Petőfi Népe, 1958. augusztus (3. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-15 / 192. szám

1958. augusztus 15, péntek 3. oldal Mi épül a félegyhási járásban a hároméves terv keretében Az állami beruházási összeg­ből a 3 év alatt több mint 7 millió forint összeget használunk fel járásunk területén vízügyi, művelődésügyi célokra. (Törpe­vízmű építés, kútlétcsítés, isko­lák építése stb.) Ehhez a lakos­ság hozzájárul a községfejlesz­tési hozzájárulás lelkiismeretes befizetésével. Így tudjuk megva­lósítani még az év folyamán ■lászszentlászló községben Nem odavalók Két éve nem jártam Város­földön. Akkor nagyon tetszett az új tanársháza és előtte a szépen gondozott, színes virá­goskert. Most, amikor arrave- lett a soiti, meglepetten lát­tam, hogy eltűnt a tanácsháza előtti kert és helyette sertések legelésznek a sebtében bekerí­tett udvaron, úgyhogy az em­bernek az a benyomása, hogy disznóóllá tették az előteret. Nem hiszem, hogy valami­féle rendelet írná elő, de még­is ma a községek tanácsai szin­te vetekednek abban, hogy minél otthonosabbá, meghit­tebbé tegyék a tanácsháza kör­nyékét. Éppen ezért nagyon kirívó a városföldi »példa«. Szeretnénk, ha a tanács megszüntetné ezt a tűrhetet­len állapotot, annál is inkább lehetséges ez, mert a tanács­háza gazdasági udvarral is rendelkezik. Nem lehetne ott elhelyezni a sertéseket? Kováts Andor iVt(VWVVWWVVVVnrt(VVVWVVVVVVVWV< 127 200 forintos költséggel egy új ártézikút létesítését. A mun­ka megkezdésének időpontja előreláthatóan szeptember eleje. Alpár községben villamosháló­zat bővítés készül községfej- lesztésből. A község központjá­ban parkosítás, gyermekjátszó­tér építése van folyamatban. Augusztus 20-ra, alkotmányunk ünnepére a gyermekjátszótér el­készül. Járdaépítés lesz Alpá- ron a következő munka, ame­lyet községfcjlesztésből valósít meg a község. A munkát a Kis­kunfélegyházi Községgazdálko­dási Vállalat fogja végezni. Je­lenleg Tiszaújfalu járdaépítésén dolgoznak. Az állami támogatá­son túlmenően így segíti elő a lakosság a községek fejlődését. Kajeczky Károly műszaki csoportvez. A könyvtár és a diafilm A bácsalmási »Vörösmarty Mi­hály« járási könyvtár dolgozói évek óta rendszeresen jelentet­nek meg különböző jellegű ki­adványokat. Legutóbb a Könyv­táros című szakfolyóirat emléke­zett meg a járási könyvtár dol­gozóinak újabb kiadványáról, amely a könyvtárból kölcsönöz­hető diafilmek részletes jegyzé­két tartalmazza. A könyvtárban egyébként 1954- ben először az országban indult meg a rendszeres diafilmkölcsön- zés. Ez annál dicséretesebb, hi-; szén egy 1957-es keltezésű hatá­rozat tette ezt kötelességévé a könyvtáraknak. A körülbelül 300 különböző kisfilm adatait tartalmazó kata­lógus a járási tanács támogatá­sával jelent meg. MOHIT AVATNÁK aiujiuzliLL 20-án Qáh&izcMiüáitő n Augusztus 20-a kettős ünnep lesz az idén Felsőszentivánon. Ezen a napon avatják fel a köz­ség új normál filmszínházát. Felsőszentivánon ugyanis éveken keresztül csak egy elavult beren­dezésű keskeny mozi működött. Az idén a községi tanács kez­deményezésére és 200 000 forintos támogatásával indult meg az új moziterem építése. A nagy mun­ka mielőbbi befejezését sok hely­beli dolgozó értékes társadalmi munkával segítette. Ugyancsak 200 000 forintos beruházási hitel­keretet nyitott a mozi építésére a megyei Moziüzemi Vállalat. A vállalat dolgozói alkotmá­nyunk ünnepére és a filmszakma államosításának 10. évforduló­jára terven felül vállalták az új mozi korszerű vetítőberendezés­sel és ülőhely-garnitúrával való ellátását. A Felsőszentiváni Községi Ta­nács és a Moziüzemi Vállalat dolgozóinak ez az összefogása is azt mutatja, hogy hasonló módon még számos községünkben lehet­ne megoldáshoz segíteni a mozik korszerűsítésének nagyon is ége­tő problémáját. Megyénk 42. normál filmszín­háza augusztus 20-án nyitja meg kapuit az -Égi madár« c. nagy­sikerű magyar film bemutatásá­val. Meggyőzéssel A Magyar Szocialista Mun­káspárt megalakulásától kezdve helyes módszerekkel, a lenini ta­nításoknak megfelelően irányít­ja a különböző állami és tömeg- szervezeteket. Ennek a mód­szernek az a lényege, hogy nem parancsolgatással, hanem meg­győzéssel, a párt politikájának ismertetésével megnyeri a fö- megszervezetek tagjait pártunk és kormányunk helyes politiká­jának támogatására. A tömegszervezetek pártirá­nyításában igen fontos szerepe van. az ott létrehozott kommu­nista csoportoknak. A kecske­méti járási párt-végrehajtóbi­zottság a közelmúltban meg­vizsgálta az állami és tömegszer­vezetekben működő kommunista csoportok tevékenységét. Ez a vizsgálat arra derített fényt, hogy néhány kivételével ezek a kommunista csoportok a leg­több helyen gyengén tevékeny­kednek. Munkájuk általában ab­ban merül ki, hogy a tanács vagy más választott szerv ülése­zése előtt egy félórával össze­ülnek a pártcsoport tagjai és futólag megbeszélik a napirend­re kerülő anyagot. Számos párt­csoport még ezt sem teszi meg. Nyilvánvaló, az így működő A TOMPÁI pártszervezet leg- ! utóbbi vezetőségi ülésén, aug. hó 13-án a KISZ-szervezet kul­turális nevelő munkájáról ta­nácskoztak. | f A BAJAI JÁRÁSBAN két- három község kivételével minde­nütt létrehozták a helyi kommu­nisták tevékenységét összefogó, irányító, egységes falusi pártve­zetőségeket. A nemrég alakult AZ UJ SEPRŐ JÓL SEPER Néhány hete csak, hogy önálló lett a Borotai Földmű­vesszövetkezet. A vezetőség és a tag­ság most már a ma­ga lábára állva, megnövekedett fe­lelősséggel dolgozik sokrétű feladatá­nak sikeres elvég­zéséért. A kereskedelmi tevékenység eddig is igen élénk volt, csak lépten-nyomon a helyiséghiány korlátaiba ütközik. A tanácsháza mel­lett levő élelmiszer- bolt a múlt hónap­ban 120 000 forintos forgalmat bonyolí­tott le, de még szí­vesebben vásárol­nának benne a bo­rotaiak, ha nem lenne annyira zsú­folt, s a boltvezető a helyszűke ellené­re is nagyobb gon­dot fordítana a rendre, a tisztaság­ra. Legalább annyi­ra, mint a most megnyílt vasbolt­ban, ahová öröm belépni nemcsak az árukészlet gazdag­sága, de rendje, csi­nossága miatt is. A szakosítás és az üzletek szaporítása egyébként is fő gondja a földmű­vesszövetkezet ve­zetőségének. Szep­temberben szeret­nék megnyitni a papír- és írószer­boltot, az év utolsó negyedében újabb vegyesboltot akar­nak a két élelmi­szerbolt tehermen­tesítésére. Nagyon indokolt lenne ESoratán egy cukrászdát létesí­teni. Nőnek az igé­nyek, s lehetetlen állapot, hogy az ünnepek szabad óráit csak az ital­boltban lehet eltöl­teni, más lehetőség nincs. A létesítés akadálya ismét a helyiséghiány, — amit azonban köl­csönös akarással és jóindulattal s gyor­san megtérülő anyagi áldozattal meg tud oldani a földművesszövetke­zet és tanács. (lyenqód az dia A kiskőrösi járás községeiben közel hatmillió Ft-ot fordítanak 195B-ban községfejlesztési célok­ra. Az első félévben 1 700 000 fo­rintot használtak fel tervbe vett létesítményeikre. Célkitűzéseiket ezzel mintegy 30 százalékban megvalósították. A községfejlesztési tervek vég­rehajtását illetően különösen Csengőd községet illeti a dicsé­ret. Az első félév során jelentős belvizet vezettek la, hidakat, ta­nyai utakat javítottak és sport- felszerelést vásárollak. A községben jelenleg is több f HÍREK pártvezetőségek titkárai részére a járási párt-végrehajtóbizottság az elmúlt napokban értekezletet tartott, amelyen Szabó István eivtárs, a pártbizottság titkára a pártmunka módszereiről és a so. ronlevő feladatokról tájékoztatts a meghívottakat. * A SÜKÖSDI PÁRTSZERVE­ZET az elmúlt napokban 6G egyénileg dolgozó középparaszl részvételével gyűlést tartott. A2 értekezleten a pártszervezet ve­zetői pártunk mezőgazdasági po- j Etikáját ismertették. A gyűlés [részvevői nagy érdeklődést mu­tattak a termelőszövetkezeti imozgalom kérdései iránt, s fi­gyelemmel kísérik a helyi és a környező községek termelőszö­vetkezeti parasztjainak életét. 41 A BAJAI JÁRÁSI pártbizott­ság tagjai augusztus 6-tól augusz. tus 20-ig helyszínen tanulmá­nyozzák és segítik a pártinstruk. torok munkáját. A helyszíni vizsgálódás tapasztalatait végre, hajtóbizottsági ülésen vitatják meg és annak alapján határoz­nak az instruktori munka meg­javításáról. Akik a v'át&s kakast vCzuázaák '■fl' lnden csavar, minden zár — balra nyit és jobbra zár —; régebben ezt a versikél szokták megtanítani az önkéntes tűzoltócsapatok parancsnokai az újoncokkal, nehogy szerelés köz­ben tétovázzanak: miképpen is lehet odaszerkeszteni a tömlőt a fecskendőhöz? Mert akkor, ha már konganak a harangok, víjjcg a sziréna, bizony, minden másod­perc drága, nem lehet ügyetlen­kedni. Ma már a versre nincs szük­ség, hiszen a gép, a csavar nem Ismeretlen valami a parasztgye­rek számára sem, aki, ha mást nem, hát egy biciklit már szét­szedett, összerakott, s tudja, hogy a csavar úgy szuperál, ahogy a Strófában meg van írva. Erről beszélgetek Virág Jó­zseffel, az orgoványi önkéntes tűzoltó testület parancsnokával, aki a foglalkozását nézve szabó­mester. ezt a falut védő nemes hivatását pedig nyolc esztendeié — négy esztendeje rpint pa- rapcsnolt — gyakorolja. Ök,'az argoyápyiak, 40—45 másodperc alatt »üzemképes- állapotba hoz. zák a tonnás mozdonyfecsken­dőt gyakorlat közben, s ha ne­tán a falu fölött csapdosná szár­nyát a vörös kakas, előbb is. í^ehát ez utóbbi eset az el- múlt esztendőkben — hála a parasztok elővigyázatosságának — nem fordult elő, kivéve az ez évi péter-pálit, amikor is egy fiú lóhalálában bekerekezett az Or- govány határában működő Sal- lai Tsz központjából a községbe, Virág Józsefhez, aki éppen a va­sárnap délutáni álmát aludta, s a feleségével eme párbeszédet bonyolította le a vészhírnök: ->A tűzoltóparancsnok itthon van,;­— Igen. Alszik. — -Ejnye, de kár — vakarta meg fejét a fiú —, pedig ég a Bende-major.« Persze, azt hitte a legény ke, hogy a parancsnok mindig glédában kell álljon, az még le sem fek- het. Azon aztán nem győzött álmél- kodni, hogy Virág József úgy luccant talpra legmélyebb álmá­ból, mintha puskából lőtték vol­na ki, s néhány perc múlva már robogott is a színhelyre a tűz­oltó csapat. Segítségét azonban már nem szükségeltek, mert a: -ég a major- mindössze ké- ménytüz volt, amit a tsz-esek vi­zes zsákokkal ügyesen lokalizál­tak. No, de mit művelnek, hogyan képezik magukat általában az orgo-ányi önkéntes tűzoltók’’ A földművesekből, napszámo­sokból, állami alkatmazottnkb 51, s néhány kivételtől eltekintve főleg a húsz év körüli fiatalok­ból verbuválódott 34 tagú testü­let minden második vasárnap két óra hosszat gyakorlatozik, télen Redig elméleti oktatáson is részt vesz, amelyen eddig vala­hányszor magvas vita bontako­zott ki, hogy: ha így történne, meg amúgy, meg ilyen eset adód­nék és olyan,, hát mit is csinál­nának? A foglalkozás eredmé­nyeképpen aztán mindegyikük ért mindenhez, ami a tűzoltásnál szükséges, nehogy az egyfajta mozzanatra begyakorolt hiány­zása eseién ott álljanak »meafü­rödve-, ha tűz van. S hogy meny­nyire értik a dolgukat, elég, ha megjegyezzük: 19,54 óta a járási tűzoltóversenyeken egyszer vol­tak másodikok. a többi alkalom­mal pedig az első helyen végez­tek. fed őst. az aratás megkezdésé­"9 lől a cséplés befejezéséig éjjeli figyelő és készültségi szol­gálatot tartanak, ami abból áll, hogy a lakosság 16—20 éves tag­jai közül a tanács által kijelöl­tek a toronyban vigyázzák a községet és környékét, egy tűz­oltó pedig a tanácsháza udvarán levő, a tűzoltószertár melletti őr- szobón silb.akol. És ha megkon- dulna a harang, az ügyeletes a tanácselnök pyitvahagyott irodá­jából “repülő-telefonon« azonnal éitesítcné Kiskunfélegyházán ke­resztül a kecskeméti alosztályt, s még, le sem tenné a kagylót, a közelben lakó társai már szerel­nék is fel a fecskendőt. Nyáridő­ben egy pár ló is »huszonnégy- órázik- a tanácsháza istállójá­ban, — egyszóval: ha sietséggel is, de kapkodás nélkül készen állna a csapat a veszély elhárí­tására. Az orgoványi tűzoltók lényke­dése azoqban nemcsak ennyiből áll. Van egy hattagú vegyes — fúvós és vonós — zenekaruk is: bállal egybekötött műsoros este. két szoktak rendezni, egy szín­darabbal voltak már Páhin is Most az az óhajuk, hogy a szü­reti bált majd ők rendezhessék meg. Tehát a község művelődési, szórakozási igényének a kielég i. tését is szívvel-lélekkel szolgál­ják. Ák miért pedig nem győznek dicséretet mondani: a ta. nács mindenben segíti őket. Vá. sárolt nekik 25 posztó egyenru­hát, amiben a bálok, mozielőadá. sok alkalmával, s az ünnepsége- ken jogos büszkeséggel feszíte­nek (van olyan fiatal tűzoltó, aki vasárnap a kövesút közepén me- gyen, hogy mindenki lássa: mi­lyen szép ruhája van), évente kétszer díjmentesen szerepelhet, nek a kultúrházban is, hogy mi­nél több legyen a tiszta jovedél. műk a felszerelésük kiegészíté­sére. A község szereti őket, akik s kenyérkereső munkájuk mellet! mindig résen vannak arra, hogv elhessentsék, ha netán felrepülne a vörös kakas. Tarján István \ munka van folyamatban. Bőví­tik a Béke téri iskolát, folyik a belterüieti utcák feltöltése, tata­rozzák az egészségügyi házat és befejezés előtt áll a Béke tér parkosítása is. ; A községi tanács eredményes munkáját dicséri az a tény is, hogy az 1957. évi községfejlesz-; tési munkálatok 90 százalékát már befejezték. A fentiek alap­ián, mivel célkitűzéseiknek kö­zel a felét teljesítették, nem vé-; letlen. hogy a járási versenyben a legjobb eredményt Csengőd ktjzség érte el. ! pártcsoportok nem töltik be azl a fontos szerepet, amelyet i párt elvár tőlük. Jól működő kommunista cső- portok nélkül igen nehéz a tő- megszervezetek helyes pártve­zetését megvalósítani. Utasitga- tó, parancsolgató módszerekkel nem lehet vezetni, amit bebi­zonyított az MDP idején néhánj éven keresztül meghonosított, d< eredményre nem vezető módszer A tömegszervezetek — kivéve a KISZ-t — közvetlenül nincsenek alárendelve a párt vezetésének A tömegszervezetek pártvezeté­se ügy valósul meg, hogy azok tagjait meggyőzik pártunk po- IfBÉjjjjának helyességéről. Ha tMmk, hogy helyes, amit a párl Bar, akkor támogatják annak végrehajtását. Egyedül és kizá­rólag a meggyőzés a célravezető módszer, amivel pártszerveze- teink a tömegszervezeteket ve- zetni tudják. A kecskeméti járási párt-vég- rchajtóbizottság helyesen tette, hogy a kommunista csoportok munkájában észlelt fogyatékos­ságok megszüntetésére és a tö­megszervezetek pártirányítása- nak megjavítására felhívta a járás pártszervezeteit. Túri József

Next

/
Oldalképek
Tartalom