Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-18 / 41. szám

^ermekeknekflTTQßij^NF Bácsbokodi ezermesterek óvodában, javítsuk meg azokat. — Hurrá! — kiáltották sorba valamennyien —, ez pompás öt­let. Már indult is a szakkör az óvodába. Örült az óvónéni, ami­kor elmondották, mi járatban vannak. Örült biz’, mert már sok hasznavehetetlen játék fe­küdt a lomtárban, melyeket egy szálig megjavították az ezer­mesterek. Na, arról ne is beszél­jünk, hogy milyen nagy öröme tellett ebben a jelenségben á kis óvodásoknak. Ezzel a munkával nagyot nőtt a szakkör tekintélye. De még Fazekas Pista, a bokodi álta­lános iskola nyolcadik osztályos tanulója a minap tollat raga­dott és megírta, milyen új szín­folttal gazdagodott nemrég a bácsbokodi úttörők élete. Egy téli délutánon 14 pajtás össze­dugta a fejét és megalakították az ezermester szakkört. Mi legyen hát az első tény­kedésük, törték a fejüket a gye­rekek. A hosszú töprengés után meg­szólal az egyik: — Tudjátok mit, srácok? Sok megrongálódott játék hever az Barálsáq a szeojel úrteréMel Az Ü llörúház orosz nyelvű szakkörének pajtásai elhatároz­lak, hogy egyik szak­köri foglalkozás he­lyett klubdálutánt rendeznek, melyre meghívják a szov­jet úttörőket is. Meg­kérték a szakkört vezető tanár bácsit, vegye fel az érint­kezést a szovjet pionírokkal és hív­ja meg őket a szak­kör nevében. A pionírok öröm­mel fogadták a meg­hívást. Nosza lett nagy öröm a szak­körben. Pethő Jós­ka, a III. sz. iskola növendéke készítet­te az üdvözlő be­szédet. Paudicz Ot­tó a nyári táboro­zásokról készített élménybeszámolót. Miklós Csaba a imitt-amett kifeje­zésbeli, vagy esetleg fogalomzavar kelet­kezett a szó tartalmi körére vonatkozó­lag, a szovjet pajtá­sok megmagyaráztak a helyes kiejtést. Igen jó hangulat alakult ki teázás köz­ben, kedélyes beszél­getések indultak, majd sakkjátékkal végződött a közö3 uzsonna. Meleg, baráti lég­kör alakult ki, csak azt sajnálták, hogy az idő olyan hamar elszaladt és akkor kellett búcsúzkod- niok, mikor min­denki a legjobban érezte magát. El is határozták, hogy többször fog­nak kölcsönös talál­kozókat rendezni. nagyobbat akkor, amikor a köz­ségben megtudták, hogy az ezer­mester szakkör egy új részleg­gel bővült; a könyvkötészettel. Néhány nappal később megala­kult a lombfűrész munkával foglalkozó csoport is a szakkö­rön belül. Fazekas Pista a terveikről így tudósít: "Az a szándékunk, hogy minden tag készít egy finom já­tékot, melynek értékét és igazi szépségét egy kiállításon dönt­jük cl. Mindnyájan lázas mun­kával készülünk addig is, bár könnyű dolgunk van, mert szer­számot is, meg anyagot is, szí­vesen kapunk községünk szocia­lista szektoraitól. Köszöntjük mi is a bácsbo­kodi ezermestereket, szívesen adjuk hírül a megyében az út­törőknek, hogy milyen dolgok­kal foglalkoznak a bököd i ezer­mesterek. <5-00000000000 Ami kimaradt a kritikából haragudj, hogy megkereslek soraimmal, de úgy ércein, kötelességünk helyreigazítani azt a hibát, amit a kritikus legutóbb véletlenül elkövetett. A Sybill bemutatójáról van szó, melyben Te játszottad a főszerepet, s kritikánkból kifelejtettük alakításod méltatását. Véletlenül történt, nem készakarva, hiszen mi, újságírók nagyra értékeljük a művészetedet. Tudjuk, hogy az ilyen feledékenység szükségszerűen rosszul esik, s talán arra is gondoltál, hogy tendenciózusan feledkeztünk meg színészi alakí­tásodról. Hidd el, nem! A színészek is követnek el hibákat játék közben, de a követ­kező előadáson kijavíthatják. Mi, újságírók, csak a helyesbítés rideg módszerével köszörülhetünk valamit az elkövetett hibán — a leírott szón alig változtathatunk — a nyomtatott betű örökké áruló tanúja .marad a hibának. — Szóval riehéz dolog így meg nem történtté tenni az elkövetett balfogást, — a sajtóhibát. Mégis megkíséreljük. Szeretjük és megbecsüljük a művészetedet. Amikor legelőször hallottunk énekelni, lelkesen tapsoltunk Neked, s együtt örültünk a közönséggel sikereidnek. Ezt pedig az bizonyítja, hogy Juhás2 hált nem kezeljük és nem kezelhetjük mostohagyerekként. Egyéb­ként ez maradt ki a kritikából­**■Petrov szerepe mind zenei, mind színészi vonatkozásban eléggé hálátlan feladatot jelent. Alakítójának, Juhász Pálnak ze­neileg mindig is magas színvonalú szereplése magával ragadta a hallgatót, bár játéka itt-ott színesebb is lehetett volna. Legsike­resebben a nagyhercegnővel játszott páros jelenetében mulatta meg tehetséges színészi képessége it.« Szeretnénk, ha e cikk elovasása után kisebbnek látnád a hi­bát, s újból jóbarátok lennénk a közös ügy érdekében. — Bieliczky Sándor — Nyúlfarok Fekete Jóska az ötödik osztály végén csupa hármas bizonyít­vánnyal állított haza. Édesanyja szomorúan vette tudomásul, hogy tiacskája. csak ennyire képes. Mondogatta is neki: — Ej, ej, fiam, ilyen bizo- zonyítvánnyal nem lesz belőled asztalos! t Pedig Jóska mindenáron asz­talos akar lenni. Erre bizonyíték már elég sok hever a lakásban. A virágtartók, a kisasztal, két kis zsámoly, meg ki tudná felso­rolni, hogy még mi minden ke­rült ki a műhelynek berendezett fészerből is. Csakhogy szeptemberben nagy baj történt. Jóskát kiutasították az asztalos szakkörből. Azt mon­dották neki: hármas tanulóra nincs szükségünk. Fekete Jóskát nagyon bántot­ta a dolog. Dehát mit tehetett? Nekifogott a tanulásnak. A szakkörben meg arról folyt a szó, hogy félév előtt kiállítást kellene rendezni az iskolában a szakkör által készített munkák­ból. Eljött a félév. A bizonyítvány­osztás előtti reggelen nagy plaká­tot függesztettek ki az iskola be­járati ajtaja mellé. Ez volt rá­írva: ~Az asztalos szakkör kiállí­tása a nagyteremben.« — Hű, a manó vigye el — gon­dolta Jóska — meg kellene néz­ni. De nem merte. Valami vissza­tartotta. Talán már nem is a makrancossága, hanem inkább a -zégyenérzete. Utolsó órán volt a bizonyít­ványosztás. A buksi fejek összehajoltak és arról suttogtak, hogy Fekete Jós­ka jelesrendű lett. Csak történe­lemből kapott négyest. Balogh Laci ekkor a pad alatt adott át neki egy levelet. Ami­kor Jóska elolvasta, majd meg­hasadt a szíve az örömtől. A le­vélben ez állt: “Óra után gyere a kiállítási te­rembe. lövid megbeszélésre. mert te is tagja vagy az asztalos­szakkörnek.« Nem tudni, mit beszélgettek, de az biztos, hogy Jóska azzal állított haza az iskolából: — Édesanyám, asztalos leszek én! Tessék a bizonyítványom! A szerszámaimat meg beviszem a szakkörbe! Levél a Szerkesztőséghez Igen tisztelt Szerkesztőség! Ila volna rá lehetőség, szerkesztő üzenetben közöljék a választ velem: végre tudni szeretném, nagy, vagy kicsi vagyok én? Ha rájönnek egy csínyemre, otthon mindig igy szidnak le: — Szegyeid magad, fara mászol, a ruhádra nem vigyázol, nadrágodat tönkreteszed, — nagy vagy, lehetne már eszed! Mikor viszont arra kérem, apámat, hogy vegyen nékem egy szép fényképezőgépet, vagy egy filmfelvevőgépet, azt mondja — s ez borzasztó! — »Neked az még nem való.« Folyton-}oly vast hallom én takarítás idején, vagy amikor ebéd után < edényt most el édesanyám: ' — Nagy fiú vagy, igaz-e? Gyere, segíts izibe! Amikor meg vacsorára Vendégünk van: — Gyorsan ágyba! — szól rám anyám. — Késő van! Nem értetted? Hallatlan, ilyen kisfiú, mint te, idejében fekszik le! Igen tisztelt Szerkesztőség! Nekem ebből most már elég, végre tudni szeretném: nagy. vagy kicsi vagyok én?! [ J Szerova DOKTOR bácsi látogaita meg a kisdobosokat az Üttörőhúz nagytermében, a múlt hét vé­gén. Igen érdekes mesét mon­dott nekik "Mit mesél a szap­pan és a törülköző?« címmel. * FARSANGI bált rendeztek vasárnap délután a kecskeméti úttörők az Űttörőházban. Fá­radhatatlanul szólt a zene és a párok vidáman .keringtek a fé­nyes parketton. A bál végére a gazdag büfé mind elfogyott. * A VÖRÖS Hadsereg 40 éves évfordulójának a megünneplésé­re szorgalmasan készülnek az úttörőcsapatok. Még ebben a hó­napban rajgyűléseken emlékez­nek meg Vlagyimir Iljics Lenin­ről is. * IFI VEZETŐK találkozója volt az Űttörőházban pénteken dél­után. Az összejövetelen megbe­szélték a vezetők a csapatokban végzett munkájuk eredményét. A gyűlést vezető csapatvezetők­től további útmutatást kaptak a munkájukhoz. * TÍZ jól dolgozó ifi-vezetőt ju­talmazott meg az Űttörő Szö­vetség. A megjutalmazott ve­zetők ígéretet tettek arra, hogy továbbra is jól dolgoznak. * SZÁZ CSAPATVEZETŐ vett részt a kalocsai Űttörőházban megrendezett egyhetes tanfolya­mon. * EZEN A HELYEN fejezi ki köszönetét a téli szünetben Bu­dapesten táborozó kecskeméti 1. számú általános iskola, 29 úttö­rője az iskola szervező testületé­nek azért, hogy fáradságos mun- kájukkái hozzásegítették őket aj táborozáshoz. otthonában Koratavasxt ígérő napsu­gár szövi be a falut, s ha az új­ságíró is festő lenne, kedve ke- reKedne megörökíteni az ébredő határt. Lehet, hogy azért nézem festői szemmel én is a tavaszodó falut, mert festőművészhez készülődöm. Mégpedig olyan £es■ tőmüvészhez, aki a falu egyönte­tű véleménye és a művészethez értő emberek szakvéleménye sze­rint is megtalálta a táj lelkét, s meleg szeretettel ábrázolja a vaskúti határ ezerféle intim szépségét. Weintráger Adolf, vaskúti fes­tőművész, középtermetű, barna­tekintetű fiatalember, jókedvű mosoly ragyog az arcán, — két leánygyermekes, boldog család­apa. — Ügy örülök, hogy találkozik a város és a falu — jegyzi meg tréfásan. — Ritkán látogattok el hozzám, nem mintha kenyerem lenne a sok beszéd, mert annak sohasem voltam híve. Inkább a művészet beszéljen az alkotójá­ról. . • Ez 'évi termései közül van bő­ven választék. A képek mély tó­nusában finoman érzékelhető drámai erő rejlik. Művészetében elsőrendű szerepet játszik a való világ ábrázolásának igénye, a belső látásmód költőisége. Sze­reti a sötét színeket. Ezzel is az emberi élet mélységét ábrázolja. Nem egyoldalúan jelentkezik a sötét szín pikturájában, hanem n különböző színvariációk csillo­gásában. Mélyen zengő -színek­kel magyarázza mindazt, ami ' benne él. A színt, a hangulata I és megjelenítési formája tesz érthetővé. Alkotásainak felfogó sán az egység dominál. A tá jképi estes mellel* figurális megoldásokkal is kísér­letezik. Vajon miért? Válaszol­jon erre a kérdésre a művész: — A festészetben mindig fej­lődést jelent,1 ha valaki ki a-ser törni a megszokott téma fojto­gató levegőjéből. Ne legyen eltö­kélt szándéka senkinek, hogy ó csak tájképfe.slészc11e 1 foglalko­zik, meri ez a beskatulyázás ve­szélyével járó szemlélet néha az egy helyben topogúshoz vezet. A festő számára legyen elsőrendű cél, hogy művész akar lenni. Ez a fogalom tágabb, nagyobb le­hetőséget biztosít a végleges Ki­forrásához. A későbbi években megérlelődő művészi szemlélet, a festő világnézetének alakulá­sa, s nem utolsó sorban tehetsé­gének hováfejlesztése lesz meg­határozója, hogy valóban tái, vagy portréfestő válik-e belőle A »Hazafelé alkonyaikor«, a »Kossuth Tsz kazlai«, »Rőzse- rakás«, »Faluvég«, »Cigánylány«, »öreg szentképárus«, »Határ­ban«, »Tavaszi felhők« című ké­peiből sugárzik a nép, a falu, a táj szeretete. — Tervei? — Még az idén gyűjteményes kiállítást rendezek Budapesten Nyáron pedig néhány hétre a Felvidékre utázom. Szeretnék megismerkedni a hegyek világá­val is.' — Bielipzky Sándor — VÉGÉTÉRT a kecskeméti Űt­törőházban az egyhetes őrsve­zetői tanfolyam, melyen 50 vá­rosi és 50 járási őrsvezető vett részt. A tanfolyam hallgatói egy hét alatt sok szép úttörő-, nép­es mozgalmi dalt tanultak meg. Voltak gyárlátogatáson, rendez­tek akadályversenyt. Mindent egybevetve szép élményekkel gondolnak vissza erre az egy hétre. Jllavlka szaaaL ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦*. sportélet területéről gyűjtötte az orosz kifejezéseket, Dallos Andris pedig a »Ké­pes nyelvmester« fo­lyóirat egyik cikké­nek ismertetésére készült, egyben a szakkör életéről is be akart számolni. Csik Pista az isko­lája úttörő-életével akart foglalkozni pár szóban, hogy ezen keresztül is meg­ismerjék a szovjet pionírok a magyar úttörők életét. Végre eljött a nagy nap. Ünnepi délután volt ez, ve­gyesen ültek magyar és szovjet úttörők az asztalok körűi. Minden beszámoló orosz nyelven hang­zott el és mond­hatjuk, nagyon jól sikerült. Amikor Marika!... — kiáltom feléd drágán hangzó neved, hajnal liszta arcod mosolyát örökre emlékezetembe vésem. Most is magam elölt látom pislogó, nagy fekete szemed álmodozó fényét, fehér kö- ténykéd fodros pántjait. Szavaltál, amikor először találkoztunk. A Helvéciái Állami Gazdaság óvodájának meleg szobájában verseltél. Szerettelek volna ölembe kapni, s bele kiáltani a világ háborgó szívébe: a Gönczöl Marikák békét akarnak! Te már nem emlékszel rám, mert egy két és fél éves csöppség emlékezete még csak a szeretgelő édesanya fogálmáig terjed, s nem is véshetsz úgy bele gyermeki emlékeidbe, hogy tudnád, kik előtt is selypítetted: »Szejetek szavajni.« Látod, én nem felejtet­telek <ej. • Te még nem hallottál a háború borzalmairól. Csak azt tudod, hogy terülj kis asztalkádon ott van az emberi miinka gyümölcse, a Jonathan alma, vagy a cseresznyebefőtt, amit te nagyon szeretsz. Nem ismered a felnőttek észjárását, akik néha képmutatók, s önös érdekeikért téged is feládoznának, mert tudod, kicsi virá­gom, a pénz sokszor rabigába dönti a lelket és a szívet is. Van­nak rendes emberek is, s ezek vannak többen, akik erősebbek a pénzimádóknál és őrködnek rád, miközben te tarka lepkét ker­getsz álmaidban. Ök ácsolják a te boldogabb jövödet, ők valóban ■szeretik a kisgyermekeket, s ezt hirdetik, kemény változatlan munkájuk közben: úgy őrizzük a békét, mint gyerekeink álmái. Ezek a hőslelkű emberek a te őszinte, igaz barátaid. Az ő mun­kájuknak köszönheted, hogy ma ezen a téli délelőttön mosollyal az arcodon szavalhattál. Gondolatban most is simogatom kis kezed, s megígérem ne­ked, hogy a toll fegyverével én is harcolok az életei jelentő bekéért, 3. S. Szfnészbál A Kecskeméti Katona József Színház tagjai március 1-én este 9 órai kezdettel a szakszerveze­tek megyei székházában színész­bált rendeznek. Éjfélkor nagy­szabású műsorral lépnek a kö­zönség elé. Éjfél után választják meg a bálkirálynőt, s ezenkívül más egyéb tarkaságok gazdagít-1 ják programjukat. A meghívók a színház szerve- \ zési irodájában igénvelhctök- • Jlchd-t Qóskákói cllzíclLőő?

Next

/
Oldalképek
Tartalom