Petőfi Népe, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-01 / 1. szám

Mit gyári 1959-ben a Bajai Villamosipari Vállalat? dl JCohó- és Qépifuiri Jllinisztéiiatn. új aáfla tatának ig.asujatója nyilatkozik Tengernyi munka, s gond kö- «epette találjuk Szabó Lajost, az év utolsó előtti napjaiban irodájában, ö volt a Bajai Fémipari Vállalat igazgatója, s ő látja el jelenleg az igazgatói tisztet a Bajai Villamosipari Vállalatnál, a Kohó- és Gép­ipari Minisztérium új üzemé­nél. Nagy elfoglaltsága mellett ta­lál időt, hogy kérdéseinkre vá­laszoljon. KÉRDÉS: Ml a gyár új neve, mit gyártanak jövőre? VÁLASZ: Nemrég Csergő mi­niszter elvtárstól megkaptam, azt a határozatot, amelyben az új vállalat nevét közli. Ezek szerint gyárunk cégjegyzett ne­ve: Bajai Villamosipari Válla­lat. Ennek megfelelően alapjai­ban megváltozik a jövő évi ter­melési program. Döntően elekt­romos berendezéseket állítunk majd elő, s régebbi gyártmá­nyaink közül néhánynak a gyár­tása továbbra is nálunk marad. A tervek szerint indító ellen­állást 12 típusban gyártunk. Az első negyedévben 1000 darab porszívóval jelentkezünk a fo­gyasztóknál. Hegesztő transzfor­mátorokat, laboratóriumi ke­mencéket, régi gyártmányaink közül 900 zománctűzhelyt, sok házi vízellátó berendezést és az IKARUS-nak IS fajta alkat­reszt gyártunk, KÉRDÉS: Hol gyártják majd a többi gyártmányt? VÁLASZ: A Vermorel per­metezőgép gyártását átvette a Tiszakécskei Permetezőgépgyár. A többi gyártmány elkészítésére és a javítások elvégzésére egy új tanácsi vállalat létesült Ba­jai Fémipari és Javító Vállalat néven. Ennél az új vállalatnál 80 ember dolgozik. KÉRDÉS: Milyenek az előfel­tételek az első negyedévi ter­meléshez? VÁLASZ: Azzal kezdem, hogy 1959-ben 7 millióval több gyárt­mányt kell előállítanunk, mint a múlt évben. Sőt, azzal biz­tatnak, hogy a második ne­gyedévben további új elektro­mos gyártmányokat kell produ­kálnunk, mintegy 5 millió forint értékben. Az előkészítést illetően el­mondhatom, hogy a gyártmá­nyokhoz szükséges anyag dön­tő többsége már itt van a gyár­ban. Űj gazdánktól eddig két új esztergagépet kaptunk. Rö­videsen beállítjuk a marógé­pet is, január közepéig megér­kezik még egy eszterga, maró, revolverpad és a Német Demok­ratikus Köztársaságból a 300-as gépi lemezolló. 1960 végéig a tervek szerint a Szovjetunióból 15—20, belföldről pedig 6 újabb megmunkáló gépet — radiál- fúró, síkköszörű stb. gépet — kapunk — fejezte be nyilatko­zatát Szabó Lajos elvtárs. Kövér ember a mérlegen Régen történt Az egyetemen folynak a szi­gorlatok. Egyik professzor erős szavakkal dorgálja a gyengén felelgető ifjút. — Látja kérem, Nagy Sándor ebben a korban már meghódí­totta a világot. — Igen — válaszolt az ifjú —, csakhogy neki Aristoteles volt a tanára. • A büntetés Látogató érkezik a börtönbe. Megnézi a cellákat és beszélge­tésbe elegyedik a rabokkal. Az egyiktől megkérdi: — Aztán szeretné-e barátom, ha letelne a büntetése? •— Nem én! — Hogyan? Olyan jól érzi magát? — Nem, de én életfogytiglani I elítélt vagyok. Szimath házmér: Szilveszteri kabalák Az év utolsó napján különös jelentősége van azoknak a babo­náknak, amikben ugyan nem hi­szünk, de azért jó, ha oda­figyel az ember. Szilveszter a kabalaforgalom csúcsnapja, ka­balában jártas egyéniség úgy olvas a jelekből, mint éltanuló az ábécés könyvből. Szilveszter napján s különösen éjén tető- •fokát éri el a bagolyhuhogás, erősen vigyázzunk hát, mit mondunk, mit cselekszünk, ezen a napon mindennek sajátos va­rázsereje van. I. HUHOGÁS Szilveszter napján nem jó: 1 Ballábbal kelni és rajzszög­be lépni. 2. Társbérlőtől éhomra kilenc pofont kapni. 3. Hetvenhét lépcsőn lefutni és a földszinten jönni rá, hogy az irodakulcsot fent felejtettük. 4. Közös tálból gulyáslevest tizenharmadiknak szedni. 5. Balra nyíló ajtóval közép­ső ujjat odacsukni. II. HUHOGÁS 1. Év utolsó napján fogtő- gyulladással ébredni kedvezőt­len. 2. Feleséged női kézzel írt le­velet talál a zsebedben: ziva­tar várható. 3. Ballábbal utcára lépni és latyakban hanvatlesni: nem jó. 4. Jobb lábbal lépni és kü­szöbön ötvenest találni: jó. 5. Százast: még jobb. 6. Utcán kis szőke visszanéz: kaland lehetséges. 7. Dagadt bokszoló is vissza­néz: erősen kilépni jó. 8. Hivatal kapujában portás nem köszön: felmondás való­színű. 9. Főnök megölel: őt is meg­fúrták. 10. Titkárnő mosolyog: pré­mium a láthatáron. 11. Feleséged telefonál: pré­miumot beköpték. III. (Szilveszter esti) HUHOGÁS 1. Szilveszter estjén tizenhar- madmagaddal ülni asztalnál és számlát egyedül fizetni: főúr hülyének néz. 2. Vendégségben vörösbort abroszra dönteni: háziasszony Imába foglalja a neved. 3. Pezsgősüveget szervízkész­letbe ejteni: atyád nevét is. 4. Villanyoltáskor csókot lop­ni: jó. 5. Sötétben pofont kapni: va­laki gondol rád. 6. Zakód kiégették: bosszús leszel. 7. Feleséged meglátja: vén i i;. .-nak nevez. 8. Kapuban házfelügyelővel találkozol: pénz áll a háztól. 9. Lefekvés után indul az ágy: viszontlátás lehetséges. IV, HUHOGÁS Általában nem jó Szilveszter ! napján: !; 1. Űj kalapot kútba ejteni. 2. Meggyes lepényben magra harapni. ; 3. Szendvicsben csótányboga­rat lelni. 4. Zsiráf sört zenés felárral j fizetni. j 5. Felmondólevelet kapni. 6. öregnek lenni. (Ezzel szemben általában jó Szilveszter napján déli 13 óra­kor balkézzel, négyes lottónye- : reséget felvenni, Ötöst még jobb.) ; j V. (Közérdekű) HUHOGÁS i Szilveszter napján autóbusz­állomás bejáratának nagyabla­kát betörni nem jó, aki meg­teszi, elkészülhet rá, hogy egész 1959-ben úgy marad. ; Ugyanott buszról lelépni és WC-t keresni: hagyj fel a re­ménnyel .. Könnyüvérű hölgy randevút ad Beretvás I. emeletén: egy szavát se hidd. Pesti személyvonaton ülőhely után kérdezősködsz: bolondnak néznek. 1 Városi Mozi erkélyén ózondűs < hegyi levegőt érezni: egészséges I optimizmus. j Szabadság téri szökőkútból, szikrai kadarkát várni és han- i gosan pitty-palattyolni: rendőr-{ rel lesz találkozásod4 íhdíiusu^u Fő a fegyelem A brit hadseregben boxmér- közéseket rendeztek. Ennek so­rán történt, hogy Kelly őrve­zető a harmadik menetben ki­ütötte felettesét. Sheridan had­nagyot. Amikor a versenybíró elkezdett számolni, az őrveze­tőnek eszébe jutott, hogy a hadseregben szolgálati szabály­zat is létezik. Vigyázzba vágta tehát magát a földön fekvő hadnagy előtt és boxkesztyűs jobbkezével tisztelgett. Amikor a bíró kiszámolta a hadnagyot, a derék őrvezető szabályos hát- raarcot csinált és díszlépésben vonult le a porondról. A had­nagyot kivitték. Nem bírta az éhezést — pezsgőt kért Az Egyesült Államokban 1959 elején a világ négy »legjobb éhezőművésze összeméri éhezési képességét. Aki legtovább bír­ja, 100 000 dollárt kap. A nyu­gatnémet Gelsenkirchen ben az egyik jelölt 62 napos »edzés« után nem bírta tovább az éhe­zést. Két hónapja egy üveg- szekrényben mutogatták és a körülállók ámulva vették tu­domásul, hogy semmi egyebet nem fogyaszt, mint ásványvi­zet, viszont rengeteget cigaret­tázik. »Engedjetek ki innen, mert már félig élek csak« — mondotta az éhezési bajnokje- löít és legelőször is egy pohár pezsgőt kért. Megharapták az ujját — belehalt Az amerikai Cornelius Mai­lander 1943-ban, kisfiú korában összeverekedett iskolatársaival Long Islandban. Verekedés köz­ben az egyik gyerek megharap­ta az ujját. Mailander 14 évig teljesen bé­nán élt, most, 29 éves korában pedig belehalt abba a fertőzés­be, amelyet ez a harapás oko­zott. Védekezés a dingó-kutyák ellen A queenslandl kormány kö­rülbelül 5 millió frank költség­gel szöges drótkerítéssel körül­zárt egy 600 ezer négyzetkilo­méteres területet. így igyekszik megvédeni Queensland óriási állatállományát a dingókkal, ezekkel az ausztráliai vad ku­tyákkal szemben. — A dingók ugyanis évenként mintegy 500 ezer állatot falnak fel, HULA-HOOP A fakir bula-boopja —■'Mit csinálsz, Alberti x3 éves olasz kislány négykilós gyermeket szült Az AFP tarentoi tudósítója jelenti, hogy egy 13 éves olasz kislány a napokban 4 kilós gyermeket szült. Bár a szülés igen nehéz volt, az anya ea gyermeke jól van. Jampec akad bőven A washingtoni Opera Society idén előadja Strawinszkij »A róka« című művét. A darabban fellép a »prostituálta^ és jam- pecek kara« is. Mint az opera igazgatója mondotta: »Jampec van elég, egy tucatban 13 is akad, de a »hölgyek« toborzása problémát okoz.« Kegyelem a bikának! Egy tajvani falu lakosai más bikát kértek a hatóságoktól. Van ugyan egy bikájuk, de annak 180 tehén vágyait kell kielégí­tenie. A falu elöljárója a kor­mányhoz intézett kérelmében le­szögezte: »A helyzet igen sür­gető, mert túlterhelt bikánk si­ralmas állapotban van ...« Ami sok, az sok... Herbert Smithson Louisville-i (Kenttucky) traktoros súlyos szívbajban szenvedett. Egy nap mezei munka közben a földeken összeesett. Gyorsan elszállítot­ták a legközelebbi kórházba, a sebészek megnyitották az esz­méletlen ember méllkasát, meg- maszírbzták a szívét és valóban sikerült a szív funkcióit ismét megindítani, Smithson »feltámadásának« híré futótűzként terjedt ei. A be­teg felesége már évek óta kü- lönváltan élt férjétől, de elha­tározta, hogy saját szemével győződik meg a csodáról, s el­sietett a kórházba. A legyengült férfit azonban annyira felizgatta a viszontlátás* hogy kimerült szíve végleg fel­mondta a szolgálatot.,: Jóétvágyú elefántok Milánó utcáin néhány nappal ezelőtt négy elefántot vezettek végig, hogy ilymódon propagál­ják az egyik cirkusz előadásait; A békésen sétálgató elefántok azonban véletlenül egy piac mellett haladtak el, s minden elterelő hadművelettel dacolva: behatoltak a piacra és megettek egy egész kocsirakomány ká­posztát, utána csemegének két láda almát, Hálátlan szerep Egy Fisher-Brent nevű férfi* aki minden évben Télapót ját­szik egy londoni játékkereske­désben, az egyik londoni lapban panaszolta el gondjait. Különö­sen fájdalmas volt számára egy tavalyi eset: — jött egy kisfiú, meghúzta a szakállát, lábujj­hegyre állt és a kívánságok hosszú sorozatát súgta a fülébe, majd ragyogó arccal várta »Tél­apó« válaszát. De mikor elment, Télapónak hiányzott a pénztár­cája ,, j 2X2 gyerek egy év alatt Edit Fergeau 25 éves francia asszony a napokban idő előtt ikreket szült, de mindkét cse­csemő tökéletes egészségnek ör­vend. Ez év februárjában mái egyszer szült és akkor is ikre- két hozott a világra. PETŐFI NSPB A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér J. szánt Telefon: 25—IS, 26—19. U—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 17—09 Előfizetési díj egy hóra 11 Ft Előfizethető és megvásárolható bármely postahivatalban _______és kézbesítőnél. Bá cs-Kiskun megyei Nyomda . V. Kecskemét. — Telefon: 1S-29. 27-49 l’elclöü VCZJI Szűcs Béla isart>»tA NEYES»

Next

/
Oldalképek
Tartalom