Petőfi Népe, 1958. június (3. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-01 / 128. szám

A MAGVAP SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BAGS KISK.UN. xMEGYEI .LAPJA ___1 ­Vi lág proletárjait egyesüljetek I III. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Ára 60 fillér 1958. JÚNIUS 1. VASÁRNAP 1958. június 1. Hét esztendeje, hogy a pedagógusnap alkalmá­val nevelőinket ünnepli, köszönti falu, város apraja, nagyja, egész dolgozó népünk. Azokat köszönt­jük ma, akik legdrágább kin­csünket, gyermekeinket oktatják, nevelik, akik a még boldogabb holnapunk letéteményeseit, az új embert formálják. Érezzék és vallják büszkén ne­velőink, hogy érdemesek és mél­tók az ünneplésre. Felelősségtel­jes munkájuk elismerésének bi­zonysága pártunk és kormányza­tunk meg-megújuló erkölcsi és anyagi támogatása, segítése, a család, az egész társadalom fo­kozódó érdeklődése, közös célért /folytatott együttes erőfeszítése. /Szocialista társadalmunk ember­formálója, népünk kulturális éle­tének felemelője, az »új ember kovácsa«, az ünneplés perceiben <ts érzi a felelősséget, látja a célt, ahová tanítványaival együtt el kell érkeznie. Reméljük, hogy nevelőink számára ez a bensősé­ges ünnep nemcsak jóleső érzést kiváltó emlék marad, hanem fe­lelősségtudatuk, elszántságuk és helytállásuk, munkakedvük erő­sítőjévé is válik. Az ellenforradalom vihara ne­velőink feje felett sem zúgott el nyomtalanul. Volt, akit éppen csak elért, akit jóidéig magával sodort, de olyan is volt, akit a vihar derékbatört. Dicsérettel említjük, hogy sokan voltak olyanok is, akik keményen áll­tak és nemcsak szembenéztek, hanem szembe is szálltak a fe­nyegető viharral. Az elmúlt több mint másfél év nevelőink több­ségénél a helyes út megtalálását jelentette, de a kevesek, a még tévelygők számára sem záródott he a kapu. A hetedik pedagógusnap ün­neplése egyben iskoláink álla­mosításának tizedik évfordulója Is. Tíz év óta államunk gondos «zeme vigyázza és erősíti a tudo­mány várát, az óvodát és isko­lát, segíti erkölcsileg és anyagi­lag is tanítót és tanítványt egy- Aránt. Nevelőink előtt ismeretes (pártunk és kormányzatunk állás- foglalása, kulturális célkitűzése népünk kultúrájának felemelke­dése érdekében, a bizalom és a (türelem kérdését illetően neve­lőinkkel szemben. Pártunk és kormányunk bizalma és türelme /segítse nevelőink további fejlő­dését, legyen további lendítője felelősségteljes munkájuknak. A hetedik pedagógusnap al­kalmával a megyei tanács mű­velődési osztályának valamennyi dolgozója is a köszöntők sorába áll, az eddigi munka elismerése mellett köszönti megyénk vala­mennyi óvónőjét, tanítóját és ta­nárát, az iskolák fizikai dolgo­séit, járásokban és városokban működő felügyelőket. A köszönet és a köszöntés szava lelkesítse valamennyieket még fokozottabb és eredményesebb munkára, melynek eléréséhez a pedagógus­nap alkalmával kívánunk sok sikert, Barabás János, a megyei tanács művelő- ■dési osztályaaak vezetdic (2. oldal) A KISZ ÉS AZ ÚTTÖRŐ SZÖVETSÉG LEVELE MEGYÉNK NEVELŐIHEZ (3. oldal) AZ IDEOLÓGIAI SÍKON FOLYÖ OSZTALYHARC- RÓL (4. oldal) A tataházi tsxmek cukorrépatermesztési versenyt indítottak A felhívás így hangzik: »Mi, a tataházi Petőfi és Dó­zsa Tsz kezdettől fogva részt- veszünk a 200 mázsás cukor­répatermesztési mozgalomban s eddig minden évben el is értük ezt az eredményt. Az idén ne­hezebb körülmények között in­dulva, de a sikerben bizakodva versenyre hívjuk a megye min­den termelőszövetkezetét és ál­lami gazdaságát. Vállaljuk, hogy a jő termés érdekében Időben végzünk min­600 négyszögölön 14 hektoliter bor Ennyit termelt tavaly, még­hozzá 14 fokos, finom kadarka­bort Kiss Ferenc, Érsekcsanád egyik legjobb szőlősgazdája. Az idén is megtelik ennyivel a hor­dó, mert Kiss gazda most sem sajnálta szőlejétől a jó munkát. Gondosan megtrágyázza, —- ta­valy 60 mázsa istállótrágyát ásó­zott a tőkék köré — időben ka­pál, permetez és kötöz. Szüret­kor gondosan lebogyózza a ter­mést, pincéje, portároló felszere­lése is mintául szolgálhat akár­kinek. Nem csoda tehát, hogy az egész községben eismeréssel em­legetik és sok gazdatársa őutána igazodik a szőlőművelésben. den munkát. Egyelésnél egy négyszögölön 40—45 répát ha­gyunk meg, tehát a szokásosnál kissé sűrűbbre egyeltünk. Az időjárástól függően még fejtrá­gyázunk, részben tisztán péti- sóval, részben keverékkel. A ré­pának alapos mélykapálást adunk, jó szerszámokkal dolgo­zunk. A vetést 2 százalékos Darsinnal megpermeteztük, le­véltetű ellen Wofatox-szal per­meteztünk, amit a növényvédő állomás végez majd szaksze­rűen.« fi megye vadállományának feiszaporíiása igen fontos feladatok közé tar­tozik. A statisztika szerint húsz évvel ezelőtt még 140—150 000 nyulat lőttek le Bács megyében egy vadászati idényben, — mos­tanában csak 28 000 darabot. A fácánvadászat eredménye 1938- ban még 38 000 darab volt —, az idén részleges tilalmat kellett el­rendelni a fácánosok ijesztő megfogyatkozása miatt. A vadállomány védelme, te­nyésztése és szaporítása nem képzelhető el kellő szakértelem nélkül. Ezért a megye vadász- társaságainak vadőrei október­től kezdve 6 hónapos levelező­EGY TANYAI KISLÁNY ÚTJA (■'>. oldal) VASÁRNAPI RIPORT VASÁRNAPI SPORT­MŰSOR (6, oldal) JÓ, HA TUDJÁK í A GAZDÁK í SZIMATH KÁZMÉR ÍRÁS A \ a, oldal) i HIRDETÉSEK t (8, oldal) tanfolyamon vettek részt. Meg-} ismerkedtek a hasznos vadak\ élettanával, a tenyésztési, védet-} mi feladatokkal, stb. A vadőrök vizsgája most fo­lyik. Huszonnyolcán kapnak ké­pesítést a vizsga letétele után; nagyobbrészük az 57 000 holdas kunbajai állami rezervátumban, á többiek o' vadásztársaságokon belül ténykednek majd, mint hivatásos vadőrök. Közülük a legjobbakat 6 hetes állami to­vábbképző iskolára küldik. A Bajai Oyap:úszövetgyár is részt vesz a gyapjúipari vállalatok Budapesten megnyílt kiállításán Saját tudósítónktól Szerdán nyílt meg a fő­városban a gyapjúipari vállala­tok kiállítása az Építők Rózsa Ferenc-székházának kultúrter­mében. A kiállításon szerepel a Bajai Gyapjúszövetgyár is. A kiállítás gazdag anyaga azt bizonyítja, hogy gyapjúipari üze­meink jelentős fejlődést értek el. Különösen az elmúlt másfél év volt számottevő az előrehala­dásban. Vállalataink legfőbb tö­rekvése a gyártmányok minősé­gének javítása, és hogy a hazai igények kielégítése mellett mind jelentősebb helyet biztosítsanak maguknak a külföldi kereslet és igények mind maradéktalanabb kielégítésében. A kiálítást meg­előző napon a bel- és külkeres­kedelem képviselői, a nagyke­reskedelmi cégek tekintették meg a kiállítást. A mindenkép­pen érdekes, színpompás és gaz­dag gyapjúipari termékekből a rendelések most vannak folya­matban. A hajat Gyapjúszövetgyár takaró-különlegességei nemcsak a már közismert minőségű és színezésű takarókat és plédeket . iaami hatig jfeú de mintadarab» jait is, melyek gyártását a kö­zeljövőben kezdik meg. Ilyen új gyártmánya a főleg exportra készülő Anabella-taka- ró 150X200 méretben, 176 forin­tos darabáron. Csinos és bizo­nyára nagy tetszést fog aratni az Anita-takaró, mely az előző­höz hasonló méretben, de jelen- tősbben olcsóbb árban, 160 fo­rintos darabárban készül. — A gyár kísérleti mintadarabja a Tünde — már a kiállítás első napján is sikert aratott. Ez a plédnek, nyári takarónak egy­aránt használható takaró rövi­desen a hazai és külföldi piaco­kat meg fogja hódítani. Irány­ára 159 forint. A kockás Ina-plédtakaró' hamarosan a külföldi látogatás-; ra és hazánkba érkező külföl­diek elmaradhatatlan poggyász­tartozéka lesz. Igen ízléses koc­kás mintája a legkényesebb igé­nyek kielégítésére is alkalmas Akárcsak a 170X170 nagyságban készülő Mambó, rojtos leterítő kendők. A kiállításnak sok a látoga tója, akik méltán gyönyörköd­nek gyapjúipari vállalataink gaz­dag és változatos termékeiben. BítAUászLá win.iin«mti«nwwwiii»i»i»w»i>WM. QddoSzlet QjfUÄäzMM Akiről írunk, mű­vésze szakmájának. Mielőtt a világkiál­lításra indult, pár hétig a kecskeméti Utasellátóban készí­tette a jobbnál jobb ételeket, s ahogy ak­kor ő mondta: — A kiállítás végeztével pár hétig ide is jön vissza. Aztán tovább utazik Moszkvába, hogy ott öregbítse a magyar konyha jó­hírét, Neve: Lóth Béla, foglalkozása: szakács, helyeseb­ben szakácsművész, hivatalosan pedig az Országos Utas­ellátó Vállalat sza­kácsinstruktora. A kecskeméti Utasel­látónál Csiszár An­dor elismert ven­déglátóipari vezető- képessége mellett a magasfokú szakmai tapasztalatok ilyen rendszeres átadásá­val is magyarázható a kiváló konyha, de az egész üzemegy­ség vendégmarasz­taló jóhíre. A szorgalmas kol­lektíva tagjai nem felejtették el Lóth Bélát, s úgy látszik* a messzi távolban le­vő »szakácsprofesz- szor« is szívesen gondol Kecskemét-! re, itt élő barátaira^ A minap ugyanis le-j velet küldött a vi-i lágkiállításról a kecskeméti Utaséi-* látó dolgozóinak* Rövid pár sorban közli benne, hogy nagyon jól érzi ma­gát, de nagyon el­foglalt, mert a ví— lágkiállítás megnyit tása óta valóságos ostrom alatt áll a magyar vendéglő. Kétségtelen, a ma­gyar konyhát, a ma­gyar szakácsok ízes* zamatos ételeit min­denki világhírűnek ismeri, de mi, akik megkóstoltuk Lóth Béla kecskeméti főztjeit, külön is el tudjuk képzelni, mi­lyen nagy sikere le­het az ő és társai konyhai mesterfo­gásainak Brüsszel­ben* : Sándor JáampjiL tiíd muíizmk (Baján. A népek barátsági hónapja keretében a bajai József Attilái Művelődési Ház és a budapesti Lengyel Olvasóterem június 5-énj este 8 órakor a művelődési ház Dózsa-termében »lengyel estet« rendez. Az ünnepélyt Glied Károly, az MSZMP városi bizottsá­gának titkára nyitja meg. Az ünnepi beszédet Szapár András, a városi művelődési csoport vezetője mondja el. Ezután kerül soa a lengyel vendégművészek zenei műsorára. Az est lenlyel báb- : játék-előadással és. dokumentumfilm vetítéssel ér végetj

Next

/
Oldalképek
Tartalom