Petőfi Népe, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-16 / 64. szám

t <5miékezik a ^igámfiLúnilÁ z 1700-as évek közepe tá­ján a Duna árvízi ostro­mai elől menekülve telepedtek a Sárközből erre a Vidékre Sze­relnie mai lakóinak déd- és ük- apái, magukkal hozván — a fel­jegyzések szerint — családju­kat, lábasjóázágaikat. Már ak­koriban, az úttörő telepesekkel együtt, szállingóztak ide a sze- remlei Cigánydomb mai lakói­nak ősei is. ősz nagyapák még emlékeznek arra, hogy öreg szü­leik itt építettek házat, itt lo­bogott családi tűzhelyük, ahol a mai szeremlel cigányság lakó­szobáiban, házaiban szeremlei módra vetett ágyak hívogatják a pihenni vágyót. Valamikor a vajda kormányozta a Cigány­dombot, ő közvetítette az állam rendelkezéseit. Ő osztott igaz­ságot is, ha úgy esett, hogy vita kerekedett a szeremlei cigány­ság között, Ma termelőszövetkezeti ta­gok, szakértő muzsikusok, meg­becsült munkások az unokák, s őrizgetik a rég letelepült ősök hagyományait, hallgatják az öregek meséit arról a régi vi­lágról, amikor megkülönbözteté­sül csak magukszőtte, durva vá­szonruhában jelenhettek meg a falu előtt. Ezt parancsolta a ci­gánylányoknak és asszonyoknak, a falualapító férfinépnek a régi regula. (Finomabb kelme csak a magyar lányokat, asszonyokat illette meg!) Arról szól a mese, hogy a vajda teknőfaragó fej­széjének rovása a mestergeren­dában hitelesítette a cigány- mennyegzőt, s a menyaszony fé­lig kifaragott nyírfateknőt ug­rott át,- hogy távoltartsa a frigy­től, a családtól a gonosz szelle­meket. Az idők szele nem zúgott el nyomtalanul a mai szeremlei cigányság fölött sem. Kisöpörte a régi babonákat, új eszméket hozott. Így aztán nem csodála­tos, hogy nemrégiben így állí­totta meg a deresedé fejű, örök­ifjú Dittler Lajos tanítóbácsit az egyik cigány lány: — Tanulni szeretnénk! F élreértés ne essék, nem a betűvetés tudományát kérte számon a tanítótól az a leány, hanem azt, miért ne le­hetne összegyűjteni, megőrizni és továbbadni a szeremlei ci­gányság hagyományait. Üjságot olvasnak a Cigánydomb mai la­kói/ Innen tudták meg, milyen hatalmas nevelőereje van az ország különböző részein meg­alakult cigány együtteseknek; milyen szép hivatást töltenek be. Dittler Lajos helyeselt és — ez az idei januárban történt — összehívta a helybeli cigányfia­talokat Virág Péter nagybőgős­nél. Eljöttek az öregek és csa­ládtagok erre az első megbeszé­lésre, amelyet egy másik köve­tett, de most már a helybeli művelődési házban. Itt kimond­ták a népi együttes megalakulá­sát. Arról is beszéltek, hogy összegyűjtik, Dittler Lajos irá­nyításával, a régi szokásokat, dalokat, táncokat, meséket — hiszen különösen érdekes élet­forma emlékeit kell megmen­teni — a letelepedett ci­gányságét. A tánccsoportban hat fiú és hat leány két idősebb párral együtt most idézi emlékezetbe a csaknem feledésbe ment tánco-i kát. Három másutt nem hallott cigánydal is előkerült az öregek emlékei közül. Szeretnének szín­darabot is tanulni, amelyik a saját életükről szólna. Ügy tervezik, hogy a járási kulturális seregszemlén számol­nak be munkájukról, hagyomá­nyukat megőrző lelkesedésük­ről. De addig sok minden van még hátra. Elsősorban a tanu­lás, meg a gyűjtőmunka. Ügy hallották Kecskeméten évek óta ’késén gyűjti a cigány népda- .okat Rácz Kálmán. Azzal a ké­réssel bocsátották útnak az új­ságírót, küldjön nekik szlávos típusú dalokat, hiszen az öre­gek közül néhányan még bír­ják a román nyelvet, az általuk összegyűjtött egyik dal is ro­mán szöveggel maradt az utó­korra. Valami színdarabot is szívesen vennének, jelenetet, vagy dramatizált mesét, ami az ő hagyománykincsükből, életük­ből indul ki. ilyen jó volna, ha az egyik kecskeméti, vagy bajai író rövidesen ellátogatna hozzájuk azzal a céllal, hogy eredeti sze­remlei tőről metszett színdara­bot, vagy jelenetet alkosson ab­ból, amit az életükről megtud, ami a helybeli cigányság múlt­jának, jelenének elválaszthatat­lan része. Szeremle tehát új színfolttal gazdagodik, de gazdagodik az egész megye is. Milyen szép lenne, ha a lelkesedés tüze más helyen is megteremtené a ci­gányság összefogásának, nevelé­sének ilyen szép és pótolhatat­lan lehetőségét, Cs. L. Gyártmányeltolódás az export javára A Kecskeméti Gépgyár az idén nagyobb mennyiségben gyárt árucikkeket exportra, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy csökken azoknak a- gyártmá­nyoknak a száma, amelyeket eddig belföldre gyártottak. A változás eredményeként az első negyedévben kétezerrel több fürdőkádat és X 340 000 forint értékben több egészségügyi be­rendezést állít elő a gyár kül­sőidnek. A kapitalista országok meg­rendeléseivel egyidőben tárgya­lások folynak a népi demokra­tikus országokkal oly irányban, •hogy részükre a gyár a követ­kező időben gyártana egészség- ügyi berendezéseket, mintegy 1 600 000 forint értékben. A gyártmányeltolódás egyút­tal azt is -jelenti, hogy a gyár által előállított termékek 70— 75 százaléka külföldi piacon ta­lál gazdát. 161 pár a lemaradás, de a hó végéig pótolják A Kecskeméti Cipőgyár ki- jmutatásai alapján március 10-ig ►mintegy 161 pár gyermekcipő­ivel gyártottak kevesebbet az ►előírtnál. Ugyanakkor átmene­tileg csökkent a cipők minősége is. Ennek az az oka, hogy meg- •fiövekedett a betegek száma, s a gyakori átcsoportosítás követ­keztében nemcsak a mennyiség ■csökkent, hanem a begyakor- Jatlanság következtében a mi­nőség is. Olyan felvilágosítást kaptunk, hogy a gyár dolgozói a hó vé­géig pótolják az elmaradást. 3300 pár cipő három hónap alatt A Kiskunhalasi Lábbeliké- szitő Ktsz tagjai igen ízléses, szép férfi és női túrabakancso­kat készítettek a Budapesti Sport- és Hangszerbolt részére. A rendelt 1400 pár leszállítása után megérkezett a bolt elis­merő levele is. Ezenkívül még a múlt hónap­ban megkezdték az új fazonú női cipők gyártását is. A meg­rendelő a Dél-Magyarországi Nagykereskedelmi Vállalat, A kívánság 500 párra szólt. Ebből már 150 párat leszállítottak. A többit a hó végéig küldik el Kecskemétre. Ezenkívül a helyi kívánságo­kat is kielégítik. Összegezve az elmondottakat, megállapíthat­juk, hogy a ktsz dolgozói há­rom hónap alatt 3300 pár új cipőt juttatnak közvetve, vagy közvetlenül, kifogástalan minő­ségben a vásárló közönségnek. A Bács megyei Vas-Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat értesíti üzletfeleit, hogy Kecskeméten folyó nó 24-től április hó 10-ig; Baján április hó 1-től 12-ig vagyonmegállapító lel­tárt tart. A zavartalan áruellátás érdekében kérjük megrendelő­inket, hogy Kecskemétre március hó 17-ig, Bajára március hó 24-ig adják le megrendeléseiket. Bács-Kiskun megyei Vas-Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat. #09 TEHENÉSZT, nagy családdal rendelke­zőt, 40 darab tehénhez ke­resünk, akinek több éves gyakorlata, szaktudása van. Kecskemét, Petőfi Terme­lőszövetkezet, Belsőnyír 141j 653 tunk, beszéljünk a másik vég­letről, a mai sznobok egyre rit­kuló, de imitt-amott még meg­levő azon példányairól is, akik rendszerünkben bukkantak fel. Mégpedig azzal, hogy — lévén proletárdiktatúra —, ha más­képp nem is tudják, legalább a ruházatukkal igyekeznek »pro- lctár-mivoltuk« látszatát kelte­ni. Ezek soha nem kötnek nyak­kendőt, vasalatlan nadrágban járnak, ha kell, ha nem, kacs­karingósan káromkodnak, gon­dolván: így teszi a virtigli pro­letár is. Tévednek. Mert össze­tévesztik az elnyomatásban élt proletár viselkedését a tőkés iga alól felszabadult munkásé­val, aki az öntudatos emberhez méltó módon ad a ruházatára, a magatartására. Társadalmi életünknek ez utóbbi »színjátszói« lehetnek aztán veszedelmesek is, hiszen a magukra vett szerepet nem ér­dek nélkül játsszák meg. Gon­dolom, az int^ikusok, a külön­ben hozzá nem értő, de minden lében kanál »erénycsőszök« is nagyrészt az ő soraikból kerül­nek ki, szerencsére: egyre ke­vesebb meghallgatásra találva. A MI a TÖBBI fajta szno­bot illeti, időbe telik, amíg rájönnek, hogy úton-út- félen kinevetik őket, de kétség­telenül odafejlődik társadal­munk, hogy benne kivétel nél­kül csak munkával, tudóssal, önműveléssel, nem pedig kép­mutatással lehet több az ember! Tarján István arról, de a színművet, a színhá ízt világért sem hozták volna szóba; illetve, az egyik, mégis. Imigyen: »Olyan jót aludtam. En mindig o’an jót alszok a színházba’.« Szegény szellemi-szegény em­ber. Mintha nem találna kényel­mesebb helyet az alvásra. Meg olcsóbbat is. Dehát, úgy látszik van neki pénze, amiből telik ar­ra is, hogy megjátssza: lám, o színházba is jár, — hogy aludni, azt úgysem tudják, akik előtt ősznobsága a művelt ember sze­repében tetszeleg. A FARSANGBAN szép­számmal megrendezett bálok egyikén a következőt lát­tam. A hölgyek szinte kivétel nélkül elegáns estélyi ruhában jelentek meg. Szép látvány a/ ilyesmi, illő a bal hangulatá­hoz, de: volt olyan bálozo is, akiről leordított, hogy azt *eu> tudja, »eszik-e azt a ruhát, vagy isszák«, magyarán, nem tudta az estélyi ruhát — viselni. Gon­dolta: a ruha többezer forintos árával együttjár az illő megje­lenés is, aztán, ha egy másikon még pompásabb ruhát vett ész­re, majd szétrobbant, hogy ime, hát mégse ő a legelőkelőbb? Ez­zel árulta el a sznobságát, azt, hogy bizony, egyáltalán nem tud — »előkelő« lenni. Iia már az öltözködésnél tar?. a műveltség térhódításával mind kirívóbbá válik annak az ellen­kezője, Ám mutassuk be a mai szno­bok néhány díszpéldányát. M EGYÉNK egyik városá­ban mesélték, hogy egy valaki a fővárosi színtársulat előadására jegyet akart váltani. Már csak az ötödik sorban volt hely, meg is felelt volna az ille­tőnek, — de jaj, megtudta, hogy előtte, a negyedik sorban egy olyan másvalaki ül majd, aki — uram bocsá’ — nálánál ala­csonyabb fokon áll a társadalmi ranglétrán. Hát — nehogy csor­bát szenvedjen őélőkelősége — inkább nem ment el az előadás­ra, amelyre egyébként a szóra­kozáson kívül azért jár az em­ber, hogy művelődjék, nevelőd­jék, függetlenül attól, hogy más egy sorral előbb ugyanazt teszi vagy akár csak imitálja. Másik eset. Magam voltam a szem- cs fültanúja a kecskeméti Katona József Színház büféje ben, az »Eső« egyik előadásának szünetében. Kisebb társaságban vitatkoztunk az előző felvoná­son, egyszeresük három férfiú eldöngött mellettünk. A pultnál nűr.degyik rendelt három dac* bort, tisztán, kérem — ma sem értem, hogy mit keres a kocsma a kultúra templomának hajié kábao -9 ciröliineéltek erről­A Z ÖNHITT, az előkelős- , ködő, a választékosság látszatára törekvő, az, aki mű­veltebbnek mutatja magát, mint 'amilyen a valóságban, — ez a >sznob. > Nevetséges figura, aki szere- Jpet játszik, de nem a teátrum, >hanem az élet színpadán, és ^legtöbbször rosszabbul, mint >amazén a legtehetségtelenebb Jripacs. > A sznobot a polgári társada­lom szülte, amelyben szerencsé­vel, talpnyalással, gerinctelen- őséggel, csalással, megvesztege­téssel lehetett érvényesülni, az [ilyen módon megszerzett akár vagyoni, akár hivatali pozíció be­töltője aztán elhitette saját ma- igával, s igyekezett elhitetni má- ’sokkal is, hogy valóban ráter­mett arra a rangra, megvan a ’tehetsége hozzá, amelyhez mél­tatlanul jutott. Másrészt, a pol- ’gári társadalom nemcsak lehe­tővé tette, de meg is követelte ■a sznobizmust, hiszen az előke- [lősdi látszatára szükség volt an- .nak a szellemi, jellembeli fo­gyatékosságnak a palástolására, [amelyben a társadalom felső ré­tegének tagjai úgyszólván ki­vétel nélkül szenvedtek. A szno­bizmus a polgári társadalom édes gyermeke. De sajnos, fellelhető még nap­jainkban is. És annyival inkább, mert az ellenpólus, a szocialis­ta, a kommunista erkölcs előre­törésével nagyobb lehetőség van az összehasonlításra, vagyis: társadalmunkban- »^zerémség* SZÍ MATH KÁZMÉR: Udoariassági iözéparányes zán nem sokat tetszett hervadni. Vagy azt mondja a hölgy: — Ugye, milyen rémesen meg- csunyúltam, amióta nem látott? — No, nein is olyan rémesen — jeleljed — egyáltalán nem rémesen. Csofe olyan közepesen tetszik csúnyának lenni. Sok n<5 szeret azzal hencegni„ hogy csupa ránc az arcra. Mit jelelj? Azt, hogy erős túlzás, aranyos Jolánka, az a néhány új ránc messziről jel se tűnik és hogy láttál te már sokkal rán­cosabb nőket is. Más az állát mutogatja, hogy ugye milyen borzasztó hájas a tokája. — Dehogy borzasztó — vála-> szolod — csak a nyakának tet­szett pár centit vastagodni. Ha azt mondja valaki, hogy szörnyen elhízott, szemügyre veszed és tárgyilagosan megál­lapítod, hogy szörnyűről szó sincs, csak szép kövérnek tet­szik lenni. És aki azzal esik ne­ked, hogy tiszta ripacsos lett a bőre —, mert ezt is szeretik mondani — szép udvariasan megnyugtatod, hogy évek is be­letelhetnek, amíg abból a pár bibircsókból általános ripacsos- ság lesz. Örömmel állapítom meg, hogy a középarányos a Petőfi Népe szerkesztőségében már elfogadott udvariassági norma. /Imikor ugyanis jelen kis írásműt át­adtam és azt kérdeztem, hogy ugye nagyon rossz, a szerkesztő kedvesen válaszolta: — Dehogy rossz, már hogy lenne rossz? Ha új bevezetést írsz és valami egészen más té­mát dolgozol fel, akkor már csak egy jó csattanó kell hozzá. OOOOOOOOQOOOOOOOOOOO© g KAPUS ^ § NŐI SZABÓSÁGA, g G Kecskemét, Bocskai utca 19 q § 331 g OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC' Az udvariasság szép dolog, az udvarias embert mindenki sze­reti, az azonban, hogy túlzásba vigyük, pláne az igazmondás ro­vására, merőben helytelen. Sajnos, a nők között még ma is vannak, akik hívei a régimódi udvarlásnak és elvárják, hogy az ember ugrásra készen álljon a bókjaival, szóvirágaival és sza­kadatlan rajongásának egyéb jeleivel. Tipikus formája volt egykor a bókvadászatnak, hogy a hölgy lekritizáló megjegyzést tett önmagára s tőled várta an­nak heves cáfolatát és a lelkes ellenbizonyítást. Ezért mondotta Málcsika anno dacumál, amikor hosszas távoliét után viszont­látta Elemért: —• Jaj, kedves Elemér, ugye mennyire megvénültem? Mire Elemér két kezét össze­kulcsolta, szeme fehérjét kifor­dította és térdrehullva üvöltött: — Őh, drága Málcsika, kegyed fiatalabb és bohóbb, mint va­laha! Aztán hasonlította hamvas őszibarackhoz, pirók almához, kékszilvához, sárgaborsóhoz és egyéb Mirelit-alapanyagokhoz. Annak idején ez volt a módi, spongyát reá. Sajnos azonban, ma is vannak, akik valami ha­sonlót kívánnak és erről le kell szokni végre. Nem azt mondom, hogy gorombaságokat vágjunk a nők fejéhez, de igyekezzünk az udvariasság hangjában megta­lálni a szerencsés középará­nyost.* Ha tehát valamelyik mai Mál­csika felsóhajt és azt mondja, hogy megvénült, nem kell térd­re esni és nem kell túlzásba vin­ni az ellentmondást. A mai Ele­mér tartson mértéket és közép­arányos udvariassággal válaszol­jon. Valahogy igy: — Dehogy tetszett megvénül­ni, kedves Málcsika, már hogy tetszett volna?! Egy kicsit öre­gebb tetszik lenni, mint annak idején, de egészében véve iga-*---

Next

/
Oldalképek
Tartalom