Petőfi Népe, 1958. szeptember (3. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-02 / 206. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKA'SPÄPT BÄCS-KISKUN MEGYEI. LAPJA ■ i ^___________________ ___________ - ■ •» II I. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM SO fillér 1958. SZEPTEMBER 2. KEDD w Évről-évre több nemesített vetőmagot bo­csát az állam a termelők ren­delkezésére. Tavaly 539 vagon, az idén 625 vagon a cserére szánt vetőmag-készlet, pontosabban 406 vagon búza, 138 vagon rozs (ebből 40 vagon a kecskeméti II. rozs) és 81 vagon őszi árpa várja a vetést. Érdemes az állami vetőmag- akciót igénybe venni. Ezt példák sorozata bizonyítja. A mélykúti Alkotmány Termelőszövetkezet Bánkúti 1201-es búzából 85 kát. holdon 14,20 mázsa átlagtermést ért el. Ugyanakkor Balog János Mélykút, Zöldfa utca 11. szám alatti lakos, akinek hasonló mi­nőségű földje van, mint a ter­melőszövetkezetnek, de nem ne­mesített vetőmagot szórt a föld­be, négy holdon 8,20 mázsa át­lagtermést takarított be. A jó talajmunkán, a megfelelő trá­gyázáson, az időben végrehajtott vetésen kívül tehát a nemesített vetőmag is fontos tényezője a terméseredmények növelésének. Az állam jelentős áldozatot hoz, mert milliókba kerül az akciók lebonyolítása, de megéri, mert a ráfordítás t gyümölcsözik a több termésben. Ez ugyan első­sorban az egyén gyarapodását segíti elő, az viszont az államé­val együtt halad. Ila az egyén jóléte növekszik, akkor az allain gazdasági élete is javul. Kedve­zők az akciók feltételei. Tíz szá­zalékkal többet kell adni a ter­melőnek a cserevetőmagból, azonkívül búzán, rozson és ár­pán kívül zabot, kukoricát, nap­raforgót is lehet cserélni. A H. rozsból kilót kilóért adnak a cseretelepek. A termelőnek csu­pán tíz forint kezelési és szállí­tási költséget kell fizetnie. Érdemes megjegyezni, hogy a vetőmag tisztításánál átlagosan 10—15 százalék a veszteség, vagyis a termelőt, az állami ve­tőmag-akció kedvező feltételei következtében, veszteség nem éri és ugyanakkor 150—200 kiló­val magasabb termésátlagot ta­karít be. A rendelkezésre álló készlete­ket az őszi árpa kivételével még nem merítették ki az igénylések (őszi árpából állítólag pótkeret­re van kilátás). A községek szak­vezetői, elsősorba a községi me­zőgazdasági felügyelők, valamint a földművesszövetkezetek agro- nómusai igyekezzenek megfelelő szakpropagandával elősegíteni az akció sikerét. Ez is fontos része a mezőgazdasági össztermék­mennyiség növelésének. oouooooooooo­A KULTÚRA ÚJ ALLOMASA ÚJ ISKOLÁT AVATTAK MATKÓN Augusztus 30-án Matkó-pusz- tán az újonnan készült négytan­termes iskola udvarában több száz főnyi matkói dolgozó pa­raszt jött össze, hogy részt ve­gyen az iskola avató ünnepsé­gén. Az ünnepségen jelen voltak a járás vezetői is, Vörös Vilmos elvtars, a járási pártbizottság titkára, Pósváncz László elvtárs, a járási tanács elnöke és Kris- ton Ferenc elvtárs, a járási ta­nács elnökhelyettese. Major Sándor körzeti iskola- igazgató megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a matkói is­kola új állomást jelent a tanya­világ kulturális életében. Más­fél millió forintba került a fel­szereléssel az iskola felépítése. Négy tanterem, két nevelői szó-' ba, tanulószoba várja a gyer-t mekeket és pedagógusokat. AJ nevelőket arra kérte, hogy to-| vábbra is áldozatkész munkával | neveljék a gyermekeket a tudó-; mány és a szocializmus szerctc-J téré. Fazekas Mihály elvtárs, az is­kola igazgatója meleg szavakkal köszönte meg az állam nagyfokú segítségét és támogatását s ígé­retet tett a helybeli pedagógu­sok nevében, hogy a jövőben is lelkiismeretes, becsületes mun­kát végeznek a gyermekek szo­cialista nevelésében. Dinnyés Antalné, a Szabadság Termelőszövetkezet tagja és Ko­vács Mihály termelőszövetkezeti elnök arra kérte a pedagóguso­kat, hogy a jövőben fokozottabb gonddal neveljék a gyermekeket az életre. Az ünnepség után az úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a járás vezetőinek. A jól sikerült ünnepség dísz­vacsorával és hajnalig tartó JCioitd lilikül A Bajai Ruhaüzem új épülete/ amelyet nemrég vettek birto­kukba a gyár dolgozói, eléggí zilált. Az átalakítás következté­ben ugyanis itt-ott fellelhető egy-egy kisebb téglatörmelék- hegy is. Ez azonban nemsokáig marad a helyén, mert a mun­kaidő után férfiak és nők ■ sokasága lepi el a termeket és hordja ki társadalmi munkában a bontásból adódó téglatörmelé­ket. Eddig 400—500 dolgozó, az üzem valamennyi munkása, a párt, a szakszervezet és a nő­tanács hívó szavára részt vett \ ebben a társadalmi akcióban, i csak azért, hogy minél előbb be­költözhessenek az új, világos, tágas, korszerű üzemükbe. A hírek szerint a nők sokkal lelkesebben dolgoznak, mint a férfiak. Egyébként a társadal­mi munkások közölt gyakran látni az üzem igazgatóját, párt-( titkárát és üb-elnökét. tánccal zárult. MOZGALMAS AZ ELI a JCtiioeuii (Itnuiilipavi ^OúllaLaitiáL — úlést tartott a kecskeméti! járási párt-végrehajtóbizottság! az elmúlt napokban. Ez alka­lommal megbeszélték a Szalvai! Mihály munkásőr második szá­zadának egyéves tevékenységét, a helvéciai Táncsics Tsz jelen­legi helyzetét, és az 1958—59-esj pártoktatási év előkészítését. Az egyik kocsi sódert, a má­sik cementet rak le, de olyan is van, amelyik hatalmas kútgyű- rűkkel megrakodva gördül ki a vállalat kapuján. Azután újabb kocsisor következik. Az egyik mozaiklappal van megrakva, a másik pedig nagy mennyiségű cserepet szállít. Mindkettő olyan gyártmány, amely elengedhetet­lenül szükséges a kislakás épít­kezésekhez. A mozaiklap régi gyártmány, de igen keresett cikk. Ezt tűk­„Kiváló dolgozó“ jelvénnyel tüntetlek ki HÁROM KISZ-TAQOT a Tisxakéeshel Permetexőgépgyárban Dicséretre méltó munkát vé­gez a Tiszakécskei Permetező­gépgyár KISZ-szervezete. A mo­toros műhelyben és a présmű­helyben levő hattagú ifjúsági brigád munkáját példaként le­het állítani az egész üzem dol­gozói elé, különösen ha azt is figyelembe vesszük, amit mun­kaidő után a fiatalok tesznek az üzem kollektívájáért. Nem ré­gen fejezték be a vállalati kul­túrterem rendbehozását, 16 KXKKÍOOOOOOOOOOC Antropológiai kutatások folynak a kiskun községekben Három éve végez megyénk te­rületén mérésekkel és fényképe­zésekkel egybekötött embertani vizsgálatokat a Természettudo­mányi Múzeum embertani osz­tályának megbízásából dr. Hen- kei Gyula. Eddigi vizsgálatai Kecskemétre és környékére ter­jedtek ki. Augusztus 17-től szeptember 27-ig pedig a »kis­kun« községekben gyűjt adato­kat a kiskunok antropológiájá­nak feldolgozásához. A kutatá­sok folytatásához a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága is pénzsegítséggel járul hozzá, KISZ-tag összesen 236 órát dol­gozott társadalmi munkában. A gyár párt- és gazdasági ve­zetői nagyra értékelik a kiszis- ták munkáját, amit az augusz­tus 20-i kitüntetések is bizonyí­tanak. Ez alkalommal három KISZ-fiatalt — Turucz Istvánt, Kiss Istvánt és Kalló Évát — tüntették ki a »Kiváló dolgozó« jelvénnyel, hét fiatal könyvju­talmat, négy ipari tanuló pedig 100—100 forint pénzjutalmat kapott. A fiatalok örömmel mondták el a KISZ járási végrehajtó bi­zottsága tagjainak, hogy sok se­gítséget kaptak a pártszervezet­től, s ez a segítség — mint mondják — napról napra jobb munkára, újabb eredmények el­érésére ösztönzi őket, II. I. rözi a termelés számadata is. A második negyedévben 593 négy­zetméter helyett, 1139, július­ban pedig 197 helyett 246 négy­zetméternyi mozaiklapot gyár­tottak. Ez a megnovekedett mennyiség is hamar gazdára lelt. Még ennél is gyorsabban fogy a cementcserép, bár szürke színe miatt néhány kislakás-építő ide­genkedik tőle. Pedig nincs r semmi ok. A cementcserép igen jó vízálló, fagyálló, s ami fon­tos — nagyon tartós. Június é9 júliusban sajnos csak 32 ezen darabot küldtek a TÜZÉP-nek, ahol bizony hamar szétkapkod­ták a vásárlók Ez a nagyfokú kereslet figyel­mezteti a vállalatot, hogy az ed­diginél nagyobb menyiséggel siessen a kislakás-építők cserépé beszerzési gondjainak enyhítés sére. Gyümölcs aszalás, zöidség szárítás a nyári holtszezonban A Kalocsai Fűszerpaprika­ipari Vállalatnál júliusban és augusztusban a szárítógépek ka­pacitása nincs kihasználva. Ép­pen ezért a vezetőség sokat gon­dolkodott azon, miképpen tudná a nyári idényben is okosan ki­használni a szárítógépeket, Az egybehangzó vélemények alap­ján a következő időkben a vál­lalat a nyári holtszezonban gyü­mölcsaszalással és vegyes leves­zöldség-szárítással kíván foglal­kozni. A tájékoztatás szerint a zöldség csomagolását is a hely­színen végeznékj Síbor Lajos szakavatott kezekkel veszi ki a gépből a szárításra váró cementcscrcpet. Mészáros Károly és Tóth István az elektromos vibrátor segít­ségével ma már könnyebben gyártja a cementlapokat, mint régebben. Világ proletárjait egyesiiljeteli! <>0<X5-0<><>íí<XKK5rwV00^)H5^^ X EL KELL MENNI 9 KATONÁNAK X (2. oldal) OAZ IFJÚSÁG 2 NEVELÉSÉRŐL X GÓZON ISTVÁN 9 EMLÉKEZETE gA MÉK-ÜGY TÁRGY ALÄ- 5 SÁRÖL 0 (3. oldal) 5 GYERMEKEKNEK — ? ÚTTÖRŐKNEK 1 A SOLTI »HAGYMA- 5 REJTÉLY« ? LENGYELORSZÁGI ? LEVÉL ? (4. oldal) 5 AZ ŐSZI ? ÁRUELLÁTÁSRÓL ? TASSTÓL HARTÄIG S (6. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom