Petőfi Népe, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

(McCuou Világ proletárjai, egyesüljetek ! i [ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BA'CS-k :ISKUN<. MEGYEI LAPJA ' 1 mm mm III. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM Ara SO fillér 1958. MÁRCIUS 1. SZOMBAT A KISZÖV választásokról Február elejétől március vé­géig 81 kisipari termelőszövetke­zet mintegy 4500 tagja választ új vezetőséget, ellenőrző, szövetke­zeti és munkavédelmi bizottsá­got a ktsz-ek évi mérlegzáró közgyűlésem. Az eddig lezajlott mintegy 50 közgyűlés arról ta­núskodik, hogy a szövetkezetek megerősödtek. Kevés kivétellel mir ' ’ütt kaptak, vagy kapnak nye: részesedést. A szövetke­zeti i lómiát pedig helyesen úgy éi unezik, hogy a ktsz nem- csupán Dérszerzési területe, ha­nem közös tulajdona a tagság­nak. Általános ezért a szándék, hogy tartalékokat gyűjtenek és arra törekednek, hogy helyes pénzgazdálkodással, állami hite­lek nélkül, saját erejükből mű­ködjenek. A gazdasági sikerek, a 12 mil­liónyi nyereség azonban csak ré­sze a ktsz-ek erősödésének, ered­ménye annak a politikai konszo­lidációnak, ami a kisipari szö­vetkezetekben 1956 októbere után végbement. És itt a most toiyó szövetkezeti vezetőségvá­lasztások közben tanulságos visz- szapillantanunk a közel másfél éve zajlott ellenforradalomra. Nem volt véletlen, hogy a szö­vetkezetek ellenségei mindenütt a szövetkezeti bizottságok meg­szüntetésére, azok lehetetlenné tételére vették az irányt, mert ebben látták szövetkezetellenes tevékenységük fő akadályát. A kisipari szövetkezeti mozga­lomnak tömegszervezeti politikai nevelőjellege is van. A ktsz-eken belül ezt juttatja érvényre a szö­vetkezeti bizottság. Működési te­rülete éppen ezért igen sok irá­nyú. A bizottság feladata a szö­vetkezeti tagok politikai neve­lése, a munkaverseny szorgal­mazása, az újítómozgalom meg­annyi teendője, a kiváló szövet­kezeti tagok erkölcsi és anyagi megbecsülésének biztosítása, az oktatás, a sport- és kultúrmunka szervezése és még sorolhatnánk. A választások jelentőségét csak növeli a szövetkezeti de­mokrácia elvének következetes érvényesítése és még egy: a múltban a szövetkezeti választás gyakorlata átvitt értelemben ha­sonló volt a f ölözéshez. A tej föle került a vezetőségbe, az édestej az ellenőrző bizottságba, a savó pedig maradt a szövetkezeti bi­zottságba. Ez a gyakorlat most megszűnt. A vezetőségbe és a különböző bizottságokba minde­nütt olyan dolgozók kerültek, akik határozottak, a munkában kitűntek, a tagság bizalmát él­vezik és tiszta a kezük. örvendetes és reménytkeltő egész sor ellenőrző bizottságnak olyan önbírálata, amelyben el­ismerték, hogy a vezetést ellen­őrző tevékenységük sokszor igen felszínes volt és felelősség ter­heli őket, amiért a szövetkezet nem ért el jobb eredményeket. Mindaz, amit írtunk, csak ré­sze a közgyűlési tapasztalatok­nak, vagy az ott elhangzottak­nak. Várjuk és reméljük azon­ban, hogy az új vezetőségek munkájukkal a szövetkezetek gazdasági és politikai megerősí­tésével válaszolnak majd mind­arra, ami a mérlegzáró közgyű­léseken elhangzott* Ülésezettje megyei tanács Fordítsuk a közhangulatot a társadalmi tulajdon herdálói ellen Kocher László a Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke Csütörtökön délelőtt 11 órakof összeült a megyei tanács, hogy megválassza a Megyei Népi Ei- lenőrző Bizottságot. A napirend előadója Dallos Ferenc elvtárs, a megyei tanács v. b. elnöke volt, akinek beszámolójából az alábbi részleteket ismertetjük. Datlos elvtárs beszéde ’ Népünk szorgalmas munkával építi a szocializmust és egyre jelentősebb eredményeket ér el — mondotta beszámolója elején Dallos elvtárs. — Az építő­munkát és eredményeit, népi ál­lamunk további erősödését azon­ban számos helyen veszélyeztetik népi demokráciánk ellenségei, akik szembefordulnak a tör­vényes renddel, lopják, herdál­ják a nép vagyonát. Népi ál­lamunknak, ha fel akarja épí­teni, meg akarja szilárdítani a szocialista gazdaság rendjét, fel kell lépnie a közvagyon herdá- lóival szemben. Az ellenforradalmat le vertig-:. A vezetés és a nép egyetértésben építi a szocialista gazdaságot. Az ellenség azonban a nyílt harc színteréről leszorulva, most a gazdasági alapok ellen támad. A megyei ügyészség adatai szerint 1957-bcn több mint 11 millió forint károsodás történt a társadalmi tulajdonban. Ez azonban a valódi kárnak csak egyharmad része, mely összege­ket csalárd módon ellopták a közösségtől. Ezek után érthető, hogy az or­szággyűlés az 1957. évi VII. tör­vénnyel elrendelte a népi el­lenőrzési bizottságok megalaku­lását. A bizottságok feladata, hogy viszonylag csekély lét­számú apparátussal, társadalmi ellenőrök bevonásával őrködje­nek a társadalmi tulajdon felett, figyeljék a törvények és rende­letek betartását, végrehajtását, leleplezzék a népi demokratikus államrend ellenségeit, felfedjék az állami és gazdasági szer­vek tevékenységében tapasztal­ható szabálytalanságokat, segítsé­get nyújtsanak az állami szer­veknek, az állami és állampol­gári fegyelem megszilárdításá­ban, harcoljanak a korrupt és bürokrata elemek ellen, ezáltal közreműködjenek a népi demok­ratikus állam további erősítésé­ben. Ezután Dallos elvtárs ismer­tette a népi ellenőrzési bizottsá­gok szervezeti felépítését, hatás­körét, majd így folytatta: N — A népi ellenőrzési bizottsá­gok megalakulása és munkája nem csökkenti a vezetők és be­osztottak felelősségét a további munkájukat illetően. Minősé­gileg jobbá kell tenni az állami és gazdasági vezetést. Az elma­radottság e téren sok millióba kerül, mellyel az anyagi javak nagy tömegét vonjuk el a lakos­ságtól. Népi ellenőrzési bizottsá­gaink most induló munkája elé bizakodva tekintünk, összefogva párt-, állami szerveink és dolgo­zó népünk, sikerre viszik ezt' a feladatot is, s megtisztítjuk állami és gaz­dasági életünket a kártevők­től és haszonlesőktől. Beszéde befejezésekor Dallos elvtárs javaslatot tett a Megyei Népi Ellenőrző Bizottság szemé­lyeire vonatkozóan. A tanácsülés a javaslatot elfogadta és a Me­gyei Népi Ellenőrző Bizottság elnökéül Kocher László elvtár­sat, a megyei tanács v. b. elnök- helyettesét, a bizottság elnökhe­lyetteseivé Gáti Györgyöt, az Alföldi Pincegazdaság munkaügyi osztályvezetőjét, Kiss Sándort, a Nemzeti Bank területi irodá­jának helyettes vezetőjét, a bi­zottság tagjaivá Csenki Ferencet, a Közalkalmazottak Szakszerve­zetének elnökét, Benke Jánost, a Lakatosipari Vállalat igazgató­ját, Pesir Istvánt, a félegyházi Vörös Csillag Tsz elnökét, Csikós Sándort, a FÜSZÉRT-vállalat igazgatóját, Kurányi Istvánt, az Izsáki Állami Gazdaság igazgató­ját és dr. Strasser Lászlót, a me­gyei kórház igazgatóját válasz­tották. II felszólalók valamennyien örömüket fejez­ték ki, hogy megalakult az a szerv, amely népünk vagyonát hivatott hathatósan védeni. Molnár Frigyes elvtárs, a me­gyei pártbizottság első titkára, megyei tanácstag, felszólalásá­ban kifejtette, hogy a korrupció nem a szocialista társadalom fejlődésével járó jelenség, hanem a múlt öröksége. A múltban gya­korlat volt a lopás, a csalás, csak nem került nyilvánosság elé. Társadalmunk szerkezetében tör­téntek változások, az emberek nagyrésze azonban a régi. Ép­pen ezért érvényesül még az emberek egy részében a régi korrupciós szemlélet. Nagy je­lentősége van a bizottság meg­alakulásának, azonban az elvi harcot továbbra is folytatnunk kell és arra tö­rekednünk, hogy a közhan­gulatot fordítsuk a társadat­Megkezdték luÍLpL a virágpor hordását *•* Wíl/Hplv A rügyfakadás az idén szo­kottnál korábban kicsalta a mé- hcket. A Bács megyei Tisza-táj lassan megtelik vándorméhé­szekkel. A megye jól telelt méh­családjának már egy része kint van az erdőben. A 40 000 méh­családnál alig észleltek elhullást a méhészek. A füzesek ugyan még nem nyílnak de az erdők mi tulajdon, herdálói ellen. Váljék tudatossá az embe­rekben, hogy aki a köztulaj­dont lopja, az őket lopja meg. Ezután a tanácsülés Kocher: Lászlót és Pesir Istvánt felmen­tette a megyei tanácsban viseli funkciójuk alól, mert az 1957. évi VII. törvény kimondja, hogy: a területileg illetékes tanács: végrehajtó bizottságának nem le­het a tagja az, aki a népi ellenőr­zési bizottságban működik. Ezt követően a népi ellenőrzési bi-j zottság tagjai letették a hivatali* esküt. 3 : : 3 MSZMF-HÍREK (3. oldal) ! FÉL ÉV MÉRLEGE (3. oldal) | TAKARÉKOSSÁGI fórum ! (3. oldal) 3 EGY HÉT A BÁCSALMÁSI 3 JÁRÁSBAN 3 (4. oldal) í OSTYÁBAN, | VAGY OSTYA NÉLKÜL i (4. oldal) A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN (4. oldal) BAJAI HÍREK (5, oldal) A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ JÖVŐ HETI MŰSORA (6. oldal) Április 4-ét, illetve husvétot megelőző munkaidő beosztása Április 4-c és húsvéthétfő fize­tett munkaszüneti nap. E két nap ebben az évben olyképpen alakul, hogy péntek, vasárnap cs hétfő szünnap, míg szomba­ton dolgozni kellene. Tekintettel arra, hogy a szombati napon a vállalatok, hivatalok túlnyomó többségében egyébként is rövi- debb munkaidővel dolgoznak, a kormány — a munkaügyi mi­niszternek a SZOT elnökével egyetértésben előterjesztett ja­vaslatára — a termelés és a dol­gozók igényeit figyelcmbevéve, a két munkaszüneti napnak, va­lamint a heti pihenőnapnak ösz- szevontan való kiadását határoz­ta el. A határozat alapján: 1. 1958. évi április hó 7-e (hús­véthétfő) rendes munkanap, s helyette e munkaszüneti napot április 5-én (szombaton) kell ki­adni, április hó 3-án (csütörtö­kön) pedig a szombati napra szokásos munkaidőbeosztást kell alkalmazni. 2. A miniszterek felhatalma­zást kaptak arra, hogy az érde­kelt szakszervezetek elnökségé vei egyetértésben a folyamatos üzemek, bányák, valamint a bel­kereskedelem dolgozói munka­idejének beosztását — a szük­ségnek megfelelően ■— külön szabályozzák. 3. A munkaszüneti napoknak, valamint a heti pihenőnapnak összevontan történő kiadása folytán az április 4—5—6-án ese­dékes munkabéreket 1—Z—3-án kell kifizetni. A továbbiakban a kormány határozata utasította a belkeres­kedelmi minisztert a nyílt áru­sítási üzletek nyitvatartásának szabályozására, a közlekedés- és postaügyi minisztert pedig olyan intézkedések megtételére, bőgj az április 3-án hazautazni kívá­nó dolgozókat a vasút megfelelő időben el tudja szállítani. A határozat megjelenik a Ma­gyar Közlönyben. Társadalmi munkával fejezik be a jakahszállási kultúrházat Űj kultúrház épül Jakabszálláson. Száznyolcvanezer forintba került eddig a több mint 450 főt befogadó művelődési ház. A leg­utóbbi tanácsülésen úgy határoztak a falu képviselői, hogy az építést és csinosítást társadalmi munkával fejezik be. E héten már akadtak is vállalkozók, öt-hat lovasfogat ségít a homok- hordásban. A melegebb napokkal megkezdik az épület vako­lását is. Mesterségesen szaporítják a dunai halállományt alj-növényei és a mogyoró — már virágzik. A kirepült méhek már virágporral térnek vissza. Megkezdték a megye méhé­szei a méz-szerződéskötést. Az idén mintegy 36 vagonra való méz felhasználására számít a földművesszövetkezet. 5 vager.- nal többre mint tavaly. A Duna Bacs megyei szakaszon — a megyei tanács halászati felügyelőjének kezdeményezésé­re — az idén érdekes kísérlete­ket végeznek a halállomány megjavítására. Az utóbbi évek­ben ugyanis nagymértékben el­szaporodtak az apró, értéktelen j halak, s a kifogott halmennyiség 1 majdnem hetven százaléka csakl másodosztályú áruként értékesít­hető. Elsősorban a csuka elszaporí- tására törekszenek, hogy a raga­dozó kipusztítsa az értéktelen, apró halakat. Minthogy a Duná­ban kevés a csuka, mestersége­sen szaporítják. Tavaszi íváskor nagymennyiségű csukát fognak ki, melyeknek lefejt petéit ki­sebb tavakban helyezik el. Ezzel megakadályozzák, hogy a termé­szetes úton megtennéken vü it csukák egyébként szétszórt petéi elpusztuljanak. Az ivatókban előnevelt kiscsukákat a Dunába helyezik ki, melyek a felfalt ap­ró halakkal elsőosztályú húshallá nevelődnek s egyúttal az érték-i télén halak kipusztításával is ja­vítják a Duna halállományát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom