Petőfi Népe, 1958. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-13 / 268. szám

8. old«) 1958. novemocr 13, csütörtök Szovjet-lengyel közös nyilatkozat mogatja a nagy kínai nép­nek azt az igazságos és szu­verén jogát, hogy felszabadítsa és egyesítse valamennyi terüle­tét. A két küldöttség teljesen szolidáris a Kínai Népköztársa­ság kormányának azzal a köve­telésével, hogy vonják ki az amerikai csapatokat Tajvan kör­zetéből. Lelkesen támogatják az arab népek harcát az imperia­lizmus ellen, amely megkísérli, hogy új gyarmatosító módszerek alkalmazásával fenntartsa, vagy visszaállítsa uralmát ezekben az országokban. A két fél megelégedéssel álla­pítja meg, hogy erősödik a ba­rátság a lengyel és a szovjet nép között. Ez a barátság az európai béke fontos eleme, Lengyelor- szá" nyugati, Odera—neisse ha­tárai sérthetetlenségének leg­jobb szavatolása. A két fél megállapította, hogy állandóan növekszik a szocia­lista rendszer és e. rendszer or­szágainak. valamint a szocializ­musért küzdő erőknek, a nem­zetközi helyzet fejlődésére gya­korolt befolyása. A nyilatkozat hangsúlyozza azt a meggyőző­dést, hogy a szocialista és a ka­pitalista rendszer békés verse­nyében a szocialista rendszernek kell győzni s a gyakorlatban bi­zonyítja be fölényét a kapita­lista rendszerrel szemben. A szocialista építés sikerének el­engedhetetlen feltétele — hang­zik a nyilatkozat — a kompro­misszum nélküli harc a revizio- nizmus ellen, amely ebben a szakaszban a főveszélyt jelenti, minthogy alá akarja ásni a marxizmus-leninizmus ideológi­ájának alapelveit, s gyöngíteni akarja a szocialista országok és a nemzetközi munkásmozgalom nagy családjának egységét. A Szovjetunió Kommunista Pártja és a Lengyel Egyesült Munkáspárt vezetői kölcsönösen tájékoztatták egymást pártjuk munkájáról, megvitatták a párt­közi kapcsolatok és a nemzet­közi munkásmozgalom időszerű problémáit. A beszélgetések so­rán — folytatódik a nyilatkozat — konkrét intézkedéseket vitat­lak meg a pártmunka tapaszta­latainak további kicserélésére, a két párt kapcsolatainak bőví­tésére. Megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy a két párt együtt­működése még szorosabb lett. A Lengyel Népköztársaság küldöttségének kérésére a Szov­jetunió kormánya műszaki se­gítséget nyújt egyes fontosabb népgazdasági ágak fejlesztésé­re. A lengyel küldöttség meg­hívta Ilruscsovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárát, a Minisztertanács elnökét, láto­gasson el Lengyelországba több más szovjet pártvezelővel és államférfival együtt. A meghí­vást örömmel elfogadták. J\ MGVVILAGBO MOSZKVA. A szovjet fővá­rosban közzétették a szovjet— lengyel nyilatkozatot, amelyet Hruscsov és Gomulka november 10-én írt alá. A nyilatkozat a következőket mondja: A lengyel és a szovjet küldött­ség moszkvai tárgyalásai során mindkét fél megállapította, hogy nézeteik minden megvitatott kérdésben teljesen megegyez­nek. Hangsúlyozta azt a ve­szélyt, amelyet az atlanti tömb vezető köreinek és az atlanti tömb vezető erejének, az Egye­sült Államoknak a politikája jelent. Ez a politika arra irá­nyul, hogy Nyugat-Németorszá- got atomfegyvertárrá tegye. Mindkét fél támogatja a Né­met Demokratikus Köztársaság­nak azt a javaslatát, hogy kezd­jék meg a német békeszerződés megkötésének elősegítéséit, ami elősegítené az európai feszültség enyhítését. Mindkét küldöttség kifejezi meggyőződését, hogy a Lengyel Népköztársaság kormá­nyának, a középeurópai atom- mentes övezet létesítésére irá­nyuló javaslata eredményesen elősegítheti az atomháború ve­szélyének elhárítását, és az euró­pai biztonság megszilárdítását. A Lengyel Népköztársaság kül­döttsége határozottan támogatja a Szovjetuniónak azt a javasla­tát, hogy üljön össze a legmaga­sabb szintű értekezlet, amely megvitatná és megoldaná a le­szerelés leghalaszthatatlanabb kérdéseit és az európai, vala­mint az általános biztonság megszilárdításával összefüggő intézkedéseket. Minthogy azon­ban, főként az Egyesült Álla­mok uralkodó körei húzzák-ha- lasztják e kérdések megoldását s kitérnek a tárgyalások elől, mindkét küldöttség szükséges­nek tekinti a védelmi jellegű varsói szerződés mcgszilárditá- sát, mert ez a szerződés áll őrt a szocialista tábor valamennyi országának kö2ös biztonsága fe­lett. A lengyel' küldöttség támogat­ja a Szovjetuniónak az atom­fegyver-kísérletek teljes meg­szüntetésére irányuló célkitű­zéseit és minden erővel tá­Genf. Szerdán délelőtt tartot­ták a meglepetésszerű támadás veszélyének elhárításával fog­lalkozó értekezlet második mun­kaülését. Kedden Kuznyecov, a szovjet és Foster, az amerikai küldöttség vezetője két magán­jellegű eszmecserét folytatott. Megállapodtak az értekezlet el­nevezésében. Eszerint az elne­vezés a következő: „Szakértői értekezlet olyan lehetséges in­tézkedések tanulmányozására, amelyek hasznosak lehetnek a meglepetésszerű támadás meg­előzésénél. Az értekezlet felada­ta továbbá a kormányoknak szóló jelentések elkészítése.” MOSZKVA. Hruscsov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának el­nöke kedden fogadta Louis Saillant, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség főtitkárát, aki a nemzetközi Lenin Béke-díjjal való kitüntetése alkalmával tar­tózkodik a Szovjetunióban. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXJOOO-OOOOO-OOOOOO Négyszáz szív összecsendül MEGKAPÓ A HANGULAT. Felemelő. Odakünn, a holdvilág- beszőtte ég sátrán még a csilla­gok is barátságosabban hunyo­rognak egymásra, s le, a földre, ide, a hetényegyházi homokvi­lágra; abban is az »öreg isko­lára«, amelynek két termében terített asztaloknál ülnek az em­berek, az idevalósiak és vendé­geik. Négyszázan jöttek össze a Ha­zafias Népfront társas vacsorá­jára, báljára, négyszáz szív, lé­lek sugározza melegét egymás­ra, a barátoké, ismerősöké, a szerelmeseké. Bárhová nézel, bárkire veted tekinteted, látha­tod: önmaguk és mások moso­lyában fürdenek az arcok. MELLETTEM SETÉT MÁ­TYÁS elvtárs, a párttitkár ül az ötvenöt évével, a százévesek bölcsességével, de a húszeszten­dősök szívével, amott Bodócs Gyuszi bátyám, a huszas—har­mincas években a reakciónak oly keményen odapörkölgető tisztatollú újságíró — jelenleg a hetényegyházi homok egy-két- holdas művelője — magyaráz kol­légámnak, Sanyi barátomnak; jobbról a Micsurin Tsz tagjai emelik, s koccintják össze hun­cut kacsintással söröspoharaikat (minő pech, az árgyélusát: most forr pincéjükben a bor, hát nem hozhattak belőle), balról a nép­front-elnök, dr. Borsányi József orvos — miután elmondta po­hárköszöntőjét — traktál meg zamatos vicceivel: most az állo­másfőnök tölt a poharainkba, majd egy fáradhatatlan paraszt- ember bukkan fel újból és me­gint a terem mélyéből, kezében boroskancsóval, szíves kínálás­sal (elnézést, amiért a nevét el­feledtem; mondják: tanácstag a külső végeken, s egy szavára megmozdul a környékén való 33 választója, ha a köz érdekéről van szó), most a párttitkár fe­lesége szolgálja fel az ízes mar­hapörköltet, — és körben, min­denütt az egymás iránti szívé­lyesség, udvariasság látható je­lei, mint zászlók lobogózzák fel a termet. MULAT A NÉP. Itt nincs társadalmi rangkü­lönbség: a föld művelője, a funkcionárius, a tanító, a hiva­tal dolgozója mind egy most. A mulatság kedvéért? Nem. Ez az est csak tükrözi a valót, az egy­szerű, a szürke, a kemény hét­köznapok embereinek hangula­tát, akiknek némelyike között lehetnek, vannak is apróbb­Az ország templomaiban va­sárnap olvasták fel a Püspöki Kar pásztorlevelét, amelyet a Magyar Nemzet 1958. november 11-i számában teljes terjedelmé­ben közöl. A pásztorlevélben a Vállalatunk t ügyviteli, könyvelési és I pénzügyi í gyakorlattal rendel- ♦ kező adminisztratív ! CSOPORTVEZETŐT keres. ! I Dohánybeváltó Üzem, I Kiskunfélegyháza. I S í «MeeHMMtmtHMMiiMmtmm»* nagyobb nézeteltérések, torzsal­kodások, de így is egyek ők. MOST ÉPPEN TÁNCRA ke­rekednek. Két — egy hegedűs, s a másik teremben a jazz-zene- kar húzza a talpalávalót; s nézd meg a lányokon a nylonblúzt, a jól szabott ruhákat, a fiúkon szintén, az ünneplő cipőket, az idősebbeken nemkülönben, s gondold hozzá, hogy 15—20 év előtt hogyan, miben járta tán­cát a nép ezen a tanyavilágon, akárcsak másutt is, s megérted, hogy miért mosolygósak az ar­cok, mint a Micsurin Tsz első­díjas almái, s nem kételkedsz benne, hogy közben, amikor a poharak összecsendülnek, — a »van miből, van miért«re a szí­vek csendülnek össze. Tarján I Magyar Püspöki Kar tájékoz­tatja a híveket azokról az el­vekről, amelyek alapján az új országgyűlés idejében működé­süket kifejteni óhajtják. Állást foglal a Püspöki Kar pásztor­levelében az eredmények mel­lett, amelyeket kormányunk az elmúlt két év folyamán elért, s a levél szavai szerint bíznak ab­ban, hogy a Hazafias Népfront jelöltjei józan tárgyilagossággal, becsületesen és megfontoltan intézik majd az ország ügyeit. — A közlekedési szabályokat ismertette László József, a Ba­jai József Attila Művelődési Házban tartott — filmvetítés­sel kísért -» előadásában» CKKKMhMKHKKKKXXKyOOOOOOOOC JCözö-L pYuzt&t'/ene/et k&oiátfrtt ki cl ^püjpöki 3Cac »Máris« vagy »most is«? Egy máriavárosi jelölőgyűlé­sen alig két héttel ezelőtt hang­zott el a kérés: létesítsenek ott, a környéken is egy keskeny- filmes mozit, mert messze van­nak a »nagy« filmszínházak, s mire bejutnának a máriavá- rosiak, rendszerint minden jegy elkelt. Máris teljesült a kérésük, mert az Épületlakatosipari Vál­lalat új kultúrtermében novem­ber elejétől kezdve hetenként tartanak filmelőadást, öröm­mel számolunk be e szinte pél­dátlanul gyors intézkedésről, s reméljük, hogy az elkövetkező időkben városunkban a gyors intézkedéseket »máris« helyett így jellemezhetjük: »most is«... ng — NAPTÁR 1958. november 13, csütörtök Névnap: Szaniszló Napkelte: 6 óra 46 perc Napnyugta: 16 óra 10 perc * A NAP HUMORA Regen történt? Az utazó egy vidéki városka szállodájába tért be. — Kérek egy szobát — mond­ja a portásnak —, de ne legyen túl drága. — Lehet válogatni — feleli a portás —, van szobánk három pengőért és van öt pengőért. —- Na és mi a különbség. — Az ötpengösökben pat­kányfogó is van. * — Megyénk színjátszó moz­galmának szakszerű irányítása céljából színjátszó szakmai bi­zottságot hoztak létre. Az új szerv 1958. november 14-én, pénteken délután fél 3 órakor, a megyei tanács épületében tartja alakuló ülését. — A bevonuló regrutákat me­leg hangulatú ünnepségen bú­csúztatták Gátéren. A kultúr- házban a Hazafias Népfront he­lyi elnöke és a KlSZ-szervezct titkára szólt a bevonulókhoz. — A Katona József Megyei Könyvtár legszorgalmasabb ol­vasói részére megbeszélést ren­dez 14-én, pénteken délután 5 órai kezdettel az olvasóterem­ben. — Jól sikerült táncos bált ren­dezett a tiszakécskei ipariskola KISZ-szervezete az elmúlt hét szombatján. A bevételből kultu­rális felszerelésüket egészítik ki. (Kovács Sándor leveléből.) — Jancsó Adrienne országos hírű szavalóművész, Aszalós Endre és Timáry Mária művész­tanárok, Bárdos Ferenc és Kin­cses Ferenc írók közreműködé­sével irodalmi estet rendeznek Baján, november 13-án, csü­törtökön este 7 órakor a Műve­lődési Ház nagytermében. — A szakszervezetek műszaki köre az elmúlt hét szerdáján a Cifra-palotában tartotta alakuló ülését. Az ismerkedési esten mintegy 100 műszaki dolgozó jelent meg. A kör vezetőjévé Petrilla Istvánt, a Konzervgyár főmérnökét választották. — 500 kereskedelmi alkalma­zott részesül alapfokú légoltal­mi kiképzésben. — A bajai orvosok összejöve­telén dr. Janics József beteg­bemutatása után dr. Bruszt Pál tartott előadást. Végezetül Kosa Imre gyógyszerész ismertette a sulfathyaol készítményeket. — Gara község értelmiségi dolgozói sikeres megbeszélésen vitatták meg az időszérű poli­tikai kérdéseket. — Megvadultak a bajai Béke téren egy gazda lovai. Szeren­csére a közeli villanyoszlop fel­tartotta a felbőszült állatokat. Két piaci árus így is súlyos sé­rüléseket szenvedett, — Katona Józsefnek, váro­sunk nagy szülöttjének sírját’ koszorúzta meg november ll-én* születésének 167. évfordulóján, ünnepélyes keretek között a. kecskeméti Katona József Gim­názium, amely nevét a nagy' drámaírónkról yette. — Túri József, a megyei párt- bizottság munkatársa mondott beszédet Szánkon november 8-án, az iskolában tartott vá­lasztási gyűlésen. Az előadás befejezése után még sokáig együtt maradtak a résztvevők és pártunk mezőgazdasági po­litikájáról beszélgettek — Kiss István tanár „n. Nagy Októberi Szocialista Forradalom előzményei. A szocialista rea­lizmus kialakulása” címmel tart előadást csütörtökön délután 6 órakor az Építők Katona József Művelődési Otthonában. — A vonat elé vetette magát Kelemen Gyula orgovónyi la­kos november 8-án hajnalban. Jobb lába összezúzódott, s a hasi részen is -súlyos sérülése­ket szenvedett] Állapota élet- veszélyes. — A talaházi Petőfi Tsz fia­taljai 700 köbméter siló elké­szítését vállalták. Felajánlásu­kat jelentősen túlteljesítették, összesen 1175 köbméter takar­mányt silóztakj — Kunszálláson november 7-én avatták fél a község dolgo­zóinak társad&lmi munkájával épített szovjet hősi emlékművet. Tóth János elvtárs, a járási párt-végrehajtóbizottság tagja mondott beszédet. Jelen volt a budapesti szovjet nagykövetség képviselője és Szabó Lajos elv­társ, a megyei párt-végrehaitó- bizottság tagj^ is. oooooooooooo Tjatuícjkozoft a diuuL- oeael ideáit p áet -0 égethapé bie.fi Itt ág. November 11-én, kedden a dunavecsei járási párt-végrehaj­tóbizottság kibővített ülésen tárgyalta meg a választás előké­szítésének eddigi tapasztalatait, valamint a termelőszövetkeze­tek, gépállomások és állami gaz­daságok pártszervezeteinek je­lenlegi tevékenységét és továb­bi feladatait. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Kurucz Julian­na (anyja neye: Kerekes Erzsé­bet), Dinók Gizella (Pintér Gi­zella), Dömötör Pál (Dunai Má­ria), Szabó Gizella (Juhász Te­rézia), Végh Sándor (Kiss-Pru- mik Juliánná), Borbély Mária (Adamik Máfia), Németh Sán­dor (Vakulya Mária), Kátai Éva (Olajos Krisztina), Cséplő Sán­dor (Miklós Etelka). MEGHALTAK: Szabó József 56 éves, Szűcs László 50 éves, Kovács Jánopné Kiss Julianna 63 éves, Kökény Istvánné Do­mokos Terézia 81 éves, Szennai István 81 éves. GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudat­juk, hogy a felejthetetlen feleség, anya, nagyanya, Balogh Jánosné szül. Csaba Mária f. hó 10-én, hosszas be­tegség után elhunyt. Temetése f. hó 13-án dél­után fél 3 órakor lesz a kecskeméti Szentháromság Temetőben, A gyászoló család 3196

Next

/
Oldalképek
Tartalom