Petőfi Népe, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-05 / 81. szám

Húsvéthétfőn Miskén I Több mint ezerévesek a tavasz ünnepének másodnapján szokásos locsolkodás első emlékei. Közben a vödörrel öntözés rózsavízzel való meg- hintéssé szelídült. Pirostojást sem mindenütt ad­nak már a locsoló legénynek, cserébe a szép rig­musba szedett jókívánságokért. De nem is csoda, hiszen a rigmust sem tudják már sokfelé.;, Bartók Béla nagy zeneszerzőnk, aki a nép­dalok kedves dallamai mellett igen sok népi rig-. must, verset is összegyűjtött, Nagyguton az| alábbi locsolkodási rigmust jegyezte fel: f Mária Zsuzsanna, Zöld plánták újulnak, Rebeka, Borbála, Termőfák virulnak, • Kegyes szüzek Virágoznak. í Keljetek fel ágyból, Még a madarak is, Cifra nyoszolyából, Énekelnek ők is, * Mit alusztok? Virágoznak. Lehet, hogy a miskei legények nem ismerik ezt a szép rigmust, de bizonyos, hogy a régi lo­csolkodási szokásokat jól ismerik és folytatják is. Húsvét másnapján, ahogy errefelé mondják "locsoló-hétfőn-* kora hajnalban elindulnak a falu szépeihez, s felköltik őket — ha ugyan még ágyban találnak közülük egyet is. Persze, minden lány korán kel ezen a napon, mert szégyennek ugyan nem szégyen, de azért mégis furcsa egy í kicsit, amikor a háznépe, meg a szomszédok* szeme láttára kihúzzák őket az ágyból és alapo-J san "megkeresztelik« őket a pirosra festett víz-* zel, méghozzá vödörből! | A bőségesen megöntözött miskei lányok csak • azzal vigasztalódhatnak, hogy másnap majd visz-, szaadhatják a látogatást, meg a locsolkodást, sőt* meg is verhetik a legényeket. Igaz, könnyen el-* viselhető ez a verés, mert ütni csak lányoknak* szabad, s nekik is csak rozmaringgal. * Z Amit itt elmondtunk, arról beszélnek a mis­kei "locsoló-hétfőn* tavaly készült fényképeink is. Csörgő Jánosnak szerencséje volt, még ágy­ban találta Guttman Borikát — mutatja első képünk. * Meglocsolták a Borikát az ágyban, de hogy friss legyen, Csörgő Jani, meg Huszár János ki­viszik egy kis frissítőre, a kúthoz. * A locsoló legények jutalma a szép hímes- — tojás. Borika meg a barátnője, *- Kirschner Mária szépeket tud­nak pingálni. Miskei János, meg Tóth Győző reménykedve lesnek be az ablakon: vajon ők kapják-e majd a legszebbet? * A locsolást, meg a pirostojás- osztás napját vidám táncmulat­ság zárja be. De amit negyedik képünk mutat, az mintha több lenne egyszerű táncnál..; Le­het, hogy házasság lesz a vége? Csongrádmegye — Bácsmegye labdarúgó- válogatott mérköaés állt U élen a húsvéti sportműsorban. A két megye felnőtt labdarúgó válogatottjainak találkozó­ját vasárnap délután 4 órakor ren­dezik meg Kecskeméten a KTE-pá- iyán. Hosszú Idő óta nem találkozott a két megye válogatottja és most kü­lön érdekességet kölcsönöz a mérkőzésnek az • tény, hogy a két megye NB Ul-aa csapatai egy csoportban küzdenek. A mérkőzés teljesen nyüt, s a hazai pálya elő­nyét kiegyenlíti a csongrádmegyciek nagyobb összeszokottsága. Bacs me­gye válogatottjába a következők kap­tak meghívást: kapusok: Cseh. Var­ga, hátvédek Toricsfca I., Várhegyi, Hődör, Mészáros, fedezetek: Dezsőfi II., Szabó III., Vérségi II., csatárok Fapcsik, Zsikla, Gecs, Lstvánfi, Pet- resevics, Uujmov, Welling. Ebből a keretből állítja össze vasa map dél­után a megyei szövetségi kapitány a pályára lépő tizenegyet. A mérkőzés előtt 3 órakor a város legjobb két út­törőcsapata mérkőzik. A két megye ifjúsági csapatai Hódmezővásárhelyen találkoznak. A mérkőzés esélyesei a jobban összeszokott csongrádiak. NB II-ES csapataink közül a Kecs­keméti Dózsa igen nehéz feladatra vállalkozik. Újpestre látogat el a baj­nokság második helyén álló UTTE- hez. Az UTTE még nem mondott le bajnoki reményeiről, s minden bi­zonnyal nagy erővel fog küzdeni a bajnoki pontokért. Ezt a mérkőzést szombaton játsszák le. Másik NB II-a csapatunk, a Bajai Építők is, Buda­pesten szerepel, ugyancsak nehéz el­lenfél, a Pénzügyőrök ellen. A Baját.' Építőknek rendkívül fontos lenne -i pontszerzés, hogy elkerüljenek a veszélyes zónából. Bízunk benne, hogy legalább az egyik pontot meg­szerzik. AZ NB HI-BAN' bajnoki forduló nincs. A megye I. osztályban ugyan­csak nem sorsoltak Id bajnoki mér* kőzéseket, de az egyes csapatok leg­több helyen Játszanak barátságos n érkezéseket. A MEGYEI n. OSZTÁLYBAN teljeö forduló van. Az északi csoportban ^érdekesebbnek a Kecskeméti Lé­gierők— KTE U. mérkőzés igérkezi.cj További mérkőzések: — Kecskeméti M A V—Kerekegyháza, Kkfházi Bá­nyászati Vasas—Kki’házi Reménysége Alpár—Kkfházi Honvéd II., Kisktm- laajsa—Kmcii Építők n., Lakitclek—i Kkíházt Építők II. A nyugati csoportban az Izsák—Du­na vecse mérkőzés igéli a legtöbb iz­galmat. További mérkőzések: Solt- szentmire—Apostag, ilarta—Csengődj Sóit—Szabadszállás, Dunapataj—Ka­locsai Szp.artakusz, Szakmar— Ka) a- csaj Honvéd. A közép csoportban a következői mérkőzésekét játsszák: Császártól te? —Miske, Kclcbia—llajös. Tompa—i Rém. A déli csoportban a Bajai TC—Ba­jai Építők IL, Bajai Bácska 11.—aü- Kósd, Kunbaja—Hercegszántó, Katy­már—Csávoly, Kelsőszentiván—Bács- bonsod mérkőzések kerülnek lejat-t szánra. Maguktól sajnálják? A gátéri asszonyok a nőkongresszusra készülnek Szép ajándékokat készítenek a gátéri asszonyok a júniusi nemzetközi nökongresszus ha­zánkba érkező küldötteinek. Az ajándékok mellé leveleket mel­lékelnek, melyekben kérik min­den ország küldöttét, hogy har­coljanak a békéért, (Nyámádiné leveléből.) Régi óhaj volt a termelőszö­vetkezeti tagok nyugellátása. Az erre vonatkozó rendelkezést általában örömmel vették a ter- | melöszövctkezetek öregjei, fia- : tatjai. Megnyugvást keltett az ; egyénileg dolgozó parasztok kö­• zött is, hiszen biztosítva látják I öregségükre ellátásukat, abban |az esetben, ha belépnek a kö- í zösbe. Mégis több helyen ellenállásba ütközik a rendelet végrehajtása. -A hetényegyházi Micsurin Ter- [meiöszö vetkezet, a kiskunhalasi •Magyar—Szovjet Barátság Ter- fmelőszö vetkezet tagjai soknak találják a járulékot, amely ha- fvonta harminchat forintot tesz :ki. Szebelédi Nándor, a Tata­iházi Petőfi Termelőszövetkezet [elnöke olyan kijelentést tett, [hogy közgyűlésilcg mondják ki la rendelet végre nem hajtását. [ Egyes termelőszövetkezeti aktí­vákon, például a kecskeméti já­• rás termelőszövetkezeteinek ösz­iszejövctclcn, a kiskunhalasi ter- jnielőszö vetkezetek vezetőinek [megbeszélésén hasonló kijelen- [tések hagzottak cl. Mindezekből látszik, hogy sok Ihelyen nem értették meg a [nyugellátás jelentőségét, lénye­dét. Nem világos előttük, hogy az állam ezzel szemben beteg- [ség, baleset esetén jóval több [szolgáltatást ad a biztosítottnak, ‘mint a befizetett összeg. A ke­zelés, az olcsó gyógyszer sokkal többe kerül, mint amennyit az illető befizet. Tehát lényegében csak hozzájárul a költségekhez. Az öregségi nyugdíj egyelőre még nem sok, de jelentős segít­séget ad azoknak, akik már nem tudnak dolgozni. Azt kell meg­érteni a jelenlegi fiataloknak hogy az évek múlnak, ők is őre gekké válnak, amikor már ki­esik a kezükből a munkaszer- száin. Akkor majd jól esik az állami segítség. Olyan hangokat is hallottunk, hogy egyesek ott akarják hagyni a termelőszövet­kezetet a levonások miatt. Ezek elfelejtkeznek arról, hogy bár­hova mennek dolgozni, minde­nütt van kötelező biztosítás és a munkabérből a hozzájárulást levonják. Ha magát az összeget tekint­jük, amely 36 forint, és ebben benne van az öregségi, baleseti és betegségi biztosítás, legfeljebb egy munkaegység értéke, szá­mos termelőszövetkezetben még annyi sem. Azt nem kívánhat­ják az elégedetlenkedők, hogy as állam minden hozzájárulás« minden ellenszolgáltatás nélkül segítségükre siessen, amikor rá­szorulnak. Az egész világon min­denütt kell fizetni valamennyi hozzájárulást a biztosítottaknak. Ez az összeg nálunk nem magas és nem csorbítja jelentősen » szövetkezeti tagok jövedelmét. SZIMATH KÁZMÉR: TCiuüíti likőr házilag Elida Hétvirágra em­lékeztet, amely tud­valevőleg a legjobb szagú szappanok egyi­ke. Ha lehajtasz két kupicával a Budai ka­puban, a Műkertig szimatolnak, tüsszög- nek utitársaid a bu­szon. KÖMÉNYES Róza néni receptje, ezzel várta Jenő bácsit 1915 husvátján, ami­kor hazajött a front­ról. Színe: mint ami­kor tejesüveget öblíte­nek, ízére a vendég csettint és lopva körül­néz, hogy a többiek milyen pofát vágnak. ZÖLD DIÓ — Ezt kősóid meg, fiú — mondja Elemér bácsi — ez nem afféle gyári panes, egy hóna­pig állt az ágyán. És nem hiába, mert olyan szaga van. mint valami öreg paplan­nak. KESERŰ MANDULA A Bethlen körúton minden második ház­ban lelhető. Spenót­hoz hasonlatos zöld színe mélytengeri isza­pokra emlékeztet, ön­tés közben moszatok és ázalagok indulnak az üveg aljáról és mindenki azt lesi, ki­nek jut a sűrűje. ALMABOR Könnyebb vendégek, főleg nők részére ké­szül, de az Árpád vá­rosban férfiakkal is itatják. Hűvös italú, az ember megrázkódik tőle és azt mondja: — fene bele, sehogy sem akar felmelegedni ez a tavasz... Ám a megrázkódás csak az első pohártól van. A harmadik után dühbe gurul és szidja a ta­nácsot, hogy mi lesz a Eeretvással? Aztán, hogy a negyediket is kínálják, azt mondja, hogy japardon, nekem más a Latú háQiubJjí» is el kell mennem és úgy kirohan, hogy a sálját is ottfelejti. LABRAZO Rahó környékéről került az Alföldre* áfonyaborból készíti Sötétlilán folydogál cd időnként gyanús bogyóid bújnak ki az üveg nyakán. Megfeketedik: tőle a nyelv, elsJ stampedlitől megrán-J dúl a lábfej, a negyed diktől viszeres lesz al térd. BOKÖKA Erdélyi specialitása Mint amikor terpen-J tinre parádi vizet iszikj az ember és medve-J barlangra gondol. Buja» érzeteket támaszt aj gyomrodban csürdön-t gölőt jár a bájgli. utánpótlás A házi likőr azért isi nagyon gazdaságos, mert könnyű az után­pótlás. A háziasszony csak leemeli a rumos meggyet, felönti vízzel és kész. Ki vesz ilyes-i mit észre husvét más-i napián, délután négy-4 kux.? —ji CSÁSZÁRKORIÉ Égett színű, áttetsző i’Dlyadék. Csintalan aromája van és szaga a legfinomabb köröm­lakkra emlékeztet. A rávágytérí lankákon erre szokták ragozni szellemes vendégek, hogy énkörte, tekerte, ökörte ... VANÍLIA Liláspiros színű gé- ’ i aebukientő Illata az Bár a likőrgyárak alaposan kirrukoltak az ünnepekre, házi­asszonyaink sem ma­radtak tétlenül; — A Külső-Máriaváros a legsötétebb negyedik tizedig fortyogtak a házi kazánok, keverőd- tek a csodálatos ízek, zamatok és az ünnep el nem múlhatik anél­kül, hogy megkóstol­juk a házilag készí­tett bájitalokat. Ügyes gazdasszony tudja a titkokat és egy kis al­koholból, cukorból, eszenciából olyan itó- kát rittyent, hogy évek múlva is emlegetik a locsolók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom