Petőfi Népe, 1959. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1959-02-06 / 31. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BACS-KISKUN MEGYEI LAPJA---- L --- » ______•____'• , , . Vi lág proletárjai, egyesüljetek!: IV. ÉVFOLYAM, 31. SZÁM Ara 50 fillér 1959. FEBR. 6, PÉNTEK Folynak az előkészületek a magyar—szovjet barátság hónapja méltó megünneplésére- Megyénkben lelkesen folynak az előkészületek a magyar- szovjet barátság hónapja méltó megünneplésére. A Magyar— Szovjet Baráti Társaság megyei titkárságára érkező járási, vá­rosi munkatervek arról adnak számot, hogy dolgozó népünk gazdag, változatos programmal kívánja nevezetessé tenni a magyar—szovjet barátsági hó­nap minden napját. KECSKEMÉTEN a baráti kö­rok szervezésében, üzemekben és nagyobb vállalatoknál meg- ünneplik a magyar—szovjet gazdasági és kölcsönös segítség- nyújtási egyezmény megkötésé­nek évfordulóját, a szovjet hadsereg napját, a nemzetközi nőnap alkalmából különböző ta­lálkozókat szerveznek és magas színvonalú rendezvényeken em­lékeznek meg a Magyar Tanács- köztársaság 40. évfordulójáról. Ezenkívül könyvkiállítások, filmvetítések, élménybeszámo­lók gazdagítják a műsort. A kecskeméti tervekben kü­lön szerepel az iskolák prog­ramja. A III-as számú iskola Petőfi-estet tart orosz nyelven. Az úttörőházban nagyszabású szavalóversenyt rendeznek. KISKUNHALASON előadá­son méltatják a szovjet film­művészet jelentőségét. A járási könyvtárban, a mozi csarnoká­ban és a könyvesboltban áru­sítással egybekötött könyvkiál­lítást szerveznek. Február vé­gén nemzetiségi fesztivált tar­tanak a művelődési házban.. KALOCSÁN Komszomol és KISZ találkozót szerveznek a városi művelődési házban. Már­cius elején szovjet művész­együttes szerepel a városban. Még e hónapban megemlékez­nek minden iskolában Maka­renko születésének évfordulójá­ról. És még sorolhatnánk a terve­ket. E néhány példából is ki­tűnik, hogy a magyar—szovjet barátság hónapja méltó keretek között zajlik majd le. >c>oooooo-ooo oooooo-ooaorxxHi A hétéves terv megvalósítása az egész társadalom érdeke Csenti munkások a XXI. kongresszusról Megyénk dolgozói rendkívül nagy figyelemmel és érdeklődés­sel kísérik a XXI. kongresszus munkáját. A Zománcipari Mű­vek Kecskeméti Gyáregységé­ben hangszóró közvetíti a rádió híreit, a XXI. kongresszusról sráló rövid összefoglalóit. Ebéd­időben és műszakváltáskor a munkások csoportokban beszél­getnek a nagy eseményről. Mar­ton Antal lakatos a következő­ket mondja: — A hétéves terv számadatai óriási ütemű fejlődés távlatát mutatják. Nincs messze az idő, amikor a Szovjetunió jóval magamögött hagyja az Ameri­kai Egyesült Államokat. Kapi­talista országban az ipar fejlesz­tése ugyanis csak a■ burzsoázia céljait szolgálja. A Szovjetunió­ban az iparosítás, a termelés nö­velése, a jólét gyarapodását szolgálja. Éppen ezért az egész társadalomnak érdeke. — Nekem nagyon tetszik az automatizálási program és a nagyszabású lakásépAtkezés. Úgy gondolom, mi is ezen az úton haladunk. Nálunk az üzemben, különösen az öntődében lenne nagy szükség a berendezés mo­dernizálására, az öntvényszállí- tás gépesítésére. Remélem nem sokat kell várnunk, amíg-mind­ez megvalósul. c Miszlai Etel, a Bamevál üzemi pártszervezetének titkára mond- j ja: — Az elmúlt napokban párt-1 vezetőségi ülésen, párttag-gyű-1 lésen és szakszervezeti taggyű-> lésen foglalkoztunk a XXI. j kongresszuson elhangzottakkal. Annak ellenére hogy mi élelmi- szeripari üzemben dolgozunk, teljesen világos előttünk, hogy előrehaladásunk a nehézipar és a gépgyártás gyorsabb ütemű fejlesztésén alapul. Bennünket különösen a nagyméretű lakás­építési program lelkesített fel és el is határoztuk, hogy a közelii napokban lakásépítő szövetke­zetei alakítunk üzemünk dolgo­zói lakásépítésének elősegíté­sére,, Miklós András, a Közúti Üze­mi Vállalat pártszervezetének titkára: j — Nekem nagyon imponál az' az egység, elvi szilárdság és ha- í tározottság, amellyel a kong-1 resszus küldöttei elitélték a Ma lenkov, Kaganovícs, Molotov Bulganyin és Sepilov pártelle nes csoportjának tevékenységét és következetesen tovább halad-’, nak a XX. kongresszus által: megjelölt és az élet által igazoltI helyes úton. A hétéves terv számadatai gi­gantikus méretű fejlődést mu­tatnak. Üzemünkben az időszerű, kérdések tanfolyamán és szak-: szervezeti kisgyüléseken foglal-: kozunk a kongresszuson elhang-1 zottakkal. '• Előadássorozat az üzemi pártszervezetek vezetői szamára A bajai városi pártbizottság az üzemi pártszervezetek titká­rai és vezetőségi tagjai számá­ra a városi pártbizottság he­lyiségében szakmai és politikai kérdésekkel foglalkozó előadás- sorozatot indított. Előadást tar­tanak a tervezésről, a progra­mozás, az ütemezés és termelés megszervezéséről, az önköltség­ről, az anyagterv- és anyagnor­mákról, a műszaki fejlesztési tervről, a társadalmi tulajdon védelméről, a gazdasági vezetés és a pártszervezet kapcsolatá­ról, valamint a termelés párt- ellenőrzéséről. A tanfolyam áp­rilis végén fejeződik be. Kukoricatermesstési ankét less Halason AZ SZKP XXL KONGRESSZUSÁNAK SZERDAI ÜLÉSE (2. oldal) A FÉLEGYHÁZI KORONA SZÁLLÓRÓL (3. oldal) NE CSAK SZAVAKKAL! <3. oldal) HA FIATALABB VOLNÉK... (3. oldal) A KÖNYV ÉS A SZOCIALISTA FALU (4. oldal) TAVASSZAL 40 HOLD SZŐLŐT TELEPÍTENEK (6. oldal) HALAS ÉS JÄRÄSA (6. oldal) A VILÁG URALKODÓJA (6. oldal) A vetésterületünk nagy szá­zalékát elfoglaló kukorica ter­mesztése még napjainkban is eléggé elavult módszerekkel folyik és sokan idegenkednek a jelentős többletet adó hibrid- kukorica alkalmazásától is. Az új módszerek és a hibrid­«iimtitmmniiRf« Eg a villany Harkakötönyben Harkakötőny községben no­vember végén kezdték meg a villamosítási munkálatokat és január első napjaiban már meg is történt a műszaki átadás. A postán múlott akkor, hogy nem gyűihatott ki a fény a községben, mert két teleíonosz- lopot —- amelynek vezetékei tűi közel voltak a villanyvezetékek­hez — ki kellett volna cserél- aiök. Lapunk január 18-i szá­mában nyílt levélben fordult a Szegedi Postaigazgatósághoz a telefonoszlopok gyors kicse­rélése érdekében. Mint értesül­tünk róla, a postaigazgatóságon megértették, hogy két telefon­oszlop miatt nem várhatnak két hónapot a község lakói a villanyra, s intézkedtek, így vált lehetővé, hogy szombaton lágyulhatott a villany Harka- kötönyben. kukorica népszerűsítésének ér-« dekében a kiskunhalasi járási és városi tanács v. b. mezőgaz-» dasági osztályának rendezésé« ben február 11-én szerdán dél­előtt fél 10 órai kezdettel ku­koricatermesztési ankétot tar­tanak a Sertéstenyésztő Válla­lat kultúrházában. A hibrid­termesztésről Rada Antal, a Me­zőgazdasági Technikum igazga­tója tart előadást, amelyet film­vetítés követi — A Helvécia! Állami Gaz­daságot az elmúlt évbea 270C szakember, termelőszövetkezeti tag és egyénileg dolgozó paraszt látogatta meg. Az idén még szorosabbá kívánja tenni a gaz­daság vezetősége a környező termelőszövetkezetekkel és egyéni parasztokkal a kapcso* latoti Kádár János, a magyar pártküldöttség vezetője az SZKP XXI. kongresszusának kül­dötteivel beszélget a délelőtti ülés szünetében. Mellette Fock Jenő, a magyar kül­döttség tagja és Romanov, Grúzia Kommunista Tártja Központi Bizottságának titkára­A siker ••bármilyen feladat megvalósítá­sáról is legyen szó, igen köröl- ♦«kiütő, alapos és felettébb gyors szervező sjmikát Igényel. Érvényes ez általába«, de kü­lönöse« érévényes, ha olyan célkitűzések megvalósításáért indulunk harcba, amilyen a ter­melőszövetkezeti mozgalom az eddiginél iramosabb továbbfej­lesztése. A megyei partaktíva »tán napjainkban zajlanak a járás! és városi pártaktívaérte- kezletek. A helyes, a módsze­res munka végzése azt diktálja, fha az aktívaértekezletek után toyombaa, már a következő na- bwti konkrét mnnka folyik a szövetkezeti mozgalom további ikresítése, számszerű gyarapítá­sa, sokrétű tennivalóinak vo- íoalán, Csak helyeselhetjük, Mmgy a bajai járási pártaktíva után még ugyanaznap Vaskú- ■ton, a járás egyik súlyponti he-' iyén összehívták a termelőszö­vetkezeti elnököket. Ugyancsak hasznos lépés volt, hogy a du- navecsei aktívaértekezlet nyo­mán Hartán tanácskoztak a já­rási és megyei vezetők a ter­melőszövetkezeti csoportok elnö­keivel, a. mezőgazdasági terme­lés jövőjéről. Kétszer ad, aki gyorsan ad! tartja a magyar közmondás. «Nagy feladataink szemszögéből azt mondhatjuk: — kétszeresen tesz, aki gyorsan tesz. Éppen ezért a megye kommunistáival az élen a legfőbb tennivaló a közeli napokban és később is, hogy ne vesztegessük el az időt, Sietve használjunk ki min­den lehetőséget, a magyar dol­gozó parasztság igazi jövője, a »szövetkezeti mozgalom mielőbbi jteljas győzelme érdekében,

Next

/
Oldalképek
Tartalom