Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-08 / 33. szám

Egy fegyelmi határozat -----—777—--------------------------------------------------------- margómra Jltq,aLá(%b F ILMEN A minap — fiókom rendezése közben — kezembe akadt egy fegyelmi határozat, ehhez csa­tolva egy jegyzőkönyv. A. papír­ra vetett ügy nem régi keletű, napjainkban született. Úgy lát­szik, első pillanatban lényege el­kerülhette figyelmemet, s ezért kerül később sor arra, hogy né­hány észrevételt fűzzek hozzá. M. A. tanulót a Lajosmizsei Földmű vessző vet kezet fegyelmi bizottsága írásbeli szigorú meg­rovásban, 6 havi kedvezményel­vonásban részesítette, mert több mint egy évig folyamatosan tu­lajdonított el az egyik üzletből különböző árucikkeket, amiért már két alkalommal büntetést is kapott. Cselekedetét még sú­lyosbította az a körülmény, hogy fegyelmezetlenül viselke­dett. — Ez lényegében a jegyző­könyv és a határozat rövid tar­talma. A fegyelmi határozatokban fogláltak általánosságban is ér­dekes, tartalmas eseteket hoz­nak felszínre, amelyek többnyi­re a társadalmi tulajdon védel­mét szolgálják. A határozatok mögött azonban emberek állnak és sajnos, elég példa van arra, hogy nagyon kevés vezető látja a fegyelemsértöben — az embert. Ezért is érdekes a fenti eset, mert amint a későbbiekben ki­derül, a földművesszövetkezet vezetősége még ezután a bűnök után is nevelni akarja M. A. tanulót. A bűnözés felé vezető út az ilyen kisebb eltulajdonításokkal kezdődik. Szomorú az a statisz­tika, amelyik kimutatja, hogy a fiatalok jelentős százalékát ké­pezik a bűnözőknek. M. A.-ról is hasonlóan lehetett volna nyi­latkozni, ha nem áll mögötte a l'öldművesszövetkezet humánus vezetősége. M. A. becsületes emberek gyermeke. Édesapja küzdelmes élete során nem erre nevelte. Talán az első időben ez a fiatal sem gondolt arra a sú­lyos következményre, amivel cselekedete jár. A rossz larsu- ság, amelybe belekeveredett, rászoktatta a kalandregények olvasásara és a kártyázásra, sőt megmutatta neki azt a utat is-, ahol könnyen, munka nélkül meg lehet gazdagodni. Szeren­csére az eltulajdonított áruk ér­téke csekély, de mégis kimerí­tik a büntető törvénykönyvben foglalt lopás fogalmát. Vajon elegendő ,volt-e a föld­művesszövetkezet fegyelmi bi­zottságának büntetése? — vető­dik fel a Kérdés. Hisszük, hogy igen! Reméljük, hogy ez a vég­ső figyelmeztetés helyes útra, a becsületes életre szoktatja M. A.-t. Bízunk abban, hogy a szü­lői nevelés a jövőben jobban összhangban lesz a földműves­szövetkezet határozatával. Vajon miből adódik, hogy a fiatal bűnözők száma megnöve­kedőt, s miért jutott ez a fia­tal idáig? A lopás — legyen az bármilyen fondorlatos — több­nyire abból származik, hogy a munkahelyen nem kellő, laza az ellenőrzés. Van egy másik szem­pont is, amely a fiatal, még gyermeki lelkülelében külön­böző ellentmondásokat hoz lét­re: az iskolai és a szülői neve­lés ellentéte. M. A. otthon, s a munkahelyén sem volt »szoros­ra« fogva. Nem volt szigor, amely néha a jóra, a helyes út­ra kényszerítő hatásával nevel­te volna. Talán ezeknek hiánya okozhatta azt, hogy ez ellen a fiatal ellen fegyelmi büntetést kellett hozni. S itt kell továbbmenni egy lépéssel, s elmondani, hogy a fegyelmi bizottság amellett, hogy fegyelmi határozatot ho­zott, meglátta a fegyelemsértő­ben a fiatalt, a meglévedt em­bert. Nem a szabályok szigorú súlyával, a betűk száraz előírá­sai szerint, hanem emberien, a nevelés céljavai hozták meg a döntést. Maga a vizsgálat sem sablonosán, lélektelenül, hanem lelkiismeretesen, minden súlyos­bító és enyhítő körülmény fi­gyelembevételével folyt le. Ezért születhetett olyan döntés, amely a bűnözés sötét, mocskos kar­jaiból, az élet derűs, becsü­letes útjára igyekszik terelni ezt| a bűneit megbánó fiatalt. Gémes Gábor Néhány héttel ezelőtt láttam egy filmhíradót, amelyben töb bek között, csak úgy mellékesen, a fóti kastély átadása is szere­pelt. Nem volt abbán semmi hatáskeresés, csak a legegyszerűbt szavak kíséretében néhány kép arról, hogy az elhagyott árvái közül a legnagyobb átveszi a párnára helyezett óriási kulcsot Ennyi volt az egész, de ebben a néhány képben annyi mindéi volt, hogy én megkönnyeztem. Nem lehet megindulás nélkül beszélni a Gyermekvárosról Milyen jó lenne erről egy részletes tájékoztató riportot vágj játékfilmet látni. Milyen is az a Gyermekváros? Hogyan élnél olt a gyermekek? Milyenek az iskolák, ovodák? Szeretném, ha ezekre a kérdésekre választ kapnék, de mé\ jobban szeretném, ha ezt filmen Magyarországon mindenki lát hatná. Valószínű, e film elkészítésénél kitudódna az is, hogy ki nek volt az ötlete e város létrehozása és kik voltak azok az em berek, akik ezt megvalósítottálc. Remélem, van erre lehetőséi és biztos vagyok, hogy rövidesen megláthatjuk filmen a Gyei mekváros éleiét. ' Özv. Domokos Lászlóné levelező k úton hever a nénz lett országos első és a gubóért 5694 forint vételárat kapott. A selyemgubótermesztési szerző­déskötést a községi selyemter melési megbízottak már meg­kezdték. Dr. Kása Károly VÁLASZ AZ »ÖTÉVES FRISS ÚJSÁG« CÍMŰ CIKKRE - A SZITÁKAT KIJAVÍTOTTÁK — A SZOLNOKIHEGYI VILLA MOSlTÁS SOKBA KERÜL — RÖVIDESEN É^SZ LAKÁS A Petőfi Népében 1957. dec. 10-én egyik olvasónk levelet írt az »ötéves friss újságról«. — A cikkben foglaltak elmondják, hogy egyik alkalommal egy Nők Lapját vásárolt, amely éppen ötéves volt. A cikkre a Szegedi Postaigazgatóság a következő észrevételt tette: műszak ejőtt átvizsgáljuk és az eset­leges hibákat azonnal kijaviljuk. — Köszönjük a panaszos észrevételét és kérjük más esetekben is hívják Jel a hiányosságokra a figyelmet.” 100—120 000 forintos költséggel vak sí tható meg.” „Megállapítottal!, hogy a közle­mény tartalma a valóságnak meg­felelt, ezért a Kecskemét 1. sz. Pos­tahivatal az érdekeit hírlapárus el­len eljárt. A Petőíi Népe építő szán­dékú bírálatáért ezúton is küszönc- tünket fejezzük ki“ — Írják a Sze­gedi Postaigazgatóságról. Igen sok panaszkodó nevében kapott szerkesztőségünk levelet. A panasz nem újkeletű dolog, hiszen a kenyérproblémáról mar sokszor írtunk. Az ismeretlen levélíró arra hívja fel figyel­münket, hogy Kecskeméten az egyik nap a kenyérben egér­ürüléket találtak a fogyasztok. Természetesen ezután már sen­kinek sem volt gusztusa a ke­nyeret elfogyasztani. A bejelen­A Kecskeméti szolnokihegyi lakosok nevében kaptunk pana­szos levelet. •'■Mikor lesz a Szol­noki-hegynek villanya? Már olyan regen tervezik, hogy kive­zetik a villanyt a Kecskeméti Konzervgyár i-es telepétől egé­szen a repülőtérig. Milcor fog ez megvalósulni? Ha pénzszűkében van a városi tanács, mi segí­tünk, de villany nélkül tovább nem akarunk maradni« — hang­zik a levél. A levél alapján tá­jékoztatást kaptunk a DÁV üz- letvezetőségétöl: „A folyo évre rendelkezésünkre álló hálózatbővítéseket a városi ta­nács már kijelölte. További bővítés csak az esetben lehetséges, ha erre a tanács fedezetet biztosit. A válla­latunk sem a tervezést, sem pedig a munka elvégzését nem tudja el­vállalni. Hozzávetőleges számításunk szerint a szolnokilicgyi villamosítás SÁNTÚA ISTVÁN kecskémé1 olvasónk lakás ügyében írt pe naszos levelet. Arról tudat bér nünket, hogy tgyszoba-konyhi lakásban 1 nyolcán laknak és nyolc személyből egy as zon mindenórps állapotban van. Szí retné panaszosunk, hogyha ri videsen i valamilyen lakáshc juttatnák: őt,' mert így képteli nek normális körülmények ki zött lakni. A levél megemb még azt is, hogy a volt lakótá suk, aki a szerkesztőséghez fo dúlt, három hét múlva kapó lakájt. A panaszos levelet a v. rosi tanácshoz juttattuk el. aho, nan Káló János osztályveze válaszolt: „Közöljük a szerkesztőséggel, he Sántha István lakásügyével kapcs latosan következő a helyzet: A fe: panaszos az igényjogosultak jej zekében már szerepel és a lelte séghez képest lakáshoz fogjuk ji tatni.” tés alapján a Kecskeméti Sütő­ipari Vállalat igazgatója vizsgá­latot indított. A vizsgálat ered­ményét a következőkben közöl­jük az érdekeltekkel: „Megállapítottuk, hogy a kérdé­ses időben az egyik üzemünkben lé­vő szitagépnek egyik szilája ki volt lyukadva, amelyet azonnal kijavítot­tunk. A leszitált liszt egyreszét már feldolgozták és igy az elkészült ter­méket nem. nyilvánítottuk selejtlé. A fenti eset óla a szitákat minden A Stille Nacht születésérőt Kevesen tudják, hogy a vi­lágszerte ismert suite Nacnt kezdetű karácsonyi enek 170 esztendős és hogy születését egy templomi orgona elromlása okoz­ta. Ez a »baleset« 1817. decem­ber 20-án következett be, ami­kor az oberndorfi régi kápolna papja az orgonán Bach egyik müvét játszotta. Mivel az orgo­nát a karácsonyi ünnepekre ni nem lehetett megjavítani, a k polna kétségbeesett plcbánc felkérte a tehetséges orgonií papot, hogy komponáljon oly egyszerű karácsonyi éneket, ír lyet gitárkisérettel is elő lel adni. Így -fszületptt« egyetlen < szaka a »Stille Nacht«, amely 96 különböző nyelven énekelni Egy pedagógus útijegyzetei Ember és történelem Hány ember mondja naponta: ►»Nagyon kellene 500—1000 fo­rint, de honnan teremtsem clö?« Pedig a pénz az utcán hever, nem ennyi, de akár 2—3000 fo­rint is. Igaz, nem kell lehajolni érte, hanem: inkább felnyúlni az utca-, kon, az országutak mellett álló eperfák lombjáig. Ott van el­rejtve az a pénz, amit bárki,1 munkás, paraszt, értelmiségi,; vagy nyugdíjas könnyű, mellékes; munkával, a selyemtermeléssel,; befektetés nélkül, alig egy hó-; nap alatt megkereshet. A május elején kezdődő te-; nyésztéshez a termelők mindent; ingyen kapnak, csak munkájuk-; kai járulnak hozzá a jelentős; mellékkeresethez. Kormányza-; tunk erre az évre is biztosította: a múlt évi selyemgubóárakat,1 melyet minden jó eredményt el-; érő termelő megfelelőnek tar­tott. Az első- és másodosztályú gubó ára kilónként 32,50 forint, a harmadosztályú pedig 5 forint. Néhány példát sorolhatunk fel a múlt évi jó termelők közül. Kürti Ferencné, Alpáron, 3154 forintot, Szabó Vince Kiskunfél­egyházán 2937 forintot, Csömöri István Lajosmizsén 2019 forin­tot, Lippai János Móriczgáton 1461 forintot kapott a selyem­gubókért. Az iskolák egy része is kitett magáért. A Kiskunhalas, bodog- lári általános iskola másodszor — A Garam mentén fekvő Slovenská Lupca 'városka né­hány hónap óta Csehszlovákia egyik »-leghíresebb« városa. Rö­viddel ezelőtt ugyanis a penicil­lingyár mellett hozzáláttak az első szlovákiai streptomicingyár építési munkálataihoz. A ter­vek szerint 1959-ben a lupcai streptomicingyár teljes kapaci­tással gyártja majd a rendkívül .ontos gyógyszert. Mikor kísérőnk befejezte s vait, körülnéztem és látta hogy számos moszkvai áll szarkofág előtt, szemeit a dís vasrácsra függesztve. Sokan i nak meg a sírnál, hogy a néi tisztelet egy pillanatával ad zanak Herrjnaginnak, aki halá ban is megmaradt hazafinak orosznak. Ä szovjet ember megc múltjának minden en két, azokat is, melyek figy meztelnek, azokat is, melj felemelnek. A Néva szürke .- getén ma iá állnak a Péter-—1: eí'őd bástyái. A cárizmusnak a tengernyi kínt és halált iái bastilie-ét, melynek börtön csán nem egy szabadsóges2 zúzta halálra magát, nem r< bolta le a forradalom. Megi radt emlékeztető jelnek és múzeumot fogadott falai közé partokon pédig százados fák rai állnak, melyekhez nem ír­tak a leningrádiak az osti napjaiban sem, amikor az t ző és fázó emberek húsába 1 mincfokos hideggel mart a Megőrizték csodálatos park a jövőnek. És ott, a Néva partján, gyár hírlapok cikkeire gon tam, melyék arra hívják fel gyelmünket, hogy hány hel pusztul az a kevés is, ami szágunkban műemlék és ér Amikor láttam, hogyan orz: a nagy nép múltjának haj mányait, fejtettem magam bt kérdést, .melyet talán nem megismételni idehaza sem: 1 lenne-e ideje már, hogy e: szokást mi is átvegyük vpgp Dániel Júis magának, azt megcsapja annak a borzalomnak a légköre, mely körüllebegi a sötét cárt, aki az orosz történelem legnagyobb uralkodója lehetett volna, ha elméjét el nem borítja az állan­dó dührohamok tébolya. — A Kreml múzeumának számos Üvegszekrénye őrzi Iván hasz­nálati tárgyait, melyekre min­denütt felhívja a figyeimet a vezető. A szovjet történelem megőrzi nagyjait a jövőnek, erényeivel es mwctivai együtt. A székesegyház hátsó szög­letében láthatunk egy vas­ráccsal körülvett sötét szarkofá­got. A tolmács elmondja, hogy a koporsó Hermaginnak, Moszk­va egykori pátriárkájának ham­vait őrzi. Tolmácsunk halk han­gon mondja el a koporsó tör­ténetét. Mikor a lengyelek meg­szállták Moszkvát, egy varsói nemest kívántak a meghódí- tottnak vélt Oroszország trón­jára ültetni. De uralmát csak úgy vélték szilárdnak, ha a moszkvai metropolita keze he­lyezi fejére a cárok koronáját. Hermagin azonban nem volt hajlandó arra, hogy idegen bitor­lót koronázzon Oroszország cár­jává. Hiába akarták kényszeríte­ni a középkor durva módszerei­vel, a test gyengébbnek bizonyult Hermagin akaratánál és a met- ropolita kiszenvedeti hóhérai keze között. lemszemlélet, mellyel a szovjet i ember egész múltját nézi. Egyet- ; len töretlen folyamatnak látja i történelmét, mely 1917 októbc- i réhez vezetett cl, és tudja, hogy jelene mély gyökereket ereszt a i múlt érteaes uagyomanyaipa. ­Qzemlélete sokkal inkább történeti, mint a miénk és a cna.eKuiia . teruieszei.es megnyilatkozása gondolkozás- 1 módjának. Történelmi nagysá­gainak jellemében világosan látja a progresszív vonásokat, és elválasztva ezeket hibáiktól, be­csüli és értékeli őket azért, amit Oroszország haladása érdekében tettek. A Téli Palota termeiben ott függnek a nagy cárok kép­másai, és senki sem teszi fel a naiv kérdést: miért? —, mert tudják, hogy a fejlődés vonala ezeken az embereken keresztül vezetett az Októberi Forrada­lomhoz. Ebből a történelmi iskolázott­ságból táplálkozik a múlt emlé­keinek tisztelete. Kevés hely ta­lálható a földön, ahol a jelen pezsgő élete mellett olyan tö­mény történelmi levegő lenne, mint a Kreml falai között. Az Uszpenszkij székesegyház főha- jojának homályában ma is él Rettegett Iván szelleme. Aki megnézi a cár elhagyott trón- ■ széKét, melyet nem mert elfog­lalni az utód és a templom túlsó oldalán épített másik emelvényt IV. H atezer kilométert tettünk meg tizenkét nap alatt. Beszélgettünk vasúti fékezővei és orvossal, tanítóval és mun­kással, utcai vízárussal Moszk­vában és Lenin-rendes akadé­mikussal Pulkovpban. Ezekből a beszélgetésekből világosan bon­takozott ki, hogy a szovjet em­bert tökéletesen csan ez aratt az utazás alatt ismertük meg. A film, könyv és rádió egy-egy síkba vetítő képeiből nem bon­takozik ki az élet teljes plaszti- citása. Most csak egyetlen új vonást emelek ki, mely idehaza úgyszólván teljesen isméretlen. Feltűnő az a higgadt magabiz­tosság, mellyel egy leningrádi, vagy moszkvai előadja a felvc- ; tődő problémákról vallott egy­szerű és világos nézeteit. A nagy nemzetek fiai mindig önérzete­sebbek azoknak a kis országok­nak a gyermekeinél, melyeken évtizedenként taposott át a há­ború vastalpaival a hatalmi versengés; ez a nyugodt önbi­zalom mégsem egy kétszázmil­liós birodalom roppant erőinek tükröződése csupán. Egy jpl át­gondolt és következetesen vég­rehajtott nevelés eredménye ez, mely által adott eszmék egybe- hangzanak a valóság lényeivel. 1 És ennek a nevelésnek egy iigen erős oil lére a i o történe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom