Petőfi Népe, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-08 / 237. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BÄCS-KISKUN MEGYEI 1938. október 8, szerda f LAPJA ■ Tízmillió forintos megtakarítás a Mohács-szigeti karapancsai vízgyűjtő csatorna tisztításáná karvastagságúra nőtt vízinövé nyék gyökereit a szivattyú műszakonként 200 köbméte iszapot termel ki. Teljesítmény megfelel a dunai kotróénak költsége viszont jóval alatta ma rád. Szétszedett állapotban gép kocsival könnyein és gyorsan szállítható, és így Bognár Győző Ács Imre és Kugyelka Józse elvtársak megtakarították a du nai kotró idetelepítésének tíz­millió forintos költségét is. Mun kájuk nyomán a főcsatorna fel készülten várja az őszi esőzések és a tavaszi hóolvadás idejére beléömlő roppant mennyiségű belvizet. Kovács Ferenc levelező Baja KECSKEMÉTI GYEREKEK A BARTÓK FESZTIVÁLON A budapesti nemzetközi Bar- tók-fesztivál országos és bátran mondhatjuk, európai jelentőségű ünnepéhez egy kecskeméti ün­nepi alkalom is párosult. A fesztivál gazdag programjában szerepelt október 2-án a Nép­művelési Intézet kórushangver­senye, melynek keretében az or­szág legjobb öntevékeny kóru­sait léptették fel a nagymultú hangversenyteremben. A Bar­tók- és felerészben Kodály- műveket tartalmazó hangverse­nyen a kecskeméti Ének-Zenei Általános Iskola száztagú gyer­mekkórusa is szerepelt. A műsor első felében Bartók négy egynemű gyermekkórusát adta elő Nemesszeghy Lajos ih­letett vezetésével a kecskeméti gyermekkórus. Különösen nagy tapssal fogadta a közönség Bar­tók kánonját és a Leánycsúfo- lót. Az előadás csiszoltsága, tö­kéletesen kidolgozott finomsá­gai beigazolták az Ének-Zenei Általános Iskola vezetőinek azt a kezdeményezését, hogy már a múlt esztendőben — első ízben az ország zenei általános isko­lái között — kötelező anyag­ként vezették be az iskola két felső osztályában Bartók egy­nemű gyermekkarait. Egy éves munka eredménye tehát ez a A nagy teljesítményű kotrókomplexum összeszerelése. mindenki által elismert, kitűnő felkészültség, melyet a kecske­méti gyermekkórus a Bartók-* fesztiválon mutatott. Van ennek az örvendetes ténynek egy jelenlegi szereplés­sel össze nem függő, de érdekes történelmi előzménye is. A fel- szabadulás előtt, 1936-ban ép­pen Kecskeméten volt a bemu­tatója Bartók Béla egynemű gyermekkarainak. Az akkori» nagyszabású hangversenyen Bar­tók maga is rósztvett. S kiváló» nemzetközi hírű karmesterek is a város vendégei voltak, köztük Failoni és Dobrowen. A hangverseny második felé­ben (sajnos, valószínűleg rende­zési hibából), a késő esti órák­ban, 11 óra tájban, került sor a gyermekek második fellépésére. Kodály: Villö és Vejnemöjnen muzsikál című kórusait énekelt» a kecskeméti Ének-Zenei Álta­lános Iskola gyermekkara. Elismerésre méltó fegyelme­zettséggel, kitűnő muzikalitás­sal szerepeltek a kecskeméti gyerekek. A hangversenyen je ienlevő Kodály Zoltán is meg­elégedését és elismerését fejezi» ki a kórus vezetőjének, Nemes­szeghy Lajosnak. Cs. L, Évtizedes problémát és fejtö­rést okozott vízügyi szerveink­nek a Mohács-szigeten levő ka­rapancsai vízgyűjtő főcsatorna tisztítása a méteren felüli iszap­tól, nádzsombéktól és különféle vízinövényektől. E vízgyűjtő fő­csatorna a Mohács-szigeten levő belvíz-levezető csatornák vizét van hivatva összegyűjteni, ame­lyet nagy teljesítményű gáztur­binás szivattyú emelt át a Fe­renc-csatornára, utat találva így magának a Dunába. A főcsatorna nagymérvű eliszaposodása azon­ban lehetetlenné tette a nagyobb esőzések, vagy a Duna magasabb vízállása következtében össze­gyűlt. vagy feltörő talajvizek befogadását. Ez különösen a mezőgazdasági munkák idején okozott nagy gondot és kárt. Sokféle terv után elhatároz­ták az egyik dunai kotrónak odaszállítását, de ennek a mun­kának csupán felvonulási költ­sége 10 millió forintba került volna, nem beszélve arról, hogy 8—10 kilométer partmenti erdő- sávot kellett volna kiirtani a kotralék helyének biztosításá­hoz. E terv azt sem vette szám­ba, hogy a dunai kotró meg tu­dott volna-e birkózni az elbur­jánzott vízinövények dzsungel- jével. Végül a csatorna kitisztításé nak nehéz feladatára a Bajai; Vízügyi Igazgatóság vállalko­zott. Bognár Győző fiatal mér­nök vezetésével Ács Imre, a ja­vítóműhely műszaki vezetője é Kugyelka József motorszereli egyszerű megoldással tették le­hetővé e sok fejtörést okozo csatorna kitisztítását. Pontonokra szereltek két-két D. M. P. T. 22. motort, melye nagy teljesítményű úszó, szívó fejes szivattyúval konstruálták össze. A helyszíni, rövid próba a számítások helyességét iga zolta. Ma már a 30 méter széles főcsatornán teljes ütemben, ké műszakban, üzembiztosán, játsz­va tépi fel az egy évtized alatt fS 9* 0 VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOÖOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa Szabálysértés Munkára készen. A kotrógép közvetlen az üzemelés előtt. A szüret miatt gyenge volt a felhozatal a kecskeméti piacon Kecskeméti piaci árak Nagy volt a készülődés a múlt héten a Kiskőrösi Gépállomáson. Azok a traktorosok, akiknek munkája megengedte, a járás minden részéből Kiskőrösre tar­tottak október 2-án, az első je­lölési napon. Az érdeklődés ma­gyarázata az, hogy a járásban náluk tartják az első jelölőgyű­lést. A jelölő bizottság elnöki tiszt­jét Szabó Gyula elvtárs, a köz­ségi tanács elnöke töltötte be. Megnyitó szavai után Kőrös Gáspár elvtárs, a járási tanács elnöke vetett számot az eddig végzett munkák eredményeivel, majd javasolta: jelölje a Kiskő­rösi Gépállomás járási tanácstag­nak Ágoston András elvtársat, a járási pártbizottság titkárát. összecsapódtak a tenyerek, egyhangú volt a szavazás, hiszen Ágoston elvtársat, a Hazafias Népfront első jelöltjét évek óta szoros kapcsolat fűzi az itt dol­gozókhoz. Régebben a járási pártbizottságon közvetlenül ő foglalkozott a gépállomás ügyei­vel, s azóta személyesen ismeri, mondhatnánk a gépállomás min­den dolgozóját. Uj otthonban a 621-es tanulóiskoia A Munkaügyi Minisztérium 621-es számú kiskőrösi helyi iparitanuló-iskolája szeptember­ben lett önálló. Az esemény ket­tős jelentőségű, mivel az önálló­vá válással egy időben új otthont kaptak a járási művelődési ház­ban. Az ipariskola helyiségei igaz, még nem minden tekintet­ben megfelelők, azonban a ta­nulók, tanárok és a mesterek társadalmi munkával igyekez­nek otthonosabbá, sajátjukká tenni a termeket. Az iskola igazgatója, Istenes József tanár, nem kis feladat megoldását vállalta, amikor ko­rábbi munkahelyével felcserélte a jelenlegit. A kellő szakmai ve­zetés mellett azonban remény van rá, hogy az új otthonban a most felnövő ifjúmunkások az eddiginél sokkal megalapozot­tabban sajátítják majd el vá­lasztott szakmájukat. Drága hamisítás A telhetetlenség rossz tanács­adó. Aki rabjául esik, az előbb vagy utóbb letér az egyenes út­ról. Figyelmeztető példa erre az alábbi eset: Font Miklós Solt- vadkert, Bocskai utca 34. szám alatti lakosnak 15 hold földjé­ből 4 hold a szőlő. Erről a terü­letről évenként 100 vagy még ennél is több hektó bomakvalót szüretel. Nincs tehát rászorulva arra, hogy borát hamisítsa. Az illető mégis ezt tette. A felelős- ségrevonásnál hiába hivatkozott azonban arra, hogy nem ismerte a tiltó rendelkezést, mert ez a büntetés mérvét nem enyhítette. A járási szabálysértési előadó 600 forint pénzbírságra, 300 fo­rint vegyvizsgáláti díj megfize­tésére és 1350 liter bor elkobzá­sára bírságolta a borhamisító Font Miklóst. Élőeslrke 22—24, élőtyúk 20— 21, élópulyka 15—17, élőkacsa sovány 15—17, élőliba sovány 14 —15, élőliba hízott 18—20, tojás darabja 1,50—1,70, tej 3, tejfel 13—20, vaj 45—50, tehéntúró 10 —11, juhsajt 26—30, alma 2—1, körte 3—5, őszibarack 3,50—8, burgonya 1,40—2, sárgarépa 1,40 —1,80, petrezselyem 3,20—3,60, (cjeskáposzta 2—2,50, savanyú­káposzta 6, kelkáposzta 1,80— ,2,50, karalábé 1,20—1,80, karfiol 3,50—4,50, paradicsom 1,20—1,50, zöldpaprika 1,30—4,50, a főzőtök l,o0—1,50, szárazbab 3,50—4,50, méz 24, mák 18—20, dió héjas 8—10, szőlő 3,30—G, szilva őszi­aszaló 1,50—1,60, 2,50—3. vöröshagyma FEIOPI MEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét. Szecnenyl tér 1. szám Telelőm 25—1». ZB—la, U—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1/a Telelőn: 17—09 Előfizetési au egy hóra 11 Ft ElőíizeUiető és megvásárolható bármely postahivatalban és kézbesíteni! oacs-isjsKun megyei .vvciiki» v. Kecskemét. — Telefon 1S-29, 27-49 Felelős vez.: Szúcs Béla Igazgató Keceli szimfonikusok Csütörtök esténként kedves, fülbemászó dallamok szűrődnek ki a keceli művelődési ház abla­kain. Nagy Sándor tanár, me­gyei tanácstag, a népművelési állandó bizottság elnöke és még ki tudja hány tisztség tulajdo­nosának karmesteri vezényleté­vel próbál a 25 tagú keceli szim­fonikus zenekar. A muzsika kedvelőinek önkéntes gárdája három évi szünet után nemré­gen alakult újjá. Azóta minden csütörtökön szorgalmasan pró­bálnak. De a gyakorlásra szük­ség is van, mivel úgy tervezik, hogy a jövő hónapban nyilvá­nos hangversenyt adnak Kece- len. Aki a boltokat, üzleteket jár­ja, tanúja lehet, hogy a Kiskő­rösi Földmüvesszövetkezet fel­készült az őszi forgalomra. A járás sá^khelyén, mellette Pá- hin, Tabuin, Kaskantyún levő boltjaikban 13 millió forint ér­tékű raktárkészlet várja a vá­sárlókat. Bosszantó azonban, hogy cgy-két ruházati cikkből, mint például a közkedvelt mi- kádó, jóformán nincs is válasz­ték, emellett igen kevés a gyer­mekcipő is, holott ezeket az áru­kat kellő mennyiségben gyártja az ipar. Az élelmezési cikkekről szólva meg kell írnunk: állan­dóan visszatérő jelenség a tölte­lékáruk hiánya. A téliszalámi pedig olyan ritka az üzletekben, akár a fehér holló. Reméljük azonban, jelzésünkre a kereske­delem irányító szervei intézke­déseket tesznek e hiányosságok megszüntetésére, Népművelés egykor és mo Tanulságos do­log néha a statisz­tikai adatok vizsgá­lata, összehasonlí­tása. A Horthy-re- zsimben például 4000 analfabéta volt a kiskőrösi járás­ban. Ma 63 általá­nos iskolában 335 nevelő tanítja az is­kolaköteles gyere­keket. Ezzel lehe­tővé vált, hogy a legtávolabbi ta­nyán élő gyerme­kek is iskolába jár­janak. Régen az egy-egy osztályban tanulók száma át­lagosan 70—76 fő volt. Ma ennek már csak a fele, de az iskolai tantermek számát tovább bő­vítjük. A járásban 1960 végéig 15 és fél millió forintot for­dítanak iskolaépí­tésre. Kecelen és Soltvadkerten nyolc­tantermes, Kiskő­rösön 12 tantermes iskola épül. Emel­lett tanyai iskolák létesülnek Fülöp- szállás-Kurjantóban, Bagi-Bócsán, Kis- bócsán, Szentimre- bócsán, Tázíár te­rületén és még né­hány más helyen. Nagy gondot for­dítunk kultúrottho- naink létrehozására is, A járás 15 közsé­géből nyolcban már jól felszerelt kul­túrotthon működik. Császártöltés — 350 000 forintos költséggel — mo­dern kultúrházat kap. Kiskőrös, Ke­cel és Soltvadkert községekben pedig már rendszeresen megyei és fővárosi színtársulatok ven­dégszerepelnek. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom