Petőfi Népe, 1958. augusztus (3. évfolyam, 180-205. szám)

1958-08-01 / 180. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA' MUNKÁSPÁRT BÄCS,- KISKUN MEGYEI LAPJA III. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM Ára 50 fillér 1958. AUGUSZTUS 1. PÉNTEK Üzemeink életében újabb állomáshoz ér­keztünk. Az 1958-as esztendőből eltelt az első félév. A megyei ta­nács pénzügyi osztályán lénye­gében már összesítették a helyi­ipari vállalatok elért eredmé­nyeit. A számokból kitűnik, hogy a tanácsi könnyű- és élel­miszeripar tervét 101,8 százalék­ra teljesítette, 15 százalékkal termelt többet az idén mint 1957 első felében. Kétségtelen, az 1958. évi ter­melési előirányzatok reális elké­szítése komoly ösztönző volt a tervek teljesítésében. Főként azonban a nyereségrészesedés biztosítása serkentette a mind több és jobb eredmények eléré­sére vállalataink dolgozóit. A vezetés színvonalának emelke­dése mellett igy a tizenharma­dik havi fizetés lehetőségének köszönhető, hogy a megyei ta­nács vállalatai jó munkájukkal és takarékos gazdálkodásukkal 3 048 000 forint többletnyereség­re tettek szert. Külön említen­dő itt a könnyű- és élelmiszer- ipar, mivel ezek vállalatai a többletnyereségből 2 288 000 fo­rinttal részesednek. Dicsérendők ezek az eredmé­nyek. A számokból viszont az is kitűnik, hogy nem minden vállalat élt a helyzetadta lehe­tőségekkel. A félévi mérlegek szerint különösen azok az üze­mek értek el jelentős többlet- nyereséget, akik nem sokkal a megjelenése után már tettekkel válaszoltak kormányunk taka­rékossági felhívására. A Bajai Sütőipari Vállalat anyagmegtakarítása közel száz­ezer forintot, a megyei Vegyes­ipari Vállalat a többletanyag fel- használás és a fuvarköltségek csökkentésével 32 ezer forintot takarított meg. A Bajai Gázmű­vek 50 ezer forinttal csökken­tette költségeit. A Nyomda Vál­lalat anyagmegtakarítása eléri a 33 ezer forintot. A Bajai Vas- és Fémipari Vállalatnál pedig igen jelentős a színesfémek és más anyagok takarékos felhasz­nálásával gyűjtött összeg. A sort még folytathatnánk, az említett üzemek azonban nem kivételek. Csupán arról van szó, hogy vezetőik még az első fél­évben megtették azokat a taka­rékossági intézkedéseket, melye­ket nem egy tanácsi vállalatnál, sajnos, csak most dolgoznak ki. Igaz, a második félévből már el­telt négy hét. Előttünk van azon­ban még öt hónap. Ennyi idő alatt pedig mód és lehetőség van nemcsak a félévi mulasztá­sok pótlására, hanem az egész éves részesedéshez szükséges többletnyereség biztosítására is. A lehetőség azonban még nem valóság. Vállalatainknál meg­vannak a tervek gazdaságos tel­jesítésének adottságai. Ezek ki­használása azonban sokban függ a pártszervezetek, szak- szervezetek s nem utolsósorban az üzemi tanácsok termelést irá­nyító működésétől. Ha ezek a szervek a vállalat helyzetének őszinte feltárása mellett részle­tesen ismertetik a dolgozókkal az elvégzendő feladatokat, s emellett tényleges beleszólást biztosítanak a munkásoknak az ügyek intézésébe, akkor az év végén a mostaninál is szebb eredménvekről adhatunk szá­mot. Bccsiitettd tdfcsüi muc BUZAFÖLDADÓ KÖTELEZETTSÉGET Egy hete indult meg teljes erővel a cséplés. A megyében mindenfelől ömlik már a ke­nyérnek való a zsákokba. A gazda ujjai között pergetve sze­retettel simogatja tekintetével az érett szemeket, ezután szor­tírozza a zsákokat. Néhányat kü­lön választ, feldobja a szekér­re, felül a bakra és elindul a Terményforgalmi Vállalat tele­pére. Odaérve beköszön az át­vevőnek: — meghoztam a búza­földadót, meg a géprészt. Így történik mindenfelé, sok­sok községünkben s hogy ez így igaz, azt bizonyítja: egy hét alatt 500 vagon ke­nyérgabonát vittek be bú­zaföldadóba megyénk ter­melői. Dolgozó parasztjaink a búza­földadót nem pusztán adóteher- nek tekintik, hanem becsületbeli kötelességüknek érzik az ország kenyérellátásának biztosítását. Az elsők között kell beszél­nünk a kisszállási termelőkről. Július 25-ig öt nap alatt hét vagon ga­bonát adtak át búzaföld­adóra s ezzel a község 50 százalékra teljesítette köte­lezettségét. Még a négy holdon aluli 10—12 kilogrammos tételeket is ter­ményben adták be. Tompán a fentemlített idő­pontig öt vagon búzaföldadó gyűlt össze. A község három termelőszövetkezete közül is kettő már beszállította a tőle járó részt. Balotaszálláson ha­sonló a helyzet. Jánoshalmán nyolc és fél vagonnal vittek be a vételijegyek szerint. Ennél azonban jobb az eredmény. Az adminisztráció azért nem tud lépést tartani a beszál­lítással, mert sokan elfelejtik a mázsá- lás után vételi jegyeztetni bevitt gabonájukat. Szakmáron az a hiba, hogy a Terményforgalmi Vállalat a pénzügyi csoporttól nem kapta meg a jegyzéket, amelyről a gazdákat felvilágo­síthatnák: mennyi a földadójuk. Említésreméltó a jól teljesítő községek közül még Kiskőrös, ahol öt nap alatt 554 mázsa ke­nyérgabonát adtak át földadóra. Hasonló jó az eredmény Kiskun- majsán. Mindkét helyen a cséplőgéptől szállítják a gabonát a Terményforgalmi átvevő helyére. Az eddigi eredmények azt bi­zonyítják, hogy parasztságunk becsülettel akarja teljesíteni búzaföldadó kötelezettségét. ötvenezer emberrel iimerteüe meg. eddig hazánk legizebb tájait a kecskeméti 3áYllÁS.-irjO da öt évvel ezelőtt önálló lett a kecskeméti IBUSZ-iroda. Azóta sok különvonat indult Kecske­métről az IBUSZ csoportjaival hazánk legszebb vidékeire. Az elmúlt öt év számszerű eredményeiről Sándor Gyuláné- tól érdeklődtünk, aki megnyitá­sa óta vezeti az irodát. — El­mondta, hogy különvonattal több mint 45 ezer, autóbusszal pedig 4000 embert vittek a Balatonra, Pécsre, Mátrába, Bükkbe, Zebe- génybe, Sopronba stb helyekre. A kecskemétieket azonban a színház és az opera is nagyon érdekli. Az Aida, Diótörő, Haty- tyúk tava, Varázsfuvola, Bahcsi- szeráji szökőkút —, hogy csak a legismertebbeket említsük — előadásaira 7600-an mentek a színházi különvonatokkal. — TTTTTTTTT Tűz volt Lószlófalván Két komoly tűzesethez hívták; 29-én a tűzoltókat. Lászlófal- ván délelőtt 10 órakor kigyul­ladt egy kazal. Elégett 58 ke­reszt rozs és 37 kereszt búza. A 7153 forintos kárt okozó tüzet a gazda — László Béni földműves; — hároméves fia idézte elő. 1 Jászszentlászlón, Szabó Dezső; földjén is elégett 90 kereszt] rozs. A kár itt 6000 forint. Ezt; a tüzet valószínűleg szándékos; gyújtogatás okozta. Ugyanakkor körülbelül 10 500 szurkolót vittek a nemzetközi labdarúgómérkőzésekre indított különjáratokkal. AMÍG A KUKORICÁBÓL KOLBÁSZ LESZ... (3. oldal) MUNKÁBAN A BAJAI JÁRÁSI NÉPI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (3, oldal) ALPÁRI MOZAIK (3. oldal) ÉBRESZTENI KELLENE (4. oldal) JOGI TANÁCSADÓ (4. oldal) SPORT, HIRDETÉS <5« Oldal) ESŐ UTÁN KÖPÖNYEG (6. oldal) HALAS ÉS JÁRÁSA (6. oldal) Kiskunfélegyházi látkép Sok nézője van a féiegyházi légoltalmi kiállításnak Az elmúlt vasárnap nyitotta meg Dobos Ferenc tanácselnök, Félegyháza légoltalmi .parancs­noka a Móra Ferenc Gimná­ziumban megrendezett légoltal­mi kiállítást. A BAJAI Duna-ka- nyar jobboldalán, Nagy Pandúr-sziget partján uszályok, kis ladikok, hajók pihen­nek. Itt van a MA­HART bajai hajóépítő részlege, immár 18 éve. Naptól cserzett arcú hajóépítő vasa­sok adnak itt egymás­nak találkozót meleg­ben, esőben, szélben, hidegben egyaránt. AMIKOR itt jártam, a hőség tikkasztotta a munkásokat, s csupán a víz közelléte tette el­viselhetővé az itt tar­tózkodást. Utri Már­ton, a telep vezetője, tájékoztatott az üzem életéről. A VIZEN ringott a Pest megyei Rév Vál­lalatnak készült komp, amely tíz nap múlva vontató segítségével te­szi meg a Dróbautat a HAJÓÉPÍTŐK cl QLagtp (/)a n cint fia ttján. Dunán, Pestig. A Sió és a Vándor nevű ha­jókat is rövidesen meggyógyítják. A Kiss Ferenc motoros vonta­tó pedig a generálja­vítással szinte újjá születik. A Magyar Hajófuvarozási Szö­vetkezet két odaszállí­tott rossz uszály he­lyett rövid idő múlva jót kap vissza. A Du- na-ártéri Állami Erdő­gazdaság 30 tonnás uszály hajója is itt ké­szül el, amelyben fát szállítanak majd a mo­hácsi erdőkből a bá­nyákhoz és a gyufa­gyárakba. A Fővárosi Vízműveknek öt fa- és két új vasladik készük AZ ELŐBB említet­teken kívül készítenek még itt kishajót, de­reglyét, s nem is akár­milyent. Ezt bizonyítja az élüzem kitüntetés, no meg az az elisme­rés, amelyet a Vízügyi Igazgatóság adott azért a gyönyörű, köz­ponti fűtéssel ellátott, korszerűen berendezett hajóért, amelyet ta­valy adtak át. Hasonló elismeréssel szólt erről a hajóról egy jugo­szláv és egy német küldöttség is. ISMERVE az itte­niek jó munkáját, nemrég a faddi Üj Élet Tsz egy komp el­készítését kérte az ügyeskezű hajóépítők- | tői. A Vízügyi Igazga- . tóság jégtörője is itt ölt végleges formát. Ezenkívül az Ercsitől lefelé tanyázó hajók is itt telelnek majd, s azokat is javítják. A Sztálinvárosba vasat szállító uszályok is, ha megsérülnek, ide tér­nek be egy kis pihe­nésre. KOSSÁ ELVTÁRS, , a közlekedésügyi mi­niszter nemrégiben 1 meglátogatta a telepet és megbeszélést folyta­tott a javító részleg jövőjéről. A hírek sze­rint tovább bővítik, korszerűsítik a telepet és akkor jövőre majd bizonyára még több eseményről tudunk számot adni olvasóink­nak a hajóépítők életé- 1 bői, «sz ­Már a megnyitás órájában zsúfolásig megtöltötte a közön­ség a kiállítási termeket. A film­vetítésnek is sok nézője volt. A kiállításon bemutatják 3 repülőgép és a harci eszközök, a védekezési eszközök és módoza­tok fejlődését. Jól sikerült fény­képek láthatók a helyi légolta­lom munkájáról. Egészségvédel­mi, állatvédelmi ismertetés egé­szíti ki a kiállítást. A felsorolás nehéz és nem is célja ennek a rövid újságcikk­nek, hiszen még augusztus 6-ig mindenki személyesen is megte­kintheti azokat. A kiállítás nyitva naponként 10 órától 18 óráig, a belépés díj­talan. T—s. éájg áj. tíz izp fi. eredni é n tjei Már a másodvetés zöldül a 'learatott őszi árpa helyén a ,420 katasztrális holdon és 32 Raggal dolgozó, április 1-én ala­kult csávolyi Kossuth Termelő- szövetkezetben. A szövetkezei ;11 mázsa és 30 kilogrammos át­lagtermést ért el őszi búzából. 'Szépen fejlődik a kukorica is )Két holdon kukoricacsalamádét, )15 holdon napraforgót, 20 fiol­ádon silókukoricát és 8 holdon 'muhart vetettek. Világ proletárjai9 egyesüljetek/

Next

/
Oldalképek
Tartalom