Petőfi Népe, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-25 / 122. szám

Összesen 28 ezer kalasztrális hold gépi aratásra! szerződtek megyénk termelőszövetkezetei I * A gépállomások megyei igazgatójának tájékoztatója , az aratásra való felkészülésről Körülbelül egy hónap múlva megindulnak az aratógépek és a kombájnok a termelőszövetkeze­tek gabonatábláin. Az aratás si­kerének egyik legfontosabb fel­tétele a jó felkészülés. Erről ér­deklődtünk Csatári Lajos elv­társtól, a gépállomások megyei igazgatójától. — Gépállomásainkon most fo­lyik a nyári munkákra való jel­készülés. A szemléken ellenőr­zik a gépjavítás elvégzését, se­gítséget adnak a gépállomások­nak a nyári munkák jó megszer­vezéséhez a szemlebizottságok. Ugyanakkor azt is vizsgálják, milyen a gépállomás és a terme­lőszövetkezetek között a kapcso­lat. Eddig 18 gépállomás közül nyolcnál zajlottak le a szemlék. Az eddigi tapasztalatok azt bizo­nyítják, hogy a felkészülés jó. Egy-két helyen találtak kisebb hibákat a bizottságok tagjai, — ezek kijavítására azonnal tettek intézkedést. Június 10-ig befeje­ződik ez a munka. Ezután a gé­pek készenlétben várják, mikor kezdhetik meg a betakarítást. — Mennyire használják ki az idén a kombájnok és az aratógé­pek teljesítőképességét? — ér­deklődtünk. — Bátran állíthatom, hogy tel­jesen igénybeveszik a rendelke­zésre álló géppark kapacitását. Az idén sokkal több aratásra kö­töttek szerződést termelőszövet­kezeteink, mint az elmúlt évben. Ezt jól bizonyítják a számok. Tavaly 16 446 katasztrális hol­don dolgoztak az aratógépek, a kombájnok pedig 7432 katasztrá- lis holdon. Az idén már 28 ezer katasztrális hold aratásra kötöt­tek szerződést termelőszövet­kezeteink, ebből a szerződés szerint 18 ezer katasztrális hol­dat az aratógépeknek, 10 ezer holdat pedig a kombájnoknak kell levágni. Az elmúlt évinél tehát sokkal nagyobb feladat hárul az idén gépállomásainkra. A kombájn­aratást megkönnyíti, hogy nem számítunk dőlt gabonára. Job­ban kell törekedniök a gépállo­mások dolgozóinak arra, hogy az aratással egyidőben elvégez­zék a tarlóhántást, másodve­tést. Az előző években bizony sok helyen elmulasztották a tarlóhántást. Ennek a következő év terméseredményei látták ká­rát. Sok esetben a termelőszö­vetkezetek nem takarították el a kaparékot a tábláról, ez is okozta a késlekedést. ■— A tarlóhántás azonnali elvég­zése a munkaszervezés szem­pontjából is fontos, mert ké­sőbb az erőgépek a cséplésnél el vannak foglalva és emiatt sincs mindig mód e munka el­végzésére? Az aratásra való felkészülés­sel egyidőben természetesen a növényápolást is végzik a gép­állomások. Mi a helyzet é te­kintetben, mert ismeretes, hogy tavaly nagyon gyengén hasz­nálták ki a növényápoló gépe­ket. — Egy év alatt jelentősen ja­vult a helyzet Tavaly négyezer• katasztrális hold növényápolásra♦ kötöttek szerződést gépállomá-l saink, az idén 15100 katasztrá-t lis holdra. A munka mindenütt\ megindult, irtják a gyomokat a kultivátorok. Megjegyzem, hogy figyelembe- véve a termelőszövetkezetek je­lenlegi munkaerőhelyzetét, úgyi véljük, hogy a termelőszövetke-* zetek munkaigénye jóval több, mint amennyi szerződést kötöt­tek. Ezért számos termelőszö­vetkezetben az a veszély fenye­get, hogy az aratást és a nö­vényápolást nem tudják egyidő­ben végezni a munkatorlódás miatt. Ennek következménye a terméseredményekben látszik meg. Ezért szerintem helyes vol­na, ha a termelőszövetkezetek ismét felmérnék a munkaerő helyzetüket és ha szükségesnek látják, pótlólag kötnének szer­ződést gépi növényápolásra — fejezte be tájékoztatóját Csatári Lajos elvtárs. K. S. Köszön tjük drága kincsünket a gyermeknapon Megyénk újabb 13 községében gyullad ki 1958-ban a villany SZINTE HIHETETLEN ered­ményeket szül az a lelkesedés és áldozatkészség, amellyel hozzálátott megyénk lakossága a községek fejlesztéséhez. Büsz­«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?g Szezonvégi kiárusítás olcsó áron ítiá^us 26-Í&L kezd&dúen a ruházati, sport, illatszer, háztartási, vas, edény és villamossági cikkeket árusító üzletekben, valamint az áruházakban ( Héhány ajánlatunk a sokszáz cikk közül: ) Régi ár: Szezonvégi ár: Női pamut kardigán Bo­Ft-tói 80.— Ft-ig 39 — Ft-tól 50 — Ft-ig Férfi szandál tos­99 99 350 — 59 55 — „ 250.­99 Női szandál sá,— 99 99 346 — 99 58,— „ 170,— 99 Gyermek félcipő 80.— 99 »■ 150.— 99 40.— „ 95.­99 Szatén ripsz 72.50 99 99 92.— 99 50 — 85.­99 Svéd villanyborotva 900.— Ft 600— Ft Rádié építőszekrény 280.— Ff 84.— Ft Sirály csónakmotor 4500.— Ft 3000.— Et 1379 kén adhatjuk országnak-világ­nak tudtára, hogy ebből fakadó­an az idén újabb 13 községünk­ben gyullad ki a villany. Mielőtt azonban a részletekbe bocsátkoznánk, vessünk egy pil­lantást a múltba. A felszabadu­lás előtt megyénk 47 helységé­ben volt csak villany. Ez azt a költséges feladatot rótta ránk, hogy 66 községbe mi vezessük el a gazdasági és kulturális élet fellendülését jelentő villamossá­got. Dolgozó népünk állama ere­jéhez mérten igyekezett ennek eleget tenni és a megye 38 köz­ségében gyúlladt ki eddig a fény. JELENLEG még 28 közsé­günk vár villamosításra. Egy részükben a lakosság és a tanács vezetői úgy döntöttek, hogy sa­ját anyagi hozzájárulásukkal gyorsítják meg a villany beve­zetését. Ezeken a helyeken a községfejlesztési terveket tár­gyaló tanácsülések általában a jövedelemadó 15 százalékának megfelelő összeget szavaztak meg, hogy mielőbb megvalósít­hassák villamosítási tervüket is. A KÖZPONTI BERUHÁZÁ­SOKBÓL ebben az évben mind­össze egy község villamosítását vették tervbe. A megyei tanács végrehajtó bizottsága azonban látva a lakosság és a helyi ta­nácsok lelkes áldozatkészségét, felkarolta kezdeményezésüket. Megbízta a tervosztályt, hogy, mérje fel a villany bevezetésé­nek lehetőségeit és segítse a he­lyi erőforrások megszervezését. Amikor ez megtörtént, a v. b. az Országos Tervhivatalhoz for­dult támogatásért. A tervhiva­tal ugyancsak figyelembe vette a lakosság részéről megnyilvá­nuló nagyarányú anyagi áldo­zatkészséget, s a központi beru­házási keretekből 800 ezer fo­rinttal járult hozzá ahhoz, hogy 13 község: Páhi, Dunate- tétlen, Harkakötöny, Bácsszőiős, Pálmonostora, Pirtó, Csólyospá- _ los, Kömpöc, Kaskantyu, Kun­szállás, Kunbaracs Nyárlőrinc és Helvécia villamosítása még az idén megtörténjen, AZ EMLÍTETT KÖZSÉGEK­BEN több mint négy és fél mil­lió forintot teremtettek elő rész­ben községfejlesztési alapból; ezenfelül önkéntes felajánlások­ból, részben pedig OTP hitelek és egyéb erőforrások útján. Hel­vécián például az állami gazda­ság is nagymértékben elősegíti a villany bevezetését, Petőfi elv­társ, az igazgató pedig személye­sen vett részt a szervező munká­ban. A 13 község villamosítása összesen 6 és fél millió forintba kerül. A még hiányzó összeget a megyei tanács fedezi. Közben a tervosztály már meg is kötötte a tervezőkkel és a kivitelező vál­lalatokkal a szerződéseket a munka elvégzésére. EBBEN AZ ÉVBEN tehát nagy lépéssel jutunk előre. Sok­ezer lakásban fújják el a petró­leumlámpát és kattintják fel a sokszorosan több fényt árasztó villanyt. A munka azonban ko­ránt sincs befejezve. Hátra van még 15 község. Igaz, hogy ezek közül hat-hét település, tanya­rendszerű, a megyei tanács v. b. mégis megbízta a tervosztályt, mérje fel villamosításuk lehető­ségét. Az ilyen községekben ter­mészetesen tanyaközpontosítás­ra van szükség, amely főleg a tsz-mozgalom fejlődésével épül ki majd nagyobb lendülettel. E községek villamosításának sor­rendje nagyban függ attól, hogy az ott élő lakosság mennyi idő alatt teremti meg a villamosítás feltételeit. Nagy Ottó Termelőszövetkezetek! Egyéni termelők, figyelem! Búzára, rozsra, árpára ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉST LEHET KÖTNI a Terményforgalmi Vállalat telepein és a földművesszövet­kezetek felvásárló helyein, A LEKÖTÖTT MENNYISÉGRE ELŐLEGET folyósítanak a telepek és a felvásárló helyek; — Ugyanott bővebb felvilágosítást nyújtanak, 1275

Next

/
Oldalképek
Tartalom