztattak a magyarnak érthetőbb Selyem-re. Az idő megváltoztatta a hegy nevét, a mostani új idők építési láza . meg el­fogyasztja a hegyet. A hegy homokja ott van az új házsor és a kibővített iskolák vakolatában. Igen, az iskolákéban is, ahol a fölszabadulás előtti két központi iskola három tanítója helyett most tizen­egy tanár és tanító hirdeti a tudomány világossá­gát. Agasegyháza lakói közül akárkivel beszél az em­ber, mind büszkélkedik a kis tanyaközség fejlődésével s főleg a központi résznek szaporodó épületéivel. Csak a villany hiányzik még. De. — bízva mondogatják — ebben az évben az is meglesz, hiszen a magasfeszült­ségű távvezeték óriásoknak' tetsző oszlopai ott sora­koznak a központtól egy hajításnyina. ; . j-ó'6« Feré.pcr TIT tagja RE TÖ EM IN KA OL EL BE ER EN donságait, még azokét is, ame­lyeket akkor még nem fedeztek fel. SZINONIMAK PÉNZES ÖREG ESZES VEREJTÉKEZIK TAPAD CSIRKE Fejezzük ki más szóval a fenti fogalmakat. Az új szavak kezdőbetűi egy nagy proletár író nevét adják. 3. számú rejt vényro válunk Bums Robert (4 p.) Szombat este a kunyhóban. Jean. Mary. 5 perc irodalom. <5 p.) 1. Francia történetíró és filozófus (1828—1893) 2. Csiky Gergely a Proletárok c. színművében. 3. Toldi, Toldi estéje és Toldi sze­relme. 4. Schiller: Don Carlos c. drámájában. 5. Az ilyen jel­legű, népszerű könyveket a vá­sárokon ponyván árulták. Kép- és belűrejtvényck. (3 p', Idegenkalauz. Esernyő. Csalás. Nyertesek: Hanák Sándor, Kecskemét, Sári Mária, Mély­kút, Horváth Rozália, Nagyba- racska. A Petőfi Népe ( 1959. évi * rejtvényszelvénye írjuk be a fenti kockák me­zőibe 2—2 betűt úgy, hogy- a kockákban levő betűk felülről lefelé olvasva 2—2 értelmes szót vagy nevet adjanak. A kö­zépső "2—2 betű összeolvasva egy híres orosz kémikus nevét adja, aki 125 évvel ezelőtt, 1834. február 8-án született. Az atom­súlyok periódusos táblázatbafog- lalásával 1865-ben meghatározta az elemek helyét és azok tulaj­OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOOÚOOOOOOOOC^ Szerződjünk napraforgóra és sörárpára! § Mázsánként 80 forint termelési előleg. o Tsz-eknek egyéb juttatást is biztosítunk. g Szerződést kötünk termelőszövetkezetekkel g és egyéb termelőkkeL 0 Szerződés köthető a Térményforgalmi Vállalat telepein c és a megbízott földművesszövetkezeteknél.. g Bács-Kiskun megyei Terményíargalmi Vállalat c ... . ... 213 g I HapUlfoi'páUctnd'ák, figyelem! Az idén is lehet napraforgómagrr értékesítési szerződést kötni az állami terményfelvásárló helyeken. Az értékesítési szerződéssel lekötött minden mázsa után: 1, kamatmentes előleget, 1 2. szerződéses felárat, 3. és cserében, készpénzt:,...., »alkui, nemesített vetőmagot kap hitelbe a termelő. A szerződéskötés ideje január 15-től május 31-ig túrt. Részletes felvilágosítással a terményfelvásárló helyeken szolgálnak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom