Petőfi Népe, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-03 / 155. szám

UMum Wqhw Ä, r in. ÉVFOLYAM, 155. SZÁM Tudományos igényű (elvilágosító, ismeretterjesztő munkára életviszonyaink átala­kításakor nagy szükségünk van. Az új, korszerű adottságokat, életformákat károsan befolyá­solják a nagyapáinkról maradt nézetek, munkamódszerek, er­kölcsi normák. Ezek ellen szor­galmas munkával küzdött eddig is a Természettudományi Isme­retterjesztő Társulat (TIT), s a Hazafias Népfront előadói cso­portja. Különösen a mezőgazda- sági termelést közvetlenül segítő téli tanfolyamaik arattak sikert. Munkaterveik szerint sokat gon­dolnak a különböző évfordulók megünneplésére, s az egyes vá­rosokban szervezett ünnepi na­pok megrendezésével egészséges lokálpatriotizmus kialakítására. Hatásukat azonban mélyíteni kell, mert a fent írtak szerint bármilyen hasznos is működé­sük, —- nem szállanak le az egyes vidékek lakosainak életét alakító problémákhoz. A mély­kúti igazgató-tanitó például sze­retné, ha a községben a rokon­házasság káros következményeit ismertetnék, — ez nagy segítsé­gére lenne a csökkentképességű gyerekek szaporodásának meg­akadályozásában. Megyénk több vidékén, mint a bírósági sta­tisztikák mutatják, a székely te­lepesek körében sok az itteni társadalomba nehezen beillesz­kedni tudó ember. Az ő problé­máikkal az ismeretterjesztő szerveknek sokat kellene fog­lalkozni, mert az egyszerű ad­minisztratív lehetőségek meg­adása még nem tökéletes bizto­síték teljes beilleszkedésükre. Ilyen ügy még a — ha nem is szaporodó, de — virulens szek­táknak az ügye is. Minden esz­közünk, érvünk megvan arra, hogy az egészséges és egyensú- lyos lelki élet útjára téríthes­sük, — ha hosszab idő lejártá­val is — tagjaikat. Korainak tartják az ismeret- terjesztő szervek vezetői vezér­cikkünket? — Ezért sietünk be­jelenteni: minden egyes hely­ség, falu és város »igényeit« kü- lön-külön számba kell venni az előadások tematikájának kidol­gozásánál, szinte közvélemény­kutatást, közigényvizsgáiatot kell végezni, hogy az élet leg­különbözőbb területein gyakor­lati hasznot hozzanak az előadá­sok. A helyzet felméréséhez nagy segítséget adnak a pedagógusok, akik — mint a mélykútiak is — igénylik ezeket az előadásokat, hiszen elsősorban is az ő ncve- lőmunkájukat könnyíti majd meg. Szeretnénk, ha cikkünk nyomán megindulna a megye Ilyenfajta »feltérképezése«, s a következő előadói évadban már ezekhez a rejtettebb, mélyebb, éppen ezért nehezebben megold­ható problémákhoz is segítsé­get adnának az ismeretterjesz­tő szervek a lakosságnak, hogy — miként a mezőgazdasági tár­gyú előadásokkal is — gyakor­lati hasznot nyújtsanak e gon­dok eloszlatásához. — 350 mázsa sárgabarackot vásároltak már eddig megyénk földművesszövetkezetei. Az ízle­tes gyümölcsből útnak indították az első exportszállítmányt Bécs­it* EGYÜTT A DOLGOZÓKKAL KOMMUNISTA MEZŐGAZDASÁGI SZAKEMBEREK TANÁCSKOZÁSÁNAK VITÁJA (3. oldal) NÉHÁNY SZÓ AZ ÜREGEKRŐL MOSZKVA JAVASOL ÉS MI AZT MONDJUK, HOGY »NEM« (4. oldal) SAKK BÁCSALMÁS (5. oldal) ÉS VIDÉKE APRÖ ELVTÁRS LEVELE A KISKŐRÖSI TANÁCSHOZ (6. oldal) Dományi Aladár, a Gizella-malom igazgatója és Rékai Gábor, a Termény-forgalmi és Raktározási Igazgatóság veze­tője elégedetten tanulmányozzák az új búzát. Köszönet az ifjúsági találkozó részvevőinek rO(iMLvnap újítói me.q^tíidtzik a fösevdti ki^áuididáit A KISZ kecskeméti, valamint a kiskunfélegyházi városi és já­rási bizottsága az elmúlt vasár­nap, június 29-én a tiszaparti Tőserdőben ifjúsági találkozót rendezett, amelynek keretében tartották volna meg seregszem­léjüket a különböző kiszista kultúrcsoportok. Az alapos szervező munka és a két járás fiataljainak határ­talan lelkesedése ellenére azon­ban az előző és aznapi, csaknem megszakítás nélküli eső miatt részben meghiúsult a találkozó és lehetetlenné vált a kultúrcso­portok szereplése. Mégis, kétezer fiatal, nem tö­rődve a rendkívül kedvezőtlen idővel, megjelent a Tőserdőben, s egy részük félnapig, több cso­portjuk pedig estig ott tartóz­kodott, hogy a viszontagságos körülmények között is közös szórakozással, barátkozással hi­tet tegyen a kiszisták együvé- tartozása mellett, s bebizonyít­sa, hogy nem retten meg a ne­hézségektől. A találkozón részt vevő vala­mennyi fiatalnak, KlSZ-titkár- nak és kiszista aktivistának pél­damutató magatartásáért ezúton mond dicséretet és köszönetét a KISZ megyei végrehajtó bizottsága. A rossz idő miatt részben meghiúsult ifjúsági találkozó helyett a KISZ kecskeméti vá­rosi és járási bizottsága a terü­letéhez tartozó fiatalok számára vasárnap, július 6-án ismét meg­rendezi a tőserdei kirándulást. Az elmúlt vasárnapra meg­váltott kedvezményes utazási jegyek érvényesek, újabb jelent­kezők július 4-én, délután 5 óráig a KISZ Városi bizottságán 9,40 forintért válthatják meg menettérti jegyüket. A vonat indulása vasárnap 8,20 órakor, visszaindulás 19,55 és 22 órakor. Mindenkit szeretettel vár a két KISZ-bizottság. Rendezik a tsz mezőgazdászé.: nyugdíj problémáját A termelőszövetkezetek mező­gazdászai más és más jogcímen kapják nyugdíjellátásukat. Van, aki tsz-tag, más agronómus pe­dig alkalmazott a termelőszö­vetkezetben. Ha tag, akkor a termelőszövetkezeti tagok köl­csönös nyugdíj biztosítási rend­szerében a törvényerejű rende­let szabályai szerint kapja nyugdíj ellátását, ha viszont al­kalmazott, akkor az állami tár­sadalombiztosítási rendszer ke­retéből részesüli A födművelés­ügyi kormányzat most dolgozta ki azt a közeljövőben megjele­nő rendeletet, amely megnyug­tató módon rendezi a termelő­szövetkezeti agronómusok nyug­díj ellátásának problémáját. Az előkészítő rendelet megállapít­ja: szükséges, hogy a mezőgaz­dászokat szoros kötelék fűzze a termelőszövetkezethez, ezért a nyugdíjellátásukat is az anyagi érdekeltség figyelembevételével á'lapítiuk -naid meg. Owöiak éj g.y.ógjj,izeeéj.zek küüunJbeJthjL Semmelweis Ignác, a nagy magyar orvos-tudós születésé­nek 140. évfordulója alkalmá­ból kedden délben Budapesten, a Szentkirályi utcai Semmel- weis-teremben kitüntetések át­adásával egybekötött emlékün­nepséget rendeztek. Az ünnepségen dr. Simonovits István, az egészségügyi minisz­ter első helyettese mondott beszé­det, majd átadta a kitüntetése­ket az orvosoknak és gyógysze­részeknek. Bács-Kiskun me­gyéből »Kiváló orvos« kitünte­tést dr. Bánhidi Ferenc bajai főorvos, »Érdemes orvos« kitün­tetést pedig dr. Bulyovszky Gyula kiskunmajsai körzeti or­vos kapott. Dömötör Lenke kecskeméti vezető szakfelügye­lő az »Érdemes gyógyszerész« kitüntetést érdemelte ki. Qli termeJőszöd etkezet kezdte- meg. m ű.kö (Léiét 'éLőerceg izáiüóti Hercegszántó községben va­sárnap újjáalakult az ellenfor­radalom idején feloszlott Felsza­badulás Termelőszövetkezet. A községben 12 család — jórészt olyanok, akik a feloszlás elölt is tagjai voltak a szövetkezet­nek — 320 hold földön kezdte meg újra a közös gazdálkodást. Svéd állatorvos Kecskeméten Kedden délelőtt a svéd ki­rályság országos állategészség­ügyi intézetének vezetője, dr. Forsten Biom a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalathoz látogatott el. Megjelenése azért is érdekes, mert ő volt az első svéd, aki ebbe a gyárba elláto­gatott. Azért jött, hogy megnézze, va­jon az üzem egészségügyi köve­telménye megfelel-e a svéd kí­vánságoknak egy esetleges üz­letkötésnél. Vele volt Murányi József, a Földművelésügyi Minisztérium Állategészségügyi Főosztályá­nak vezetője, dr. Tóth Baranyi István, az Élelmiszeripari Mi­nisztérium Baromfi Igazgatósá­gának íőállatorvosa és a TER- IMPEX küldötte. Töreki Vince igazgató társaságában tekintet­ték meg az üzemrészeket. A svéd állatorvos elmondotta, hogy két évig volt Amerikában. Ezenkívül sok élelmiszeripari üzemet látott a nyugati orszá­gokban. Véleménye szerint ez az üzemi higiénia szempontjá­ból megközelíti a világszerte is­mert nyugati gyárakét, sőt gé­pesítés tekintetében meg is elő­zi őket. — Megkezdték az uborka sze­dését megyénk zöldségtermő vi­dékein. Naponta 40—50 mázsát vásárolnak fel a földművesszö­vetkezetek. A gazdagnak ígérke­ző termésből a hét végén meg­kezdődik az exportálás Nyugat- és Kelet-Németországba, meg a szomszédos népi demokratikus államokbai Világ proletárjait egyesülJetek í Ára SO fillér 1958. JÚLIUS 3. CSÜTÖRTÖK

Next

/
Oldalképek
Tartalom