Petőfi Népe, 1958. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-04 / 80. szám

A NÉPI HATALOM SZÜLÖTTE... Hét évvel ezelőtt kubikosok, építőmunkások százai jöttek Kiskunfélegyházára. Láttukra futótűzként terjedt el a hír: új gyár épül a pusztában. És úgy is lett. A messziről jött építő­munkások és a helyiek úgyszól­ván máról-holnapra felépítették az úi gyáróriást, a város büsz­keségét, a népi hatalom új szü­löttét. Épületeinek karcsú teste már messziről látható. A gyár neve: Bánvászati Berendezések Gyára. Akkortájt még az ötéves terv második évében jártunk. A gé­pek mellett alig képzett mun­kások szorgoskodtak és bizony akadozott a termelés, bár Buda­pestről több jó szakmunkás ér­kezett Kiskunfélegyházára. Ezek közül kerültek ki a ve­zetők. köztük Hajba Ottó üzem­vezető, aki ma a gyár főmér­nöke. Eszik János a MÁVAG hídüzemébői jött le Szász Anti bácsi a Vörös Csepel küldötte­ként jelent meg. Ók voltak az első fecskék, — az alapító-tagok. Emellett az építőmunkások kö­zül is többen úgy határoztak; itt maradnak. Tóth B. Sanyi bácsi kubikos­ból lett ügyeskezű szakmunkás. Szabó Mátyás, Bagi Lajos és még sokan ott hagyták az építő ipart, beálltak a gyárba. Elvé­gezték a hathónapos átképzős tanfolyamot. Ebből persze nem egy, hanem töb volt. A tanfo­lyamok után a hallgatók egy ré­sze elhagyta a gyárat, de a több­ség jó szakemberré lett és közü­lük ma már igen sokan vezetők. Zsigó László csoportvezető lett. Patyi Sándor meos, Patyi János szerkesztő technikus, Sipos Jó­zsef technikus. Térjék János át­képzős a tanműhely vezetője, ki­váló pedagógus. Ahogy teltek az évek. úgy gaz- dagott tudásban, tapasztalatban az üzem munkásgárdája, úgy nőtt a gyár termelése és bővült új gépekkel. Ma már kiegyen­súlyozott az élet, nincs szükség gyorstalpaló szakmai tanfolya­mokra. Megszűnt az átképzős rendszer, s helyette ma hetven ipari tanulót oktatnak a szakma apró, de jelentős fortélyaira. Hét év alatt nőtt a munkások műszaki tudása, kulturáltsága. Persze a megtett út göröngyök­kel és buktatókkal teli volt, de a gyár minden évben nagyot lé­pett előre. És amit most itt ír­tunk, az csak egy ezredrésze an­nak, amiről még írni kellene. Azonban e néhány tény is pél­dázza. hogy a néphatalom szülte üzem létezésének percétől kezd­ve állandóan dolgozóival együtt fejlődik. NAPTAR: 1958. április 4. Péntek. Felszabadulásunk ünnepe. Napkelte: 5 óra 19 perc; Napnyugta: 18 óra 17 perc. — ügyeletes orvosok Kecske­méten: Április 4-én, pénteken dr. Boskó József Batthyány u. 26. szám alatti, 5-én szombaton dr. Szabó Tibor Erdősi Imre u. 2. szám alatti, 6-án vasárnap dr. Baranyai István Egressy utca 4. szám alatti rendelőjükben tar­tanak ügyeletes szolgálatot, reg­gel 6 órától este 8 óráig. — Élüzcmavató ünnepséget tartott április 2-án, szerdán dél­után 6 órakor a kalocsai Üttörő- házban a Kalocsavidéki Fűszer­paprikaipari Vállalat. — Az előkészületekből ítélve minden eddiginél gazdagabb látványosság lesz az Országos Mezőgazdasági Kiállítás. A Me- zőhegyesi Törzsállattenyésztő Állami Gazdaság az utóbbi években kiváló állataival, ma­gas terméshozamaival száz dí­jat nyert. Az idei kiállításra is­mét nagy gonddal készülnek. — Harminckét egyénileg dol­gozó paraszt lépett be a kiskun- halasi járás termelőszövetkeze­teibe az elmúlt héten. — Népi demokráciánk alko­tásai címmel pénteken 5 órai1 kezdettel tablókiállítás nyílik a kecskeméti helyőrségi tiszti klub társalgójában. — A kecskeméti IV. kerületi pártszervezet értesíti az elvtár­sakat, hogy április 5-én estére tervezett összejövetel és halva- esora elmarad. — Sokezren csodálják a Színes föld 21 különféle színkollekció­ját, amit szobák alapfestéséhez használnak. Forgalomba hozzák a kecskeméti háztartási boltok. 859 — Kisgépbemutatót tervez a legközelebbi kiskőrösi vásár al­kalmával a Földművesszövetke­zetek Járási Központja. A be­mutató iránt máris igen nagy az érdeklődés. — Április 11-én rendkívüli ta­nácsülést tart a Bajai Városi Tanács. Az ülésen Máriái Mi­hály vb-elnökhelyettes a leg­utóbb lezajlott tanácsi kongresz- szus anyagát ismerteti a tanács­tagokkal. — Gyászhlr. Idős Géró Pál hentes iparos folyó hó 2-án el- húnyt. Temetése f. hó 5-én, szombaton délután lesz a kecs­keméti Szentháromság temető­ben. Gyászoló család. 3814 Napr aforgótermelők! Értékesítési szerződést lehet kötni NAPRAFORGÓMAGRA a terményárvevő helyeken május hó 15-ig Az értékesítési szerződéssel lekötött napraforgómag ára285.— Ft mázsánként. A termelő minden lekötött mázsa után 80.— Ft. kamatmentes előleget igényelhet, amely a szerződésmegkötésekor azonnal kifizetésre kerül. A szerződéssel le nem kötött napraforgómag ára 275.— Ft mázsánként. 579 Seres Ferenc oktató, Sánta József harmadéves ipari tanuló vizsgafeladatát ellenőrzi munka közben. (Fényes Tamás felv.) Készül az ajkai szénbánya részére a kötélpályát védő híd. Ayy kózáÁQ 13 Tataháza 2100 lakosú kis község a bácsalmási járásban. A járás székhelye felől érkezve a falu szélén modern villaszerű épületek fogadnak. Az elmúlt évben 20—30 ilyen családi ház­zal gyarapodott a község. A több helyen összerakott építőanyagok és a megkezdett alapozások azonban azt mutatják, hogy az építkezéseket az idén tovább folytatják. — Kik építkeznek? — érdek­lődöm a községbe érve a párttit­kárnál. — Hamarjában nem is tud­nám valamennyi nevét felsorol­ni, — válaszolja. Vannak köz­tük egyéni gazdák is, de jóré­szük tsz tag. Egy biztos, ennyi ház a felszabadulás előtt egyet­len évben sem épült. Abban az időben építkezésre leginkább csak a kulákoknak volt pénzük, akik falunk határának nagyobb részét bitorolták. Igaz, a sze­gény és középparasztok között is volt néhány, aki kölcsönt vett fel és abból épített. A kölcsönt és annak kamatát azonban so­kan nem bírták fizetni és tönk­rementek. Viszmeg Gyura kö­zépparaszt és Kalmár Mihály 8 holdas egyéni gazda házát is bankadósság címén árverezték el. Egy Nagy Pál nevű 80 hol­das kulák vette meg potom pén­zért. A község dolgozóinak többsé­ge Vilmon János és Rosenberg nagybirtokosokhoz járt nap­számba. Kevés volt az olyan család, amelyik a telet koplalás nélkül élte át abban az időben. Ilyen körülmények között ér­keztek Tataházára a szovjet csa­patok 1944. október 22-én és jött el a felszabadulás napja. A nagybirtokosok nyugatra szök­tek. Sütő János, Rozinka István, * SERTÉSGONDOZÖKAT AZONNALI BELEPESRE FELVESZÜNK. Jő fizetőnél, családfenntartónak illetményföld, fejadag van. Jelentke­zés: reggel 7-től délután 4-ig. Serne- vál, Belső-Nyir 11. 872 Juhász János, Nagygyörgy Jenő és más elvtársak hozzáfogtak a kommunista párt megszervezé­séhez. 1945. április 4-én, hazánk felszabadításának ünnepén már 36 tagja volt a Magyar Kom­munista Pártnak. A párt irányításával alakult meg a földosztó bizottság, amely 1300 hold földet osztott ki. A földek kiosztása ered­ményeként néhány év alatt je­lentősen megjavult a dolgozó parasztok élete. A párt azon­ban már abban az időben fel­ismerte, hogy ha igazi jólétet akarunk, akkor nem állhatunk meg a kis parcelláknál. A párt­tagok megvitatták a dolgot és 1949-ben megalakították a Pe­tőfi Termelőszövetkezetet. Ala­pító tagjai: Oláh Ádám, Kovács Mihály, Szabó Antal. Papp Fe­renc. Kalmár Márton és a tata­házi pártszervezet más tagjai voltak. Nemsokkal ezután meg­alakult a Dózsa Termelőszövet­kezet Is. Azóta mind a két termelőszö­vetkezet megerősödött, az el­múlt évben már Zetort és szá­mos más mezőgazdasági kisgé­pet is vásároltak. Termésátla­gaik meghaladták az egyéni gaz­dák eredményeit. A Petőfi Tsz tagjai az elmúlt évi jövedelmüket — a háztáji gazdaságból eredő bevételek nélkül — munkaegységenként 71 forintra becsülik, a Dózsa tagjai pedig 76 forintra. Ebben az évben még jobbak a kilátá­saik, s munkaegységenként 15 forint előleget már ki is osztot­tak. A zárszámadás óta eltelt időben a két termelőszövetkezet 21 új taggal gyarapodott. 1956. őszén, az ellenforrada­lom vérgőzös kísérletének ide­I NAGY MARTON fényképész, Kecskemét, Kerekes utca 26. 725 jén a kulákok Tataházán is megkísérelték elveszett paradi­csomuk visszaszerzését. Kovács Gergely 60 holdas kulák beült a tanácsházára és a régi világ visszatéréséről ábrándozott. Di­adalmámoruk azonban nem tar­tott sokáig. Az ellenforradalom fegyveres erőinek szétverése után a kommunisták hamar új­jászervezték soraikat és a régi hibákat kijavítva folytatták munkájukat A párt vezetésével élénk, sok­oldalú tevékenységet fejt ki a népfront bizottság és a nota- nács. Jelenleg a KISZ-nek csak 24 tagja van a községben, de re­mélhető, hogy tevékenysége a pártszervezet segítségével ha­marosan megélénkül. Az 1945-ös párttagok többsége ma a termelőszövetkezetekben dolgozik. A Petőfi Tsz-ben 32, a Dózsában pedig 16 tagú párt­szervezet működik. A régi párttagok nemcsak elvi szilárdságban, hanem a munkában is példamutatók. Oláii Ádám, a párt egyik alapító tag­ja, 19-es vörös katona, már túl­van a 60. életévén, az elmúlt év­ben mégis 500 munkaegységet szerzett. Horváth József pártve­zetőségi tag, aki a párt megala­kulásától kezdve az első sorok­ban menetelt, 480 munkaegysé­get ért el és jövedelméből vil­laszerű családiházat épített Ha vannak Js nehézségek é;: problémák Tataháza dolgozói­nak életében, ma már világosan látható, hogy a párt mutatta út, — a szocializmus útja és a felemelkedéshez, a boldogulás­hoz vezet. Ezt az útat pedig ha­zánk felszabadítása nyitotta meg, melynek most ünnepeljük 13. évfordulóját. HASZNÁLT VASBEDÖNYÖKET vásárol az „Ezermester" Ktsz. Kecs­kemét, Bem utca 12. 377; öCOOOOOOOOOOOOőOOOOOOOO-őOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Hazánk felszabad fásának 13. évfordulóján szeretettel köszöntjük dolgozóinkat, testvérvállala­tainkat és ügyfeleinket. KISKŐRÖSI SÜTŐIPARI VÁLLALAT $ VEZETŐSÉGE 9 [ üOO-OŰOOOOOOOOG000,00.0CC.000009Q_QQOO000-000OOO Ooq% ZETORT, vagy GS—35-08 VONTATÓT pótkocsival megvételre keresünk, könyvjóvá- írássaL Kecskeméti Konzervgyár, Szolnoki út 6. Telefon: 29-72. 845

Next

/
Oldalképek
Tartalom