Petőfi Népe, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-10 / 109. szám

HETI KRÓNIKA Népi korzó A népek barátsági hónapjának bajai megnyitó ünnepségét kö­vetően „népi korzót” tartanak a bácskai nemzetiségi falvak fiataljai és a népviseletükről hí­res magyar községek legényei, lányai. A Hazafias Népfront megvalósította a Tóth Kálmán Társaság javaslatát, hogy vonul­tassuk fel a Baja környéki nép­viseleteket. Holnap a bajai kor­zón megjelennek a hercegszántói sokáé lányok, a garai és a baja- szentistváni bunyevácok, a ne- mcsnádudvari németek, a sze- reinlei cigányok, az érsekcsa- nádi, nagybaracskai, bátmonos- tori magyar fiatalok. De ott lesz­nek a Bácskába telepített és im­már közülünk való felvidékiek, székelyek és csángók híres nép­viseletükben. / Ezer szín, szebbnél-szebb népi motívumokkal hímzett blúz és szoknya, ing és dolmány, kendő és fejkötő, tarka harisnya, virá­gos párta, rámás csizma — mind megannyi drága kincse népünk s nemzetiségeink művészetének, viseletének. Csodáljuk meg, őrizzük és ne hagyjuk kiveszni. A fiatalok a lassan elmenő öregektől tanul­ják meg a módját elkészítésük­nek. Olyan kincs ez, amelyet ha elveszítünk soha többé vissza nem szerezhetjük. (Felvidéki) QhjfUeizáz (át ültettek filuq.ij.lxar attikán A fásítás érdekében a nagy­baracskai iskola úttörői össze­fogtak a KISZ-tagokkal. A köz­ség főterén és az iskola, vala­mint a kultúrház előtt több mint 800 fát ültettek el. Bácskai liiske A Déry kertben, de másutt is nagyon elhanyagoltak a parkok, sétányok útjai Baján. Miért sajnálunk a városfejlesztési alapból néhány ezer forintot rendbehozásukra. Enélkül a szé­pen megkezdett parkosítás csak feleannyit ér. * A bajai járás községeiben a házak szinte megszépültek a tisztasági hónapban. Miért nincs gondjuk a tanácsoknak a tanács­ház épületek rendbehozására. Képek a város és járás életéből Különvonatok a vasárnapi bajai nagygyűlésre Amint már hírül adtuk, vasár­nap délelőtt 10 órai kezdettel nagygyűlés lesz Baján, a Béke téren, amelyen Marosán György elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, állammi­niszter, a budapesti pártbizott­ság első titkára mond beszédet. A nagygyűlésre a bajai járás községeiből eddig mintegy tíz­ezren jelentették be részvételi igényüket. A nevezetes esemény alkalmából a MÁV különvonato- kat indít, s vasárnap reggel ez­zel utazhatnak a bajai nagygyű­lésre a Hercegszántó—Gara kör­nyékén és a Bácsbokod, Bács- borsod—Baja közti vasútvonal lakói. Csávolyról teherautók­kal, a Kalocsa—Baja útvonal melletti községek lakói pedig a vasútpótló rendkívüli járataival mehetnek el meghallgatni Ma­rosán György nagy érdeklődés­sel várt beszédét. A vasárnapi nagygyűlésnek, mint erről értesültünk, külön emeli majd a színpompáját, hogy a környékbeli délszlávok nemzeti viseletűkben vesznek rajta részt. A bajai nagygyűlésre induló különvonatok menetrendje: Kis­kunhalasról indul 4 óra 28 perc­kor, Bácsalmásról 6 óra 15-kor, Hercegszántóról 6 órakor és 8 órakor, Garáról 7 órakor. Magyarországon először A népek barátsági hónapjának egyik kiemelkedő rendezvé­nye lesz Baján a csehszlovák Vlach-kvartett vendégszereplése. A hangversenyt a Csehszlovák Kultúra Intézete és a bajai József Attila Művelődési Ház kezdeményezésére rendezik május lf-én, hétfőn a Dózsa-teremben. A műsoron Mozart: D-moll kvartettje, Beethoven: cisz-moll kvartettje, valamint Leos Janacek: 2. vonós­négyese szerepel. Az ismertetőt Aszalós Endre zeneiskolai tanár mondja. Különös jelentőséget ad a vendégszereplésnek, hogy a Vlach- kvartett Magyarországon először Baján fog szerepelni. Másnap mutatkoznak be majd a Zeneakadémián, £sak Röviden Csátalja lakói a község terü­letén ezer darab facsemetét ül­tettek el. Ebből a sportpályára 400 került. A fák ültetését tár­sadalmi munkával végezték. * Dávodon az emeletes iskola tetőszerkezetét készítik már a tetőfedők. Ha elkészül, teljesen új berendezést, is kap, melynek nagyobb része már meg is érke­zett. A község lakossága meg­elégedéssel látja, hogy a község­fejlesztésből az iskola építésére megszavazott 150 ezer forint jó helyre került. Az új tanévben korszerűen berendezett iskolá­ban tanulhatnak majd a gyere­kek. * A bajai kiscsávolyi óvodában lázas izgalommal készülnek az évvégi előadásra. A műsorhoz Homokmégyről kaptak táncru­hákat a kicsinyek, * Eredményesen folyik Csátal- ján és Garán az általános isko­lát végzett fiatalok szakkörök­ben való oktatása. A fiatalok szívesen tanulnak és érdeklőd­nek a kultúra, irodalom, techni­ka iránt. Csátalján például kér­ték, hogy a tanácsoktatás mel­lett a társasági viselkedéshez is kapjanak útmutatást. A leányok a kézimunkázás mellett főzőtan­folyam, csecsemőápolás, gyer­mekgondozás oktatását sürge­tik. A fiatalokkal a bajai és a helyi pedagógusok, nevelők fog­lalkoznak. Munkájuk minden di­cséretet megérdemel. * A napokban avatták fel az új kultúrotthont Szeremlén. Az ün­nepségre körülbelül 500-an jöt­tek össze. Az avatás jól sikerült műsor és hangulatos bál kere­tében történt. * Pár. nappal ezelőtt nagyba- racskán egy sok gyermekes csa­lád egyetlen munkaképes tagja, az édesapa hirtelen meghalt. Az anya gyógyíthatatlan beteg. Öt gyermek maradt kenyér nékül. A községi nőtanács kezdeménye­zésére a község dolgozói pénzbe­li és élelmi segélyben részesítet­ték a családot. A ‘nőtanács veze­tősége a felsőbb hatóságok tá­mogatását kérte a kis gyerme­kek állami gondozásba vétele érdekében. A kalocsai gimnázium csapata a legjobb nyolc közé jutott Az országos középiskolás labdarú­gó bajnokság döntő mérkőzései to­vább folynak és megyei bajnokcsa­patunk, a kalocsai I. István Gim­názium kitűnő játékkal Budapesten is kiverekedte a legjobb nyolc közé való jutást. Az elmúlt vasárnap Pesterzsébeten az ottani Kossuth Gimnázium együttesével mérkőzött és azt l:l-es lélldő után jó játék­kal 3:1 arányban legyőzte. Az első tíz percben a kalocsaiak vezettek veszélyes támadásokat, mégis a 11. percben az erzsébetiek szerzik meg a vezetést egy 18 méteres szabadrú­gásból. A kalocsaiak nagy iramban támadnak, s már a következő perc­ben Simon II. a hálóba talál, de a játékvezető les címén nem adja meg. Továbbra is a kalocsaiak irá­nyítják a támadásokat, de nem kí­séri szerencse, vagy a pesti kapus ment. A félidő utolsó percében nagy kavarodás a pesti kapu előtt, Hor­váth lövését a kapus kiilti, amit Cselik fejjel a bal alsó sarokba he­lyez. Szünet után az első negyedóra a pestieké, de a kalocsai védelmet nem tudják feltörni. A 18. percben a kalocsaiak megszelek a vezetést. Cselik elfut a labdával és Vatai fej­jel a bal alsó sarokba továbbítja a labdát. A kalocsaiaknak több gól­helyzetük van, gólt azonban csak a 37. percben érnek el, amikor Vatai a 16-os magasságából Simon II. elé adja a labdát, akinek lövése a ka­pust érintve jut a hálóba. A kalocsai csapat végig nagy lel­kesedéssel játszott és megérdemel­ten győzött. Jók: Südi, Molnár, Hor­váth és Vatai. simor II. gólképes­'Ségével tűnt ki. A kecskeméti női asztaliteniszezők nyerték a megyei rangadót Vasárnap délután Kecskeméten játszották le a megyei női asztali- tenisz NB Il-es rangadót. A mérkő­zést némi meglepetésre a kecske­méti Vörös Meteor együttese nyerte a .félegyházi Keménység ellen, 10:6 arányban. A találkozó mindvégig színvonalas és izgalmas küzdelmet hozott. A kecskeméti csapat győzel­meit Garzó, Fulai, Vincze 3—3 és Gudricza 1, a félegyháziakét Feketé­nél Molnárné, Városiné 3—2 szerez­ték. A félegyházi Reménység NB Xl-es félfi csapata a Budapesti Kalapgyár­tól 14:2 arányú vereséget szenve­dett. A félegyháziak közül csak Női medi szerzett két győzelmet. VWWVWWWWWNAA/VWWWWWVW Sporteredmények DÉLI NB III. IFJÜSÁGI BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 23. forduló: KTE—Szentes 4:0 (2:0). Bácsalmás—Szőreg 8:0 (3:0), H. Ki­nizsi—Hm. Dózsa 5:1 (3:0), Csongrád— F. Építők 1:0 (0:0), Sz. Szpartakusz— Dorozsma 2:0 (0:0), MÁV HMTE—Sz. Építők 3:0 (1:0). 24. forduló: K. Építők—Bácsalmás 5:0 (1:0), MÁV HMTE—F. Építők 5:3 (3:2), KTE—Hm. Dózsa 2:0 (2:0). Do­rozsma—H. Kinizsi 3:2 (1:1), Csong­rád—Szőreg 2:0 (1:0), Hm. Vasas—Sz. Szpartakusz 3:0 (2:0). A Kecskeméti Építők és a Szen­tesi Kinizsi a felfüggesztett Nagy- ak ellen 0:0 gólaránnyal megkapta a két pontot. MEGYEI I. OSZTALYÜ ifjúsági bajnokság Állasa 1. KTE 22 18 3 1 67:16 39 1. Vaskút 22 18 2 2 98:14 38 2. Dorozsma 23 15 2 6 67:37 32 2. Kiskőrös 20 16 2 2 79:21 34 3. Csongrád 23 13 4 6 47:31 30 3. K. Dózsa 22 15 1 6 83:27 31 4. Sz. Szpartak. 22 13 2 7 70:48 28 4. Mélykút 21 14 2 5 53:26 30 5. MÁV HMTE 23 11 5 7 39:44 27 5. Soltvadkert 21 12 1 8 49:33 25 6. Bácsalmás 23 11 1 11 76:55 23 6. Kalocsa 21 9 2 10 43:38 20 7. Hm. Vasas 22 8 6 8 45:48 22 7. Jánoshalma 21 10 — 11 46:63 20 8. Hm. Dózsa 22 10 1 11 37:42 21 8. Bácsbokod 22 9 2 11 38:35 20 9. K. Építők 22 9 2 11 40:42 20 9. Madaras 22 9 2 11 41:60 20 1(1. Sz. Építők 22 8 4 10 56:67 20 10. Dávod 20 8 3 9 30:37 19 11. H. Kinizsi 22 7 3 12 54:57 17 11. Gara 20 6 4 10 29:41 16 12. Nagylak 22 6 5 11 37:41 17 12. Bátya 22 5 2 15 26:54 12 13. F. Építők 23 8 1 14 33:63 17 13. H. MÁV 20 5 1 14 21:57 11 14. Szentes 22 6 1 15 31:61 13 14. Kecel 21 5 1 15 30:113 a 15. Szőreg 23 2 4 17 14:61 8 15. Lajosmizse 22. forduló: 20 3 1 Kalocsa— 16 17:48 7 -Soltvadkert 2:1 (0:1), K. Dózsa—Kecel 11:0 (5:0), Kiskőrös—H. MÁV 2:0 (1:0), János­halma—Bátya 2:0 (1:0), Vaskút—Ma­daras 12:0 (6:0), Mélykút—Gara 5:1 (2:0). A Bácsbokod—Lajosmizse mér­kőzés 2 pontját a bácsbokodiak kap­ták, mert a lajosmizseiek elkésve érkeztek meg. 23. forduló: Gara—Soltvadkert 3:0 (3:0), Vaskút—H. MÁV 7:0 (1:0), Ma­daras—Jánoshalma 7:0 (3:0), Kalo­csa—Dávod l:ü (1:0), Kecel—Bácsbo­kod 4:0 (1:0), Mélykút—Lajosmizse 5:1 (1:1). A Bátya—K. Dózsa mérkő­zés két pontját a bátyaiak kapják, mert a K. Dózsa elkésett. (± próhirdetések MOSÓGÉPEMMEL házaknál mosást vállalok. Kecskemét, Hoffmann Já­nos utca 4. Gőzmalom mögött. 1230 BMW 750-es személyoldalkocsis mo­torkerékpár kifogástalan állapotban 30 000-ért sürgősen eladó. Bakos Pé­ter, Nemesnádudvar, Széchenyi 19. 1199 NÉMETBŐL FORDÍTOK. Ifj. Baditz Pál, Miskolc, Tass u. 15. 1163 KECSKEMÉT, Talfája 207. szám alatt eladó 1200 négyszögöl föld. Ér­deklődni: ugyanott, Kása József szomszédságában. 4108 TÍZ népes méhcsalád hordásra el­készítve, NB kaptárban eladó. Ugyanott egy 12 kalapácsos daráló, 18 HP benzinmotorral. Érdeklődni: Horváth Ferencnél, Szabadszállás. Malom. 4083 * IV. JÓ állapotban levő Singer varrógép eladó. Kecskemét, Margit ü. 6. 4109 ELADÓ Kecskemét, Voelker-telep IV. utca 25. számú ház. 1239 Kazánt, LO KO MOBILT, vagy FELSTABILT keresünk megvételre 25—$0 m- JűtőfelüteUeh, 5—6 atm. Sürgős értesítést kérünk: Kalocsavidéki Fűszerpaprikaipari Vállalat Kalocsa, Alkotmány u. 52 Telefon: 112 1220 Katona József Színház ■MM—————————— — Május 10-én, szombaton este 8 órakor Ditaovicsnij: »•NÁSZUTAZÁS-1* zenés vígjáték 3 felvonásban. Jászai-bérlet és 12. számú szelvénybérlet. * Á kecskeméti Katona József Színház műsora Baján a Köz­ponti Moziban Május 10-én, szombaton este 8 órakor Eisemann, Somogyi, Zágon: »FEKETE PÉTER* l^Iozik PC usora Május 10-én, szombaton: Baja Uránia: Ember született. — Kalocsa: A béke völgye. — Kecskemét Árpád: Mégis szép az élet. — Kecskemét Városi: Aranypók. — Kiskőrös: Becsü­letrablók. — Kiskunfélegyháza: Akinek meg kell halnia. — Kis­kunhalas: Égi madár. LAJOSMIZSE, Andrássy út 111. ház eladó. Érdeklődni: Lippainé, Szeged, Arany János u. 9-b. 1237 ELADÓ megosztott ház kétharmad része. Érdeklődni: Kecskemét, Akácfa u. 5. Vasárnap. 4114 A VÁROSI tanács v. b. munkaügyi csoportja felhívja a most végző VIII. általános és középiskolás fiatalok figyelmét, hogy különböző helyekre lehet jelentkezni továbbtanulásra, vagy ipari tanulónak, s kérjük az érdekelteket, hogy bővebb felvilágo­sítás végett jelentkezzenek a mun­kaügyi csoportnál. (Kecskemét, Ta­nácsháza, félemelet 3.) Jelentkezni lehet az alábbi helyekre: Vájár, mezőgazdasagi gépész, építőipari és öntő szakmára, valamint ápolónő- képző, szülésznőképző, cseesemőgon- dozó, védőnőképző, járványügyi el­lenőrzőképző és gyermekápolónő- képző iskolára. x 100-AS Mátra eladó. Érdeklődni le­het a Tiszti Klub portáján. Kecs­keméten. 4105 O^O-O-O-ODOOOOO-O-OOO-O-O-OOOOOOO-OOOOOóOOOOOOOOGOOOOOOO Háziasszonyok, figyelem! F?ÓYIHÁC9<( kétszersültből gyorsan készíthet ízléses és olcsó tortát. Az újonnan kibocsátott csomagok receptet is tartalmaznak.' KAPHATÓ MINDEN ÉLELMISZERÜZLETBEN ! OőőOŐOőOőOOőOőOOOOöOOŐőőŰOOőőöOOűOOOOőOQOOIHXfc Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat (Műszaki bizományi) BAJÁN, a MÉH Vállalat Sztálin utca 17. szám alatti helyiségében május hó 13-án becslést, illetve lebonyolítást végez. 1235

Next

/
Oldalképek
Tartalom