Petőfi Népe, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-17 / 297. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BA'CS-KISKUN MEGYEI LAPJA ' :■ 1958. december 17, szerda Kecskeméti piaci árak Gyümölcsből a közepesnél ■ jobb, zöldségből pedig gyenge ; felhozatal mellett a következő : árak alakultak ki a kecskeméti ; piacon. Élőcsirke 20—22, élőtyúk : 18—19, élőpulyka 15—17, élő- : kacsa sovány 14—17, hízott 19 ; —20, élőliba sovány 12—14, hí- • zott 18. Tojás darabja 2,30—2,50, ■ tej literje 3 forint, tejfel liter- : je 18—20 forint, vaj kilója 45— 50, tehéntúró 10—12, alma 1,50 —4, körte 4—6, mák 17—18 li­terje, szőlő- 4—5, vöröshagyma 3—4, burgonya 2—2,40, savanyú­káposzta 4—5, sárgarépa 1,20— 2, petrezselyem 4,50—5,50, fejes- káposzta 1;50—2, kelkáposzta 0,90—1,40, karalábé 2, karfiol 6—7, szárazbab 3,50—5, dió hé­jas 9—11, fokhagyma 8—12) spenót 4. A nagypapa a konzervgyárban most, hatvannégy éves korában í jutott el addig, hogy a Bethlen-1 Alaposan beszeszelt Varga Pál város új osztáson egy. kis csa-f 43 éves nyárlőrinci lakos, 3 ládi házat építsen magának,f gyermekes családapa. Felesége ahol a munkában eltöltött ne-| állítása szerint 300 forint áru hez évek faradságát piheni kit. lt fogyasi,tott, s meggyulladt hitestarsaval egyetemben, mun-I , ’ katársainak szeretetétől övezve.!a pálinka gyomrában. Azonnal Venesz Károly | a kecskeméti kórházba kellett 300 forint értékű pálinka gyulladt meg a gyomrában szállítani, a felmerült költséget! azonban házastársa — férje SZTK-tagságára való hivatko­zással — nem akarta kifizetni) Pedig ez nem, üzemi baleset) Még akkor sem lenne az, ha — kocsmáros volna Varga Pál fog­lalkozása; bér talál megélhetést a laka­tosműhelyben. A nagypapa sokat dolgozott, de nem tudta úgy él nyűn; a munka, hogy erejéből és tudá­sából ne maradt volna a fel- szabadulás utáni időkre. Az al­mafúrógép, a porszénbefuvató átalakítása, a répakockázógép megkonstruálása Anti bácsi szel-, lemi írisseségét, gyakorlati tu-; dását dicséri. Nem ok nélkül tűzték az első élmunkás kitün­tetést az ő mellére, s megérde­melten viseli az élelmiszeripar kiváló dolgozója címet. Ö avat­ta a szakma titkaibá, a gépek megismerésébe Lesi Ferencet, Horváth Józsefet, Vancsai La­jost, Villám Sándort, Kulcsár Józsefet, akikből többen ma vezető beosztásban dolgoznak. Nagypapa a gyár esze, szíve, lelke, úgy ismeri minden zegét-: zugát mint a tenyerét. Azt: mondják kollégái, hogy fárad-: hatatlan, elnyűhetetlen ember. Nemrég az egyik kút motorja tönkrement. Anti bácsi vállal­kozott a kijavítására. Lement a kútba. Hosszabbító lámpát vitt, hogy jobban lásson. Ez a lámpa el volt törve, s a fémes része hozzáért. Az áram végigszaladt: testén, s a szívét görcs fogta össze. Szerencsére mellette volt Lédeczi Endre, aki villámgyor­san kihúzta a villáskapcsolót,: ezzel megmentette Anti bácsi: életét. Még az ilyen megpróbáltatás után sem hagyott alább nagy­papa tréfás kedve. Máskor meg egy kondenzá­tort húztak fel egy láncos eme­lővel. Jobbkezének középső uj­ja a lánc közé került, s össze­lapult. Álljt kiáltott, majd ami­kor kiszabadította ujját a szo­rításból, lejött az állványról, el­ment a műhelybe, s megnyomo­rított ujját a satúba fogta és helyreigazította. Negyven év alatt egyszer sem volt orvosnál, nem késett egy percet sem, s igazolatlanul tá­vollenni a gyárból — ilyesmit egyáltalán nem ismer. — Hát ilyen ember a mi Nagypapánk — mondják köz-; vetlen munkatársai. S csak Közös párt és tanács vb-ülés Császártöltésén Ma a járási párt-végrehajtó­bizottság és a járási tanács vég­rehajtó bizottsága közös ülést tart Császártöltésen. Első napi­rendi pontként megtárgyalják a községi termelőszövetkezetek megerősítésével kapcsolatos ko­rábban készített tervek végre­hajtását, utána sor kerül a járás termelőszövetkezetei zárszám­adásának értékelésére, végül a községi tanács végrehajtó bi­zottságának munkáját vitatta meg a közös ülés. Az egyes napirendi pontok tárgyalásán a helyi párt- és tanácsvezetők mellett részt vesznek a szövet­kezetek és termelőcsoportok el­nökei is. Nem szerencse, előrelátás A rossz vezetés és a tagság egy részének nemtörődöm ma­gatartása miatt a páhi Alkot­mány Tsz az elmúlt években komoly mértékben eladósodott. Mivel a ' gazdálkodás az idén sem javult kívánt mértékben, a szövetkezetét feloszlatták, s he­lyén Ifjú Gárda néven új ter­melőszövetkezet alakult. Az új tsz teljesen tiszta lappal indul, mivel a szövetkezet a párt és a tanácsszervek közbenjárására nem veszi át a volt Alkotmány Tsz 600 000 forint fedezetlen adósságát. Az új tsz tagságának 80 szá­zaléka fiatal, ezeknek fele pedig már tagja a KISZ-nek. A szö­vetkezet 550 hold tartalékterü­leten alakult, 150 hold búzájuk, 15 hold árpa és 10 hold takar­mánykeverékük már a földben van. Az Ifjú Gárda Termelő- 1 szövetkezet tagsága Kalmár Ist- I ván elvtárs agronómus, a köz­I jabb Petőfi» dokumentumok kerültek napvilágra Kiskőrösöm A községi tanácsnál történt irodai költözködés alkalmával egy egész sereg akta hiteles múlt századbeli irat került elő Petőfi Sándor kiskőrösi szüleié* sét megerősítő újabb bizonyító* kokként. A közjegyzőileg hite­lesített, s az 1890-es évekből származó egész sor tanúvallo­más mellett megtalálták a költő szülőházát, az «-írók és Művé­szek Társasága által« Kiskőrös községnek ajándékozó okirato­kat, valamint hiteles feljegyzést arról is, hogy a Kiskőrösön levő Petőfi-szobrot Szentgyörgyi Ist­ván szobrászművész készítette; A járdái tanács c. b. új tagjai A november 16-án megválasz­tott járási tanács az elmúlt hé­ten megtartotta alakuló ülését. Az ünnepélyes összejövetelen a tanács soraiból megválasztották a végrehajtó bizottságot, amely a két tanácsülés között intézke­dik a soronlevő gazdasági és közigazgatási kérdésekről. A végrehajtó bizottság tagjai a következők: Ágoston András, a járási párt­bizottság első titkára, Csizma­dia Tibor, a tanács pénzügyi osztályának vezetője, Csík Sán­dor, a soltvadkerti Üj Alkot­mány Tsz elnöke, Góczen Fe­renc, a soltvadkerti tanács el­nöke, Hepp József, a járási ta­Ladánybene, Országút-dülő 398. Gulyás Lajos szorgalmas, ezüstkalászos gazda lakik itt, aki közel lü kát. hold gyen­ge homokon gazdálkodik. A rossz földön nagy szorgalommal és igyekezettel mintagazdaságot akar kialakítani. Ezért elhatá­rozta, hogy két lovat vásárol, amely már régi álma volt. Saj­nos, elegendő pénze nem volt, így a rokonoktól kért kölcsön. November 12-én végre megve- hette a lovakat, amelyeket 25-én be is biztosított, nehogy vá­ratlan baleset következtében el­veszítse loyait és pénzét. 1958. december 3-án a fiatal gazda lovai példátlan baleset áldozatai lettek. A dolog így tör­tént: Este hazafelé menet a tanya bejáratánál a lovak meg­ugrottak és elragadták a ko­csit, majd az udvarban levő eperfának rohantak. A kocsi felborult, s szerencse. a szeren­csétlenségben, hogy "Gulyás La­jos a közelben levő trágya­dombra huppant. Így menekült meg a biztos haláltól. A két lovat nem lehetett megmenteni. A széttört kocsirúd az egyik lovat szabályosan felnyársalta, nács elnökhelyettese, Király Ist­ván, a járási tanács titkára, Kőrös Gáspár, a járási tanács elnöke, Magyar Géza járási rendőrkapitány, Markó Sándor, a népfront járási titkára, Pite Károly, a járási tanács elnök- helyettese, Szerencsés Ferencnó háziasszony, Várad! Sándor csengődi dolgozó paraszt és Vékony Benjámin, a kiskőrösi Petőfi általános iskola igaz­gatója. Kérdezzük Bocsa község 1958. évi köz­ségfejlesztési tervei között sze­repel a községtől 10 kilométer­re levő zöldhalmi iskolába a telefon bevezetése. A munka idei befejezését sürgősségére! való tekintettel a választások előtt külön is megerősítették; Mivel a tanyaiiészt csupán ez a telefonvezeték kötné össze a községgel, a lakosság örömmel vette a hírt. A telefon főként szülés vagy betegség esetén tesz nagy szolgálatot a tanyai lakos­ságnak. Főként ezért érthetetlen előttünk az, hogy a Szegedi Pos­taigazgatóság a megkötött szer­ződés ellenére leállt a vonal ki­építésével, a másik lo pedig a lábat törte.| Gulyás Lajos mihelyt össze-* szedte magát az első ijedtség* után, felkereste az Állami Biz-Í tosítót és bejelentette a kárt.! 1958. december 9-én 9502 forint* kártérítést fizettek a két elhul-| lőtt lóért, s így Gulyás Lajost* nem érte kár, me^ tudta vá-J súrolni a két másik lovat. Gu-l lyás Lajost annyira meghatotta! az Állami Biztosító gyors se-| gítsége, hogy felajánlotta szol-| gálatait, egyben egy százezer* forintos összegű balesetbiztcsí-s tást is kötött. } __________________LILI PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt- Bács-Kiskun megyei napilapja . Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: < Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám' Telefon: 23—1G, 26—19, 11—22 j Felelős kiadó: Molnár Frigyes \ Ki adóhivatal: ■ Kecskemét, Szabadság ■ tér l/a Telefon: 17—09 Előfizetési díj egy hóra 11 Ft . Előfizethető és megvásárolható bármely postahivatalban és kézbesítőnél. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 15-29, 27-49 felelőd vez.; Szűcs Béla igazgató Négymillió forintos költséggel épül Soltvadkerten az új nyolctantermes iskola. Atauasura 1959. szeptember I-en kerül sor. t Kétéves lakatossegéd volt, f mikor 1914-ben a frontra vit­tek, Przemislybe, ahol fogság­ba esett. Előbb Szaratovban ko­vácsműhelyben segédkezett, majd Voronyezsben egy tégla­gyár kollektívájához szegődött. Hazatérése elég körülményes volt. 1918; augusztust írtak, amikor átlépte a gyár küszöbét. Üzem­lakatosnak vették fel, majd ké­sőbb, 1928-ban letette a gépész­vizsgát is. Belépésekor a gyár­ban lakást kapott és a szerző­désben kikötötték: éjszaka is köteles dolgozni. Ha pedig el­megy valahova, köteles azt be- jélenteni. Ebben az időben a gyár fele akkora volt, mint most, s négy lakatos ápolta a gépeket. Ma viszont 16 szakem­Hatvannegyedik évében jár, s negyven éve dolgozik a Kecs­keméti Konzervgyár II. tele­pén Kriskó Antal. Közvetlen munkatársai csak nagypapának, mások pedig Anti bácsinak szó­lítják. Kevés ember részesül olyan megbecsülésben, mint a nagypapa. Élete egy események­ben gazdag regény, érdekes, hu­moros részletekkel. Húsz százalék községié flcsztésre tanács az idei évben is jól sá­fárkodott a községfejlesztési pénzekkel. Ez évben több mint 200 ezer forint értékű járda készül. Je­lentős összegű villanyhálózatbö- vítést hajtottak végre. Nemso­kára befejezik a törpevízmű építését, de előre haladott az új nyolctantermes iskola építé­se, melynek költségeihez 200 ezer forinttal járult hozzá a fpnó/*;_ A kiskőrösi járás községéiben az újonnan választott tanácsok december 14-e és 20-a között .árgyalják meg az 1959. évi cözségfejlesztési 'terveket. Első­sek a soltvadkerti tanács tár­gyalta meg ezt. Az általános jö­vedelemadó 20 százalékát sza­vazták meg községfejlesztési íozzájárulásként. Ez az összeg 5 százalékkal több mint az idei volt. Az pedig, hogy elíogad- annak tudható be, hogy a ségi KISZ-szervezet titkárát vá­lasztotta elnöknek. Az ifjúsági termelőszövetkezet ma tartja el­ső közgyűlését, , If júsági Iss alakult Páhin

Next

/
Oldalképek
Tartalom