Petőfi Népe, 1958. december (3. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-02 / 284. szám

Világ proletárjait egyesüljetek! A fejlődés egyre gyorsuló üteme manapság már nem tűri a téli tétlenséget a mezőgazdaságban sem, ebe- Syett több ismeretet, tudást sür­get. Megyénk parasztsága igyek­szik is élni ez utóbbiak gyara­pítását elősegítő lehetőségekkel. A falusi lakosság körében leg­népszerűbb oktatási forma az ezüstkalászos tanfolyam. Az 1958/59-es oktatási évben ötven elsőéves és húsz másodéves tan­folyamét szervezett a megyei tanács. Ez számszerűit több mint kétszerese az elmúlt évi­nek. A tanfolyamokon majd­nem 2500 hallgató vesz részt. A megyében 15 helyen kezd­tek a falusi fiatalság részére oktatást »Parasztfiatalok téli gaz­dasági tanfolyama« elnevezés­sel. Ezek as ezüstkalászos me­zőgazdasági tanfolyamok tan­anyagát dolgozzák fel. Nagyon lényeges dolog a me­zőgazdasági nagyüzemek veze­tőinek továbbképzése. Az el­múlt évekhez hasonlóan most is szerveznek négyhetes terme­lőszövetkezeti clnökképzö ta»- folyamot, amelyen 120 elnök tanulását biztosítják. A terme­lőszövetkezeti csoporteluökök részére pedig kéthetes tanfo­lyam lesz, ebbe harminc ter­melőszövetkezeti csoportclnököt kívánnak hevonni. Érdemes megemlíteni, hogy 80 termelő­szövetkezeti könyvelő jelenleg nyolchónapos kettős könyvviteli tanfolyamot végez. Termelőszö­vetkezeti brigádvezetők részére a mezőgazdaság egyes ágazatai­ban (állattenyésztés, általános növénytermesztés, szőlő- és gyü­mölcstermesztés stb.) egy-egy hetes tanfolyamot szerveznek a legjobb állami gazdaságokban. Az ezüstkalászos, valamint az utóbb említett tanfolyamok költségeinek fedezésére több mint 600 000 forintot terveztek. Ez bizonyítja, hogy államunk jelentős anyagi áldozatot hoz a parasztság továbbképzése érde­kében. Külön meg kell emlékezni a népfőiskolákról, melyek célja a •falusi lakosság általános kul- túrszínvonaJának emelése. Ezek közül egy Tiszakécsken 80 fő­vel, egy pedig Ágasegyházán 30 hallgatóval már nit'g is indult, most szervezik Izsákon, Ballú- szögön és Helvécián. Ahol nincs ezüstkalászos, vagy egyéb tanfolyam, ott elő­adássorozatok lesznek. Ezeken mezőgazdasági, természettudo­mányi és egyéb közismeretet gyarapító témáról lesz szó, A megye hatvan községében old­ják meg ilyen módon a falu­siak tudásának gyarapítását. Ez még nem teljes felsorolá­sa a falusi téli tömegoktatás­nak, hiszen a járásokban, váro­sokban még külön szakmai to­vábbképző tanfolyamok lesz­nek. Mindez bizonyítja, bogy tarul, okosodik a falu népe. Igyekszik minél több tudo­mányt magába, szívni. Ennek gyümölcsét a jobb gazdálkodás következményeiben az egész or- «aác Útja* JHejqMijílt a kzeikemítl mtí&ÍLztelep. kiállítáia A kecskeméti Katona József Múzeumban vasárnap nyílt meg a Képzőművészeti Alap kecske­méti alkotótelepe tagjainak első gyűjteményes kiállítása. A meg­nyitón megjelent a magyar kép­zőművészeti élet több képviselő­je, többek között Poór Bertalan Kossuth-díjas, Pogány ö Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria fő­igazgatója. A kiállítás kilenc fiatal állami ösztöndíjas festő, négy grafikus és egy szobrász- művész: Antal Ilona, Batári László, Kemény Zsigmond, Koncz Béla, Kordováner János, Nagy Gy. Margit, Palicz József, Pintér Éva, Prepelicza Katalin, B. Séday Mária, Szabó Lajos, Varga Miklós, Váci András és Veszprémi Endre összesen mint­egy 120 alkotását mutatja be. A kiállítást Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria fő- igagzatója nyitotta meg. Hang-; súlyozta, bogy a művés ztelepj kollektívája jói összeforrott és, amint a kiállított művek is mu­tatják, vállalja a szocialista rea­lizmus felé "vivő utat, a nép’ szolgálatát és a dolgozó töme­gekkel való minél bensősége­sebb kapcsolat megteremtését Felvásárlófelepek Művészeti életünk együk alap­vető problémája ma az, hogy művészeink megtalálják az utat a nép felé és ezer szállal kap- csolódjank hozzá szocializmust építő életünkhöz. Ebben a tekin­tetben sokat vár a magyar kép­zőművészeti élet a kecskeméti Művésztelep tagjaitól, akik ki­állított műveik bizonysága sze­rint feladataikat komolyan vál­lalják, igen sok problémát vet­nek fel alkotásaikban és szép eredményeket érnek el még ak­kor is, ha nem egy művön lát­szik a beíejezetlenség, az útke­resés bizonytalansága. A megnyitó után a megjelent vendékek és számos kecskeméti érdeklődő megtekintette a kiál­lítást. A látogatók elismeréssel nyilatkoztak a Művésztelep la­kóinak műveiről. íz idsn tölel ér egy mkaegyséi let tavaly NYILAS ISTVÁN, a gátéri Búzakalász Termelőszövetkezel: fiatal elnöke szívesen beszél a zárszámadási eredményekről. Nincs is miért szégyenkezniük, hiszen a tavalyinál többet el­egy munkaegység. Az elmúlt évben ugyanis 29 forintot kap­tak a tagok egy munkaegység után, az idén viszont 32, 7(1 fo­rintot. Arra a kérdésre, hogy nv.nelt köszönhető ez a javulás, min­den töprengés nélkül válaszolja: — Sok segítséget adtak az állami kedvezmények. Az árú- termelési mutatót túlteljesítet­tük, ezért 22 ezer forint hitel- elengedésben részesültünk Nagy előrehaladást jelent, hogy az elmúlt gazdasági évben 156 kilogramm műtrágyát használ­tunk fel holdanként, ezért 18 ezer forint árkedvezményt kap­tunk. Igyekeztünk a lehetőségek­hez mérten igénybe venni a gép­gyümölcs- és baromfifelvá-! állomás segítségét. 4,1 ezer forint sárlólótelep készül, «gépi munka jutott nálunk egy előregyártóit elemekből Bocsa és Pirtó községekben ma is sok gondot okoz, hogy értékesítsék a gazdák gyümöl­csösüket, terményeiket, mikor ezek a helyek ugyancsak kies­nek a közlekedési forgalomól. A lakosság gondja a Soltvad- kerti Földművesszüvetkezetet is foglalkoztatja, mivel az emlí­tett községek felvásárlás és el­látás tekintetében az ő körze­tükhöz tartoznak. A MÉSZÖV segítségével így született a döntés, melynek ér­telmében Bócsán és Pirtón 270 ezer forintos költséggel előre­gyártott elemekből zöldség-, katasztrális-dioldra.. Ez ismét 47 ezer forint többletjövedelmet hozott a tagságnak. Ezek után már természetes, hogy a jó talajművelés, a gé­pek igénybevétele, a fokozott mútrágyafelhasználás következ­tében a termelőszövetkezet nö­vényei nem sínylődték meg úgy az aszályos esztendőt, mint a környező egyéni pa­rasztok parcelláinak kultúrái. Ezért a Búzakalász-belick jó­val magasabb termésátlago­kat takarítottak be, mint az utóbbiak. Nem minden di­csekvés nélkül hangoztatják a tagok, hogy 20 hold amerikai hibrid kukoricájuk termésát­laga 28 mázsa. Az is igaz, hogy bármennyi legyen az állami kedvezmény', az önmagában még nem ele­gendő. Párosulnia kell a tagok szorgalmával, igyekezetével. A BÚZA KALÁSZBAN ez így van, mint a zárszámadási eredmények bizonyítják. Kü­lönösen az állattenyésztésben tapasztalható fejlődés. Míg i 957-ben 28 900 forintot véte­leztek be tejeladásból, 1958- ban már 49 ezer forintot. Nem­csak a tehenek száma, hanem a fejési átlag is jelentősen emelkedett. — Egyik főcélunk az állat­tenyésztés további fejlesztése — mondja Nyilas István. — Juh törzsállományt létesítünk. Az idén 70 hízót adtunk le, 145 000 forintot kaptunk értük. Jövőre százat tervezünk. A szarvasmarha-hizlalásban is lesz előrehaladás. Az idei 11 he­lyett 15-öt adunk át az állam­nak. Reméljük, hegy' jövőre a közös gazdaság főbevetelét az állattenyésztés adja majd. K. S. Tízéves az állatai felieeautófuvarozás Tíz ÉVE, 1948 végén kezdte meg működését a Teherautófu­varozási Nemzeti Vállalat. Az előző években mostoha körül­mények között, roncsokból ösz- szeszedett gépkocsiparkkal, va­lamint a Szovjetunió által ado­mányozott ZISZ gépkocsikkal végezte a szállítást. Elismerés­sel kell megemlékeznünk azok­ról, akik ebben az időszakban a rossz műszaki felkészültség mellett is vállalták a gépkocsik javítását, karbantartását és az áruk szálítását. A vállalat éle­tében az 1950-es év jelentett fordulópontot. Ebben az időben Csepel Diesel gépkocsikkal cse­rélték fel az addig használt szállítóeszközöket. A Kecskeméti 44. sz. Autó- közlekedési Vállalat, megalaku­lásakor egy kis telephellyel rendelkezett a Rávágy téren, ahol a gépkocsik javításától az áruforgalom lebonyolításáig mindent el kellett Végezni — 1953-ben sikerült létrehozni egy teljesen különálló forgalmi te­lepet, ahol az üzemképes gép­kocsik várták a »bevetést«, s egy központi irodát is létesítet­tek, az ilymódon felszabadult irodákat műhelyekké alakítot­ták át. MEGYÉNKBEN jelenleg két önálló — a kecskeméti és a ba­jai — autóközlekedési vállalat működik, ezenkívül közúti áru- és menetirányító szolgálati he­lyeket létesítettek Kiskunhala­son, Solton, Tiszakécskén, Izsá­kon és Kiskőrösön. Fő szem­pontnak mindig a falu és a vá­ros közötti szállítást tekintet­tük, s ezért 1954-ben létrehív­tuk a darabárus járatokat, me­lyek az iparcikkeket gyorsan és olcsón eljuttatják a községek­be, a mezőgazdasági terméke­ket pedig a városba.' Az elmúlt időkre úgy emlé­kezünk vissza, mint kemény, küzdelmes évekre. Köszönet il­leti azokat, akik a 44. sz. Autó- közlekedési Vállalat bölcsőjé­nél már ott állottak: Sági Er­zsébetet, Takács János műveze­tőt,. Kemény Gyula gépkocsive­zetőt, Kiri Gyula főnökségveze­tőt és Vörös Gyula gépkocsive­zetőt. Egyre nagyobb méreteket ölt a teherautó-fuvarozas és évről évre növekszik a gépkocsipark is. Ebben az évben béttonnás Csepel gépkocsikkal látták el a vállalatot, amelyekkel nagy mennyiségű árut tudunk egy­szerre elszállítani. Következő évben a vállalat egy korszerű komplex-telepet kap, amely 18 millió forintba kerül majd. A TEHERA UTÓFU Y ARO­ZÄSI V. dolgozói további mun­kájuk során is arra töreksze­nek majd, hogy még szervezet­tebbé, üzembiztosabbá tegyék működésüket; Sohajda. József, o 44-es AKÖV igazgatója A Kecskeméti Gépállomás elérte az éiüzemi szintéi ! Igen nagy követelmény: 45 ezer 770 normálhold megmun­kálását kellett teljesítenie a Kecskeméti Gépállomásnak ah­hoz, hogy másodszor is elnyer­je az élüzemi szintet. A szép eredmény a traktoros brigádok jó munkájának gyü­mölcse. Csikós István 1600, ju­hász luirc 1300, Bíró József és Csikós Gyula 1130 normálhol­dat, G—35-ös géppel Határ László 1030. Tóth István 950, Csikós János pedig 960 normál­holdat teljesített. Az élüzemi szint s ezen túl az élüzemi cím elnyerése anya­gilag is kedvezően érinti a dolgozókat, mert nyereségrésze- sekésként körülbelül egy havi fizetésüket kapják meg. A következő napokban a harc a Vörös Vándorzászló el­nyeréséért indul meg, melynek, követelményeit az országban eddig csak három gépállomás tudta teljesíteni. A kecskemé­tiek eddig az összes feltétele­ket elérték, csupán 3500 nor­málhold munkát kell még de­cemberben elvégezniük. Sok si­kert kívánunk munkájukhoz! » I V > I • MEGYÉNK MOZiHÄLO­> ZATÁ\.1K 1IELYZETÉ­> RÖL ; (3. oldal) ! A FÁSÍTÁSI TERVRŐL | (3. oldal) ; ilyen nagy szerelem ; (3. óidul) » í GYERMEKEKNEK — j ÚTTÖRŐKNEK (4. oldal) 1 EZ NEM OLYAN | PANASZKÖNYV í (3. oldal) |SPORT <5. oldal) | TASSTÓL MARTÁIG («. oldal) > EGY GYUFA CIMKE­í GYŰJTŐ ALBUMÁBÓL i > 16. oldal) j Megtörtént a pót választás Mint már hírül adtuk, va­sárnap megyénk két községé­ben rendeztek pótválasztást: Lakitcleken és Borotán a 44-cs körzetben. Lakiteleken a pót­választásra kijelölt körzetben 05 szavazásra jogosult személy él — s délelőtt 11 óráig vala­mennyien leadták szavazatukat a népfront jelöltjére: Bodor József középparasztra. Bodor Józsefet, aki tagja a Magyar Szocialista Munkáspártnak — egyhangúan választották ta­nácstagjukká a körzetben la­kók. A -11-es borutai választókör­zetben 23 szavazásra jogosult választotta meg egyhangúan Agócs Péter elismerten jól gaz­dálkodó középparaszt fiát: Agóes Istvánt. Itt is már dél­előtt 10 órára befejeződött a szavazás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom