Petőfi Népe, 1959. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-17 / 14. szám

19*9. január 17, szombat 3. oldal Szakképzett és müveit fiatalokat a mezőgazdaságba! — A Kecskeméti Kertészeti Technikumról — Százharmincnégy ifjú ember népesíti be a Kecskeméti Kerté­szeti Technikum tantermeit, — közülük 104-en az iskola d.ák- otthonában laknak. A tanulók egyharmada lány s szüleik fog­lalkozását tekintve vegyesen vannak közöttük tsz-tagok és egyéni kisgazdák gyerekei. örvendetes jelenség s a me­gye belterjes gazdálkodásának fejlődésével függ össze, hogy a kertészeti vonalra évente 2—300 jelentkező is van. Közülük ke­rül ki az a negyven fiatal, aki őszönként a technikum első osz­tályába lép. Elsőrendű a hivatassxeretet — Hozzánk a legjobbak ke­rülhetnek. akik valóban hivatá­suknak választották a mezőgaz­daságot — mondja Komlósi László igazgató. — Bármennyire furcsán hangzik is: a mi tantes­tületünk nem harcol a lemor­zsolódás ellen. Helyesebb, ha már az első félévben kimarad­nak azok, akik nem hivatássze- retetből választották ezt a pá­lyát, téves elképzeléseik voltak a technikumadta képesítésről, illetve rátermettség miatt al­kalmatlannak bizonyulták. — Legszívesebben fogadjuk a termelőszövetkezetből jelentke­ző fiatalokat, mert ők vala­mennyien vissza is mennek a közös gazdaságba. Ezzel kapcso­latban az a véleményem: he­lyes lenne, ha a megye ter­melőszövetkezetei alapítványt létesítenének a technikumokban jóképességű fiatal tagjaik isko­láztatására. Az eredmény meg érné a csekély áldozatot. Komlósi László elmondja: sok szülő kérdezi, hogy tulajdonkép­pen mire is képesít a techni- tcum? Erre elég nehéz röviden válaszolni. Köztudomású, hogy a szakiskola szakmunkásokat, az egyetem pedig a felső szintű rányítókat. neveli. A technikum a kettő között van s úgyneve­zett közép-kádereket képez ki. De a határ nem merev, mert a technikumot végzett legjobbak technikusként, sőt főagronómus- ként dolgozhatnak — mint erre számtalan példa van —, de a leggyengébbek csak szakmun­kások lesznek. Helytelenek te hát azok az illúziók, amelyek a technikumi bizonyítványt rögtön irányítói íróasztallal kapcsolják össze. Jó gyakorlati szaueinbcreket — A mi iskolánk munkáltatc iskola, ahol mindig hangsúlyoz zuk a gyakorlat fontosságát Előfordul, hogy az elméleti tár gyakban jelesrendű tanuló még­sem felel meg. mert a gyakor­latban gyenge és kedve sincs wmi® Felsőfokú tanfolyamok — 25 százalékkal jobb anyagellátás — Átveszik már a búza földadóba bevitt borokat — 'ianulók felvétele az építő­iparban — A művelődési osztály so- ronlévő feladatai közül az egyik legérdekesebb és legjelentősebb a megyében ez évben megnyíló felsőfokú óvónőképző és tanító­képző intézetekbe a hallgatók és tanári testületek biztosítása — mondotta Barabás János elvtárs, az osztály vezetője. Mint ismere­tess, szeptemberben Kecskemé­ten felsőfokú óvónőképző, Baján pedig felsőfokú tanítóképző nyí­lik. A Művelődésügyi Miniszté­rium a tanári kar biztosítására, megyei művelődési osztály pe­dig a hallgatók részére tett köz­zé pályázati felhívást Azokat az érettségizett fiatalokat várjuk, akik időközben üzemekben he­lyezkedtek el, más munkalehe­tőség hiányában. A jelentkezők február 1-ig kérhetik az intézet­be való felvételüket és július­ban kell felvételi vizsgát ten­niük. • A tervosztályon úgy hallottuk, hogy Szászváriné és László elv- társ anyagfelelősök végzik most a legérdekesebb munkát Mikor felkerestük őket >*anyag!e bon­tással« foglalkoztak. Mint meg tudtuk tőlük, ez valóban fontos és érdekes munka, hiszen ettől függ, hogy a megye vállalatai, üzemei között megfelelő meny nyiségben és arányban osszák fel a központi készletekből biz­tosított anyagokat. Szászvári elvtársnő elmon­dotta, hogy megyénk anyagel­látása 1957-től egyre javul. Az idén is mintegy 25 százalékkal növekszik az anyagellátottság, főleg szénből, vasból, építő- anygból, faanyagból, vegyianva- gokból. textilből, bőrből, s bár kisebb mértékben, de színes fémből is nagyobb mennyiséget kapunk mint eddig. Ez lehetővé teszi, hogy az építőipari válla­latok több lakást, iskolát, kul- túrházat építsenek, a községf-j- lesztest nagyobb lendülettel vé­gezzék tanácsaink, több cipőt gyártsanak ktsz-eink, vagy több férfi-, női- és gyermekruhát ké­szítsen megyénk konfekcióipara. . * A pénzügyi osztályon Oravecz István elvtárs, az együttesadó csoportvezetője arról tájékoztat, hogy bár az év első napjaiban az első negyedévi adó befizeté­se vontatottan indult, megyénk lakossága most már egyre fe­elsajátítani. Ez persze koránt­sem jelenti, hogy az elméleti oktatást, az általános műveltsé­get lebecsüljük — sőt! Sokan kérdezték már tőlünk: miért kell a kertésznek ismernie a magas matematikát? Elsősorban azért, mert felsőbb iskolára, egyetemre enélkül nem mehet, másrészt pedig azért, mert mi nem egyoldalú, »szakbarbáro­kat«. hanem az általános mű­veltség talaján is két lábbal álló, biztosan mozgó emberekei akarunk nevelni, E törekvés igazolására az igaz­gató megmutatta a felszerelés alatt álló új klubhelyiséget és ismertette azt a gazdag progra­mot, amelyet a tanulók művelé­sére. szórakoztatására állították össze. Komlósi igazgató ehhez kap­csolja véleményét, amely szerint a mezőgazdaságban is fokozot­tan meg kell valósítani azt a Követelményt, hogy a fizikai munkában is tanult emberek ke­rüljenek. Persze ma még, ami­kor a mezőgazdaság csúcsmun- .íái idején . 10—12 órát is kell dolgozni —, nem szívesen men­nek falura a tanult fiatalok. Ho~ ott a gépesítés tökéletesedése arra tendál, hogy a mezei mun­kát is a legrövidebb idő alatt alvégezzék, és ugyanannyit ke­ressenek 8 óra alatt a mezőgaz­daság dolgozói is mint az ipari munkás. A falu és a város kö­zötti különbség megszüntetése tehát a kulturális különbségek felszámolása mellett sürgetően követeli az ipari és paraszti munka közötti különbség foko­zatos megszüntetését. Ez pedig nem megy magától, hanem olyan művelt és szakképzett em­berekkel. akik képesek megol­dani. Egy rövid cikk keretében ne­héz a mezőgazdasági szakember- képzés s ezen belül a techni­kumi oktatás minden problémá­ját bonckés alá venni, s a fel­merülő hibák megszüntetésére megnyugtató javaslatot tenni. Helyes lenne a megyei tanács végrehajtó bizottsága által kez­deményezett, a szakoktatást kö­zös szinten megtárgyalandó ta­nácskozást minél előbb össze­hívni s ezen nemcsak a problé­mákat feltárni, hanem közös nevezőre hozni a megoldásra vonatkozó, sokrétű elképzelést is. BaromISfanyésztési tanácskozást tartanak Kiskunhalason 1959. január 27-én 9 órai kezdettel a Hazafias Népfront Bács-Kiskun megyei titkársága, a megyei tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályéi, a Földművesszövetkeze­tek Országos Baromfi- és Kisállattenyésztési Tanácsa baromfi- tenyésztési tanácskozást tart Kiskunhalason, a Baromfifeldol­gozó Vállalat kultúrtermében. A megyei vezetők közül Sarok Antal elvtárs, a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese és Gáti György élvtárs, a MÉK igazgatója tart előadást. A nagyszabású találkozón több budapesti szakember is részt vesz. Így többek között Bögre János, az Agrártudományi Egyetem tanársegéde, Tóth Márton kandidátus, dr. Tóth Ba- ranyi István főállatorvos és Szlaviniczki István, az Agrártudo­mányi Egyesület Kisállattenyésztő Társaságának titkára; Fellendült a színjátszás Katymáron Katymáran fellendülőben van a kulturális élet. A községben kitűnő felkészültségű KISZ mű­kedvelő színjátszóegyüttes van. Legutóbbi előadásukkal Bács- bokodra, Csávolyra és Felső- szentivánra is el szándékoznak menni. Átlagosan, előadásonként 3 ezer forintos bevételt számol­nak el, s a szereplők nagy oda­adással készülnek minden elő­adásra. Különösen Müller Ro­zália óvónő szereplésével van­nak meg igedve a helybeliek ég a környékbeli községek dol­gozói. Katymáron örömmel fo­gadták a hírt, hogy a műkedve­lök a jövőben tervszerűen tar­tanak előadásokat a községek­ben. Az együttes minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy a nép­színművek után komolyabb, tar­talmasabb színdarabokat is meg­tanuljon. Helyes lenne, ha az együttes tagjai megfelelő érté­kes színdarabok kiválasztása te­kintetében megkérdeznék az il­letékeseket és segítséget kémé­nek a bácsalmási járási könyv­tártól, amelynek dolgozói szíve- sen állnak minden kultúra iránt érdeklődő rendelkezésére. ■ooooooooooooooooooooooooc Megtörtént az űj nagycsarnok műszaki átvétele Mint egy óriás emelkedik ki a földből a Kiskunfélegyházi Gépgyár új nagycsarnoka. Az építése 1956-ban kezdődött, s az elmúlt héten történt meg a műszaki átvétele. Az épületet a KGM üzemfejlesztési alapjá­ból létesítették. Ez az épület két részből áll. Az egyik részé­ben a lakatosok dolgoznak majd, a másik felében helye­zik el az első negyedévben érkező új munkagépeket. A műszaki átvétel azonban nem jelenti azt, hogy az épület építése befejeződött. A KGM további 700 ezer forintot bizto­sít a mennyezet szigetelésére, a a központi fűtőtestek beszerzé­sére. Az új csarnok 80x15 mé­ter alapterületű. Eddig 706 000 forintot költöttek az új épü­letre, j| site ni kötelezettséget. Különösen a kiskunhalasi járásban tapasz­talható ez. A kalocsai és a ba­jai járásban azonban még min­dig gyengék az eredmények. Elni.aradás mutatkozott az 1958 negyedik negyedévi búzaföld­adó teljesítésében is. Megyénk búzaföldadó tervét csak 94 szá­zalékban teljesítette. Ennek részben az volt az oka, hogy a Borforgalmi Vállalat pincéi az\ őszi torlódás miatt nem tudták; átvenni a búzaföldadóba bevitt borokat. Oravecz elvtárs el­mondta, hogy ez az állapot megszűnt, s a pincék a búza- földadó teljesítésére szánt bo­rokat már átveszik, llyenfor-, mán akinek tartozása van, igye-\ kezzen azt rendezni, mert pénz-, ügyi szerveink rövidesen meg­kezdik a hátralékosok elszámol­tatását. « Hegedűs István elvtársiéi, a' munkaügyi osztály vezetőjétől megtudjuk, hogy azok a fiata­lok, akik az általános iskola 8 osztályát elvégezték, kérhetik felvételüket építőipari tanuló­nak. Jelentkezhetnek megyénk) bármelyik járási vagy városi] munkaügyi csoportjánál. A fia­talok a Budapesti 31 es Építő- .pari Vállalathoz kerülnek és anulóotthonban nyernek el he-, .yezést. Ezenkívül ösztöndíjat is ’ rapnak, amelynek összege ta- íulmányi eredmér>"°’,r*ől fü°g _ m n _ i há zat rendszeresen karbantarta­ni, azon a szükséges tatarozás« elvégezni. Amennyiben a ha­szonélvező a fentiekkel ellenté­tes magatartást tanúsít, olvasó­juknak joga van a bírósághoz fordulni.« 6 Győrfi Simon, hercegszántói olvasónk arról panszkodik, hogy 1953-ban és 1954-ben nem tar­tózkodott a községben, ez idő alatt sem házát. sem földjét nem használta, az Állami Biz­tosító mégis 302 forint díjhát­ralékot kíván behajtani rajta. A fenti időben az ingatlanokat a községi tanács adta ki bérbe. A panaszlevelet átküldtük az Álla­mi Biztosító bajai járási fiókjá­hoz, ahonnan az alábbiakat kö­zölték velünk:-A panasz kivizsgálása során megállapítottuk, hogy 1957. de­cember 31-én a 302 forint ösz- szegű tartozás fennállott. A vo­natkozó jogszabályok szerint a házingatlanok után a díjat a mindenkori háztulajdonos, illet­ve haszonélvező tartozik megfi­zetni. miután Győrfi Simon ha­tósági igazolásokat nem tudott ■elmulatni. így a díjhátralékot íö teles megfizetői*« . elküldtük a MÁV Szegedi Igaz­gatóságához. ahonnan a követ­kezőket közölték velünk: »A panaszt kivizsgálva meg­állapítottuk, hogy az utas pa­nasza túlzott. Előfordulhatott, hogy a külső tüzelésű kályhák­ban a tűz útközben kialudt, s emiatt lehetett a kocsiban hű­vösebb. Tájékoztatásul közöljük, hogy az elavult fűtőberendezé­sek korszerűsítése folyamatban van.« Dókáijy Lajos, Tiszakécske, Szabolcs utca 113. szám alatti Olvasónk arra szeretne választ kapni, hogy a haszonélvezőnek van-e joga erdőben tfizrevaló fát kivágni? Ezenkívül köteles-e a haszonélvező a házingatlant ke­zelni? Olvasónk levelét dr. Ko- lozsiR. Gyula ügyész elvtársnak , küldtük át. aki az alábbi taná- ( csőt adta olvasónk részére: "A haszonélvező csaik a ren- i les gazdálkodás szabályai sze- 1 -int végezhet fakitermelést, az í erdő vagy a gyümölcsös állaga- ' iák sérelme nélkül. A munká- j atokat szakszerűen kell elvé- t leznie. Ug',Pr,''s?k köteles a ha- i :zöiichezó az ingatlanon lévő i »Férjem négy és fél évig volt katona, két évig a nemzeti had­seregben, két évig pedig Angliá­ban. Ott gázmérgezést kapott és hpsz év óta szívbetegsége van. Egyáltalán nem tud dol­gozni. Kérésem az lenne, hogy férjem kapjon öregségi segélyt vagy nyugdíjat« — írja Tóth Istvánná Helvécia 167. számú lakos. A levelet átküldtük az SZTK nyugdíjosztályára, ahon­nan az alábbi válasz érkezett: »Az 1958. december 31-éig ér­vényben lévő nyugdíjtörvény szerint az a 60. életévet betöl­tött férti jogosult öregségi nyug­díjra, aki legalább tíz évet töl­tött el biztosításra kötelezett munkaviszonyban. Tekintettel arra, hogy Tóth István húsz éve munkaképtelen, munkavi­szonya elévült. Az öregségi se­gély fogalma ismeretlen.« * Kiss István olvasónk hozzánk küldött levelében arról panasz­kodik, hogy a Fülöpszállás— Kecskemét között közlekedő mo­torvonatot nem fűtik. Arra kér bennünket, hogy közöljük a VIÁV-vai ezt, mert a szol gala­nt teljesítő jegyvi?^’ Aknak liába oan^szkodnak. A levelet . KI KAPHAT NYUGDÍJAT? — AZ UTAS PANASZA TÚLZOTT VOLT — JOGI TANÁCSADÁS — A BIZTOSÍTÁSI DÍJAT KI KELL FIZETNI Hogyan lesz a semmiből hétszáz? Ezt a különleges számtani feladványt a kecskeméti tér* melőszövetkezetek tették a gépállomásnak. A múlt év tava* szán kapott járvasílózóra egyetlen hold szerződést nem kötöt­tek s úgy volt, hogy a gép kihasználatlanul marad. A nyár végén négy szövetkezet mégis rászánta magát az igénybevé* telre s ezekben több mint 220 hold szárat, illetve csalamádét takarított be a silózó gyorsan, kifogástalan minőségben. Ekkor már a többi tsz is követelte, erre az évre pedig 700 holdra jelentettek be igényt. Párját kell hát szerezni az egy éve még népszerűtlen masinának, mert egyedül nem győzi a munkát,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom