Petőfi Népe, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-25 / 71. szám

INI IE IMI I1 T IK Ö III SI IE HI IL IE I Amerika urai szédítő fegyverkezéssel akarják leküzdeni ti válság rémét Eltemették dr. László Károly érdemes orvost Az cnikbcrek százmilliói ku­tatják az újságok betütengeré- bcn, miért vajúdik a béke ügye, mi az oka, a titka annak, hogy a megegyezéshez vezető csúcs­értekezlet előkészítése oly las­san halad előbbre. Az emberek félnek a háborútól, rettegnek egy esetleges újabb világháború démoni erejű fegyvereitől, amelynek pusztító hatásáról még a tudósoknak sincsen fo­galmuk. A népek tudják, hogy a jövő kulcsa a nagyhatalmak vezető politikusainak kezében van, s ezért a világ minden ré­szén követelik és várják a meg- «ííyczést a nukleáris fegyverkí­sérletek megszüntetésében és a leszerelésben. A Szovjetunió valóságos diplomáciai békeof- fenzivát indított a Nyugat me­rev, legtöbb vonásában eluta­sító álláspontjának megváltoz­tatásáért. Nem érdektelen e magatartás mögött meglátni az •Egyesült Államok belső problé­máit az egyre rosszabbodó gaz­dasági helyzetet cs a nagy mun­kanélküliséget, ami a kormány legrosszabb elképzelését is fe­lülmúlja. Eisenhower elnök az év ele­gén beismerte az amerikai gaz­daság hanyatlását, de sietve ki- gelcntcttc, aggodalomra nincs ok: a gazdaság — mondotta — csgk »kifújja magát«, a szünet meg csupán rövid ideig tart, majd újabb fellendülés követi. Jóslata szerint márciusban meg­kezdődik a foglalkoztatottak számának emelkedése és véget ér a gazdasági pangás. Ue nezziik csak a tényeket. 3957 elején még fellendülésről beszéltek, tartott a konjunktúra, hiszen a hadi kiadásokra fordí­tott állami kiadások megszapo­rodtak cs a szuezi háború is jó üzletet hozott az amerikai tő­késeknek. Am ezt az irányzatot nem sokáig tudták követni, ezért volt nagy a zuhanás: 1957 negyedik negyedévében hatmil- liárd dollárral esett az ameri­kai össztermelés értéke. Ezzel cgyidőben nyílegyenesen növe­kedett a munkanélküliség: de­cemberre három millió ember került az utcára! Januárban fo­kozódott a pangás, mintegy 1300 cég ment csődbe. A háború óta ez a csúcspont a csődök tekin­tetében. A munkanélküliek szá­ma ötmillióra ugrott — ez a szám félmillióval meghaladta a magyarországi dolgozók összlét- számát. A megélhetési költségek is emelkedtek, sőt január ebben is új csúcsot hozott: 132,3 száza­lék volt az 1947—49-es fogyasz­tói áfákhoz viszonyítva. A szö­vetségi tartalékhivatal jelenté­séből kiderült, hogy a múlt hó- papban — februárban — tovább süllyedt az Egyesült Államok termelési színvonala, általában 32 százalékkal volt alacsonyabb az 1950. évinél. Februárban már minden tizedik ember állás nél­kül volt s számuk elérte az 5 millió 200 000-ct, ami 16 esz­tendeje nem fordult elő az Egye­sült Államokban. Ezenkívül kö­zzel három millióra tehető a rész­leges munkanélküliek, vagyis azoknak a száma, akik heten- két mindössze két-három napot dolgozhatnak. Eisenhower jóslatával ellen­tétben a gazdasági szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy márciusban tovább emel­kedik a munkanélküliek száma. A helyzetet súlyosbítja az ál­landó drágulás. A munkanélküli segélyből — amerikai lapok cik­kei szerint — még lakbérre sem futja. Sokan különböző oknál fogva nem kaphatnak segélyt, 170 000 munkanélküli segélye­zési ideje pedig már lejárt. Ezeknek a sorsa a helyi hatósá­gok és a különböző jótékony szervezetek könyörülctcsségétől függ. Arizona államban például komoly gondot okoz azoknak a mezőgazdasági dolgozóknak az élelmezése, akik százával lódul­nak Arizonába, Floridából és Texasból, ahol kenyerüket vesz­tették. Az amerikai jólét jele: Chicago, most megriadt, aggódó város lett. A lakosság 70 száza­lékát sújtja a válság, a munka­nélküliek számára ismét meg­nyíltak a gyászos emlékű nép­konyhák. Az üzleteket megtize­delte a válság, a raktárak zsú­folva vannak eladatlan áruk­kal. A kormány elsősorban a »vé­delmi kiadások«, azaz a hábo­rús készülődés fokozásában lát­ja a kiutat. Maga Eisenhower elnök mondta: a védelmi kiadá­sok óriási t ..jése javítani fog­ja a gazdasági helyzetet a no­vemberi választásokig. Ez a ki­jelentés azonban aggasztó fényt vet a leszerelési tárgyalásokra. Az amerikai gazdasági vál­ság-jelenségek nem kis mérték­ben hatnak a nyugateurópai országok gazdasági életére is. Csupán a január—februári ada­tok alapján az amerikai és a nyugateurópai országok munka­nélküliéinek száma messze meg­haladta a tíz milliót. Nyugat- Ncmelországban másfél millió, Olaszországban 1,7 millió, Ang­liában fél millió a munkanél­küli. Dániában pedig a dolgo­zók több mint egyötödének nin­csen állása. A nyugatnémet »gazdasági csoda« bűvös köpe­nye is megfakult az utóbbi he­tekben, a megrendelések drasz­tikus méretű zuhanása követ­kezett be minden iparban. A nyugati sajtó mostanában — nem véletlenül a gazdasági hanyatlás időszakában — elég gyakran von párhuzamot az amerikai és a szovjet gazdaság között, ismételten megállapítva: a Szovjetunió gazdaságának szédületes méretű fejlesztése rohamlépésekkcl halad előre, szünet nélkül, minden zavaró körülmény, a pangás, vagy a válság legcsekélyebb nyoma nél­kül. Es egyre komolyabban cik­keznek a Szovjetuniónak és Kí­nának a nyugati országokhoz címzett versenykihívásáról. Marx tanítása alapján és a történelmi példákból tudjuk, hová vezet a tőkés államok gaz­dasági válsága. A fegyverkezés, a háborús készülődés nem ad­hat megoldást. Erre példa ép­: Termelőszövetkezetek erő- és munkagépjavításait, egyéni termelők kisgépeinek javításait rövid határidőre 700 vállalják a megye gépállomásai ) Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat (Műszaki Bizományi) Kecskeméten a Finommechanikai Vál­lalat (Kéttemplom koz) helyiségében március hó 27-ón ötven esztendeig volt köztisz­teletben és közszeretetben álló orvosa Kunszentmiklósnak dr. László Károly, akit március hó 21-én temettek. 1872-ben szüle­tett Pakson, paraszt soron élő kisnemesi családból. Orvosi dip- : lomájának megszerzése után : Izsák község orvosa lett, majd 1908-ban Kunszentmiklósra ke­rült járási orvosnak, s itt élt, dolgozott ötven esztendőn át, haláláig. Haladó orvos volt minden te­kintetben, társadalmi szemléle­tében és szakművelés tekinteté­ben is. Negyven évig volt az ősi református gimnázium iskola­orvosa és egészségtan tanára és | ezért a munkáért soha egy fil- I lérnyi díjazást nem fogadott el. | Rendszeresen járatta a fonto- I sabb hazai es külföldi orvosi fo­lyóiratokat és az orvostudomány legújabb megállapításait mindig rögtön alkalmazta gyakorlatá­ban. Híres volt arról, hogy * kórházakba küldött betegeinél mindig beigazolódott az általa sejtett betegség. Lelkiismeretes orvosi munká­jánál talán csak szerénysége volt nagyobb. Ezért maradt év­tizedeken át — bár többször hívták magasabb beosztásba — csak »vidéki« orvos. Odaadó munkásságának elismeréseként népköztársaságunk Miniszterta­nácsa 1952-ben — 80 éves korá­ban — az elsők közt tüntette ki az »érdemes orvos« címmel. Kunszentmiklós népszerű, köz- tiszteletben álló öreg orvosának emlékét kegyelettel őrzik egy­kori betegei, tisztelői. HB­Képek a járás életéből Április 4-ére készülnek A hartaj Lenin Termelőszövetkezet kommunistái párttag- gyűlésen beszélték meg a felszabadulás évfordulójának ünnepére vájó felkészülést. A taggyűlésen a kommunisták felajánlást tet­tek munkájuk megjavítására. Többek között Vörös Mihály vál­lalta: a csapatában dolgozó tagokat mozgósítja, hogy a százférő­helyes tehénistállp átalakítását határidő előtt 6 nappal, azaz április 2-a helyett március 25-ig befejezik. Kaiber Henrik és Szeim János az újonnan létesítendő halastó elkészítő éré tettek ígéretet, többszáz köbméter földet termelnek ki és népesítik be halivadékkal. Helfrick János a termelőszövetkezet darálójának vezetője társadalmi munkában öccsével kijavítja a daráló Diesel­motorját és megszüntetik az üresjáratot. A párttaggyűlésen még számos felajánlás történt felszabadu­lásunk ünnepének méltó megünneplésére. Tiboldi János levelező Ünnepségek március 21-én A Magyar Tanácsköztársaság 39. évfordulójának napját a já­rás minden községében ünnepé­lyes keretek között tartották meg. Solton a Hazafias Nép­front helyiségében Marótj Ká­roly, községi tanácselnök emlé­kezett meg az 1919-es Tanács- köztársaságról. Tass községben március 22-én tartottak a 19-e; kommunistáknak találkozót. — Ebből az alkalomból a baráti vacsorán megjelent Bíró Géza, járási tanácselnök, Morvái Ist­ván, a járási pártbizottság tit­kára. A megemlékezést Füstös István, a község pártbizottságá­nak titkára tartotta, aki szin­tén 19-es kommunista. Évzáró beszámoló és vezeiőségválasztó közgyűlés Kunszentmikióson Mint már hírül adtuk, a Kun- szentmiklósi Háziipari Szövet­kezet március 21-én tartotta meg az évi beszámoló közgyű­lését. Az előző tudósításunkban megírtuk, hogy a szövetkezet­nek ebben az évben 314 000 Ft tiszta nyeresége van és ennek 5 százalékát osztják ki a tagok között. Előbbi híradásunktól el­térően, 78 000 forint helyett 83 [ezer forintot osztanak szét a 450 tag között. A tartalékalapot sem 80, hanem 100 000 forintban sza­vazta meg a közgyűlés. A be­számoló 13 napirendi pontja kö­zül a legérdekesebb a vezető­ség választása volt. A tagság jól szavazott, amikor Halász Fe­rencet választotta meg a Házi­ipari Szövetkezet elnökéül, aki már 1957. április 1 óta biztos kézzel irányítja a szövetkezetei. „Kis lak áll a nagy Duna mentében" Irta 1843-ban Petőfi Sándor, a Távolból című versében Po­zsonyban. Napjaink Petöfi-kutatói között régi vita dőlt el az el­múlt vasárnap Dunavecsén. A kulturliázban Dunavecse és Szalk- szentmárton szakértői gyűltek össze és különböző tények bebi­zonyításával eldöntötték, hogy hol is állott a 'Petőfi által meg- enekelt kis lak. A Tudományos Akadémia részéről Dienes And­rás iró is megjelent. A Szalkszentmárton és Dunavecse község közötti vita Dunavecse javára dőlt el, ugyanis a kis lak a duna- vecsei Hősök-szobra helyén állt. A szalkszentmártoniak a »J5 [öreg kocsmáros« kocsmáját rendezik be múzeumnak. A dunatetétleni Micsurin Isz-ről becslést, illetve lebonyolítási végez. 1 x 781 ♦! —-8,5 A járás legkisebb falvai közé tartozik Dunatetétlen. A község­ben működő Micsurin Termelő­szövetkezet jó hírnevet szerzett a községnek. A 381 kát. hold földjük felszántását — kihasz­nálva a múlt hét derűs napjait ;— pénteken befejezték. Nagy gondot fordítanak a B0 hold gyümölcsös megóvására is. A közelmúltban szerződést kötöt­tek a tassi Növényvédőállomás­sal a télvégi permetezés elvég­zésére. A termelőszövetkezet szőlőjében is megkezdődött a munka. A 25 kát. holdon a nyi­tást már elvégezték és hozzá­kezdtek a metszéshez. A tsz eredményeihez hozzátartozik az, hogy az idén holdanként 102 kg műtrágyát szórnak, s 50 holdon vetnek zöldtrágyaként somkó- rót. Solt az élre tör A Solti Községi Tanács je­lentése szerint március 20-ig az adófizetési tervnek 90 százalé­kát fizették be a dolgozó pa­rasztok. Kiemelkedően jó a köz­ségfejlesztési hozzájárulás befi­zetése. 1957-ben csak 94 000 fo­rint, addig 1958. március 20-ig 51 350 Ft a befizetett községfej- lesztési hozzájárulás. A nagy­szerű eredményjavulásnak, a pontos fizetésnek megvannak az okai is. Solton az idén felépül a téli fürdő, s a községfejiesz- tési tervben szerepel a község villamoshálózatának a kicseré­lése is. Egyébként, amint az idő megengedi, nagyarányú társa­dalmi megmozdulást hajtanak Végre. A tanács tulajdonát ké­pező 600 köbméter földet a mel­lékutak úttesteinek javítására használják fel. Tájon a kunadacsi hultúrcsoport Jól működik Kúnadacson a községi kultúrcsoport. Lelkiis-' meretes munkájukra jellemző, hogy nagy sikereket értek el Jókai: »Kőszívű ember fiai« c. színművével. A közelmúltban Kunbaracson vendégszerepeltek; ezenkívül játszottak Szalkszent­márton ban és Kunszentmikió­son. Vasárnap a dunavecsei kul- tűrházban mutatják be a kun- adacsiak művészetüket. RÖVIDEN —! A Solti Állami Általános Iskola úttörő csapata március 22-én és 23-án nagy sikerrel mu­tatta be a »Tündér Ilona« című mesejátékot. — Növekedett a dunavecsei járás termelőszövetkezeteinek pillangós vetésterülete. 1957-ben 781, 1958-ban 1330 holdon vetet­tek lucernát, lóherét és balta­címet. Az 1330 kát. hold a ter­melőszövetkezetek szántóterület tének 19,6 százalékát adja. — A Solti Hazafias Népfront­bizottság az értelmiségi klub ke­retében 19-én ismerkedési estet rendezett, virslisvacsorával egy­bekötve. | Tavasszal hétszáz fát ültetnek A Solti Földművesszövetke­zet a tavaszi hónapokra 380 rtormálhold szántására és szál­lítására kötött szerződést a Solti Gépállomással. A gépállomás a jó idő beálltával megkezdi a mezőgazdasági munkák elvégzé­sét. A földmű ve-szövet kezet gondoskodni* a buu^éseredme­nyek növeléséről is, mert ebben- az évben összesen 3500 mázsa« műtrágyát használ fel. Köve-t tendő kezdeményezés a föld-1 művesszövetkezet részéről a fá-j sítás bevezetése. Tavasszal 200! barack és 500 hársfasuhángotj ültetnek el, ezzel is segítik aí méhész szakcsoport munkáját. I pen az újabb amerikai válság­jelenség. A háború óta az ame­rikai termelésnek hatalmas ré­szét pocsékolták fegyverkezés­re. A költségvetés 64 százalékát költötték a Szovjetunió elleni támaszpontok építésére, atom­bombákra és más fegyverekre. Ila ez az óriási költekezés más termelési célok nélkül megszű­nik, akkor Amerikát válság fe­nyegeti. Hpgy az Egyesült Álla­mok annyira húzódozik a csúcs- találkozótól, annak igazi oka a félelem, hogy a világbéke vá­lasztás elé állíthatja Amerikát: gazdasági összeomlás, vagy szo­cializmus!

Next

/
Oldalképek
Tartalom