Petőfi Népe, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

Parlamentáris űfton próbálták ci hatalomra cssempéssiil P@ Gcml!@f Coty köztársasági elnök, mi­után De Gaulle-t kormányala­kításra kérte fel, tanácskozásra hívta össze a nemzetgyűlés más véleményen levő politikusait, hogy elsimítsa De. Gaulle iránti ellenállásukat. A francia nem­zetgyűlésben ugyanis még ko­ránt sincs biztosítva a többség De Gaulle számára. Cpty pénteken délelőtt kezdte meg tárgyalásait a politikusok­kal, A Paris Journal értesülése szerint Coty elnökkel lefolyt megbeszélésen De Gaulle meg-, határozta kormányra kerülésé­nek menetrendjét. A lap érte­sülése szerint a parlament, mi­után a teljhatalmat és az al­kotmányreformra vonatkozó fel­hatalmazást megadná De Gaulle-nak, utána »szabadságra menne« és csupán október vé­gén ülne össze újra, a költség- vetés megvitatására. A nemzetgyűlés folyosóin el­terjedt hírek szerint lehetséges, hogy Vincent Auriol, volt köz- társasági elnök tagja lesz De Gaulle kormányának. Megem­lítették még Guy Mollet és Louis Armand nevét is. Armand nem politikus, hanem az EURATOM élén áll és egykor a francia vasutak igazgatója volt. A KOMMUNISTA PÄRT VE­ZETŐI NEM TÁRGYALNAK DE GAULLE-RÓL A Reuter jelentése beszámol arról, hogy Maurice Thorez és Jacques Duclos pénteken leve­let intézett Coty elnökhöz, amelyben közölte, hogy nem hajlandó vele tárgyalásokat folytatni De Gaulle beiktatásá­ról. A levél a többi között han­goztatja: »Miután Ön a nem­zetgyűlés világosan kifejezett akarata ellenére De Gaulle tá­bornokot kérte fel kormányala­kításra, többé már nincs szó az alkotmányban előírt tárgyalá­sokról az egyes pártokkal, ha­nem arról van szó. hogy a nemzet képviselőinek szándéká­val ellentétben álló megoldást akarnak kikényszeríteni. Az Ön üzenete megengedhetetlen nyo­mást gyakorolt a képviselőkre.« Az Humanitét. a Francia Kommunista Párt lapját pénte­kén hajnalban a rendőrség el­kobozta. A lap elkobzására az az állásfoglalás adhatott okot, amellyel a párt tiltakozik a »köztársasággal szemben elkö­vetett kettős kihívás ellen«, el­A TUDOMÁNY ítélve a köztársasági elnöknek a parlamenthez intézett »tűrhe­tetlen figyelmeztetését«. A szocialisták kezében a helyzet kulcsa — ez az általános vélemény Párizsban. A szocialisták maga­tartása változékony. Míg ked­den este a párt képviselőcso­portja és országos vezető bizott­sága egyhangúan mindennemű De Gaulle-kísérlet ellen nyilat­kozott, csütörtökön estére a szo­cialista képviselők többsége már nem zárkózott el mereven De Gaulle kísérlete elől. A szocialista pártcsoport pén­teken megtartott tanácskozásán a De Gaulle-barát szocialista vezetők azt javasolták, hogy a gyakorlattal ellentétben, min­den egyes szocialista képviselő a maga belátása szerint szavaz­zon De Gaulle beiktatásánál, és ne hozzanak általános pártha­tározatot a szavazás mikéntjé­ről. Amennyiben a szocialista képviselők megkapják ezt a szavazási szabadságot, akkor a nemzetgyűlés folyosóin elter­jedt vélemények szerint De Gaulle számíthat arra. hogy a szocialista képviselők kétharma­da mellette szavaz. De Gaulle tábornok kormány- alakításának hírére a párizsi tőzsdén pénteken jelentősen esett az arany ára. Ugyanakkor qz észak-afrikai részvények & a szaharai érdekeltséggel ren­delkező vállalatok olajrészvé­nyei 5—8 százalékkal emelked­tek. CSENDÖRÖK SZÁLLTÁK MEG A NAGY VILLAMOSKÖZPON­TOKAT PÁRIZS KÜLVÁRO­SAIBAN Csütörtökön, az esti órákban, mozgó csendőralakulatok száll­ták meg Párizs külvárosaiban, Gennevilliers-ben, Saint-Denis- ben, Vitryben, Ivryben és Issy Les Moulineaux-ban a nagy vil­lamosközpontokat. Franciaország vidéki városai­ban szombaton is igen sokhe­lyütt voltak tüntetésekkel és munkabeszüntetésekkel egybe­kötött nagyszabású tömegmeg­mozdulások. '7f-n>í 'Yf-re — MfcGYEPOLITIKAI SZEMLE — Vonatkozásba hozni látszólag külön-külön dolgokat, — elég nehéz. Mi mégis ezt kíséreljük meg, amikor megyénk múlt heti eseményeit böngészve, rajtuk elmélkedve megakad szemünk a kunszentmiklósi juhásznapok­ról; a kecskeméti Konzervgyár nyári szezonjának megkezdésé­ről; megyénknek a Budapesti Ipari Vásáron való kiváló sze­repléséről; a békehajó útjáról Írott cikkeinken. Kicsit talán terhes annak, aki tudja, hogy a kunszentmiklósi juhásznapokon kívül lesznek ha­lasi napok, kalocsai napok, sőt hírős napok is, azonkívül hall a megyei borversenyről, s a bács­almási járás kisiparosainak ta­lálkozójáról. De ha belegondol: mit jelent mindez az illető vi­dék gazdálkodása számára, rá­jön: újfajta lokálpatriotizmus van kialakulóban. Az emberek jól érzik magukat, szülőföldjü­kön, büszkék arra, — külön ün­nepet ülnek tiszteletére. S ez a büszkeség nem oknélküli gőgöt, hanem az okos és hasznos — a vidék hírére visszaható — cse­, «, * 5=%3> jégverés ellen nem lehet védekezni. Kára csa^J®ztosíjás útján térülhet meg* Iékédetekét, a termelést segíti! Ez a lokálpatriotizmus szülte megyénk jó hírét a Budapesti Ipari Vásáron, s ez vezet oda, hogy most, nyári szezonkezdés idején a Kecskeméti Konzerv­gyár teljes gőzzel dolgozhat az egy-két nap alatt összegyűlt ren­geteg borsóval, amelyet a kül­föld úgy vár, mint gyerek a cukrot. Vagyis a Bács megyeiek biztonságérzete —- amelyet a munkásállam gondoskodása szül — visszahat arra és erősíti a munkás-paraszt hatalmat! Ilyen egyszerű szavakra lehet lefordítani azt a sok jókedvet és virágos tósztot, amely a kü­lönböző tájak »napjain« elhang­zik. Ebben a tükörben nézve már nem tarthatjuk kicsinyes­nek, vidékiesnek, ha valamely táj lakói külön nappal ünnepük szülőföldjüket. Nem tarthatjuk annak már csak azért sem, meri mindaz a báj, kellem és köny- nyeű vidámság — vagyis lokál­patriotizmus —, ami jellemzi e napokat, — mint egy nagy kó­rusba a szólóénekes hangja — belesimul abba a teremtőerejű hangulatba, amelyben most már nem egyes vidékek, tájak, ha­nem az egész megye, az egész ország él. Megtalálták az emberek he­lyüket a közösségben, a népben. Bizonyság erre a múlt heti bé­kehajó sikeres, tájakat, embe­reket összekötő útja, a béke gondolatának jegyében lezajlott különböző népgyűlések — mint a népek barátsági hónapjában rendezett, tízezreket megmoz­gató bajai békegyűlés is —, s a művészeti, irodalmi találkozók, kiállítások. Lám, nem is vettük észre, hová jutunk: éveken át problé­mája volt békebizottságunknak az »operativ«, a »konkrét« mun­kamódszerek kidolgozása. S most látjuk csak: minden külö­nösebb erőltetés nélkül, egyedül az egyszerű emberek jó életére, biztonságára, lokálpatriotizmu­sára és becsületére apellálva, hatalmas, gyakorlati alapon nyugvó békemozgalom bontako­zott ki megyénkben! Fábián Gábor A Helvéciái Állami Gazda­ság Borbási Faiskolája fel­vesz FÉRFIAKAT és NŐKET FAISKOLAI MUNKÁRA. A kecskemétiek ki- és be­utazása a gazdaság autó­buszán történik. Jelentke­zés: Kecskemét, Borbás 36. szám. 1446 ....................................—........ —* N APTÄR: 1958. június 1. Vasárnap. Névnap: Tünde. Napkelte: 3 óra 51 perc; Napnyugta: 19 óra 33 perc* * A NÁP HUMORA: Putnoki felháborodva állít be a vele szemben lakó Csetneki- hez. — Egy kényes ügyben fordu­lok önhöz. Ön minden délután az ablakban csókolózik felesé­gével és még annyi fáradtságot sem vesz magának, hogy a ro- lettát lehúzza, Ez botrányos dolog! — Ne nevettesse ki magát — feleli szelíden mosolyogva Cset- neki. — Én sose vagyok otthon délután.; 5 , * — Ügyeletes orvos Kecskemé­ten. Vasárnap dr. Szűcs András körzeti orvos tart rendelést Lu- gossy István utca 12, szám alatt. — Húsz évjárat borából tart mintát Béri Ferenc bajai szőlő- termelő. A bor saját termésű. —- Tehenenként 30Ó0 liter tej eléréséért indítottak mozgalmat az újfalusi Tisza Termelőszö­vetkezetben. — Fehérvérfl halát fedeztek fél a második szovjet Déli-sarki expedíció biológusai. Az érde­kes halfajtából — amelyből 18 darabot sikerült fogniok — tel­jesen hiányzik a vérfestő he­moglobin. Ilyen halat eddig még nem ismert a tudomány. — Kecskemét több szobafes­tője vállalta, hogy társadalmi munkával festik ki a 75 éves iparitanuló-iskola öreg termeit. — Újra kiállítást rendeznek a régi magyar művészek alkotá­saiból a Szépművészeti Múze­umban, A tárlat a jövő héten nyílik. — A világ legnagyobb kikö­tőjének eddig New York után Londont tartották. Most azon­ban kénytelen volt London át­engedni a helyét Rotterdamnak, amelynek teherforgalma elérte az évi 74 millió tonnát.. — Szüretelik a földiepret Ja- kabszállás vidékén. Az eddig is jól jövedelmező 40Ó holdnál a jövőben nagyobb területen termelnek földiepret: egyedül az Új Élet Tsz két holdat teler pített. — A megyei borversenyen az idén hetven egyéni termelő vesz részt a kecskeméti járásból. A termelők zöme kadarkával ne­vezett be a versenyre, — Divatbemutatót rendezett csütörtökön este Baján a mű­velődési ház Dózsa-termében az Állami Áruház az üzemek és vállalatok nődolgozói részére. — Az ebek veszettség elleni pótolíása a város egész területén 1958. június 3-án 9—10 óráig lesz a városi gazdasági udvar­ban. x — Hirdetmény, Kecskemét város végrehajtó bizottsága az 1957. évi tanácsi gazdálkodásról készített zárszámadását 1958. jú­nius 1—10. napjáig közszemlére bocsátja. A közszemléretétel ide­je alatt Kecskemét területén la­kó minden magyar állampol­gár a zárszámadást megtekint­heti a v. b. pénzügyi osztályá­nál és kérdéseket tehet fel a gazdálkodás egyes mozzanatai­ra; — Kecskemét, 1958. május 31. — Sántha Lajos vb-elnökhe- lyettes, 1450 IRODALMI 1ST az Qliiäeßhiizban A népek barátsági hónapja alkalmából, »Bekét a világnak« címmel, műsoros irodalmi estet rendez június 2-án. hétfőn este a Hazafias Népfront kecskeméti városi titkársága, a megyei könyvtár és a TTIT, a kecske­méti Űttörőház nagytermében. Az irodalmi esten Kiss István tanár mond bevezetőt, fellép Jancsó Adrianne budapesti elő­adóművész és Osváth László, írásaikal szerepelnek még: Bie- liczky Sándor, Tarján István, Varga Mihály, valamint a zenei általános iskola tanárai. — Kis krokodil szabadult el az Air France egyik utasszállító repülőgépén. Nagy pánik tört ki, de a fiatal krokodilt '2Ö per­ces üldözés után sikerült kézre- keríteni. ­— Pergetik az akácmézet, Bács megye méhészei a felvi­déki akácosokban telepszenek meg az idén, hogy a később nyíló akácmezőkön legeltessék a méheket. Helyesbítés. A Bajai Fémipari Vállalatról szóló, május 31-i cik­künkbe értelemzavaró hiba csúszott. Az első hasáb utolsó mondatában óra helyett perc értendő. — Kerthelyiség megnyitó ün­nepélyt rendez vasárnap este fél 8-kor a kecskeméti helyőr­ségi tiszti klub. Hollós Ilona, Kemendi András táncdaléner kés, valamint Bágya András és a Császár—Gróll harmonika- kettős lép fel a vidám műso­ron. Konferál: Brachfeld Sieg- frid. — Köszönetnyilvánítás. Mindazon kartársnőknek, kartársakiiak, a K3> SOSZ, a hozzánk tartozó vállalatok dolgozóinak és vezetőségének,- roko-4 noknak, jóbarátoknak és ismerősök-* nek, akik drága, jó édesanyánk! nagymamánk, dédnagymamánk, özv< Bán S and ómé született Marton Er­zsébet f. hó 27-i temetésén megje­lentek, ravatalára koszorút és virá­got helyeztek, — ezúton nyilvánítjuk hálás köszönetünket. — A gyászok család. ; ... v. J A lottó e heti öt taiáiaios szelvénye: 20, 21, 24, 37, 71 Jánoshalma és Vidéke Körzeti Eöldművesszövet­kezet pályázatot hirdet mezőgazdasági íizemág vezetői állás betöltésére Feltételek: mezőgazdasági főiskolai végzettség, szőlő-, gyümölcs-, zöldségtermesz- ; tésben jártasság, politikai j megbízhatóság, legalább 5 j évi gyakorlat. | Fizetés: 1700 forint havi fix, plusz negyedévi pré­mium. Jelentkezni lehet fenti címen, személyeséi), vagy írástoan, június 15-ig. 1453 Kitűnő szóraho - zást nyújt egy világ ve vő rádió Kapható -mán 870-Ft -tói az. düa­rm es [öldmtlveizövctkßzdi boltokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom