Petőfi Népe, 1958. február (3. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-15 / 39. szám

# Nagybaracskän a tanácsi mun­kához tartozna a KISZ-szervezet támogatása is. Mégis megfeled­keznek róla a község illetékes vezetői. B Bácsbokodon vízvezeték épí­tését határozták el. Amennyire helyes ez, annyira érthetetlen, hogy reális költségvetés elkészí­tésével nem vizsgálták meg elő­re, milyen várható kiadásai le­hetnek egy ilyen létesítmény­nek. * I: Évek óta üzemeltet a herceg- szántói tanács egy halastavat. Az [évi hozam azonban jelentékte­len. Nem volna-e helyesebb meg­felelő szakemberekről gondos­kodni és olyan halivadékgondozó hóvá alakítani át, amely a me- jgye egész ivadékszükség leiét fe- idezné? HETI KRÓNIKA »KATONA JllZSEF SZlHHÁZ Egy esztendővel ezelőtt Február 15-én, szombaton ► este fél 8 órakor £ Jacobi: ► >SVBILL« ^ nagyoperett 3 felvonásban. ► Jászai-bérlet ► és 8. sz. szelvénybérlet, w ~vwvvvvvw~v ► iMíozik JEVlűsora 0- Február 15-én, szombaton: ^ Baja Uránia: Makrancos feleség b— Baja Központi: Huszárok. — ► Bácsalmás: Romeo és Júlia (an- £ goi). — Jánoshalma: Két óccar $ titka. — Kalocsa: Éjfélkor. — ■ Kecel: Az elárult szerelem. — Kecskemét Árpád: A Pickwick »Klub. — Kecskemét Varos: ► Makrancos feleség. — Kiskörös: £ A tettes ismeretlen. — Kiskun­► Célegyháza: Vágyakozás. — Kis­► kunhalas: A negyvenegyedik. — ^Kiskunmajsa: Oké Néró. —Kun­► szentmiklós: Hoffmann mesél. — £ Szabadszállás: Kötekedő Liu. — ► Tiszakécske Petőfi: Isten és cm­► bér előtt. — Tiszakécske Tisza: £ Isten és ember előtt. ► T— TWIT » AZONNAL felveszünk liszt­► malomba gyakorlattal ren­► delkező főmolnárt. — Je­► lentkezés a Miskei Községi J Tanácsnál. 335 ► ( Apróhirdetése« ) \ELADÓ új 125-ös Danuvia. — K(‘Co- ; kémét, Simon István utca 9. sz. 354 ►A KECSKEMÉTI Vízmű Válla ial ^lérfi íürdő-szakmunkást keres azun. *nali belépésre. — Jelentkezni: Kcc~>­• kémét, Arany János u. 3. sz. 355 ► AZONNAL is felveszünk kömüves­► szakmunkásokat március 1-1 munka­► kezdésre. Dolgozóinkat a megye te­► rületén foglalkoztatjuk. (Lehetőleg ► lakóhelyén, vagy annak közelében.) ► Jelentkezés: EM Bács megyei Állami ► Építőipari Vállalat, — Kecskemét, ► Rákóezi-város 23. sz. 341 ► A KALOCSAI Kísérleti Gazdaság »felvesz perfekt gépirónőt. Gépírás ►mellett más munkát is végez. He­lyesírás elengedhetetlen, 130—1 in úszótagon aluli ne Is jelentkezzen. — ► Jelentkezés személyesen minden nap ► 11—12-ig, Kalocsa, Malatin tér 1. sz. ► alatt. 352 'gVAKORLOTT kalapkészítőnőt le\­► vesz — a kecskeméti Állami Aru­► ház. 351 Jeladó Izsákon, 'Kossuth utca 15j (számú ház. Orvosi lakásnak — ren­delőnek is megfelel. — Érdeklődni: , ugyanott, a háztulajdonossal le- ,het. 3j?g ►ELADÓ Alpáron beköltözhető csa- ’ládi ház, fürdőszoba, villany, vízve­zeték, gyümölcsössel. — Érdeklődni: ’ Tolnaynénál, Alpáron, Munkáesv [utca. 345 • GYÜMÖLCSE A-oltványokac, hokor- ►rózsákat, díszcserjéket, szegélynö- •vényeket legolcsóbban szállít — 'Rágyánszkl János kertész faiskolája,- •Orosháza, Tehénjárás 13. sz. 347 »KECSKEMÉTEN, a Mathiász utcá­dban villatelek eladó. — Érdeklődni: . Szechenyl-város 25/d,. 333« [BÚTOROZOTT szoba kiadó két íérfi .részére. — Kecskemét, Sétatér utca ,14. sz. 3335 • Hálószoba­’bútor, modern, 6 darabból álló; 'eladó. Ugyanott nagyméretű magá­nos szekrény, ebédlő- és konyha- szekrények eladók. Megtekinthetők: Kecskemét, Erkel u. 5. 6z., délelőtt 10-től délután 3 óráig. 3339 Baja, a bácskai nép, Tóth Kál­mánról emlékezett, akinek iro­dalmi és közéleti munkásságát értékelni, emberi nagyságát a mai nemzedékek elé állítani, ré­gi adóssága a bajaiaknak. Ekkor vetődött fel a Tóth Kálmán Tár­saság megalakításának gondola­ta, a költő és drámaíró, Baja nagy fia születésének 126. év­fordulója alkalmából rendezett emlékhét során. A Tóth Kálmán Társaság az- pta egyre erőteljesebb tevékeny­séget fejt ki. Pedagógus, jogász, tudományos, közgazdasági, mű­szaki, képzőművészeti, zeneművé­szeti és irodalmi csoport mű­ködik a társaság keretei között. Az első kiadvány is napvilágot látott: A bajai költők bibliográ­fiája. Irodalmi találkozók, felol­vasó estek jelzik a bajai irodal­márok munkásságát. A tagok a tudományok és művészetek leg­különbözőbb ágaiban fejtenek ki Rendezik a gépjármű forgalmat Baja területén 1 A fővároshoz és Kecskemét­ihez hasonlóan a nagyobb vidéki ^városokkal együtt szabályrende­lettel határozzák meg Baján is a (város belterületén áthaladó gép­járműforgalmat. Különösen sok ;panaszt jelentettek be az egyes Üő útvonalakon lakók, az éktelen .zajjal közlekedő traktorok ellen. »Éppen ezért a városi tanács a »Megyei Rendőrkapitányság jóvá­hagyásával, a kialakult szabá­lyoknak megfelelően, rendeletet adott ki a gépjárműforgalom sza­bályozására. A traktorközleke­dés szempontjából tilalmas, út­szakaszok határát jelző táblák elkészítése már folyamatban van, elhelyezésük után az új közlekedési rendszabályok lép­nek életbe Baján. alkotó tevékenységet. Némelyi­kük eddigi eredményeivel nem­csak a város és a megye, hanem az ország nyilvánossága elé is lé­pett. Ma Baján a Tóth Kálmán Tár­saság a helyi kulturális élet leg- illetekesebb összefogójává, szer­vezőjévé vált. Egész munkájával csatlakozott a Hazafiad Népfront országépítő tevékenységéhez. Tisztában van a társaság el­nöksége azzal is, hogy a vidék új arculatát az ott élőknek kell megalkotniuk, egybeforrva a néppel, a haladás legszebb esz­méivel. A Tóth Kalmun Társa­ság eddigi munkája nemes afe biztatás, hanem ígéret is, hogy Baján és a bajai járásban kibon­takozhat és fejlődhet a szocialis­ta kultúrforradalom. A kulturá­lis élet egységének, helyi színei­nek megmutatását és fejlesztését jelenti ez a munka, amelynek megvalósításában részt vállal Baja minden értelmiségi rétege, egymással együttműködve, egy­mást kölcsönösen megbecsülve. (felvidéki) A bajai hétköznapokból csen­desen, köszönés nélkül eltávo­zott valaki. Furcsa, magának- való, különösségében is figye­lemre méltó ember, Varga Lajos Gyula nyomdász, gépmester, a Bajai Nyomda dolgozója. Meg­halt. Barátai szombaton kísérték utolsó útjára a művészkalapos, mindent tudó »Nyomdász Lalit«. Mesterségének művésze volt. Ű készítette évtizedeken keresztül a város hirdetőoszlopain megje­lenő plakátokat. Szerette a mu­zsikát. Maga is hegedült, pedig csaknem teljesen süket volt. A hangversenyeken mindig meg­engedték neklj hogy a színfalak közeléből hallgassa a művészek játékát. — Labdarúgó-szurkoló volt, bélyeget gyűjtött, híres sporthorgásznak emlegették, ka­rikatúrákat rajzolt,terset irt és szerette a kadarkát, agglegény | maradt élete végéig. Nem ölelte át a család szere- tete — a barátok megbecsülése, róla való gondoskodása melegí­tette át néha a szívét. Nem volt különösebb igénye az élettől — az sem osztogatott neki két ma­rokkal. Mégis elégedett volt. Sze­rette az embereket, a jót, az igazságot, lelkesedni tudott az örök emberi szépségekért és mindene volt szülővárosa: Baja. Hiányozni fog a bajaiaknak Varga Lajos Gyula, mint a régi házakon szemük fényét lehunyó gázlámpák lángjai. . . — felvidéki — £sak Röviden A BAJAI TÜRR ISTVÁN MÜ-| ZEUM legújabb gyűjtéséből ré­gészeti kiállítást állít össze.] Vasárnap, február 16-án délelőtt- nyitják meg a kiállítást. TÁRSADALMI MUNKA szer-' vezésével segítik Garán a köz-j ségfejlesztési terv teljesítését.' Ilyenmódon akarják bővíteni az! iskolafürdőt, megjavítani a sport-j telep tribünjét, társadalmi se-j gítséggel akarnak fásítani, a' vasútállomásig húzódó járdát ki-J javítani, halottasházat építeni és várótermet létesíteni az autóbusz végállomásánál. Emellett tenné-, szetesen a községfejlesztési alap-' bői is jelentős összeg gyűlik ösz-j sze erre a célra. j A KPVDSZ ORSZÁGOS EL-j NÖKSÉGE értékelte a bajai já­rási bizottságának munkáját.] Eszerint az országban a legjobb­nak bizonyult a KPVDSZ járási: bizottságának munkája. ; SZEREMLÉN, Nagybaracskánl és Nemesnádudvaron általános] közegészségügyi vizsgálat folyt, j A vizsgálatok eredményéről tá-l jékoztatták a tanács illetékes ve-J zetőit és kilátásba helyezték a ; rendellenességek megszüntetését ] az illetékes egészségügyi szervek] segítségével. _______________s wwwvwwwsívs Verseny Nagybaracskán VERSENYBEN ALL egymás­sal Nagybaracskán az Űj Élet és a József Attila Termelőszövet­kezet. A legújabb értékelés sze­rint az utóbbi került az élre, minthogy állatállománya jó kon­dícióban van és házatáján rend uralkodik. A József Attila Tsz emellett juhhodályt is épít. Ismerjük meg a járás községeit Sükösd Szinte kisebb, országnak is beillő, hatalmas terje­delmű megyénk déli részén, a Dunától 4—5 kilométerre, annak mai színije fölé 10—15 méter magasan kiemelkedő fensíkperem szélén, a bajai országút mentén fekszik StjKÖSD. Határa legnagyobb a bajai járásban. Lakói- 1 nak számával pedig (4543) a hatodik helyen áll. ■ Viszonylag kévés adat állt rendelkezésre a község­nek és szűkebb vidékének távolabbi múltjáról. Zalotay Elemér: Kclebiai bronzkori temető című munkájának (függelékében említést tesz egypár nyilvántartott lelet- icől: őskori agyagedény, bronzkori rézcsákány, bronz­kori urnatemető nyomai, stb., melyekről megállapítható, lliogy egykor telephelyül szolgált ez a táj. A későbbről fennmaradt írások inkáim a Duna part­ját jelölik lakóhelyül, megemlítvén, hogy Baja felett, WSükösdről nyugatra, a Duna partján feküdt „Besenyő“ nevű helység, valószínűleg ott, ahol a még ma is emle­getett „Bcsnyő“ határrész van. Az akkori pásztorkodó, rvadász, halász életmódnak igen kedvezett a füzes erdők­kel, „sásos szénával“ és náddal bővelkedő Diinamentc. \A. törökuralora idejéből alig maradt feljegyzés, bár nyil­E ánvaló, hogy a vízmelléki fekvés kedvező lehetett a akosságra, mert a fennsík peremén vonuló, állandó üt­ői távolabb, védve volt a török, a rác, a labanc és a kuruc csapatok pusztításaitól. Az itteni élet azonban számtalan hátránnyal is járt jx lakosságra. A nagy távolság miatt nehezen művelhet­nék szőlőiket. A töltésekkel akkor még alig fékezett vDuna gyakran öntötte el a lapályt. Olyannyira, hogy a madarakon kívül senki nem mehetett be a községbe «záraz lábbal. A múlt század első éveiben az ó-sükös- <diek közül sokan szállásokat kezdtek építeni a Három ^Kereszt-vendégfogadó környékén. 1809 óta a „Vármegye iés az Uraság parancsolatjából“ a lakosságnak el kellett itiagynia faluját és tJj-Sükösdre telepednie. Az új köz­ség 1830. táján már rendes helység volt „derék“ házak­kal. A rác és ruszin telepeseket magába olvasztotta a nagyobb számú magyarság. Egyes elnevezéseken azon­ban a mai napig is fellelhetők az egykori keveredés nyomai: a Radies, Szerletics családnevek, Lanyistya, Pávle Duna, Karaszovics, Cémabara (Crnabara) határ­nevek rác eredetet bizonyítanak; a Marusa (Marusja), Tapisa, Garisa, Szudár (bírót jelent) nevek az egykori kisorosz elődöket idézik. A községbe tévedő idegen a régi Sükösdöt ma már csak töredékeiben találja. Eltűnt a mindig száz eszten­dőt visszamutató régi „Tabány uca“ egykori képe. Hol vannak a „gyöpöki“ bojtos játszóhelyek, a csupa nád­tetős, bogárhátú házak, a házak előtt üldögélő „laba- hajas“, gatyás, pipázó öregek, a nyáron is „bájkó”-ban járó szülék? Tűnőben vannak a „péndölös” és „röpi- kés“ menyecskék, akik közül „a mönyecskebetegségek” következtében oly sokan kerültek sírba niég bimbó- fiatalságubán. Az „üngbátyás“, pántlikás legények is csak emlékek ma már, pedig valamikor olyan könnyen rántottak bicskát egy huncut leány szép szeméért. Mindezeket csak a legidősebbek idézik, egy-egy mes­tergerendás ház beszél róluk a mai sükösdicknek, a fia­taloknak, akik oly szívesen hallgatnák, de alig értik, ök már nem százhúszan ülnek egy tanteremben, ha­nem harmincán. Nem gyalog járnak be a bajai vásárra, hanem kerékpáron, ök nem az egyetlen kalendáriumot olvassák a pislákoló „pilács“ mellett, hanem könyvtár­ból hozzák az olvasnivalót és villanyfénynél művelőd­nek. ök nem fekszenek le az alkony beálltával, hanem rádiót hallgatnak, vagy moziba mennek. ök az épülő, szépülő, rohamosan fejlődő „legújabb“ Sükösd jobb jövőt építő fiataljai. — Bárdos Ferenc — w \ (Megyei postás tanácskozás Kecskeméten A tárgy-sorsjáték nyereményjegyzéke Megyénk postásai tanácsko­zásra gyűltek egybe Kecskemé­ten, hogy megbeszéljék a párt­sajtó terjesztésének 1957. évi ta­pasztalatait és egyben irányt szabjanak az 1958. évi terjesz­tési munkának. A beszámolót, amelyet Mezei István elvtárs, a JPetőfi Népe Lapkiadóvállalat igazgatója tartott, élénk vita kö­vette. A felszólalók kivétel nél­kül hangsúlyozták, hogy a Petőfi Népével a jövőben még bensősé­gesebb viszonyt alakítanak ki és azon lesznek, hogy az eddiginél 6okkal több előfizetőt szervezze­nek be a lap olvasótáborába. A tanácskozás részvevőinek jelenlétében tartották meg a Pe­tőfi Népe sorsjegyeinek a sor­solását. A nyertes számok a kö­vetkezők : 2 145 175 176 206 385 462 588 698 731 815 816 904 996 997 1107 1153 1523 1543 1547 1706 1710 1756 1757 1760 1761 1995 2005 2007 2008 2130 2196 2232 2500 2598 2638 2701 2740 2741 3054 3055 3057 3223 3268 3279 3552 3553 3565 3643 3703 3864 A nyertesek néhány napon be­lül kapják meg értékes nyere­ményüket. SgüS^fiuP-Jfc O Z U ^ T~K Vasárnap megkezdődnek a birkózó csapatversenyek A délkerületi birkózó-csapatbajno- iki mérkőzések vasárnap megkezdőd­nek. A Hl. osztályú felnőtt kötöttfo­gású csapatbajnokság során me­gyénkben a Kalocsai Kinizsi szere­pel és első mérkőzését most vasár­nap vívja a Dunakeszi Magyarság ellen. Az ifjúsági kötöttfogású csa­patbajnokság során ugyancsak a du­nakesziéit szerepelnek Kalocsán, A Kiskunfélegyházi Vasas újjáalakult csapata Ceglédre utazik a Vasutas­hoz. Kecskeméten, az Üjkollégium tornatermében vasárnap délelőtt 10 órai ezdettel a KTE és a Nagykőrösi Kinizsi birkózói mérik össze erejü­ket a csapatbajnokság során. E mér­kőzés előtt úttörő birkózópárok mérkőznek. A Bajai állami Gazdaság „szabolcsi* dohánytermelésre leles dohánykertészeket keres A dohánykertész részére lakás biztosítva van. A gazdaság jó dohányszárító pajtával rendelkezik. Nagy jövedelem várható Jelentkezni, illetve érdeklődni lehet a Bajai Állami Gazdaságban, vagy a Kiskunhalasi Dohánybeváltóüzemben 304 KISIPARI dió-hálószoba, — fizetési kedvezménnyel is — kapható. Buda­pest, Wesselényi utca 49. ez., aszta­los. 367 KATYMABON, a Sztahanov Mg.-tsz- nek nádja van eladó. — Me “egyezés; a helyszínen, vagy levélben. 329 A SOLTVADKEKTI Községi Tanács szakképzett kertészt keres felvételre, 11 havi szerződéssel. Fizetés meg­egyezés szerint. — Jelentkezés: a Községi Tanács VB-nál. 333 FIATALOK! Jelentkezzetek építő­ipari tanulónak. Kőműves, festő, mázoló, burkoló és tetőfedő szak­mára. — Jelentkezés 14—17 évig a Kecskemét Városi Tanács Munka­ügyi Csooortiánál. 273 KONYHABÚTORT kisiparostól, fize­tési kedvezménnyel. Budapest, Ül­lői út 5. (Kálvin térnél.) 233 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. szám Telefon: 23—16, 26—19, 11—22 Felelős kiadó: Molnár Frigyes Kiadóhivatal! Kecskemét, Szabadság tér Ua; Telefon: 17—09 Bács-Kiskun megvel Nyomda Vi Kecskemét. — Teleton- 16—29. «—49 Felélőé vezető; Szűcs Béla igazgató Képek a város és járás életéből

Next

/
Oldalképek
Tartalom