Petőfi Népe, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

Világ nroietárjaif egyesüljetekf Hl. ÉVFOLYAM 231. SZÁM Ára 50 fillér 1938. OKTÓBER 1, SZERDA Köszönt jük színházunkat! \ Október 1-én megnyílik a! színház kecskeméti évadja Mó-1 ricz Zsigmond nagyszerű drá-! májának, az Űri murinak a be­mutatásával. Hosszas tervezgetcs' előzte meg a színház végleges; műsortervének összeállítását, melynek keretében beköszöntőül ime a nagy magyar író legki­tűnőbb színpadi műve kerül a közönség elé. Ezeknek a tervez- getéseknek és megbeszéléseknek az volt a célja, hogy a kecske­méti színház’á^ogató közönség minél szélesebb rétegeinek igé­nyeit teljesítsék, és pártunk kul­turális téziseinek szellemében valóban olyan műsortervet bo-; csássanak a közönség elé, amely; az ellenforradalmat követő esz-; raei zűrzavarból a kivezető utat; nagyrészt befejezze. J Nem kis erőfeszítéseket tett; színházunk azért is, hogy mi-| nél jobb összetételű, minél erő-! teljesebb irűvészi képességeket 1 mezcsillogtató szlnészgárdát te-! remtsen meg. Ami köztudomá-! sú, több országosan is jól is-; mert vidéki művész szerződött; az _éh színházunkhoz. A meg-; in dult tájelöadások azt bízó-' nyitják. a rési « új tagok az együttessé való összeforrás útján valóban komolv művészi elmtnvt nyújtó produkcióikkal keresik fel f?i—in_ kát. Kunszentmiklósről, Kiskő­rösről és még néhány más meg­látogatott községünkből a hely­beli dolgozók elégedettségének tolmácsolására levélben is fel­keresték a színház igazgatósá­gát. A színház és a közönség kö­zötti megújuló kapcsolat egyik biztató jele az is, hogy az idén a hírek szerint jelentős mennyi­séggel több bérletet váltottak a kecskeméti színház műsorára a megyeszékhely dolgozói. Nem mondhatjuk azonban el, hogy ez a kapcsolat még minden te­kintetben egyenértékű lenne a kulturális forradalom más terü­letein tapasztalható eredmé­nyekkel. A kecskeméti mun­kásság egy része még mindig nem mutat társadalmi életünk­ben betöltött vezetőszereochez méltó érdeklődést a színházi knltúra iránt. De vajon csak a színház szervezőinek a fela- data-e az, hogy a kultúra múlt­beli monopoihelyzetének ezt a maradványát, ezt a múltból visszamaradt vélekedést meg­változtassák? Nem. semmi eset­re sem. Feladatai, tennivalói vannak ebben a tekintetben gyá­raink, üzemeink vezetőinek és nem utolsó sorban a szakszer­vezeteknek Is. A példák azt mu­tatják, ahol valóban sokoldalú felvilágosítás hatott a munkás- osztály soraiban, ott valóban megnőtt az érdeklődés a színház iránt is. s az egyszerű dolgozók nasy tömegei válnak ebben az esztendőben a kultúra élvezői­vé, uraivá ebben a tekintetben is. Amikor üdvözöljük a Kecske­méti Katona József Színház művészeit, dolgozóit szerdár nyíló új évadjuk alkalmával nem hallgathatjuk el ezeket a problémákat sem. hiszen egyil legfontosabb kulturális Intéz­ményünk a színliáz, a szocialis­ta forradalomnak egyik ígér fontos letéteményese. A VÁLASZTÁSI TENNIVALÓKRÓL j tárgyalt a Hazafias Népfront megyei bizottsága i A Hazafias Népfront megyei bizottsága hétfőn délelőtt ülése­zett a megyei tanács kultúrter­mében. Bodóczki László megyei elnök megnyitója után Kovács Endre, a Hazafias Népfront me­gyei titkára számolt be az el­múlt félév eredményeiről, mely­nek során, hangsúlyozta, hogy a mozgalom különböző feladatai­nak sikeres megoldásában egyre tijbb elnökségi és bizottsági tag kapcsolódott be és végzett igen hatékony, eredményes munkát. Beszámolója végeztével ismer­tette a Hazafias Népfront me­gyei elnökségének választási munkatervét, amelyet az ülés részvevői egyhangúan jóváhagy­tak. Ezután került sor a hozzá­szólásokra. Molnár Frigyes elvtárs, a me­gyei pártbizottság első titkára felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előterjesztett beszámo­lóban felsorolt eredmények vi­tathatatlanul igazolják politi­kánk helyességét. Ezeket az eredményeket a munkások, pa­rasztok es értelmiségiek aktív támogatása nélkül nem érhettük volna el. Éppert ezért ebből lát­hatóan is a népfront-mozgalom nem formális valami, hanem élő valóság. A népfront-mozgalom­hoz a széles dolgozó tömegek örömmel csatlakoznak és segí­tik munkáját. Pártunk és kormányunk ed­digi tevékenységét a bizalomra építette, de a bizalom kell le­gyen alapja további célkitűzé­seink végrehajtásának is. S min­den bizonnyal a november 16-i országgyűlési és tanácsválasztá­son ez a bizalom egyhangú igen­lésben fog kifejezésre jutni. Mi a továbbiakban a népfront­mozgalomnak igen- nagy jelen­tőséget tulajdonítunk és kérjük a segítő bekapcsolódást az előt­tünk álló feladatok megoldásá­ba, így a választási munkába is. A továbbiakban Molnár Fri­gyes elvtárs foglalkozott a francia választásokkal. — Míg a mi választásunk — mondotta — az alkotmány megerősítését, Franciaországban az alkotmány megcsorbítását jelentette. Míg mi a népi hatalmat szilárdítjuk a dolgozók szavazataival, addig ott a választás a nép jogainak korlátozását és a burzsoázia ha­talmának megerősítését célozta. Az ülésen felszólalt Dalios Ferenc elvtárs, a megyei tanács elnöke is. Beszédében részlete­sen elemezte, hogy milyen fel­adatok álltak az elmúlt években a tanácsok előtt és hogyan való­sították meg azokat. Most, ami­kor a választások előtti utol­só tanácsülésekre készülünk — mondotta — úgy gondo­lom szép eredményekről szá­molhatunk be. Megyénk 108 községe közül például a felsza­badulás előtt 40 volt villamo­sítva. Ma már csak 28 község­ben nincs villany, de hadd je­gyezzem meg, hogy a .28-ból 9 községben még ez évben befe-j jezzük a villamosítást. Javulti az ivóvízellátás, s a megye min-] den községe, városa új létesít-] ményekkel gazdagodott. Dalios j elvtárs elmondotta, hogy a ter-í melőszövetkezetek fejlesztéséről! a választások ideje alatt sem« szabad lemondani, hiszen „aj holnapért mi vagyunk felelő-í sek, nekünk, vezetőknek a köte-j lességünk felvilágosítani a nép-] tömegeket, jelen esetben külö-j nősen a parasztságot a nagy-] üzemi gazdálkodás előnyeiről” Az ülésen felszólalt még Mé-i szöly Gyula Kossuth-dijas ku-i tató, Papp Géza református es-j peres és Hollósi elvtárs, a ka-* locsai járási népi ront bizottság] elnöke. • NEMZETKÖZI SZEMLE (2. oldal) A KfNAI NÉP NAGY ÜNNEPE (3. oldal) A RÁDIÓ MELLETT (3. oldal) FIGYELŐ (3. oldal) A KISZ ÉLETÉBŐL (4. oldal) APRÓ GONDOK (4. oldal) LÁNYOK, ASSZONYOK (3. oldal) KISKŐRÖSI NAPLÓ (6. oldal) SZÜRETELÜNK . (6. oldal) R törvényesség ismeretéből vizsgáztak a tanácsi dolaosók November 16-án elsőízben vá­lasztjuk meg egyszei're az or­szággyűlési képviselőket és a különböző szintű tanácsok tag­jait. A választások előkészítése éppen ezért gondos munkát igé­nyel. A beérkező jelentések sze­rint az előkészületek mindenütt rendben folynak. Szeptember 29-én, hétfőn me­gyénk valamennyi járási, vá­rosi és községi tanácsának vég­rehajtó bizottsága rendkívüli ülést tartott. Ezeken vitatták neg a Hazafias Népfront bizott- ágoknak a választási elnöksé- ek tagjaira, valamint a válasz- 'kerüléti bizottságok tagjaira előterjesztett javaslatát. A vá- asztási elnökségek és a válasz­tókerületi bizottságok tagjainak Kijelölése mindenütt megtörtént. Megyeszeríe kijelölték a választási elnökségek tagjait Sorszámosták a szavazó köröket A városi és községi tanácsok végrehajtó bizottságai ugyan­ezen az ülésükön kijelölték és sorszámmal látták el a szavazó­köröket. Orhilay @yula Kecskeméten Hétfőn, a késő délutáni órák­ban Kecskemétre látogatott dr. Ortutay Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának fő­titkára és a népfront megyei vezetőivel, valamint a Magyar Szocialista Munkáspárt Bács- Kiskun megyei bizottságának első titkárával, Molnár Frigyes elvtárssal a választási előkészü­letekről beszélgetett. megtámadhassa; új módon biz­tosítja a panaszjogot; az állam­igazgatási szervek dolgozóit pe­dig védi az alaptalan, rosszin­dulatú rágalmakkal és bejelen­tésekkel szemben. Hasznos e törvény ismerete a tanácsvezetók számara azért is, mert segítségével különbséget tudnak tenni ügy és ügy között. El tudják dönteni például, hogy mi tartozik hozzájuk és mi a bíróságok hatáskörébe. Miután a kecskeméti járás­ban, több mint két hónappal ezelőtt kezdték el a vizsgázta­tást, megkérdeztem Havasi elv­társat: milyen javulás tapasz­talható a közigazgatási mun­kában? Több példát mondott erre vonatkozólag. A legna­gyobb eredménynek és egyben elismerésnektozonban az ügyész­ségi szervek megállapítását em­lítette, mégpedig azt, hogy a vizsgáztatás megkezdése óta lé­nyegesen kevesebb a törvény- sértés és jogsértő intézkedés. — Nyolcvan járási tanácsi és 160 községi tanácsi dolgozó tett vizsgát az említett törvényből. Akkor lesz azonban igazán gya­korlati jelentősége ennek és szi­lárdul meg a szocialista törvé­nyesség, ha a közigazgatásban dolgozók szigorúan az 1957—IV. törvény szellemében intézik majd az ügyeket — mondotta befejezésül Havasi elvtárs. — NO — Egy termelőszövetkezetben hírűm és lélszízszer forintos beruházás A kerekegyház! 820 holdas Dózsa Tsz 81 főnyi tagsága a legutóbbi közgyűlésen elhatá­rozta, hogy gazdasága fejlesz­téséhez a jövő esztendőre 359 ezer forintot ruház be. Ebből az összegből egy 24 so­ros vetőgépet, a másfél éve vett Zetorukhoz hidraulikát, egy má­sik, a legújabb típusú Zetcrt 3 tonnás pótkocsival, gépi répa­vágót és kétlyukú kukorieafner- zsolót, ezek meghajtására vil­lanymotort, valamint egy fűka­szát vásárolnak. A saját brigáddal végzett épít­kezésekre a fenti összegből 148 ezer forintot szánnak, s terve­zik, hogy sertésfiaztatót, süldő­szállást, dohánypajtát, új tejhá­zat, a Zetoroknak színt építe­nek, s megjavítják a lóistálló tetejét is. A fennmaradó pénzen 5 hold területet szamócával telepítenék be, s felállítanak egy fűréss- gattert is. X. I4 dolguk elintézésére váró ügy­felek, mert olyan izgatottak vol­tak, mintha érettségire készülő­dő diákok lettek volna. Nem is tévedtem sokat a hasonlattal, mert amikor megkérdeztem a legnyugodtabbnak látszótói, — akiről később megtudtam, hogy Kántor Ilona, a fülöpházi tanács adminisztrátora —, mire vár­nak, azt felelfc: — tanácsi, al­kalmazottak vagyunk és szak­mai vizsgát teszünk. Mélyen együtt éreztem velük, A nehéz vizsga előtt nem is za­vartam őket tovább, s csak a vizsgáztatás után kerestem lel Havasi László tanácstitkárt, a vizsgabizottság egyik tagját és kérdeztem meg tőle, hogy mi­lyen vizsgapontokat kérnek szá­mon, a tanácsapparátus tagjai­tól. Havasi elvtárs arról tájé­koztatott, hogy az államigazga­tási eljárás általános szabályai­dról szóló 1957—IV. törvény is­meretéből 1958. szeptember 30-ig ;a megyében minden tanácsdol- gozónak — tanácselnöktől admi­nisztrátorig — mindenkinek Vizsgáznia kell. E törvény jelentősége abban áll, hogy megszilárdítja a tör­vényességet; pontosan meghatá­rozza az eljárási határidőket; biztosítja az állampolgárok jo­gait cs jogorvoslati lehetőségeit; lehetővé teszi, hogy az állam- igazgatási szervek határozatait az ügyfél a törvény által felso­rolt esetekben bírói úton is Népes volt szombaton dél­előtt a kecskeméti járási tanács : folyosója. A várakozókon lát­szott, hogy nem ügyes-bajos A Csengődi Állami Gazdaság páhi üzemegységében szüretelik a Jonathánt, a kanadai ranettet. Az utóbbi szedését már befejez­ték és a 40 kilogrammos tervvel szemben 83 kilót adott termőfa- egységenként. Képünkön Fekete Lajosné sze­di a gyönyörű Jonathánt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom