Petőfi Népe, 1958. május (3. évfolyam, 102-127. szám)

1958-05-03 / 103. szám

AJAI 'fáeé ..................................................................■■»■....mi Ké pek a város és járás életéből HETI KRÓNIKA Részt- vesznek az ipari vásáron Premier Kéthónapos vendégjátékra Ba­jára érkezett a kecskeméti Ka­tona József Színház. Megkezdő­dik -a színházi évad a Duna menti városban. Napokon ke­resztül díszleteket cipeltek, öltö­zőt takarítottak, rendezték a Központi Mozi nézőterét, hogy ma kigyulladhassanak a rivalda fényéi, felgördülhessen a füg­göny. Színház, a valóság és az illú­zió. Álmodozás és mégis maga a szürke hétköznap. Fény, káprá- zat, festék ps komédia, mégis az ember álma, vágya, szerelme, pucér' A kulisszák világa ä mi mindennapunk egy rqszp. . Köszöntünk, Színház! Köszön­tünk, kedves müveszspteg! Siker­es sok taps fcísérje bajai utatok! (Felvidéki) Egy hónap sincs hátra és megnyitja kapuit a Budapesti Ipari Vásár. A Brüsszeli Világ- kiállításon aratott eddigi sike­reink után, még érthetőbb az a nagyfokú érdeklődés, ami az ipari vásár iránt küífölclön is megnyilvánul. Beszédes bizonyí­ték erre, hogy honi iparunk megannyi termékének kiállítása mellett, több állam, illetve kül­földi cég is részt vesz a vásá­ron, Ilyen körülmények között két­szeres a kitüntetés, hogy me­gyénk egyik tanácsi vállalata is képviselteti magát a Budapesti Ipari Vásáron. Az illető tanácsi érdekeltség a Bajai Vas- és fémipari Vállalat. Amivel pe­dig szerepelnek az egyik ötletes felépítésű gyártmányuk, szak- nyelven: a házi vízellátó beren­dezés. A szépkivifelű aparátöt, mely után különösen a földmű­velők érdeklődnek, a pappkban szállítják fel Budapestre, Fejlődik a megye „legsárosabb“ községe Szeremlén az idén 100 ezer fo­rintot fordítanak községfejlesz­tésre. Rövidesen megkezdik a járdák betonlapozását és a mel­lékutcák salakkal való feltölté­sét. Üj’"kutat kap a cigánytelep és egy kutat felújítanak. Bőví­tik a' közvilágítási hálózatot, a Külföldi társasutazások Bajáról A bajai IBUSZ tájékoztatást bocsátott ki éves tervéről. E sze­rint a Balaton és a Veienpei-tó Mjilpire egész evben 3Í5 száza­lékos kedvézménnyél lehet utaz­ni. Külonvonatok májúnak má­jusban és júniusban Bájáról Har- kápyfürdőre és Keszthelyre. Kül­földi társasutazásokat is szer­veznék, mégpedig június 20-án Marienske Lazneba, június 30-án Prágába, valamint a Szovjetunió­ba. A részvételi díjak a külföldi utazásoknál személyenként 1618 forint és 3396 forint között vál­toznak. A bajai IBUSZ az ország leg­szebb vidékein a szálloda és fi­zető vendéglátó szobafoglalá­sokat is elintézi. £sak Röviden Baján, a tanftfiképző intézet gyakQbló iskolájában a szülői ér­tekezlet keretében mintatanítást tartottak a nevelők. Ennek az volt a -célja, hogy a szülők tá­jékozódjalak a gyerm§kek fel' készültsegéről ‘és nevelési követ­keztetéseket vonjanak le. Az újításnak nagy sikere volt. * A bajai járásban a »Tegyük széppéí Otthonossá pártházain­kat-« mozgalom eredményeinek elbírálására bizottságot alakítot­tak. A bizottságban valamennyi községi pártszervezet képviselve van. A versenyben legjobb ered­ményt elért pártszervezeteket a [ Apróhirdetések ) rLÁDO 4 hold föld Kecskemét, QrJ- tegy Miklóstelpp 19. alatt, Horváth 'álnál.' - ______________}146 já rási pártbizottság jutalomban részesíti. A bajai József Attila művelő­dési ház fiatal színjátszói is részt vesznek az ifjúság kulturális se­regszemléjén. Nagy lelkesedés­sel tanulják Karinthy Frigyes '-Téma« című szatíráját. * Pengetős hangszeroktatás kez­dődött Baján. ’ öitár, banouo, mandojin és lambura szerepel á hangszerek között. Az oktatást Kiss István, az immár híressé vált bajai pengetős népi zenekar vezetője végzi. ELVESZETT égy jobblábas, női bar- ná, körötheipő. Zöldfa utca és Mária koréi környékén- Megtaláló juta­lom ellenében adja lé Kecskemét, Bethlen-város 60,, vagy Mária körút 22. sz. llCO KÖZÖLJÜK kedves vevőinkkel, hogy lerakatunk 1958. május 2., 3., 5. és 6-án évközi leltárt Végez. A közölt napokon mindfinncfnü árukiadás szünetel. — P,ápjr. Irodaszer Na'gy- .....ncKI • ’■ , «33 .E UALÁBB 5 éves gyakorlattal endelkező mezőgazdászt keresünk zonnali belépésre, megegyezés sze­int. Háztáji '-(öldét, lakást fcfcftosi- r.T unk. Cím: „Béke” Tsz, Bugac, lioj Rer Vállalat, Kecskemét. Inr-rr------------.--------­kö zkönyvtárat. 15 ezer forintos beruházással az általános isko­lát is kibővítik. A távlati tervek szerint a község hajóállomást, kövesutat kap, 1960-ig 20 családi ház épül fel. flz olvasók hangja Parkjaink védelmében Néhány héttel ezelőtt örömmel vettük tudomásul, hogy a vá.ros\ tanács jelentős Összeget fordított parkjaink felújítására és üj par­kok, járdaszegélyek létesítésére. Egyedül rózsafákból 20 ezer fo­rint értékűt Ültettek szét Bajq területén. Mindezt azért, hogy a bajaiak szépérzékét kielégítsék, egészségüket védjék, hogy a dol­gozók munka után gyönyörköd­hessenek a rózsák pompájában. Sajnos a lakosság egy része nem értékeli vezetőink városunk csinosítására, irányuló erőfeszíté­seit. Nem kímélik parkjainkqt, belegázolnak a felgerebtyézett ágyásokba — és ami a legelszo- morítóbb — a Deák Ferenc utcá­ban ültetett rózsasori megdézs- riiqlták. Nagy fogUíjqk bizonyít­ják a tolvajok garázdállfod^sát. Ha vqipsmk lakossága kiv&fl nélkül piegbqpsiili a parkokát, akkor'talán megérjük, íjogy hef nem is sok, de tegqlábfo néhá/ng rqz$abqkQf vir.ágbábqrul és jelzi, hogy a Deák Ferenc utcái «haj­danába:n« néhány, 'virágói szere­tő ember parkosítani akarta. Farkas Tamás BUDAPESTTŐL 45 km-re, a Velen­cei tó partján üdülő és fürdőhelyen egy nagyméretű szoba, konyha, kamrás lakást, kecskeméti hasoniij kertesre cserélnék- Válaszokat kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1141 ELADÓ elsőrendű ebédlőbútor. — Kecskemét, Hunyadi-város, Daróczi- köz 21. qzv. Veqsteiriné. 1144 Kecskeméti Y IV owservgyár felhívja azoknak a volt dolgozóinak figyelmét, akik­nek még be nem váltott természetbeni juttatási utal­ványa van, hzt 1958. május 10-ig a vállalat üzemgazdasági osztályán naponta 8—10 óráig és délután 1—3 óráig pserélhetik be. — 1958. május 15-e után már cserét eszközölni nem tudunk. 1119 Üzemgazdasági osztály. winnftwwv TWinn - nr,Tii‘ — ELADÓ 350-es IZS motorkerékpár, 1880 km-t fűtött, kifogástalan álla­potban sürgősen eladó, qlda|kocsi- val, vágy anélkül. Nagykörös', Szol- noki utca 13.______________________1135 ELADNÁM 125-ös Csepel motorke­rékpáromat. elől, hátul teleszkópo­sat. 'Tő állapotban. — Ifj. Bárány Lás?lp, Tags­ELADÓ konyhabútor. zsinór utca i08. Kecskemét, 1106 ELADÓ 2 és fél hold tanyásMrtcjk, melynek fele ‘szőlő, többi erdő és szántó. Értékezni: Betétiyegyházá, Szarkás 10. szám. Végh Imre. 1015 ELADÓ sürgősen 125-ös Mo-szkvics- motor. jó állapotban, jutányos áron. Megtekintheti}: Kecskemét, Bem u. 4., műszerész. ' 4028 ELADÓ a központban családi ház, részben elfoglalható. Érdeklődni: Kepskemét, yízkelethy u. 2 . 4038 ELADÓ 2 szekrény- Kecskemét, Hal­mos Lajos utca 9. szám. 1150 KOMBINÁLTSZEKRÉNY. hálóbútor, ruhásszekréiiyek, ágyak, sezíon, konyhaszekrény eladó. Kecskemét, Vak-Bolyán' ü. 9. 1152 BEKÖLTÖZHETŐ összkomfortos csa­ládi ház és márkás zofigora, igényes­nek eladó. Kecskemét, Vak-Bottyán utca 9._______________________ 1153 KÜLÖNBEJÄRATÜ bútorozott szobát kgrgsek központban, egyedülálló férfi részére. Kecskemét, Magyar Hirdető. 1157 ESZTERGAPAD, 800 nun-es. eladó. Kecskemét, Szalag u. i. 4053 cAz tdjLLamjÁkat kö-izönük Megyénk ifjúsága már hosszú idő óta készülődik egyik leg­szebb tavaszi ünnepünk, az anyák napjának megünneplésé­re. Május 4-én az édesanyákat köszönti majd a tavasz legfris­sebb virágai,' s őket köszöntik uzok a csokorba kötötf dafök, szavalatok, melyeket az ő Örö­mükre tanultak fiatal iskolá­saink, úttörőink, KlbZ-tagjaink, Kecskeméten, szombaton dél­után 5 ófakor az Üttörő-házbap, á városi KISZ-bizoítság rendez az édesanyáknak kedygs, meg­hitt ünnepséget, ahol az úttörők csokorba gyűjtik irodalmunk és zenekultúránk édesanyákról szóló müveit. Hétfőn reggel az üzemi fiatalok munkahelyükön virággal köszöntik mgjd az édesanyákat, este 5 órakor pe­dig az Állami Zeneiskola ad kétórahosszás szép hangver­senyt az Üttörő-háiban, ugyan­csak az ő tiszteletükre. A megye székhelyén kívül szinte valamenyi járásban, köz­ségben és minden munkahelyen az'ő köszöntésükre készütődnek, üadánybenén a tcmplomdűlói iskolában május 4-én a Kt§Z- fiatalok rendeznek ünnepélyt. A városföldi Törekvés ’ Termelő­szövetkezet fiataljai 3-án este vidám műsorral kedveskednek a szövetkezet asszonyainak. A ke- rekegybázi Rúzsában teaestre hívják meg az édesanyákat, s itt adják át a kedves meglepetést, minden édeányáiiak gyermeké­ről készített fényképet, egy pi­ros kis papirszív közepén. Spk lenne felsorolni mindazt, ami kedves meglepetés készül. De az említett Példák is utalnak arra a nagy-nagy szeretetne, amellyel gyermekeink a legked­vesebbeket, az édesanyákat kö­szöntik. Ti TISZAKÉCSKE—GYULAI TE 1:0 (1:0) Tiszakéeske — 800 néző. — Vezette: Fehér J. ' ' ’ * ■ ­TrSZAKÉCSKE: Parádi — Bagi, Hlaváes, Tóth’ — Varga II., Rácz I. — Bállá, Sántjia, Varga J., Rácz II., Toritól.' Edző: Szántó József. Már az első pércektien támadólag lép fel a helyi csapat és teljesén le­szorítja ellenfelet. A nagy fölény el­lenére csak a 17. percben születik meg az első és egyetlen gól. Ez séin csatárákcióból, mert égy ióssZul ha­za adott labdát Vjrga I. elcsípett és a kapus melleit a jobb sarokba gu­rított. A félidő végéig a kécskeíek támadnak többet. - v Szünet után a hazai csapat fölénye folytatódik és javarészt gyulát térié, lén játszanak. Kapura is lövöldöznek a hazaiak; db égy-Rét kaplufán javul mást nem érnek él. Gólképesebb'csa- társarrál a Tiszakéeske akár ót gólt is rúghatott volna. Jók: Tóth, Varga H. és helyenként a bálszarty. ’ ‘ - ■ SZEGEDI EAC—KECSKEMÉTI TE 4:0 (1:(|) Kecskemét — 1500 néző. — Vezet­te : Hegyes. Szeged: Tóth — Bénák, Portörő, Gát — Baráth (Zaliár), Janka — Szentgyörgyi I., Török, Rábai (Ba­ráth), Nemes, Fóiyvás (Pető). KTE: Pintér — Toricska I., Fekete, Mészáros — Dezsőfi H., Vass — Gacs (Vidéki), Berende, Karazsia, Szabó (Toricska TfL) Máté II. Gyors szegedi támadásokkal kez­dődik a mérkőzés és a 7. percben a jól kitörő Nemes megszerzi a veze­tést a vendégeknek. Változatos já­ték alakul’ 'ki, amelynek a során a KTE' is egyenlően veszi ki a tá­madásból a részét. A 24: percben alkalom van az egyenlítésre, de Ka­razsia jól iveit beadását Máté H. az ötösről fölé vágja. ’ Fordulás után a cserék a szegedieknek váltak be jobban és különösen Baloldali tá­madásaikkal, vajamint Zaliár kitű­nő fedezetjátékával nagy fölényt harcolták ki és megérdemelten győz­ték Nemes és Pető két góljává!. Az edzes jellegű mérkőzésen sem találta meg a KTE az eredménye­sén működő csatársort. Jók: Bénák; Zaliár, Nemes és Pető — illetve Mészáros, Dezsőfi n. és Karazsia. - ' ’ ' • BAJAI ÉPÍTŐK—BAJAI JÁRÁSI VÁLOGATOTT 5:0 (3:0) Mintegy 1000 néző előtt, Hammer játékvezetésé mellett élénk' iram­ban kezdenek ä csapatok. ; A járási válogatott szépen adogat, de erejük­ből csak a 16-osig telik. Nagyon meglátszik ' rájfűk az összeszokott­ság hiánya. A mérkőzés sorsa ‘ tu­lajdonképpen már' áz első tíz gere­ben elfjői az ig^n nagy kexjvyeí ját- hé.9 icrofez,1 két” góiji|.v;ad.' Az Építői? át a játék fény­be kerülnek és a 32! perében Fran- czia' megszerzi á félidő harmadik Szünet után igen nagy az Építők nyomása és a 14. i^erpben egy min­taszerű akció végéh tlzegiédi tetsze­tős gólt lő. Azután a játék nagyobb­részt a járásiak térfelén folyik, kik­nek a vedelnie elég jól zárt és a jó formában léVő Építők csak a 38. percben tudnak golf lőni Ördög ré­vén. &atona fózsef Színház Május 3-án szombaton este fél 8 órakor Dihovicsnij: «•NÁSZUTAZÁS« zenés vígjáték 3 felvonásban. Csorlós Gyula-bérlpt és 12. számú szelvénybérl^t. A kecskeméti Katona József Színház műsora Baján a K(>?- ponti Moziban 1958. ipájus hó 3-án, szombaton estp á ór^kür Kodolányi: FÖLDINDULÁS Időzik ...............930fa Május 3-án, szombaton: Baja Uránia: Cimborák. — Ka­locsa: Égi madár. — Kecskemét Árpád: Ember született. — Kecskemét Városi: Vasvirág. — Kiskőrös: 420-as urak, II. i-ész. — Kiskunfélegyháza: Vízkerpszt, vagy amit akartok. — Kiskun­halas: Áz én lányom. Jók: Kreisz, Bosnyájc, Teket, iljef- ve Karagity; PáncsióS i, és Némethi A bajaiak vezetnek a Duna Kupában Vasárnap Szekszárdon rendezték meg az atlétikai Duna Kupa első fór- duloját. Az I. forduló után a csapat- versenyben a helyset a következő: L Baja 122. 2. Székszárd 1Ú8, 3. Mohács 40 P. Jobb eredmények: férfiak: loti m. 1. Ákos 11.3, nők: 100 m. 1. Ko­vács 12.7, 80 m. gát: 1. Ványa 13.9, diszkosz: r. Szgtmármé 38,58,' 2. Be­déi 35.10. Valanrénnyiéh a Bajai Épí­tők tagjai. • Megyei II. os*t. eredmények: Kecskeméti csoport: F. Bányászati Vahas-^fC. Légierők 3:1 (3:1), K. Épí­tők II.—Alpár 0:0!, KTE II.—Kiskün- majsa 5:1 (1:1)!, F. Itemőnység— K. MÁV 0:4 (0:4), F. Honvéd il.-F. Épí­tek il. 3:0, Kerekegyháza—Lakite­lek 0:0 ' *­Kalocsai csyport; Kai. HopvgcJ-i SoItáZentlmre 9:4 (4:0),'Kai. Szparta« kusz—Dunavecse 212 (1:2), Szakmar —Izsák 1:1 (0:0)ü, Solt—Dunapataj 3:1 (2:1), Csengőd—Apostag 5:2 (3:1), Sza-. badszállás—jtartá 2^3'' (1:2)! Kiskunhalasi csoport; Hajós—H. Gábor Áron 3:2 '(ííf))! Nincs többé veretlen csapat a mégyci I. és II. o. bajnokságban. Császártöltés—Rém 5:2 (3:1), Miske—Ton)Pa’2:6 (q;5). Bajai csoport: Sükösd—Bajai TC 2:1 (2:)), 8- Építők JL—FcISó'szcnt­iván 5:1 (2:0), Hercegszántó—B. Bács­ka II. 1:3 (1:1),' BátfsborsóclL-tsavóiy 1:1 (0:0), Kunbaja—Katymár 2:2. E?QLp eladó’Viöivécián, elfoglalható lakással. Értck&éfe: Kécskqniél, Ci­gány János utca 27/b. 4051 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkásnao Bacs-Kiskun Hí egyé) nábüapíl Szerkeszti « szerkesztő bizottság Szerkesztőséé« Felelős kiadó: Molnár Frigyéé Kiadóhivatal! ] Kecském^; Szabadság tér US| _________Te1efen!t7-jg_________ Ba cs-Kiskun meevei Nyomda V« _ Jajaik-,. ' S—ri— Felelős vezető: Szűcs Qélq igggga^ A Garai Állami Gazdaság felvesz azonnali belé­pésre szakképzett sajt- és vajmestert •Jelentkezni levélben, vagy személyesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom