Petőfi Népe, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-14 / 112. szám

* * 35 ro-in/m. Ilö-ll liaLatt antikért Emlékműavatás Tiszakéeskén VALUTÁT KÉR Tiszakécske szorgos népe va- szülnek, örömmel válaszolják: sárnap ünneplőbe öltözött. Ro- ma avatják fel Tiszakéeskén a mán vendégeket vártak. Miért román hősi emlékművet, ez a nagy sürgés-forgás a köz- Harmincöt román katona ál- ségben? — kérdezhetné az ide- dozta életét azért, hogy ma Ti- gen, s ha valaki megér'deklődi szakécske népe nyugodt körül- rrr emberektől. hoev mire ké- mények között éljen, s békés al­kotó munkájával építhesse a szocializmust. 1945 tavasza mé­lyen él a tiszakécskeiek emléke-1 zetében. Az első szabad szél szo-( katlanul süvített át a községen, de ennek éltető ereiét sohasem1 felejtik el. Délelőtt 11 órakor nagy tömeg! övezte körül a főteret. Nemso-( kára megérkeztek a román kö­vetség tagjai is, Ion Popescu' nagykövet vezetésével. Balaton­füredi József vb-elnök beszé-/ dében méltatta a román kato­nák hőstetteit, s hangsúlyozta,1 hogy a felszabadító harcok ka­tonáinak nevét a tiszakécskeiek, nemcsak gránitkőbe vésték, ha­nem a szívükbe is. A lakossági kezdeményezte, hogy állítsuk félj az emlékművet, mert úgy ér­zik, hogy a hősi halottakat mél­tó tiszteletben kell tartani, ez a! mai alkalom is erről ad tanú- bizonyságot. Balatonfüredi elv társ beszéde' után Ion Popescu nagyköveti lépett a mikrofon elé. Szeretet-j tel köszöntötte Tiszakécske dol­gozó népét, s kifejtette, hogy ez' a mai nap is hozzájárul a ma-: gyár és román nép barátságé-, nak további mélyítéséhez. Majd a két nép közös küzdelméről és céljairól beszélt. A beszédek után a tiszakécs-| kei általános iskola énekkara, gazdag műsorszámokkal kedves­kedett a román elvtársaknak. A kulturális műsor befejezése után megkezdődött a koszorúzá- si ünnepség. Az új emlékműre koszorút helyezett el a megyei pártbizottság, a megyei tanács, a járási pártbizottság, a járási tanács, valamint a községi párt­ós tanácsszervek, intézmények, a gépállomás és más vállalatok képviselői. A déli harangszó után a föld­művesszövetkezet vendéglőjé­ben ízlésesen megterített asztal várta a vendégeKet. Az ebéd után a román elvtársak megte­kintették az állami gazdaságot, s a késő délutáni órákban utaz­tak vissza Budapestre. I az ország exportképes főzelék- és gyümölcskonzervek formájá­ban a Kecskeméti Konzervgyár > dolgozóitól az idei szezonban. Miért kezdtük e cikket ezzel? Azért, mert külföldön kedvelik 'a gyár készítményeit s ugyan- i akkor olyan jelzések is érkez­nek, amelyekből kiderül az, hogy az idén kifogástalanabb • gyümölcs- és főzelékkonzerv fé­lléket várnak a gyártól, mert csak erre van külföldi vásárló. Nézzük meg ezután tükröző- ldik-e ennek felismerése az idei i felkészülésnél, terveknél? A kapott tájékoztatás alapján 1 az idén a termelés gerincét a i minőség javítása és az exportra gyártott termékek növelése ké­pezi. Ez reális cél, mert az idei • terv nem túlfeszített, nem állítja maximális célok elérése elé a gyár dolgozóit, s így mód és le­hetőség nyílik az alapos, sok­i oldalú és helyes értelemben vett , gazdaságos termelésre. Az előbb említett tény éppen ezért utal az idei változá­sokra is. A változások egyik megnyil­vánulásaként említhetjük az • idei tökéletesebb gépesítést, ) amely komoly mértékben kikü­szöböli a kézimunkát, egyúttal biztosítja a tökéletesebb higié- )niát, csökkenti a fertőződés ve­szélyét, kiküszöböli a selejtoko- (zók egy részét, megrövidíti a /feldolgozás idejét. A gép egymagában holt \ anyag, s csak egyik előfeltétele 'a termék gyártásnak. Ezenkívül /szükséges még az áru és főként )az ember, amely utóbbi mozgás­iba hozza a gépeket és értéket 'termel. Vizsgáljuk meg az áruproblé­mákat. A gyár vezetősége, igen helyesen, 8000 termelőjének tá­jékoztatót küldött, melyben vi­lágosan és félreérthetetlenül le­szögezi: csak elsőosztályú árut vesz át. Megemlíti továbbá azt, hogy az idén hiába próbálkozik a termelő fonnyadt, törődött, túlérett, penészes, rothadt áruk átadásával, mert az áruátvevők ezt megtagadják. Teszik ezt azért, mert régi igazság, hogy az áru minőségét nem az átvé­telnél kell megjavítani, hanem a termelésnél. Hasonló igénnyel lép fel a vállalat vezetősége, műszaki gárdája a július végéig beözönlő kétezer új dolgozóval szemben. Ezzel mi teljes mértékben egyet­értünk. Csupán még annyit ten­nénk hozzá: ha az új belépő azt látja, hogy itt rend, fegyelem van, nem lehet csellengeni, a munkán alkudozni, ide-oda sza­ladgálni, trafikálni, akkor ezt szokja meg, s ezt kell megszok­nia. Ha nem ilyen kép fogadja, akkor akadozik a munka, nő a selejt, olyan bérek kerülnek ki­fizetésre, amely mögött nincs munka és a vállalat a tőle jog­gal elvárt kötelezettségének nem tud eleget tenni. Bízunk abban, hogy az idén az ilyen jelenségek csak elvétve fordulnak majd elő. És hogy ez így legyen, ebben a munkában nagy feladat hárul a párt és szakszervezet becsületes, szor­galmas, fegyelmezett dolgozói­nak cselekedeteire, okos, meg­győző, érvelő szavukra, ami olyan az új munkásoknak, mint virágnak a napfény, vagy föld­nek a májusi eső. Feltesszük a kérdést : j ; hogy a Kalocsai Városi Tanács mikor veszi észre, hogy a város határában több helyen még kint van a tavalyi kuko­ricaszár. ; ; hogy a kecskeméti Hírős Étteremben mikor akarják tu­domásul venni, hogy beköszön­tött teljes melegével a májusi nyár és ilyenkor már illik a sört (/hűtve csapolni. Befejezték a kukoricavetést A kiskunhalasi járás vala­mennyi termelőszövetkezete be­fejezte már a kukoricavetést; Különösen a kelebiai Vörös Csillagban halad gyorsan a munka, ahol a szövetkezet nő tagjai versenyben dolgoztak a férfiakkal. Két nap alatt elve­tették 71 holdon a kukoricát, 40 holdat négyzetesen. (Bogárdi Já­nos leveléből.) EZEK a riportszemelvények nem ráadások akarnak lenni a lapunk egyik számában megje­lent bírálatra, amely jogosan el­marasztalja a Képzőművészeti alapot, amiért az általa kibocsá­tott képeslapon Orgoványt köz­ismertté teendő, nem látott jó­nak mást lefényképeztetni, mint a református templomot. Téve­dés ne essék, nem vallásellenes- segről van szó, dehát az alföldi homokvilágnak erre a községére — bár van kettő, sőt egy ima­ház is — nem a templom a jel­lemző. Ami pedig írásom célját illeti: orgoványi tartózkodásom után olvastam a bírálatot — te­hát nem emiatt utaztam oda — és nem hallgathatom el, amit láttam, s amiből láthatja bárki, hogy van ott fényképezni, pro­pagálni való éppen elég; nem beszélve arról, hogy az alábbi mozaikkockák' is a látottak tö­redékét mutatják csak be. • »EZ ITT az erdő, mely, ha jár a szél, — Megborzad, és bor­zalmakat regél; — Ez itt az erdő, melynek ága mind, — Ha megvágod, vércseppet sírva hint;« — hangtalan suttogom magamban Gábor Andor a Hor- thy-reakció ellen írt vért for­raló versét, míg megyek az ál­lomásról be, a faluba. Igen — mutatják —, az erdő, amelyben a Tanácsköztársaság leverése után az úri bitangság és a basaparaszti vandalizmus, a dúvad Francia Kiss Mihály vezetésével véres orgiáját ren­dezte, az erdő, amelynek »az ágain száz kísértet bokáz«, — mutatják: ott van az erdő, távol i falutól, a határban. S a tanácsház előtt — ahová a nagyon is képeslapra kíván- kozó, s már a rendszerünkben épült hatalmas, modern iskola mellett visz utam —■- a téren ott beszélünk, nem is jutna az eszünkbe, hogy a leányoknak ez a küldetése és a tanácselnöknek a segítsége is az, áll az obeliszk, vörösen, mint a vér, rajta az idevalósi és a más­honnan is idehurcolt halálra kínzottak nevével. Ott áll a má­sik emlékmű is, a szovjet hő­söké, akik vérüket hullatták azért, hogy ne hiába ontott vér legyen a negyedszázada mártí- romságot szenvedett Duna— Tisza közi magyar hősöké, a négy orgoványié, Hajma András útkaparóé, Ürögi Lajos, H. Sza­bó János és Csákó Mihály sze­gényparasztoké, akikről egy-egy utcát nevezett el a mai Orgo- vány hódoló kegyelete. A térre kétszáz tő rózsát, 134 fenyőfát ültettetett a tanács ezen a tavaszon, húsz, tavaly tizen­kétezer forintért felszerelt pá­don pihenhetik ki magukat az orgoványiak a tanácsháza előtt, s talán arra is gondolnak eköz­ben, hogy nem volna kedvük, meg helyük sem ide ülni, ha odabenn a főjegyző, a bíró, az esküdtek volnának az urak, és minduntalan fel-felbukkanná- nak cicázva »a szép csendőrtol­lak« * A KOSSUTH LAJOS és a Hajma utcák találkozásánál a bejáratot szélesítik, mert az ed­dig akadályozta a gyors közle­kedést. Ügy nevezték: »a halál­kanyar«. Persze, nevetnek a jel­zőn, és a mosolyt az táplálja, hogy van miből szépíteni a köz­séget. Ezer darab, a japán gömb­akáchoz hasonló celtiszfát is el­ültettek a főutca szegélyén, mi­vel a nem egészen másfél esz­tendeje bevezetett, betonoszlopú villanyvezeték miatt ki kellett szedni a nyárfákat. így aztán a villannyal nem vesztették el a réven, amit nyertek a vámon, mert van modern világítás és van porfogó fasor is. És milyen rövid idő alatt! • ELŐSZÖR úgy vélem: lako­dalom van valamelyik tanyán, mert a Kossuth Lajos utcán 14 lovaskocsi ácsorog. Olyasféle­képpen, mintha a fényképésznél volna a násznép, s a kocsik a fotografálás befejezését várnák. A bakonülők ruházata nem éb­reszti bennem a gyanút, hogy más történik itt, mert ugyan­csak ünnepiek az öltözetek. És kiderül, hogy a tanyai dolgozó parasztok ezen a hétköznapon a kisgyermekeiket hozták be a községbe, a paralízis elleni ol­tásra, amit a Kecskemétről ér­kezett orvos végez. Szépek ezek a tanyai kis lurkók, egészségtől duzzadok, szüleik, társadalmunk féltett kincsei; tiszta, új ruháik­ból ahogy kicsillog gyémánt­szemük, mindez beszédes bizo­nyítéka annak, hogy a tanyán már nem vagyon egybemaradá- sát veszélyeztető valaki, hanem áldás a gyermek. * A TANÁCSHÁZÁN Filep La­jos elvtárs, a v. b. titkára 25 bonbonos dobozt mustrálgat. Néhány perce hozták a megye- székhelyről az ínyencséget, a tanács pénzén — az avatandó úttörőknek ajándékba. Hirtelen a gyermekkorom rémlik fel előttem, s halkan, nagyon hal­kan felsír bennem a hasztalan vágyakozás: bárcsak ma lehet­nék gyermek — Orgoványon! « BANDUKOLOK az utcán, s Balogh Péter tanácselnök ke­rékpározik velem szembe. Kí­vülről. a határból igyekszik a hivatalába. Poros a csizmája, piros az arca, kiderül, egész nap künn volt a szántófölde­ken, egyszóval: az irodája négy falát a 16 ezer holdas határ pe­reméig tolta ki, így intézte a parasztok ügyes-bajos dolgait. — Most már illenék megreg­geliznem — mondja, és nevet hozzá. — Bizony, itt az ideje, bará­tom — felelem neki. — Már négy óra. Tévedések elkerülése végett: délután 4-re jár az idő. AZTÁN MEGINT csak össze­találkozunk, s most már a ta­nácsházán. Két leánykával dis- kurálgat az elnök. A leányok Helvéciáról jöttek, KISZ-meg- bizatásban. Színjátszó csoport­juk előadást akar tartani Orgo­ványon, s rendben is lenne a dolog, ha tudnák azokat az ada­tokat, amelyeket az engedélyhez egy kérdőívre kell írni a Szerzői Jogvédő Iroda számára. Dehát a leányok erre nem gondoltak. S most, ha egy főjegyző trónolna itt, majd förmedne rájuk, hogy menjenek haza, s kutyagolja­nak, meg vonatozzanak vissza; szerencsére azonban Balogh Pé­ter munkásból lett tanácselnök ül az íróasztal mögött, s nagyon barátságosan, szinte évődve ki­oktatja a leányokat, hogy nyu­godtan menjenek haza, s tele­fonon közöljék az előadandó je­lenetek műfaját, szerzőinek a nevét, stb. Amikor kultúrforradalomról KINN VAGYOK MAR a ha­tárban. Serényen dolgoznak az orgoványiak. Az idén 150 hold szőlőt telepítettek. A felső járási határrész állami tartalékföld­jein tizennégyen szőlészeti szak­csoport létrehozásán törik a fe­jüket. Hogy’ és mit is kell csi­nálni? — ez a gondjuk, mert nincs még hozzá tapasztalatuk; De tudják, hogy a szomszédos községben, Izsákon több szak­csoport is működik, mégpedig jól; az egyik például Bácsalmá­son 20 forintos áron adta el a borát. Nosza, át kell hozzájuk menni tanulni, — s valószínű* már meg is látogatták őket. A SALLAI TSZ-ben befejez­ték már a napi munkát a fiata­lok, akik bizonyára ritkán gon­dolnak arra, hogy ha másfél év­tizeddel előbb élik fiatalságu­kat, valamelyik kuláknál robo­tolhatnák le legszebb éveiket; ők, akik most ott játszadoznak az iroda előtti udvaron. A leá­nyok röplabdáznak, a fiúk fut­balloznak, két levetett cipő a »kapufa«, s ifj. Schreiber Fe­renc KISZ-titkár a kapus. Meg is érdemlik a szórakozást: há­rom napi társadalmi munkával kétezer fát ültettek egy kopasz homokdombra. * ' ’i ÉS EZEK a fák már nem a rémség éjszakáit idézik, hanem enyhet adó lombot növesztenek majd, úgy, ahogy kilombosodott az élet fája a szabadság napsü­tésétől Orgoványon is; Tarján István'

Next

/
Oldalképek
Tartalom