Petőfi Népe, 1958. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-11 / 266. szám

1958. november II, IeccIS Mi épült az elmúlt héten megyénkben »» » 9»9 »99 Újabb 3 millió forint értékű létesítménnyel lettünk gazdagabbak (éke 1 189 000 forint. Ezenkívül Kunbaján befeje­zést nyert egy nyilvános WC- nek, Dunaegyházán a törpeviz- mű víztárolójának, Tompán a szabadkai iskolához egy tolda­léképületnek, Zsanaeresztőn egy orvosi lakásnak, Kiskőrösön az iparitanuló-iskolához egy új tanműhely építése, öregesertőn villanyhálózatot bővítettek, Fok­tőn kultúrházat és iskolát, Bo- rotán orvosi rendelőt tataroz­tak. Harkakötönyben befejez­ték a kultúrház belső részének villanyszerelési munkálatait. A fenti munkálatok értéke meg­haladja a 900 ezer forintot. Az elmúlt héten ezenkívül még számos közscgfejlesztési terv megvalósításához kezdtek hozzá. Csikérián boncház, Tasson mélyfúrású kút, Géderlakon törpevízmű-medence, öregcser­Az elmúlt, hét bőkezűen on­totta a községfejlesztés kereté­ben megvalósult létesítménye­ket. Több kultúrházunk színpa­dán a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom tiszteletére gyűlt ki először a fény. Nyárlőrincen, Bugacon és Balotaszálláson avattak no­vember 7-én kultúrházat. Villanyfény gyűlt Páhin és Bácsszőlősön. Az esztendő negyvenötödik he­tében feltűnően sok járda ke­rült átadásra. Bácsalmáson 880, Csikérián 450, Kiskunfélegyhá­zán 2340, Kecskeméten 440, Szabadszálláson 6400, Tasson 341, Borotán 500, Jánoshalmán 5480, Csengődön 350, Fülöpszál- iáson 700, Kiskőrösön 500, Du- naszentbenedeken 2000, Úszó­don 1200, Hajóson 200 négyzet- méter betonjárda készült el. Az elkészült új járdák ér­X>0 OOOOOOOO-OCKXXXXKXtOOOO-O Forintot érő napok November 15-ig kamatmentesen fizethető az utolsó negyedévi adó tőn villanyhálózatébővítés, Gá­téren ravatalozó, Városföldön iskolaátalakítás, Lajosmizsén mélyfúrású kút, Tiszakécskén közvilágítás-bővítés, Orgová- nyon egy tíztonnás hídmérleg készítéséhez kezdtek. Az elmúlt héten elkészült létesítmnyek összesen több mint 3 millió forint értékkel gazdagították megyénket. 'WWWWWVWWíO^yVWWWVWÚWVW Felhívás a megye földműves■ szövetkezeti tagságához 1958. november 16-án urnák elé járul a dolgozó nép, hogy szavazatával is erősítse drága hazánkat, a Magyar Népköztár­saságot, a munkásosztály, a dol­gozó nép hatalmát. Az 1956 októberi ellenforra­dalmi lázadásnál saját tapaszta­latainkból tanultuk meg, hogy a párt, a népi hatalom elleni tá­madás egyet jelent a dolgozó parasztság felszabadult élete el­leni támadással, a szövetkezeti mozgalom elleni támadással. Az MSZMP vezetésével létre­jött konszolidáció, a Szovjet­unió és a népi demokratikus országok segítségével elért eddi­gi eredményeink arról győznek meg bennünket, hogy a párt, po­litikája helyes, azt követi, tá­mogatja és magáénak érzi a dolgozó ncp. November 16-án szavazataink­kal erősítjük a népi hatalmat, támogassuk a népfront jelöltjeit, akik közül sokan a földműves- szövetkezeti mozgalom tagjai és vezetői. Ugyanakkor minden földmű­vesszövetkezeti tag cs választott Forintot ér az a néhány nap, amely még november 15-ig hát­ra van, mert addig kamatmen­tesen fizethető a negyedik 'ne­gyedévre járó adó. Megyénk la­kosságának nagy része — mint­egy 70 százaléka — tisztában van ezzel s már teljesítette Is állam iránti kötelezettségét. A községek közül Soltszent- imre, Vaskút, Páhi, Kiskőrös. Soitvadkert, Lakitelek halad az élvonalban és velük együtt a 108 községünkből még 72 nap­tól napra teljesíti adóbeszedési tervet. Néhány olyan tehetős községünk azonban, mint Bátya, Fájsz, Miske stb. érthetetlen módon a legutolsók között kul­log jelentős elmaradással. Nem csak azért érdemes azon­ban pontos fizetőnek lenni, mert akkor nem terheli kamat vagy behajtási illeték az adót, hanem azért is, mert ilyenkor — év végén — külön jutalom is jár a jó adózónak. Ezt a jutalmat pénzügyi nyelven kamattérítés­nek nevezik. Ma például valaki­nek évi adója 2500 forint és azt pontosan, idejében befizeti, 2 százalék kamattérítést kap, ami ebben az esetben 50 forintot tesz ki. Ezt az összeget az adózó úgy tekintheti, mintha jövő évi adójába már 50 forintot be is fizetett volna. Megteheti azon­ban azt is a gazda, hogy meg­beszéli a pénzügyi csoport ve­zetőjével és 50 forinttal keve­sebbet fizet be. Ebben az eset­ben is rendezettnek . tekinthető az évi adója. Aki nem ellensége a saját pénzének, az most nem késle­kedik, hanem november 15-ig rendezi adótartozását. Ünnep Bdotaszálláson Üj művelődési ház-avatással egybekötött választási nagygyű­lést tartottak november 8-án este 7 órakor Balotaszálláson. Ezen a felejthetetlen, ünnep­számba menő estén résztvett Erdei Ferenc országgyűlési kép­viselőjelölt, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főtitkára. Vizkeleti Sándor községi ta­nácselnök megnyitója után Varga Jenő elvtárs, a megyei tanács elnökhelyettese lépett az emelvényre. Beszédében ismer­tette a Horthy-rendszer népel­nyomó politikáját. Többek kö­zött ezt mondta: — A halasi járásban 24 nagybirtokos kép­viselő »intézte« a nép sorsát. A balotaszállásiak jól emlékeznek arra, hogy a felszabadulás előtt e szétszórt település földterüle­téből mintegy 13 000 hold a nagybirtokosok kezében volt. Varga elvtárs a továbbiakban a község fejlődését méltatta. — A párt következetes poli­tikájának köszönhetők az ered­mények. Az állam a legmesz- szebbmenökig támogatja a nép kulturális igényeinek kielégíté­sét. A mai művelődési ház- a.va,t& j* ezi biaoQl’ítía. 600 000 forintos költséggel felépült a megye egyik legszebb falusi mű­velődési háza. Ebből a lelkes, odaadó munkából a falu dolgo­zói is kivették a részüket. Di­cséret illeti Horváth Istvánt, Ba­lázs P. László, Mészáros János, Szeverényi Márton és Vattai Sándor elvtársakat, akik éjt nappá téve fáradoztak az építkezésen és csinosításon. Beszéde befejező részében a megye hároméves tervének egyes részleteit ismertette, majd a nemzetközi helyzet néhány fontosabb kérdésével foglalko­zott. A lelkes hangulatú művelő­dési ház-avatással egybekötött nagygyűlés a harkakötönyi KISZ szervezet műkedvelő csoportjá­nak műsorával zárult. Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Kőrös Ferenc; (anyja neve: Turkevi-Nagy Er-; zsébet), Takács Károly (Fodor; Terézia), Mizsei Margit (Radios; Margit). ; MEGHALT: Nagy János, 71; éves» vezető, a földraűvesszövctkezet minden dolgozója teremtse meg szavazata »aranyfedezetét«, vé­gezzünk még jobb, eredménye­sebb munkát a szövetkezeti mozgalom fejlesztésében, a ter­melésben, a kereskedelemben, a felvásárlásában, a takarékos gazdálkodás érdekében, a szö­vetkezeti vagyon védelmében. Elvtársak! Földmuvesszövct- kezeli tagok és dolgozók. A MÉSZÖV Igazg.fósága fel« Hívja a földmuvesszövetkezcte- két, megyénk legnagyobb falusi tömegszervezetének több mint 110 ezer tagját, dolgozóit, tel« tekkei és szavazatukkal támo­gassák az MSaMP és a kor­mány helyes politikáját, a Haza­fias Népfront választási győzel­met, a munkás-paraszt szövet­ség további erősítését. MÉSZÖV Igazgatósága OO-OOOOÜOOOOOOOOOO-OOOOOI — A falusi iskolák igazgatói és a Pedagógus Szakszervezet titkárai értekezletet tartottak Baján, ahol Petiiké János járási tanácselnök a párt művelődés- politikai téziseiből beszélt. WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOCI Iskolát avattak Kunadacson November 2-án délelőtt Kun­adacson Martonosi Ferenc, a járási párt-végrehajtóbizottság munkatársa beszédet mondott a választásokról. A gyűlés után az új kéttantermes iskola át­adása következett. A délutánba átnyúló ünnepségek gazdag mű­sorát az új iskola növendékei adták. A lakosság háláját a könnyekig meghatott öregek tolmácsolták a járási tanács képviselőjének. Kijelentették, hogy népi államunk igazán gon­doskodik a puszta népéről, s azok gyermekeiről. B. L. levelező Választási nagygyűlés Solton November 5-én Solton tartott választási nagygyűlést Nyers Rezső elvtárs, az MSZMP K. B. tagja, a SZÖVOSZ elnöke. Be­szédében a kapitalista és a szo­cialista választási rendszerről, valamint az alkotmányosság betartásáról szólt. Ezután a szo­cialista és a kapitalista tábor erőviszonyait fejtegette. Vége­zetül a mezőgazdaság szocialis­ta átszervezéséről és annak je­lentőségéről tájékoztatta vá- 3000 ooooooooooc líisgyiílések a tanyákon A november 16-án kezdődő választások politikai munkája erőteljesen folyik a dunavecsei járásban. Nemcsak a községek­ben, hanem a tanyákon is tar­tanak kisgyűléseket. TASSON a Növényvédő Állo­más kisgyűlésén 23-an jelentek meg, ahol Víg Lajos elvtárs nemzetközi tájékoztatóját, vala­mint a választási rendszerek összehasonlítását hallgatták meg. KUNPESZÉR középpeszéri ta­nyák 32 lakója előtt Borbély János tartott előadást. A baráti beszélgetés során a dolgozó pa­rasztok elmondották, hogy ma jobb az élet, mint azelőtt volt. APOSTAGON Nagykőt ta­nyacsoport egyik tanyájában Kenessei István tanácselnök a mezőgazdaság fejlesztéséről és az ebből eredő feladatokról be­szélt. A felszólalók helyeseltek a kormány árpolitikáját. lasztóit. A nagygyűlésen mint­egy 400-an veitek részt, Ünnepségek november 7-én A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. évfordulója al­kalmából november G-án este a járás községeiben ünnepi este­ken emlékeztek meg a világ dolgozóinak nagy ünnepé­ről. November 7-én a köz­ségben elhelyezett hősi emlék­műveket a párt, a tötnegszcrvc- zctek, a vállalatok és a fiatalok megkoszorúzták. Dunaveesei járás járási tanácstag jelöltjei Orr Imre földműves, Duna- egyháza, Győri Ödön járási pü. osztályvezető, Tass, liaszas Imre tszcs-tag, Dunatetétlen, Majer Imre vb-elnök, Dunavecse, Tcsch Rezső, az MSZMP járási titkára, Dunavecse, Bodnár And­rás állami gazdaság igazgatója, Bösztör, Szomor Sándor föld­műves, Dunavecse, Kovács Vil­mos földműves, Dunavecse, Romvári Henrik tsz-szervező, Harta, Morvái István járási pártbiz. munkatárs, Dunavecse, Oláh Pál tsz-elnök, Harta, Tóth V. Imre tszcs-elnök, Harta, dr. Turmezei Arisztid vez. járás- bíró, Dunavecse, Nánai András szíjgyártó, Harta, Szívós György tanító, Harta, Bajnóczi József- né tanítónő, Kunadacs, ifj. Sai­ga Ferenc földműves, Kunadacs, Kocsis László járási tűzoltópa­rancsnok, Dunavecse, Gálos Fe­renc kőműves, Kunszentmiklós, Selyem Zsigmond földműves, Kunszentmiklós, Dóró Károlyné sütőipari dolgozó, Kunszentmik­lós, Szabolcsai György járási KISZ-titkár, Kunszentmiklós, Pátkai Imre gimnáziumi igazga­tó, Kunszentmiklós, Czérna Miklós községi párttitkár, Kunszentmiklós, Vidéki Mátyás tsz-elnök, Kunszentmiklós, Mik­lán Ferenc járási népfront-tit­Szaksacrxcseti nagyaktíva líunsscnttniklóson Vasárnap, november 9-én a kunszentmiklósi kultúr házba n mintegy 300-an jöttek, össze, hogy meghallgassák Ligeti Lászlónak, a Szakszervezetek Országos Tanácsa titkárának beszédét. A. megjelentek között képviseltette magát Tass. Sza­badszállás, Kunadacs, Kunpe- szér szakszervezeti tagsága is. Az aktívaülés után délután nagyarányú sportrendezvénye­ken szórakoztak a megjelentek. A jól sikerült szakszervezeti napot a kultúrházban rende­zett bállal fejezték bs. kár, Dunavecse, A.jpli Mihály földműves, Kunszentmiklós, Tő- zsér József földműves, Kun­szentmiklós, Csapiár József já­rási vb-elnök h,, Dunavecse, Molnár Mária brigádvezető, Solt, Szelcczki József tsz-agro- nómus, Solt, Mnróti Dezső vb- elnök, Solt, Farkas Magdolna ált* isk. igazgató, Solt, dr. Bogtiá.» Sándor községi orvos, Solt, La­dányi Sándor földműves, Solt, Szabó János áll. gazd. igazgató, Solt, Martonosi Ferenc, az MSZMP járási biz. tagja, Duna­vecse, Kincses István földműves, Szalkszentmárton, dr, Toponári Ferenc járási állatorvos, Duna­vecse, Réti Istvánné, a járási nőtanács titkára, Dunavecse, Czár Lajos járási rendőrkapi­tányság vezetője, Dunavecse, Bartal Mihály, a MSZMP községi titkára, Szabadszállás, Csíkija Hona tanítónő, Szabadszállás, Bíró Géza járási tanács vb-el­nök, Dunavecse, Bognár Pál TB-telepzvezető, Szabadszállás, Kiss Lajos vasipari ktsz-vezető, Szabadszállás, Polgár István fmsz-szeszfőzdevezető, Szabad- szállás, Turnai Kálmán fjk-el- nök, Tass, B. Szabó Lajos földműves, Szabadszállás, Dészi István földműves, Szabadszállás, Verebélyi Sándor földműves^ Szabadszállás, Amler János' földműves, Szabadszállás, MizseJ Erzsébet tsz-elnök, Tass, Dobi Sándor földműves, Tass, dr. Kovats Kázmér járási ügyész, Dunavecse, Horváth József já­rási tanács vb-elnökhelyettes, Dunavecse, Városi Józsefné htb, Apostag, Hulló Pál földműves, Apostag, Gál Inirénc dr. Móczár Mária járási tanács vb;-titkár, Dunavecse,

Next

/
Oldalképek
Tartalom