Petőfi Népe, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-23 / 302. szám

LAPJA O/ulliurliáx, izéltuuhznű mozi, riilfanij. a falu népének Apró Antal és Ácséi György elvtársak besséltek a bugaci avató ünnepségen Vasárnap délelőtt 11 órakor impozáns keretek között avat­ták fel Bugac községben a 600 ezer forint költséggel, s nagy­részt társadalmi munkával fel­épített ötszázszemélyes Petőfi Művelődési Otthont, amely eb­ben az évben már a negyedik új kultúrház a kecskeméti já­rásban. Az ünnepségen megje­lent Apró Antal elvtárs, a Mi­nisztertanács első elnökhelyet­tese, Aczél György elvtárs, a művelődésügyi miniszter első helyettese, Roska István elv­társ, az MSZMP Központi Bizott­ságának instruktora, Molnár Fri­gyes elvtárs, az MSZMP me­gyei bizottságának első titkára, Dallos Ferenc elvtárs, a megyei tanács vb-elnöke, Vörös Vilmos elvtárs, a párt kecskeméti Já­rási bizottságának első titkára és Posváncz László elvtárs, a kecs­keméti járási tanács vb-elnöke. A Himnusz közös eléneklése után Aczél elvtárs mondott ün­nepi beszédet a több mint ezer részvevő előtt. — Bugac a felszabadulásig a magyar elmaradottság, nyomorúság jelképe volt — mondotta. — Akkoriban az volt a fő gond errefelé, hogy ki­tart-e a kenyér az új esztendőig, ma azonban ilyen gondról szó sincs. Megváltozott aí^ életünk, amelynek jelképe ez a kultúr­ház is. ügyben bizonysága an­nak, hogy nálunk nem az a cél, mint volt a múltban, hogy a paraszt minél műveletlenebb le­gyen, hanem éppen az ellenke­zője. Most az a »rossz ember", aki nem szeret tanulni. Bugac előrelépésének feltéte­leiről szólva kifejtette, hogy az egyéni gazdálkodásban az itteni dolgozó parasztok is elérték a »plafont«, földjeik termelékenységét már bajosan tudják növelni. Ezen csak úgy segíthetnek, ha kö­zösbe tömörülnek. Ezt követeli tőlük az általános fejlődés, sa- játmaguk növekvő igénye is. Beszélt arról is, hogy a gazda­sági és kulturális fejlődés tartja meg a községben azokat a fia­talokat, akik ezek hiányában még elkívánkoznak innen, — majd a Művelődésügyi Minisz­térium ajándékaképpen átadott a könyvtárnak száz kötet köny­vet Felszólalt Apró Antal elvtárs is, az MSZMP Központi Bizottsá­ga és Kádár János elvtárs sze­mélyes üdvözletét tolmácsolva Bugac dolgozóinak. A nemzetközi helyzet ismer­tetésével rámutatott arra, hogy az egész világ nagy átala­kulásban van, s a szocializ­mus győzelme felé balad. Egyre több gyarmati nép rázza le az imperializmus igáját, s a szocializmust építő országok napról napra új és új termelési sikereket érnek el. A mi építő­munkánk számára kedvező a nemzetközi helyzet, bármeny­nyire is nem tetszik ez a tőkés világ urainak. Majd arról beszélt, hogy ná­lunk az egyéni parasztgazdasá­gok körül minden szocialista: a gyerekek szocialista iskolába járnak, a bolt szocialista, a köz­lekedés, a rádió, újság, a kultú­ra szintén. Ebben a környezet­ben nyilván a szocializmus útjára kell lépnie a dolgozó parasztság­nak is, erre azonban nem kényszeríti kormányunk, hanem a közös gazdálkodás szükségességére, számára ked­vező voltára maga a parasztság jön majd rá. Befejezésül kiemelte, hogy fOOOOCHXXXXXDOOOOOC KIGYULLADT A VILLANY <J)ábitotio j torán építő munkánkkal azért érhet­tünk el, s érünk el a jövőben is sikereket, mert internaciona­lizmusban, baráti országok se­gítségét élvezve élünk. Százmil­liók figyelik munkánkat, s ez további helytállást, előrelépést követel Bugac népétől is. A nagyhatású beszédek után az ifjúság képviselői egy-egy csikóbőrös kulaccsal ajándékoz­ták meg kormányunk két tag­ját, majd a SZOT tánc- és énekkara, valamint dzsessz-ze- nekara színvonalas műsorral szórakoztatta a megjelenteket. Az ünnepséget közös ebéd, ezt pedig hétfő hajnalig tartó tánc- mulatság követte. A felejthetet­len eseményeknek közel három­ezren voltak részesei és tanúi. ÜNNEPSÉG MÉLYKÓTON December 21-e emlékezetes nap maradt Mélykút kulturális életében. Ezen a napon avatták fel az 1 200 000 forint értékben elkészült új szélesvásznú mo­zit. Az ünnepségen részt vett Eperjesi László elvtárs, az Or­szágos Tervhivatal tanácsi szo­ciális és kulturális főosztályá­nak vezetője, Putics József elv társ, a megyei pártbizottság: másodtitkára, Erdösi József elv­társ, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Varga Jenő elv­társ, a megyei tanács elnökhe­lyettese, Az ünnepséget az új széles­vásznú mozi helyiségében tar-\ tották. Vezdán József községi tanácselnök megnyitója után Eperjesi László elvtárs mon­dott ünnepi beszédet. Az ünnepség befejező részé­ben az általános iskola ének­kara és a KISZ vegyes tánc­csoportja szerepelt nagy siker­rel. I TSZ-T ALAKÍTOTTAK l A PÄHI fiatalok f, » oldal) A SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL (3. oldal) FIGYELŐ (3. oldal) TANULÓ TSZ-VEZETŐK KÖZÖTT (3. oldal) ELSZÁMOLÁS A HARTAI BÉKE TSZCS-BEN (3. oldal) GYERMEKEKNEK — ÚTTÖRŐKNEK (4. oldal) A VILÁG URALKODÓJA (L oldal) I TASSTÓL HARTÁIG (6. oldal) MINDENKI ISKOLÁJA — MINDENKI ÉRDEKE (6. oldal) ' Az idén megyénkben 14 köz­ség villamosítását tervezték, kö­zülük Pálmonostorán a beveze­tés költségei 1 millió 30 ezer forintot tettek ki. Hét és fél kilométeres távvezetéket építet­tek itt és a munkálatokat 11 nappal előbb fejezték be. A pálmonostori tanács vezetői er­re az alkalomra meghívták azo­kat az elvtársakat, akik a köz­séget hozzásegítették a techni­ka e csodálatos vívmányához. Ott láttuk a díszemelvényen Czottner Sándor nehézipari mi­nisztert és helyettesét, Csen te­rjes Sándor elvtársakat, Molnár Frigyes elvtársat, az MSZMP rregvej bizottságának élso fet*. kárát, a község országgyűlési képviselőjét, Varga Jenő elv­társat, a megyei tanács vb- elnökhelyettesét, Tóth János elvtársat, • az MSZMP kiskunfél­egyházi járási bizottságának tag­ját. A vendégeket Lukács Pál, a községi tanács vb-elnöke üd­vözölte és szavai közben gyul­ladt ki a villany a megjelentek nagy . tapsa közepette. Felszó­lalt Czottner elvtórs is és mél­tatta annak jelentőségét, hogy a munkásosztály segíti a falut a szocializmus építésében. Ez­után kultúrműsor, majd vacsora, következett. K Ar ' foglalt dr. Ortutay ,Gyula, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsa főtitkára, megyénk or­szággyűlési képviselője, Borsodi György, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Kovács Endre, a Hazafias Népfront megyei titkára, Bíró Géza, a járási ta­nács elnöke, valamint a járási és községi párt-, illetve tanácsi vezetők. Pátkai Imre gimnáziumi igaz­gató, a Hazafias Népfront köz­ségi bizottsága elnökének meg­nyitó szavai után a gimnázium énekkara kun és magyar nép­dalokat énekelt. Ezután került sor dr. Ortutay Gyula elvtárs ünnepi beszédére. — Örömmel üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amellyel a régi, haladó szokásokat kívánják fel­eleveníteni itt., a Kiskunságban, Kunszentmiklóson — mondotta bevezetőjében dr. Ortutay Gyu­la. Beszéde további részében a kun törzs eredetéről, annak küz­delmes életéről, kultúrájáról szólt. Ezt követően történelmi példákat idézett, s elmondotta, hogy az úri Magyarországban NYOLCVAN SZOBABÚTOR Az új üzemház famegmunkáló gépterme. Az idén félmillió forintos költséggel épített új üzemház­ban kezdte meg a bútorgyár­tást Kiskőrösön a Vegyes Ktsz. Ez a szövetkezet egyike me­gyénkben a legnagyobbaknak. Százötven embernek ad kenye­ret. Asztalos részlegük már ré­gebben is elismerést érdemlő módon dolgozott, sza’agr^nd- szsrü bútorgyártásra azonban csak a nyáron nyílt lehetőség-. A szorgalmas kollektíva azóta negyedévenként 80 komplett szobabútort, 150 szekrényt, mel­lette pedig konyhabútort és más faárut is gyárt. A szövetkezet dolgozói, a karácsony előtti de­cemberi hajrában 30 szobabú­tort és 100 szekrényt készítet­tek, amely mennyiségnek egy rjsze Kiskörűién terül eladásra» ID. ÉVFOLYAM, 302. SZÁM Ara 60 fillér 1958. DEC. 23, KEDD Világ proletárjai9 egyesüljetek! H<aílÍM|'j»imW Jól sikerült a Kun-nap Kunszentmiklóson — OetuJa/j, tin idei. maitdoit buzidéi — Délután fél 4-kor tovább folytatódott a kultúrműsor. A kunszentmiklósi általános isko­la ének- és zenekarának számai után a hetvenkétéves Szappanos Lukács vezetésével fellépett a régi Gyöngyösbokréta tánccso­portja. Szinte tombolt a már ötszáz főre szaporodott közön­ség a süveges, a török és a kun legényes tánc után. Dr. Henkey Gyula antropológus ezután elő­adást tartott a jellegzetes kun embertípusokról. Fellépett még dr. Palló Imre, az Állami Ope­raház szólóénekese, aki Erkel- és Kodály-műveket énekelt. A Jászkun KISZ-együttes több száma is szerepelt a délutáni műsorban. A Kun-nap befejező aktusa­ként nagyszabású táncmulatsá­gon vettek részt a község dol­gozói. Gémes Gábor nem tettek különbséget az itt élő néptörzsek között: »akár pa­lóc, akár kun vagy göcseji volt, egyformán 80 fillér volt a nap­szám, egyformán elnyomták, ki­zsákmányolták őket«. Továbbiakban azt a nagy fej­lődést ismertette, amit a magyar nép 1945 óta elért. A jelen fel­adatairól kijelentette: »A pa­rasztság igazi felemelkedését csakis a szocialista mezőgazda­ság szolgálja.« . Az ünnepi beszéd után az MSZBT aranykoszorújával ki­tüntetett szolnoki Jászkun KISZ-együttes mutatta be szín­vonalas műsorát. A délelőtti műsort közös birkapörköltes ebéd követte. Ezután a Jászkun KISZ-együttes tagjai hangulatos táncot rögtönöztek; amelyben a megjelent vendégek is részt vet­tek. Vasárnap délelőtt 10 órakor több mint 400 ember zsúfolódott össze a kunszentmiklósi kultúr- otthonban, hogy tanúja legyen a Hazafias Népfront által ren­dezett Kun-nap eseményeinek. A megjelentek között helyet

Next

/
Oldalképek
Tartalom