Petőfi Népe, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-05 / 54. szám

Képek a járás életéből Villanyt kap Páhi A tenniakarás, a közönség összefogása egy cél érdekében, mint bebizonyosodott, nem volt hiábavaló. Még ez évben kigyúl a Villany Páhi községben is. Mivél a villamosítás az egész község érdeke, eredményes volt a község anyagi segítsége is a kérdés megoldásához. A köz- ségféjlesztési alapból 125 000 fo­rintot biztosítottak. Ezt méltá­nyolta az Országos Tervhivatal, amikor 500 000 forintot engedé­lyezett ä község villamosítására. A villany bevezetése azonban lényegesen többe kerül az em­lített két összegnél. A hiányzó pénzeket ezért egyrészt társa­dalmi munkával helyettesítik majd a község dolgozó paraszt­jai, másrészt a megyei tanács vállalja majd a még felmerülő költségeket, Közeledés az iskolákhoz örvendetes, hogy Kiskőrösön a megtartott szülői értekezlete­ken a papák és mamák közel 80 százaléka1 vett részt, mi több, igen sokan még társadalmi munkát is vállaltak a szülői munkaközösségekben, az isko­lák szebbétételére. Akasztón a múlt héten tanácsülésen vitat­ták az oktatási gondokat, az is­kolák helyzetét. A tanács tagjai főleg a nagyszámú mulasztások meggátolására kértek segítséget a járási tanácstól, Meglepetés vagy kapcsolat hiánya ? A járási tanácsülésen hang­zott el az alábbi: Imrehegyen a társadalmi összefogás szép meg­mozdulásaként úgy építettek utat a dolgozó parasztok, hogy Vezetik a forrás vizét Kiskőrösön az 1-es számmal jelölt, gyógyvizet adó kút vize eddig a szabadban folyt. A köz­ségi tanács most 200 000 forintos költséggel megbízta a Kecske­méti Vízmüveket, hogy vózessék a vizet a jelenlegi fürdőmeden­céhez. A kút és a strandfürdő 600 méterre van egymástól. A Vízművek dolgozói ilyen hosz- szúságban eternit vízvezető csö­veket fektetnek le, így a jobb idők beálltával már a gyógy- erejű vízben fürödhet a község lakossága, annak befejeztéig a tanács ve­zetői sem tudtak arról. Vajon meglepetés akart lenni ez a gazdák részéről, vagy a helyi tanács és a lakosság közötti kapcsolat hiányának a bizonyí­téka? A felszólaló úgy vélte, hogy az előbbi, nekünk viszont, de a járás több vezetőjének is, az a gyanúja, hogy inkább az Utóbbiról van szó, Két vásárral több A Kiskőrösi naplóban nemrég \ hírt adtunk arról, hogy Kiskő-. rös község tanácsa kérte, emel- ' jók fel a járási székhelyen az , évenként engedélyezett állat- és kirakodóvásárok számát, hogy a lakosság vásárlási igényeit több, kevesebb cikkből az eddi- \ gieknél jobban ki tudja elégi-' teni. A megyei tanács eleget' tett a község kérésének, s így a február 24-e előtti hétfőn, ápri­lis harmadik hétfőjén, augusz­tus második hétfőjén és az ok­tóber 18-a előtti hétfőn tartan­dó kirakodó vásárok mellett, még június és december máso­dik hétfőjét engedélyezte új ál­lat- és kirakodóvásár tartására Kiskőrös községben. ^vwwwwwfWV Szerződéskötések A földművesszövetkezetek já- \ rási központjának szervezésében 1 jól halad, a kiskőrösi járásban a \ mezőgazdasági termények tér- < Ölelésére a szerződéskötés. Kü­lönösen kiemelkedő a cukorrá- < pa, zöldborsó és somkóró terme­lésére kötött szerződések szá- i ma. Cukorrépából 128, étkezési' Zöldborsóból 550, a somkóróból, pedig 138 százalékra teljesítette 1 a földművesszövetkezet szerző- ] déskötési előirányzatát. 23 tsz-hözgyűlést tartottak a kiskőrösi járásban. Ezeken a közgyűléseken felül­vizsgálták, hogy az 1958. évi ter­vek reálisan igazodnak-e az egyes termelőszövetkezetek le­hetőségeihez. A tervjavaslatokat nagyobb részben elfogadták a termelőszövetkezetek. A tervek alapján így a szocialista szekto­rokban különösen a pillangós Röviden A termelési kedv egyik mu­tatója, hogy az elmúlt évek 23 kilós holdanként! átlagával szemben az idén mázsa fölé emelkedik a járás termelőszö- vetkezteiben a holdankénti mű­trágyafelhasználás mennyisége. * Űj tűzoltóautót kapott Kiskő­rös község. * 23Ö0 forint tiszta bevétellel ért véget a nőtanács bálja. Az összeget a kiskőrösi asszonyok a Gyermekvárosnak adták. * Televíziót vásárol a járási ta­nács szakszervezeti bizottsága, amit a közalkalmazottak klub­helyiségében fognak felállítani. * A kaskantyúi Vörös Október Tsz három hold szőlőt és két hold barackos telepítését vette tervbe. * Takarékossági ankétot tartott Császártöltésen az OTP. * Panaszolják a körösiek, hogy máshová Viszik a ^szerencséjü­ket«. A járási székhelyen ugyan­is nem lehet kapni lottószel­vényt. * Ötszáz hallgatója volt Csá­szártöltésen dr. Venczel Sándor körzeti orvos érdekes előadásá­nak, melyet a nőknek tartott. » ötezer forint értékű társadal­mi munkát ajánlottak fel a kis­kőrösi dolgozó parasztok a Pe­tőfi utca egy kilométer hosszú szakaszának járdaépítéséhez. * Nagyszabású jelmezbált ren­deztek szombaton a Petőfi Mű­velődési Házban. A KÍSZ-tagok íéláron, a színjátszók pedig in­gyen viselték a szebbnél szebb jelmezeket. Több mint 100 dolgozó paraszt Vett részt á múlt hét vasárnap tartott szabad pártnapon Kecel községben, Tázláron a Vörös Csepel Ter­melőszövetkezet négy. kát. hold erdőt telepít, A földművesszövetkezeti moz­galom keretében jelenleg kéré­sén ötven szakcsoport működik á kiskőrösi járásban. Ssótdieggsüik i Napirenden a vagyonvédelem... A minap Páhi községben jár­tunk. Meglepődve vettük tudo­másul, hogy bár a sajtó, a rádió szinte mindennap foglalkozik a helyes árukezeléssel, a Vagyon­védelem újszerű feladataival, még mindig lehet találkozni olyan megnyilvánulásokkal, ami nem a nemzeti vagyon megőrzé­sére mutat. Jelen esetben a Kiskőrösi Földművesszövetkezet páhi boltjairól van szó. A Rákóczi utca 19. szám alatti növényvédőszer raktárban több mint 80 mázsa rézgálicot tárol­nák. Ezenkívül más védekező­szer is megtalálható a raktár készletében. Sajnos, annak elle­nére, hogy az ott tárolt áruféle­ségek értéke meghaladja a 100 ezer forintot, n köz vagyonának megőrzése nincs biztosítva. A raktáron levő ablakon ugyanis bárki ki-be közlekedhet, mert nemhogy megfelelő védőráccsal lenne ellátva, de rhég az ablak­üvegek is hiányoznak abból. A ÍÜZEP-telepen körülbelül 1000 mázsa szeriét táróinak, ezenkí­vül 20 OOÖ darab tégla, egy sor kész kútgyűrű és más egyéb is vari a telepen. Az egész terület mégslncs elkerítve, mi több, fnég égy út is vezet rajta ke­resztül, cevik utcából •> másik­Meghalt Alpári Károly alezredes Alpári Károly alezredes, a Kecskeméti Karhatalmi Zászlóalj > volt parancsnoka 43 éves korában tragikus hirtelenséggel 193Ä. “ március 1-én Budapesten elhunyt. Alpári Károly alezredest a ' Honvédelmi Minisztérium saját halottjának tekinti. Az elhunytat ! a kecskeméti református temető halottasházából március 5-én 111 órakor katonai díszpompával kísérik utolsó útjára. Búcsú szeretett parancsnokunktól Mély fájdalommal értesül- • tünk, hogy Alpári Károly alez- J redes elvtárs, a Kecskeméti Kar- i hatalmi Egység volt parancsno­> ka, tragikus körülmények kö- , zott elhunyt. Parancsnokunk, > elvtársunk hirtelen bekÖVetké- I zetl halála mélyen megrendí­> tett bennünket. Alpári elvtárs katona volt. >Nem tűrte a fegyelmezetiensé- I get, de szerette beosztottait és > mi is szerettük őt. Ö tanított I meg bennünket arra, hogyan > kell becsülni a katonákat, em- ) bertársainkat. Alpári élvtárstól , búcsúzunk, nemcsak mint köz­vetlen parancsnokunktól, hanem mint pártunk egyik harcos tag* iától. Egész életét annak szén■» telte, hogy a párt által reábU zott feladatokat a legjobb tu* dása szerint végezze él á hüdse-t regben. Búcsúzunk, drága Al-> pári elvtárstól és osztozunk csa­ládja mély fájdalmában. Beosztottjai és munkatársai megfogadjuk, hogy az ő példája nyomán becsülettel helytállunts a haza, a Magyar Népköztársa- ság megvédésében. A Kecskeméti Karhatalmi Egység beosztottjai Jtlándíj, 3ü/ui: IDEGEN SZOBÁK — Novellák — növények vetésterülete növek­szik majd. A növekedés a számok bi­zonysága szerint duplája az el­múlt évekének. Tavaly és azt megelőzően 5 és fél—ti százalék között Volt a pillangósok Vetés­területe, az idén viszont a járás termelőszövetkezetei szántóterü­letének 13 százalékán termel­nek majd különböző pillangós növényeket. Ez & szám egyben utalás arra is, hogy a kiskőrösi járás szövetkezeteiben növek­szik az állatállomány is. A fülöpszállási Vörös Csillag I Tsz beszédes példa erre. A terv szerint itt az anyakocaállományt j 25, az anyajuhok állományát 100, a fejőstehenek számát pe­dig 25-tel növeli majd a ter­melőszövetkezet. A vezetőség már egy nagy teljesítményű tej- szeparátort vásárolt, hogy az azzal nyert soványtejet a hús­sertések takarmányozására hasz­nálja majd fel. A magyar városi élet irodai- ' mi ábrázolásának — Krúdy, Kosztolányi, s még élőbbről, bi- ' zonyos tekintetben Tolnai La- . jós működésének pozitív hn- ’ gyományait találhatjuk a 30-us I évek végén jelentkező, tragikus 1sorsú Gelléri Andor Endre, s \ Radnóti Miklós írásaiban. Van • azonban az 6 idejükben jelent­kezett írógárdának egy-két ke­• vésse ismert tagja: Hajnal Gá­bor, Ottlik Géza, Mándy Iván, akik, bár a polgári élet súlyos | ellentétekkel terhelt légköréből i nem tudtak kilépni — mégis ; végigjárták a második világhá­ború buktatóit, s most —, ha 1 problematikájukban nem is ! megifjodva —, de életük tör­vényszerűségeit követve> őszin­tén elmondják azt, amit élet­szemléletük ablakain át a ví- : lúgból látnak. Ök —, ha a 40-es évek végén megjelent műveikkel be is je­lentették igényüket a meghall- gattatásra —•, az 50-es évek élt­jén nem jelentkezhettek, s mos­tanában kiadott müveik igen sok színt, árnyalatot hoznak termékenyítöleg irodalmunk 1 számára. Szinte kivétel nélkül jellem­zőek rájuk: a keresetlen for­mai könnyedség, s a lélek tör­• vényeinek már-már patológiku- ' san szenzibilis, de azért követ­kezetes keresése. E víz esztendőt veszteit gene- \ rációnak a tagja Mándy Iván ■ is, aki 1949 óta csupán két ifjú­sági írásával jelentkezhetett, s mostani elbeszéléskötetével örö­met szerez azoknak, akik isme­rik a városi élet örvényeit. Mert Mándy novelláinak többsége ezekkel foglalkozik. A »Napozás közben« féltékeny férfija, a címetadó novella fő­hőse, az »Egy esküvő« szeren­csétlen vőlegénye, mind a vá­rosi élet buktatóin állja meg helyét, vagy csúszik le a tár­sadalom mélyébe. E novellák hangulata a »Ku­likabát-«, s a »Kék dívány« cí­mű novellákban már átcsap a nagyvárosi legenda ködös illú­zióiba is, de sem ezért, sem a »Nyaralás« egykori — most te­hetetlen — idős úriasszony alakjáért nem tudjuk elítélni az írót olyan várakkal —, hogy a szokványos kritikai zsargonnal éljünk — rokonszenvet igyek­szik kelteni a déklasszált ele­mek iránt«. Nem, mert élet- szemléletének derűje —■, ha nem is elégséges arra, hogy át­fogóbb összefüggések feltárásá­hoz vezesse, mint az »Egyérin- tő« című novellában is láthat­juk, mégis — egészséges szem­lélettel egyensúlyban tartja né­zeteit. Képes Erzsébet illusztrációi és burkolóterve hangulati ér­tékében alkalmazkodik a novel­lákhoz, s ha —, ami jellegzetes­sége — nem is igyekszik alakjai rajzánál tekinteni az anatómiai törvényeket, mégis kellemes be­nyomást kelt bennünk. Fábián4 Gábor IXHJLUDU íxlotíodo U 3 FILMEK ba. Betekintettünk a szövetke-, zet újonnan létesített textilbolt- < jába is. Sajnálatos tényként ál-[ lapítottuk még, hogy az ott tá-1 roll áruféleség nem felel meg a J helyes árukezelés követelmé­nyeinek. A drága divatáru, rö-' vidáiü gyümölcsös ládákban van ] tárolva, mert megfelelő áruáll- ványokról a földművesszövetke­zet nem gondoskodott. Mi több,1 az eladó pultokat is két rossz j állapotban levő asztal helyette- < siti. A Páhi községben tapasztalt i hiányosságok joggal vetik fel a j felelősség kérdését a mulasztók­kal szemben. Vajon ml a véle­ménye érről á Kiskőrösi Eöld-] művesszövetkezet vezetőségé­nek? Baranyai János járási tanács CSENDES 01 WON Zenés mugyttr Jitmkomédia — Síron tüli bosszú. Allisterj detroiti cipőgyáros Edward fiára i 87 000 bal lábra való cipőt, másik 1 fiára, Rogerra 87 000 jobb lábra | való cipőt hagyott örökségkép- i pen. A Végrendeletben Allister J megtiltotta fiainak, hogy a cipő- i két összepárosítsák. »Meg akar- ] tam magam bosszulni, mert nem: törődtek velem« — magyarázta j különös végakaratát A lakáshivatali bürokrácia !egyszerre két fiatalnak, Berki • András zeneszerzőnek és Acs [Éva gyógyszerésznek utalja ki ■ ugyanazt a lakást. Ezzel a sok bonyodalmat ígérő tévedéssel ■ kezdődik az új zenés magyar I filmvígjáték. Az egy szobába kényszerült ’ lakótársak egyike sem akar lé- ! mondani jogos tulajdonáról. 1 Megegyeznek, hogy nem hagy- ! jak egymást cserben, mert ha ‘ bármelyikük otthagyná a mási- 1 kát, birtokon kívül kerülne és ‘ eljálSzaná jogát a lakáshoz. így ' kénytelenek az éjszakát közös ■ fedél alatt tölteni, Berki kényel- ' mes fotelágyában, Éva pedig á ■ fürdőkádban kuporogva. Más- ’ nap megérkeznek Evaysziilei vi­cékről..., jelentkezik a lány jö- ' vendőbeli vőlegénye ... és beiop- ! pan a zeneszerző barátnője .,. ; Ennyi bonyodalom, sok vidám, | kácáglátó helyzetet teremt, köz­ben pedig egyre szorosabbra szö­! vödnek a szerelem szálai Éva és ■ András, a két »társbérlő« között. ; A történet a házasságközvetítő teremben ér véget. T'au érezzük, kicsit operett, kicsit bohózat és egy kicsit sza■> tíra is ez a film, de egyik sem igazán. Rendezője sok nagysi­kerű magyar film alkotója, lián Frigyes. A film várható sike­rében nagy része van Fényes Szabolcs hangulatos, kedves ze­néjének. A szereptők közül Zenibe Fe­renc vidáman koihédiázilc a ze­neszerző szerepében, Ungvári, mint a hopponmatadt vőlegény, kitűnő karikatúrát, alkot., Pso'.n Irén pedig az opetettszövéjíró alakját sok egyént eszközzel eleveníti meg. A női főszereplő, Galambos Erzsi, meglepetésünk­re alig tudja érvényesíteni te­hetségét, kedves, üde szépségéi. A Csendes otthon azzal a cél­lal készült, hogy másfél órán. át kellemes, vidám szórakozást nyújtson a nézőknek. Aki csak ennyit és nem többet vár tőle — bizonyára néni csalódik. A filmmel egy műsorban ke­rül bemutatásra a kecskeméti Városi Moziban február 27— március 7-ig a Város peremén e. József Attila-költemény film­változata..

Next

/
Oldalképek
Tartalom