Petőfi Népe, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-27 / 228. szám

1958. ixepiember 27, szombat S. oldal 20 ezer hektoliter mustot vásárolt fel eddig az Alföldi Állami Pincegazdaság Befejezéshez közeledik a korai érésű szőlőfajták szüretelése megyénk területén. A termelők és az állami pincegazdaság pin- céjeiben már forr az új bor. Az Idei termésből több mint 20 A nyári könyvhéten a duna- Vecsei járási könyvtár 4000 fo­rint értékű új könyvet vásárol­hatott a megyei könyvtár jóvol­tából. Az Iránt érdeklődtünk Borbély József elvtárstól, a könyvtár vezetőjétől, milyen új könyvekkel gyarapodott a könyvtár. — Elsősorban ifjúsági köny­veket vásároltunk, mert ezek lrá.,t legnagyobb az érdeklődés. Sajnos még mindig nem tudjuk kielégíteni a diákok igényeit teljes mértékben — mondotta Borbély elvtárs. — A legköze­lebbi könyvvásárlás alkalmával Igyekszünk még több ifjúságot érdeklő művet beszerezni. __ A szépirodalmat kedvelő fel­nőtteknek is új könyvek állanak r rendelkezésükre. Jelentősen em 'kedett a középiskolai ta­nulmányok elvégzéséhez elen­gedhetetlenül szükséges művek száma is. Irodalmi, művészet­államnak; Az oportó, ezerjó és mézesfehér szőlőfajták szürete­lése után megkezdődött a bor­szőlők szedése. Kiskőrös kör­nyékén szüretelik a kadarkát, melynek az idén különösen jó a színeződése. történeti szakmunkák, magyar és külföldi klasszikusok alkotá­sai, a szovjet irodalom legérté­kesebb művei teszik gazdagab­bá ezt a sort. Szakkönyvekkel igyekszünk kiclé"''teni a motorosok, az autó­vezetők, a rádióamatőrök kíván­ságait és jelentős mennyiségű mezőgazdasági szakkönyvet is vásároltunk, (d. s.) * Fellendült az apostagi könyv­tár forgalma, amióta Dombai Sándor nyugdíjas pedagógus vette át a kezelését. Nagy sze­retettel foglalkozik a könyvek­kel és az olvasókkal. Mindenki­nek tud c jánlani valami neki- valót. A fellendülő olvasómoz­galomra való tekintettel a járási könyvtár is megad minden se­gítséget ennek a könyvtárnak. Az elmúlt naookban mintegy 150 új könyvet juttattak el az apostagi olvasóknak, (d. s.) Miozik Míűsora Szeptember 27, szombat: Baja Uránia: Tájfun Nagaszaki felett, Baja Központi: Svejk, a derék katona, II. rész, Kalocsa: Micsoda éjszaka, Kecskemét Ár­pád: Az utolsó paradicsom. Kecskemét Városi: Kopogd le a fán, Kiskőrös: Apák és fiúk, Kiskőrös Kertmozi: Naplemente előtt, Kiskunfélegyháza: Király­asszony lovagja, Kiskunhalas: Bűn. ( Apróhirdetések ) HARMINCNÉGYÉVES, középtermetű tisztviselőnő keresi 35—40 év körüli intelligens férfi ismeretségét házas­ság céljából. Leveleket, Kecskeméti Magyar Hirdetőbe ,,Magány” jeli­gére. 2736 A KISKUNMAJSAI Petőfi Tsz Laci nevű lovának járlata elveszett. Meg­találó jutalomban, részesül. EGYSZOBA-KONYHÁS lakást ke­resek, Kecskeméten, költségmegté­rítéssel. Cím a kiadóhivatalban. 5748 AZONNAL FELVESZÜNK gyakorlott festő és kőműves szak­munkásokat, valamint férfi segéd­munkásokat és kubikosokat. EM. Bács megyei Állami Építőipari Vál­lalat, Kecskemét, Rákóczi-város 23. 2724 ELADÖ 6 holdas tanyásbirtok Táz- láron. Dudás Ferenc, Kiskunhalas, Míg Károly utca 10. 2710 ELADÖ 1850 n.-öl szőlő a várostól 2 km-re, jó lakóházzal. Érdeklődni: Kiskunhalas Bokányi Dezső utca 12. Nagy. ____________________________2700 BA JÁN, Holló u. 42. sz. alatt, ház­helyek eladók. Érdeklődés ugyanott. 2603 ezer hektoliter mustot adtak el már eddig megyénk termelői az újság a. dujiaoeeici 'javeai bőnt/ü tárban. ? TATAHAZÁN szeptember 20-án este avatták fel a frissen festett, kicsihosított párlszékhá- zat. Ez alkalomból a pártszer­vezet baráti vacsorán látott vendégül több mint 200 dolgo­zót azok közül, akik a pártház tatarozását, festését, meszelését stb. társadalmi munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásukkal segítették. Az egybegyűlteket Mészáros János, a községi párt- szervezet titkára köszöntötte, majd Koós Zoltán, a megyei pártbizottság munkatársa egy televíziós készüléket nyújtott át a pártházak csinossá és ottho­nossá tételére indított verseny­mozgalomban III. helyezést el­ért tataházi kommunistáknak. « A KUNBAJAI kommunisták november 7-re párthelyiségük­ben klubszobát rendeznek be. Az elmúlt napokban rex-asztalt vá­sároltak és 50 darab széket, va­lamint hat darab asztalt ren­deltek. Ugyanakkor egy televí­ziós vevőkészülék beszerzését is elhatározták, aminek anyagi fe­dezetét kulturális előadások és táncmulatságok bevételéből gyűjtik össze, * SZEPTEMBER 23-ÁN a bajai járási tanács MSZMP csoportja f HXM termelőszövetkezetek kimagasló eredményeit vitatták meg. * A BAJÁI JÁRÁS pártszerve­zetei több mint kétezer nép­nevelőt osztottak be családláto­gatásokra. Ezek az elvtársak a közeljövőben valamennyi dol­gozót felkeresnek baráti beszél­getés céljából. * NÉHÁNY NAPPAL EZELŐTT megkezdték a bácsalmási párt- szervezet székházának tatarozá­sát. A falak festését már befe­jezték, jelenleg az ajtókat, ab­lakokat mázolják, az udvaron pedig tekepályát építenek. A lEzelmúltban billiárd-asztalt és. hozzá való felszerelést is vásá­roltak. November 7-re a bács­almásiak is klubszobát rendez­nek be a szórakozni, tanulni vá­gyó párttagok és pártonkívüliek számára. * SZABÓ ISTVÁN elvtárs, a bajai járási pártbizottság első titkára kéthetes tanulmányi út­ra a Szovjetunióba utazott. OPEL-KADET személygépkocsi el- adó. Császártöltés, Keceli út 30 — Dobler. 2694 SÖTÉT hálószobabútor és egy Pan­nónia motorkerékpár eladó. Kecs­kemét, Darab utca 8. 5737 FÜRDŐKÁD és kályha eladó. Kecs­kemét Lugossy I. u. 12. (Kápolna u.) ______ 5734 EL ADÖ mésíél hold, elsőrendű szőlő Lakiteleken, a betonút mellett Ér­deklődni: Csatorna-dűlő 50. sz. 5716 NÉMET fordítást vállalok, lfj. Ba- ditz Pál, Miskolc Tass u. 15. 2662 É. M. 45. SZ. ÁLLAMI Építőipar: Vállalat azonnali belépésre ^ felvesz kőműves, ács, állványozó, épületla­katos szakmunkásokat, kubikoso­kat, férfi segédmunkásokat. Vidéki­ek részére munkásszállás üzemi konyhán ebéd, családfenntartók ré­szére ledolgozott munkanaponként 6 forint különélés! pótlék biztosítva, Jelentkezés naponta fél 8—2 óráig. Bp. VI. Szív u. 60. sz. ísz. 9. munka­ügyi osztályon. 271' A Dél-Magyarországi Áram- szolgáltató Vállalat értesíti a lakosságot, hogy a háló­zaton végzendő karbantar­tási munkálatok miatt f. hó 28-án, vasárnap reggel 7 órától déli 13 óráig áramszünetet tart az alábbi helyeken: Mári^’áros — Nyíl utcáig, Árpácwáros — Damjanich utcáig, által határolt terü­leteken, 2718 Ötvenöt közép- és tíz általános iskolása van a Bányászati Berendezések Gyárának ülést tartott, amelyen a szep­tember 29-1 tanácsüléssel kap­csolatos tennivalókat vitatták meg. A jól sikerült értekezlet munkájának tapasztalatait Sza­bó István elvtárs, a járási párt- bizottság első titkára, a kommu­nista csoport vezetője foglalta össze, • A KATYMÄRI pártszervezet helyiségében néhány nappal ez­előtt szerelték fel a televíziós vevőkészüléket. A pártszervezet vezetősége elhatározta, hogy a televíziós előadások előtt politi­kai tájékoztatókat tartanak az időszerű kérdések és a soron- levő feladatok megvitatása cél­jából; SZEPTEMBER 24-ÉN Csávo- lyon közel 100 dolgozó paraszt részvételével tanácskozást tar­tottak, amelyen a járási párt- bizottság képviselőjének jelenlé­tében a mezőgazdasági termelés növelésének lehetőségeit és a A munkások és műszakiak közül a tudomány egy-egy vá­rának meghódítására egyre töb­ben vállalkoznak a fent említett gyárban. Ezek az emberek a napi munka után este járnak iskolába s bizony előadódik — elég gyakran —, hogy az éjfél még ott találja őket az asztal mellett, a könyv fölé hajolva. Az idén, ismerve a tanulás­sal járó nehézségeket, fáradal­makat, mégis 65-en vállalkozr tak a Középiskolai tananyag el­sajátítására. A Bányagépészeti Technikum első évfolyamára 24-en iratkoztak be. Ebből 18 a fizikai munkás. Köztük van He­réd! Sándor, Zsigó László, Se­res Ferenc, Palotás Sándor cso­portvezetők, Köller György esz­tergályos, kitüntetett dolgozó, Tóth János meos. A második évfolyamra már húszán járnak. A hallgatók kö­zött találjuk többek között Kö­lnit Béla párttitkárt, Berta Kál­mánt, » személvzeti osztály munkatársát, Kalocsai Sándor igazgatót és még több műszaki embert. A Közgazdasági Technikum első évfolyamára Térjék Sán- dorné és Vincze Imréné jelent­keztek. A második évfolyamon tanul Hegyi Marika és Vidéki Franciska, Tóth Erzsébet a har­madik osztályba iratkozott. A Szolnoki Gépipari Technikum negyedik évfolyamán tanul Cseh János üzemvezető és Csi­kós Dénes. A Szegedi Jogtudo­mányi Egyetem második évfo­lyamának hallgatója Albrecht Sándor. Ezenkívül hárman jár­nak általános gimnáziumba, ti­zen pedig általános iskolába. örvendetes, hogy a tanulók több mint 50 százaléka párttag. — Házi őrlésű paprikát hozott forgalomba özv. Damásdi Pé- terné izsáki lakos. Ezért a já­rási I. fokú szabálysértési ható­ság 300 forintra bírságolta. Kosárlabda bajnokság Székesfehérvári Ép.—Bajai Bácska S5:64 (31:32). Az újdonsült NB I-es Bajai Bácska Posztó igenelőnyösen mutatkozott be Székesfehérvárott. A bajaiak nem csakhogy egyenlő el­lenfelei voltak az egyik legjobb vi­déki csapatnak, de sokhelyütt felül is múlták azokat. A Bácska mind­végig vezetett és a székesfehérváriak csak nagyobb technikai tudásukkal és rutinjukkal tudták a vesztésre álló mérkőzést megfordítani. A ba­jai csapatból Tinusz, Állaga és Ko­vács tűntek ki. Kovács egyébként a forduló legjobbjának bizonyult a szerzett 36 pontjával. Az utánakövet­kező székesfehérvári Bogárnak 29 pontja van. \ Az NB II. küzdelmeiben egy férfi és két női csapatunk; vesz részt. Kecskeméti Petőfi—Miskolci Vas­utas 68:59 (33:27). A kecskeméti csa­pot a következő összeállításban állt fel: Tormássy, Csernus— Sahin-Tóth II. — Tabajdi, Pleskó. Csere: Peré- nyi, Eszenyi, Borsos, Halmi. A baj­noki mérkőzés szokott heve, izgal­ma jellemezte a mérkőzést, annak ellenére, hogy a csapatok játékán érződött: bizony még csak a baj­nokság elején vagyunk. A mérkő­zés jól indult és a Petőfi kezében tartotta a játék irányítását és állan­dóan öt-hat ponttal vezetett. A mis­kolciak keményen küzdöttek; d€ csak megközelíteni tudták a kecs­kemétieket beérni nem. Szünet után is a Petőfi volt a jobb és végig tartani tudta az eredményt. Jó raj­tot vett a Petőfi s reméljük, a foly­tatás sem marad el. Legjobb do­bók: Sahin-Tóth II. 27, Pleskó 14; Perényi 10. Jók még: Csernus. Ta­bajdi és Tormássy. Békési MÁV TE—Kecskeméti MÁV 69:18 (27:21). A Békésen lejátszott NB II-s női kosárlabda mérkőzésen igen balszerencsés körülmények között mérkőzött a K. MÁV. Bozsó és Tóth I. nélkül kellett kiállni, továbbá öt játékosukat pontozták ki, de így is csak a II. félidőben! 5—6 percnek kö­szönhetik a 21 pontos vereséget. A csapat a következő összeállításban szerepelt Békésen: Fodor (4), Szutor — Péter (3) — Karátsony (3), Szabóné (24). Csere: Bende (5), Szekeres (4); Szigetvári (3), Mányoki (3), Kerekes, Kiss. A csapat minden tagja — nem számítva a vereséget jelentő 5—€ percet -1— a szokottnál jobban ját­szott, mégis Szabóné, Fodor, vala­mint Szutor és Karátsony játéka emelhető ki az együttesből. Bajai Építők—Nagykőrösi Kinizsi 65:50 (39:29). Ezt a mérkőzést Nagy­kőrösön játszották, mégis biztosan győztek a bajai lányok. Megkezdődtek a röplabda bajnoki küzdelmek Szeptember 2Ü-én megkezdődtek megyénkben az I. o. röplabda baj­noki küzdelmek. Az első forduló eredményei: Nők: Kiskőrösi Petőfi—Tiszakécs- kei SC 0:3, Kecskeméti Szpartakusz —Kkfélegyházi Pedagógus 3:0. Fér­fiak: K. Szpartakusz—F. Pedagógus 2:3, K. Szpartakusz—F. Honvéd 3:0, Kkhalasi Határőr—Kalocsai Honvéd 3:1, Kunszentmiklós—Kkhalasi Hoij- véd 2:3. Az első bajnoki forduló szép és izgalmas küzdelmeket hozott, A folytatásnak még jobbnak kell len­ni. Az első fordulóban csak a K. Légierők mérkőzései maradtak el? mert a csapat a Hadsereg Szparta- kiádon vett részt. A megyei röplabda szövetség It* közli a megyei bajnokságban sze­replő csapatokkal, hogy utólagosan elfogadta a Kalocsai Hunyadi neve« zését, úgyhogy vasárnap Kalocsán a Kunszentmiklós nemcsak a KaL Honvéddel, hanem a Kai Hunyadi­val is játszik. A Kecskeméti Szpartakusz tehetségkutató atlétikai versenye Csak dicséretet érdemel a Kecske­méti Szpartakusz SK vezetősége, amikor tengődő atlétikai életünk fellendítésére tehetségkutató ver­senyt rendez. Szeretnénk azt hinni, hogy ez a verseny a további fejlő­désnek lesz az alapja s minden bi­zonnyal sok hívet szerez az atléti­kának. A versenyt, amely egyúttal minő­sítő verseny is, szeptember 27-én, szombaton délután 3 órakor rende­zik meg a KTE városi pályáján. A versenyen részt vehetnek mindazok a serdülő, ifjúsági, felnőtt férfi és női versenyzők, akik sportköri és és orvosi igazolvánnyal rendelkez­nek, de in. o.-nál magasabb minő-# sítésük nincsen. A versenyszámok: eerdülőknél: 6ő m (leányoknál), 80 m (fiúknál), 400 m, magas, távol, súly; ifjúságiaknál: 100 m, 400 m, 1000 m (csak férfiak­nál), magas, távol, súly, diszkosz; gerely; felnőtteknél: 100 m, 400 m* 1500 m (csak férfiaknál), magas, tá* vol, súly, diszkosz, gerely. Az egyes versenyszámok győztesed és helyezettjei okleveleket kapnak. Középiskoláink feladatai a sportban Az elmúlt tanév középiskolai test­nevelés! és sportmunkájának az ér­tékelésénél arra a megállapításra kell jutnunk, hogy igen komoly fej­lődés tapasztalható az elmúlt évek­hez viszonyítva, mind a minőséget, mind a tömegességet illetően. A középiskolai sportban elért ered­ményekhez nagyban hozzájárultak azok a testnevelő tanárok, pedagó­gusok, akik a sportot — mint az ifjú­ság kommunista nevelésének egyik fontos eszközét — igen sok esetben szabadidejük felhasználásával, szemé­lyesen irányították és szervezték a tanulóifjúság igényeinek megfelelően. Hozzájárult még az, hogy KlSZ-szer- vezeteink egy része, már nemcsak mint részvevője volt a pedagógusok által megszervezett sportversenyek­nek, hanem aktív szervezője és irá­nyítója is ennek a munkának. Ezt a jó és hasznos gyakorlatot a jövőben követnie kell mindenegyes középiskolai KlSZ-szervezetnek. mert — mint az elmúlt tanév tapasztalatai igazolják — a testnevelés és sport, de nem utolsó sorban a tanulmányi elő­menetel területén ott értünk el ered­ményeket. ahol a KISZ saját munká­jának tekintette a sportot és a test­nevelést. Az 1958—59. évi sportversenyek or­szágos vagy alapfokú iskolai bajnok­ságok szervezésében és irányításában igen nagy szerepet kell vállalnia a középiskolai KISZ-szervezeteinknek. A Diák Sportközpont 1958—59. évi országos versenyprogramja a közép­iskolák részére nem kevesebb mint 11 különböző sportágból tevődik össze. Többek között: atlétika, torna, kézi­labda, röplabda, labdarúgás, úszás, vívás, sakk, stb. sportágakból. Ide tartoznak a játékös és szórakoztat® sportversenyek is. Természetes, hogy a KISZ~szervezei sporttal foglalkozó ifjúsági vezetője vagy az iskola testnevelő tanára egyedül e feladatokat eredményesen megoldani nem tudja Ezért szüksé* ges, hogy a testnevelés és a sporí vezetésébe minél több kiszistát ésf KlSZ-en kívüli fiatalt vonjunk be- Különösen nagy feladat vár azokra a középiskolai KISZ-sportvezetőkrej akik a nyár folyamán részt vettek a Diák Sportközpont által megrendez zett sportvezetőképző tanfolyamon. Tudjuk, hogy még sok megoldat* lan probléma van, amelyek akadá­lyozzák a középiskolai sport további fejlődését. — Éppen ezért a Diák Sportközpont és a Megyei Ifjúsági Sportbizottság is arra törekszik; hogy ezeket a hiányosságokat meg­szüntesse. Egyelőre azokkal az anyagi eszkö« zökkel kell végezni munkánkat; amelyek rendelkezésünkre állanak. Az elmúlt évhez hasonlóan azt a mi­nimális sportfelszerelést, amelyek rendelkezésünkre állanak, ki fogjuk osztani azoknak a középiskolai sport­köröknek, akik erre legjobban rá vannak szorulva. # A Megyei ifjúsági Sportbizottság Úgy gondolja az elmúlt évek tapasz­talatai alapján, hogy a testnevelő ta­náraink, a pedagógusok, valamint a KISZ sport vezetésébe bekapcsolódd kiszisták tömegeivel meg tudjuk ol­dani a Megyei Diák Sport Tanács által vezetett testnevelés és sport te­rületén az előttünk álló feladatokat a sportolni vágyó középiskolás fi de* talok igényeinek megfelelően. László József, a MISB elnöke ^WWWNA^/VN/VWVWWWWWWVW\A<WVW^^SA^WWVWa^ Óriási siker a Budapest Nagycirkusz kecskeméti vendsg(átélni. Már csak szeptember 23-án, 27-én és 28-án délután 4 óraisor és este 8 órakor. 3 órás felejthetetlen élmény! SÍ SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom